Aktuality

Osada Hol jako živá. Vizualizace zaniklé středověké vsi a obohacení naučné stezky

přidáno: 4. 8. 2017 2:07, autor: Zita Kazdová

Jak vznikal projekt prameniště Běchovického potoka?

přidáno: 4. 7. 2017 10:47, autor: správce Webu   [ aktualizováno 5. 7. 2017 4:15 ]

 Praha 21, 4.6.2017


Kolem projektu „prameniště“ je dnes mnoho povyku. Na jedné straně  probíhá amatérské fízlování  známých újedských protagonistů kolem Magazínu OKO u magistrátu bez ohledu na riziko poničení vztahů újezdských občanských organizací a hl.m.Prahy. Záminkou je zjištování, zda magistrátních 100 tisíc Kč na vyčištěni, zvelebení a údržbu zanedbaných pozemků MČ o rozloze 7 000 m2 není na dvouletý projekt příliš.

Magazín OKO k tomu šíří, že státem registrovaný tok IDVT 10102790, zvaný Běchovický potok, nikde nepramení, hlavní či pobočné prameniště neexistují, a vlastně i celý potok v oblasti, tak jak je vedný v evidenci vodních toků, je vymyšlený. Na písemné upozornění magistrátu, aby od šíření zkreslených informací upustil, reaguje zesměšněním magistrátu v magazínu.  Když se po roce ukázalo, že v lokalitě voda je a po vyčištění prostoru od ruderálních porostů se objevila tůňka (fakultativní prvek projektu, tedy potenciálně vysýchavá - podstatou projektu není,  zda se výskyt vody nazývá prameništěm, mokřadem či tůňkou, ale jak lokalita funguje) změnil  v čísle 10/2017 magazín svou rétoriku a obvinil projekt maření obživy obyvatel zabráním orné půdy,  protože místo vysušení lokality, které se nepovedlo ani meliorizátořům z 50. let,  spolek revitalizoval mokřad pročištěním tůňky, osazením luční vegetací a stromy.

A tak v době, kdy členové STROMU navštěvují jednání ohledně přeložky I/12, aby výstavba čtyřproudé silnice oddělné pruhem ochranného zeleného pásu lesa směrem k hranici zástavby plánovaná Prahou a státem v horizontu pěti let dopadla pro MČ co nejlépe, řeší magazín OKO, zda v uvedené oblasti nepřipravil Újezdský STROM obyvatele o ornou půdu „zalesněním“ (OKO na straně 15 čísla 10/2017. Skutečnost: v projektu bylo vysazeno 5 stromů). 

O obchvatu zřejmě v magazinu OKO neví, proč by jinak autor bránil meliorace mezi Kolodějemi a naší MČ proti stromům a nedej bože „lesíku“? Očekávám proto od spolku OKO lítý odboj proti vybudování obchvatu, který zabere ornou půdu.  I proti ochranému pásu lesa plánovaném MHMP, který podle autora naruší meliorace. Kdo ví, zda již anonymní nebo dokonce podespaná podání spolku OKO nedorazila do právě probíhajícího řízení EIA. Vzhledem k svéhlavé argumetaci typu „sudkulatý rystupije, … orná půda ... tentoryje“  se možná máme co obávat, že půjde o první újezdskou skutečně „ekoteroristickou“ protiobchvatovou organizaci.

Ale zpátky k původní otázce. Vyfabuloval si porojekt prameniště sám Újezdský STROM ve „slonovinové věži, …  a tedy špatně? Jak tedy vznikal projekt prameniště Běchovického potoka?

Nechceme přidávat další nánosy obhajob a protiargumentů. Proti popiračství se beztak nelze bránit. Nechme promluvit přímo zápisy z jednání Komise životního prostředí Rady MČ Praha 21, kde se požadavek na řešení lokality objevil již v roce 2011. Nechť jsou tyto texty dokladem , že projekt vznikal obezřetně a pomalu jako snaha občanů, odborníků (v našem okolí například projekt opravy rybníku v Klánovickém lese či revitalizace suchého poldru Ćihadla)  i samosprávy (Odbor životního prostředí a dopravy MČ), a byl to dlouhodobý proces. Jsou uvedeny výpisy z nejdůležitejších jednání komise, kde se o projektu jednalo. Ze zápisů je také zřejmé, že příprava projektu probíhala 4 roky za 3 různých předsedů komise, nebyla tedy dílem nějakého jednoho pána či paní XY.

Teprve v březnu roku 2014, tedy po třech letech jednání dostává člen komise, který projekt připravoval, úkol využít připravené podklady v rámci grantové příležitosti nadace Nestlé. MČ však nemohla dle podmínek v grantovém řízení žádost podat, oslovili tedy Újezdský STROM, jehož někteří členové projekt z komise znali, zda by byl ochoten projekt přihlásit. Okrašlovací spolek souhlasil a na následujícím jednání v dubnu 2014 podal informaci, že dostál slibu a projekt z poskytnutých podkladů žádost podal.

Napoprvé jsme u Nestlé úspěšní nebyli. Nevzdali jsme se, i když čas a práce vynaložená nezištně a ve volném čase na grantovou administrativu bývá značná. Táž myšlenka, podrobněji rozpracovaná a využitá pro grantovou výzvu u hl.města Prahy už úspěšná byla.  Smlouvu s hl.m.Prahou jsme podepsali 31.7.2015. 

Projektu „Prameniště" nebyla přidělena celá požadovaná částka, ve spolupráci s  hl.m. Prahou  jsme ji museli snížit z 200 tisíc na 100 tisíc Kč pro všechny roky trvání projektu.  Něktré činnosti se ve spolupráci s hl.m. Praha vyškrtly (např. tisk 1000 katalogů k výstavě Voda živá, za což jsme magazínem OKO napadáni, ač z jiných článků je jasné, že vědí o snížení grantu na polovinu a je tedy logické, že všechny původně předkádané činnosti nemohou být po dohodě s hl.m. Prahou realizovány), jiné, které byly pro projekt nezbytné jsme museli dodat sponzorsky, například vyměření pozemků. V projektu není a nebyla také žádná odměna za práci spolku. Grant řeší jen prokazatelné náklady na materiál a platby subkontraktorům. Přesto jsme považovali za samozřejmost projekt pro obec převzít, podpořit a několikaletou práci aktivních místních občanů, úředníků a odborníků, kteří projekt připravovali, nezmařit.

Zda si za uvedenou práci pro zlepšení našeho okolí zaslouží okrašlovací spolek pozornost a „takovou“ podporu různých subjektů, jaká je mu dnes věnována, nechť si zváží každý čtenář sám.  Na každý pád, házení klacků pod nohy úspěšnějším, závist, fízlování a pomluvy – to není nejlepší vizitkou MČ a jako alternativa k vzájemné spoluprácí nikam nepovedou. Nechť si ten, koho se to týká, dá ruku na srdce a zamyslí se nad svou motivací.  Je opravdu cílem dobrovolníky pracující ve svém volném čase, nezištně, pro lepší obec, odradit a otrávit? Cui bono?


Výbor Spolku pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování MČ Praha 21


Děkujeme všem, kdo se na projektu podílejí a přikládáme výtah ze zápisů z jednání Komise životního prostředí Rady MČ Praha 21 dokumentující vznik projektu. Zápisy jsou nebo by měly být na stránkách MČ Praha 21 veřejně dostupné.

Individuální dotace MČ P21 - odpověď dle 106

přidáno: 29. 6. 2017 7:07, autor: Zita Kazdová

Dotaz spolku Újezdský STROM:Odpověď MČ Praha 21:


Napsali o nás - STROM ve "víru" splašků v Klánovickém lese ?

přidáno: 28. 6. 2017 4:40, autor: správce Webu   [ aktualizováno 6. 7. 2017 13:15 ]

Újezdský STROM se v posledních týdench dostal na stránky médií. Nejprve v periodiku v Klánovicích, poté se na nás s žádostí o vyjádření obrátila dokonce velká media - MF DNES (viz příl.).
 
V souvislosti s nedávnými přívalovými dešti se opět otevřela mnoho let stará kauza rekonstruce kanalizace Prahy 21, kde se v průběhu let 2007 - 2009 namísto přebudování na moderní kanalizaci s oddělěným zpracováním splaškové a dešťové vody,  provedla  tzv. "rekonstrukce" (neboť nevyžaduje vést příslušné řízení na stavebním úřadě.)   Bohužel to byla "rekostrukce" dřívějšího nevyhovujícího stavu. Ten navíc nevyhoval  již při počtu obyvatel o 2/3 menším a tímto krokem se zafixoval pro  celou bouřlivě rostoucí aglomeraci. V dané době přítom měla Praha jasná strategická pravidla projednaná zastupitelstvem, která doporučovala řešít odpadní vody kanalizací oddílnou. A EU poskytovala granty na sanace ekologických škod minulosti.

Vzhledem k tomu, že se otázkou již řadu let zabýváme, nashromáždili jsem k věci mnoho infromací a zkušeností. Také jsme o věci v letech 2009-2011 psali ve Zpravodají. Zahájili jsme následně diskusi o řešení v Komisi životního prostředí Rady MČ Praha 21, než byli po roce 2014 novou radnicí ANO+TOP+ČSSD+Pro Prahu  všichni naši členové z komise vyloučeni a debata o odlehčování kanalizace do lesa postupně utichla.

Nepodařilo se nám tehdy debatu dotáhnout a alespoň v první fázi prosadit pravidelné kontolní měření hygienickou stanící a nebo poskytování dat o časech a objemech výtoku na stránkách MČ, přesto, že data PVK měří a jsou elektonicky dostupná - aby byla situace transparentní. 

Přestože debata ve zdejší samosprávě utichla, neznamená to, že problém zmizel. Jen si na něj někteří zvykli.  A přestali mít potřebu se ujištovat, zda "středověké" zacházení s odpady nemůže mít dopad na tu a tam se objevující střevní či jiná zhoubnějších onemocnění či rostoucí intoxikaci lesa.

Problém zmizel pro nás, ale evidentně ne pro ostatní. Každý, kdo odlehčovací komory v rezervaci uvidí poprvé v akci je šokován, a bylo tedy jen otázkou času, kdy se problém znovu otevře.

Dnes se na nás media obracejí se stejnými otázkami, které jsem si kdysi kladli sami. A přestože komunikace s médii je ošemetná a je téměř pravidlem, že se na nás media sice obracejí, ale nedostáváme publikované texty k autorizaci, a tak občas články neakcentují to, co bychom považovali za nejdůležitější, je dobré, ba vynikající, že se o věci mluví. A to i za cenu toho, že  někde můžeme vypadat jako hlupácí, kteří věc neumějí správně sdělit nebo vyřešit.  Hlavní je, abychom se my, kteří tady žijeme, netvářili, že věc neexistuje. Ona je totiž skutečná. A jenom tehdy, když si opravdu uvědomíme, že něco není v pořádku a  začneme o tom mluvit, je šance na budoucí nápravu.

Rádi budeme komukoli i nadále poskytovat vyvážené a věcné informace k stavu, který považujeme za nežádoucí. Nemáme důvod  věci zkreslovat. Sama pravda je dostatečně děsivá. A jenom pravda a poznání skutečného stavu podle nás povede jednou k adekvátnímu řešení.

Novela stavebního zákona opět v PS

přidáno: 16. 6. 2017 1:35, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 16. 6. 2017 1:37 ]

Poslanecká sněmovna bude finálně projednávat vládní novelu stavebního zákona vrácenou ze Senátu. Poslanci původně v prvním kole schválenými pozměňovacími návrhy změnili ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. A to znamená, že nově nedovoluje spolkům účastnit se územních a stavebních řízení. Ani senátoři návrh na omezení občanských práv bohužel nevyškrtli. Nyní má poslední slovo opět poslanecká sněmovna. Může:

  • přijmout návrh Senátu nebo odmítnout návrh Senátu a setrvat na svém návrhu novely a tím škrtnout práva občanů vyjadřovat se ke stavbám v jejich okolí;
  • nepřijmout ani jeden z návrhů, novelu tak úplně odmítnout a tím práva občanů zachovat.

V praxi jsou to přitom právě spolky, které jsou pro místní občany jedinou možností, jak se mohou vyjadřovat ke stavbám či kácení stromů v jejich okolí. Jednotliví občané se účastnit řízení nemohou, pokud nevlastní v bezprostředním okolí stavby pozemek. Smůlu mají dokonce i tehdy, pokud například vlastní „jen“ byt ve společném bytovém domě.

Přečtěte si stanovisko členů akademických obcí právnických fakult českých univerzitanalýzu novely zpracovanou ekologickými organizacemi.

Jestli navrhované znění projde finálně Poslaneckou sněmovnou, bude veřejnost zbavena práva zapojovat se do správních řízení, v nichž mohou hájit svá práva na ochranu životního prostředí. Bez účasti dotčené veřejnosti, tedy bez nezávislé (a bezplatné) kontroly kvality a zákonnosti, budou schvalovány a realizovány nejzásadnější a nejrizikovější projekty s dopadem na celou společnost.

Veřejnost zůstane:

  • bez dostupných informací
  • bez možnosti podat proti postupu developera námitku
  • bez možnosti požadovat přezkum postupu
  • bez analýzy odborníků


Nelíbí se vám to?

Napište poslancům a poslankyním za svůj kraj osobní vzkaz
a vysvětlete, jak se změny dotknou vašeho okolí!

Informace a návod najdete na aktualizovanm webu

https://www.vrattelidemprava.cz/převzato z https://www.vrattelidemprava.cz/

Připomínkování EIA k obchvatu skončeno, setkání investora s veřejností v Újezdě ve čtvrtek 22.6.2017

přidáno: 15. 6. 2017 4:24, autor: Zita Kazdová

V pondělí 12.6.2017 byl poslední den, kdy mohla veřejnost připomínkovat EIA k přeložce I/12.
Info zde: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/pripominkovarizeninadvesouvisejicidopravnimegastavby-511ai12
Spolek Újezdský STROM této možnosti využil. Stejně jako v připomínkách ke stavbě 511 jsme upozornili na kumulativní vliv obou staveb a požádali o posouzení  společné. Dále žádáme specifikovaná a kompenzační opatření v extravilánu i intravilánu Újezda nad Lesy, se zvláštním důrazem na vodní hospodářství a výsadbu zeleně. Dále žádáme o specifikaci závazných dopravních opatření, ktará by zklidnila dopravu centrem Újezda, odmítáme další dopravní a pomocné stavby na našem území a žádáme o zachování průchodnosti krajiny, včetně pěších cest do sousedních obcí a městských částí.

Informační schůzka investora stavby, jejího zpracovatele a MHMP s veřejností, která proběhla koncem kvěna v Běchovicích, se bude konat i v Újezdě. Ve čtvrtek 22.6.2017 od 17:30 v divadelním sále MZŠ.
Více, včetně připomínek MČ (pokud je zveřejnily), najdete v Otevřených novinách v rubrice: http://otevrenenoviny.cz/category/tema/prelozka-silnice-i12/Ohlédnutí za Týdnem udržitelného rozvoje 2017

přidáno: 5. 6. 2017 0:30, autor: Zita Kazdová

Články, fotky, informace
najdete
v Otevřených novinách pod štítkem ETUR 2017:
http://otevrenenoviny.cz/tag/etur-2017/Česko-moravská ekologická trilogie prof.Hany Librové

přidáno: 31. 5. 2017 10:47, autor: Zita Kazdová

"Hana Librová, uznávaná a v nejlepším slova smyslu ctihodná brněnská socioložka a univerzitní profesorka, ve své trilogii zkoumá postoje dobrovolné skromnosti jako jednu z alternativních odpovědí na (nejen) ekologickou krizi. Zásluha autorky tkví nejen v tom, že výzkum tohoto hnutí uvedla do českého vědeckého prostředí, ale že jej současně obohatila o mnohé cenné osobní postřehy a objevy. Navíc velkou část své vědecké práce, teoretické i terénní, věnovala poctivému zkoumání tohoto kulturního fenoménu a objevila jeho typicky česky, respektive česko-moravsky neopakovatelné alternativy...Prosta jakékoliv postmoderní přelétavosti vytváří svým po více než čtvrtstoletí trvajícím výzkumem časosběrný dokument podobný té nejkvalitnější filmařině. Stejně tak je autorce cizí jakýkoliv badatelský či jiný konjunkturalismus. Když vyšla v roce 1994 její první kniha, působila v době, kdy vrcholily budovatelské tirády raného českého kapitalismu „zlatých devadesátek“, jako zjevení. Do svých výzkumů Hana Librová postupně zahrnovala i své žáky..."

Zamyšlení Lubora Kysučana nad zatím poslední knihou prof. Hany Librové "Věrní a rozumní" doporučujeme v Sedmé generaci: http://sedmagenerace.cz/text/detail/verni-a-rozumni-mezi-skepsi-a-nadeji

http://sedmagenerace.cz/content/files/2017cisla/0217_librova3.jpg

Vztah obyvatel k přírodě - sociologický výzkum ČR z roku 2016

přidáno: 30. 5. 2017 10:53, autor: Zita Kazdová

Na světě je zcela nová publikace Vztah obyvatel k přírodě, která mimo jiné shrnuje výsledky on-line dotazníkového šetření zaměřeného na zmapování postojů a aktivit té části veřejnosti, která se zajímá o ochranu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice, které bylo realizováno v roce 2016.


Publikace Sociologického ústavu AV ČR byla připravena v rámci Strategie AV21, programu Rozmanitost života a kvalita ekosystémů.

Elektronickou verzi publikace najdete v příloze této stránky.

Děkujeme všem, kteří výzkum prováděli a zpracovali a všem ochotným respondentům, jichž drtivá většina spadá do tzv. zainteresované a aktivní veřejnosti - "soli naší země". 
1-10 of 306