Aktuality


Topolová alej na Starokolínské má díky Újezdskému STROMu konečně znalecký posudek

přidáno: 16. 8. 2019 11:07, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 16. 8. 2019 11:09 ]

Na základě výsledku poptávkového řízení, které zpracoval spolek Újezdský STROM, objednal spolek Újezdský STROM dne 31.5.2019 u firmy Safe Trees, s.r.o. základní arboristické posouzení zdravotního stavu, vitality, provozní bezpečnosti, pěstebních opatření a perspektivy pro topolovou alej v MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy. Součástí posouzení požádal o doporučení adekvátní náhrady ztracených stromů při zachování a posílení biologických, ekologických a společenských hodnot dřevin na daném místě.

Odborné posouzení dne 14.6.2016 provedl a znalecký posudek zpracoval Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., katalog znalců viz http://www.katalogznalcu.cz/znalec/60496410-jaroslav-kolarik


Posudek byl vyhotoven ve dvou originálech v listinné podobě, včetně mapové a fotografické přílohy a ocenění dřevin. Posudek je opatřen znaleckou doložkou s razítkem.

Tento posudek pro MČ P21, která je vlastníkem topolové aleje a zároveň žadatelem o její vykácení, zaplatil spolek Újezdský STROM.  Jeden z originálů posudku v listinné podobě  byl vložen do spisu a stal odborným podkladem v řízení o povolení kácení topolové aleje.

Městská část P21 zastoupená starostou Samcem požádala dne 8.8.2019 správní orgán ÚMČ P22 Uhříněves, u kterého je nyní řízení o kácení aleje vedeno, o zaslání tohoto posudku Ing. Kolaříka a dne 9.8.2019 jí byl posudek zaslán.

Přes tyto skutečnosti zveřejnila MČ P21 pět dní poté, co dostala znalecký posudek Ing. Kolažíka k dispozici, další ze zavádějících "informací" na oficiálním webu MČ P21, v níž se odkazuje na neexistující informace z "posudku, který máme k dispozici", za účelem ospravedlnění vlastních kroků při pokračujícím uzavření zastávky MHD.


Posudek ve zjednodušené pdf podobě je přílohou této stránky.

Řízení nyní pokračuje uzavřením protokolu z ohledání na místě a stanovením termínu 6. září, do kterého se mohou všichni účastníci vyjádřit. Poté správní orgán vydá rozhodnutí.

Předchozí informace na našem webu:
Pokračování správního řízení na kácení topolového stromořadí na Starokolínské - ohledání 33 topolů v terénu ve čtvrtek 1.8.2019

Dálniční přivaděč Klánovická spojka má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona

přidáno: 16. 8. 2019 3:49, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 16. 8. 2019 4:58 ]

Závěr zjišťovacího řízení pro dopravní stavbu dálničního přivaděče mezi Šestajovicemi a Klánovicemi zohlednil množství a odbornost připomínek a potvrdil, že záměr má významný vliv na životní prosředí a dále bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. To je dobrá zpráva. A spousta práce před námi...
Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn 13.8.2019
na informačním systému Cenia pod kódem STC2221
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2221

Dokument má 85 stran včetně map a schémat (14 938 kB) a jako příloha této stránky se jej nepodařilo nahrát. Můžete si jej stáhnout na Cenii viz výše.

K závěru Zjišťovacího řízení uvádí na svém facebooku též spolek Šestajovice pro život:

Pozitivní zpráva: Odbor životního prostředí a zemědělství Stř. kraje vydal Závěr zjišťovacího řízení na Klánovickou spojku. KS má VÝZNAMNÝ vliv na životní prostředí a bude se dále posuzovat dle zákona.

Díky všem, kdo se aktivně podíleli na Vyjádření k záměru (vč. petice). Být aktivní a zajímat se o své okolí přináší ovoce. Pojďme dále sledovat vývoj, být aktivní a studovat fakta z analýz, která "velká" EIA přinese.

Text závěru zjišťovacího řízení: https://bit.ly/2Yw5SIB


Související:


Souhrnné info v Otevřených novinách v rubrice Téma – Klánovická spojka

Bez účasti veřejnosti - pokračování: záměr vykácet 11 alejových lip na Staroújezdské pro developerský projekt "Rodinné domy pod (vykácenou) lípou"

přidáno: 12. 8. 2019 2:26, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 12. 8. 2019 2:27 ]

Aktuální sdělení MČ P21 o tom, že pro výstavbu projektu (16 ?) rodinných domů proti hasičárně v Újezdě nad Lesy investor žádá vykácet 11 (!) alejových lip na Staroújezdské.

V žádném řízení k tomuto projektu  - ani ke kácení, ani územní a stavební - není Újezdský STROM účastníkem, protože účast veřejnosti vyřadila novela stavebního řádu od 1.1.2018 (ministryně šlechtová - hnutí ANO).


Je příznačné/přízračné, že developerský projekt se jmenuje "Rodinné domu pod lípou". Nejspíš podle vzoru "Újezd nad pařezy" z éry starostky Vlásenkové (ODS).Pokračování správního řízení na kácení topolového stromořadí na Starokolínské - ohledání 33 topolů v terénu ve čtvrtek 1.8.2019

přidáno: 2. 8. 2019 6:00, autor: Zita Kazdová

Ve čtvrtek 1.8.2019 se konalo ohledání 33 topolů  na pozemku parc. č. 1578, k. ú. Újezd nad Lesy (Starokolínská na školním pozemku podél plotu), o kterém rozhodl Úřad MČ P22 Uhříněves. Po potvrzení podjatosti újezdského starosty Samce a s ním celého úřadu MČ P21, nyní správní řízení o povolení kácení tohoto topolového stromořad vede právě Úřad MČ P22 Uhříněves. Všichni účastníci řízení - tedy žadatel MČ P21 a účastník Újezdský STROM - byli vyzváni k účasti na ohledání.

Ohledání topolů ve čtvrtek 1.8.2019 se účastnili:
Ing. Dana Sopoušková a RNDr. Kateřina Marková z Odboru životního prostředí a dopravy úřadu MČ P22 Uhříněves
starosta Milan Samec a místostarosta Zdeněk Růžička za žadatele MČ P21
Ing. Michael Hartman a MUDr. Zita Kazdová za Újezdský STROM

Všichni jsme byli informováni o tom, že spis, který nyní vede Úřad MČ P22 Uhříněves, obsahuje dokumentaci, předanou z nadízeného správního orgánu (MHMP) a následující doplnění:

žadatel MČ P21 doplnil návrh na provedení náhradní výsadby
a
účastník řízení Újezdský STROM doplnil:
Znalecký posudek ze dne 16.6.2019, zpracovaný Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D. (Safe Trees). Účelem posudku je zhodnotit  aktuální  stav  stromů  s  hlavní  pozorností  věnovanou  jejich  perspektivě  a  provozní bezpečnosti.
Stanovisko Školního sportovního klubu při MZŠ ke kácení stromů v areálu školního hřiště.

Po celou dobu ohledání (9:30 - 12h) byly přítomny všechny výše uvedené osoby.

S následnými kroky ve standardním procesu správního řízení o povolení kácení dřevin byli všichni přítomní informováni a nikdo nevznesl námitku.Výše popsanému ohledání dřevin dne 1.8.2019 předcházelo:

předání spisu ve věci vydání povolení ke kácení stromořadí  o  celkovém  počtu  33  kusů  topolů  rostoucí  na  parc.  č.  1578  v k.  ú. Újezd nad Lesy z Magistrátu hl.m.P (usnesení č. j. MHMP 859706/2019 ze dne 30. 5. 2019) Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22. Nadřízený správní orgán MHMP totiž v květnu 2019 potvrdil podezření podjatosti, vyloučil starostu Samce a tím automaticky celý úřad MČ P21 ze správního řízení a doporučil úředním osobám zdrženlivost v mediálním projevu a zachování nestrannosti a profesionality. Vedení správního řízení o kácení topolové aleje v Újezdě nad Lesy bylo proto MČ P21 odebráno a bude nadále vedeno na Úřadě MČ Praha 22.

Vzhledem k tomu, že žadatel (MČ P21) ve své žádosti nedoložil všechny nezbytné podklady, byl úřadem MČ P22 vyzván, aby ve lhůtě do 30. srpna 2019 doplnil své podání o specifikaci obvodů kmenů jednotlivých topolů, o jejichž vykácení žádá.

Dne 12. 7. 2019 žadatel svoji žádost doplnil o požadované podklady.

Proto úřad P22  nařídil ohledání  dřevin ( tedy všech 33 topolů  na pozemku parc. č. 1578, k. ú. Újezd nad Lesy), na čtvrtek 1.8.2019

Předchozí informace v případu topolové aleje na Starokolínské v Újezdě nad Lesy zaznamenáváme na našem webu:

Podjatost starosty Samce (ODS) a tím automaticky celého úřadu MČ P21 ve věci kácení topolového stromořadí na Starokolínské je potvrzena


Z lesního hřiště v průseku nad kanalizací jsme po domluvě s Lesy ČR odstranili rozbité prvky, bez náhrady

přidáno: 1. 8. 2019 12:29, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 5. 8. 2019 7:12 ]

Začátkem července 2019 jsme s panem revírním LČR prošli revitalizovaný lesní průsek na kanalizací mezi ulicemi Staroklánovická a Polesná, označili jsme prvky rozbité a doslouživší a domluvili se na jejich odstranění.  V polovině července byly označené prvky odstraněny. O základní údržbu zbývajících stanovišť se (opět) postarají místní dobrovolníci a Újezdský STROM.

Přírodní cvičební a odpočinkové prvky jsme v lesním průseku nad kanalizací vymysleli, naplánovali a umístili v období 2009 - 2012. Na přípravě projektu tehdy spolupracoval Újezdský STROM s Lesy ČR a firmou DHL. V roce 2012, kdy se průsek stal součástí naučné stezky Lesní galerie (LG), přibyla do spolupráce MČ Praha 21 - čerstvě přijatá mezi elitní klub Zdravých měst a nově využívající principy místní Agendy21 (MA21). S komisí volnočasových aktivit rady MČ jsme naplánovali prvky, které budou vhodné jak pro rekonvalescenci seniorů, tak pro děti. A děti z  Masarykovy ZŠ namalovaly sérii jedinečných obrázků, uplatněných na jednotlivých stanovištích LG. Od té doby průsek výborně funguje a je hojně využíván. Na údržbě prvků se podílela jak MČ, tak Lesy ČR prostřednictvím pana revírního, tak Újezdský STROM a místní dobrovolníci.

Od roku 2015, kdy městská část s novým politickým vedením začala rychle opouštět jak dobrou praxi Zdravých měst, tak participaci a spolupráci s využíitím MA21 a při výměně pozic na úřadě ani nedošlo k předání informací o probíhajících projektech, se MČ o průsek a celý projekt Lesní galerie přestala zajímat z pozice spolutvůrce a partnera. Údržbu jsme proto nadále prováděli svépomocí s pomocí pana revírního Sedláčka.

Poslední opravy jsme provedli v roce  2018.


Na začátku roku 2019 nám bylo jasné, že některé prvky už nejsou k zachránění a řešili jsme, co dál. Náš dlouholetý milý a spolehlivý partner Lesy ČR se dostal kvůli klimatickým změnám a katastrofě s kůrovcem do obrovských problémů a finance, které ze svého podnilu po miliardách dřívě odváděl český stát, vyschly. Program na zakládání a údržbu lesních hřišť a stezek se ztenčil na základní údržbu a v dohledné době nelze čekat zlepšení. A co napsat o "spolupráci s MČ"?  Nic. Žádná není a uzavřenost a nepřátelství radnice po roce 2018 již předčí zoufalý stav před rokem 2010 za nechvalně známé éry újezdské starostky Vlásenkové a pražského primátora Béma (ODS). 


Z výše popsaných hlavních důvodů jsme se rozhodli doslouživší prvky neobnovovat.

Začátkem července 2019 jsme tedy s panem revírním prošli revitalizovaný lesní průsek, označili rozbité prvky a domluvili se na jejich odstranění.  V polovině července bylo hotovo, předtím jsme ještě uklidili koš a binec okolo stanoviště pétanque a vše jsme (opět) zlikvidovali ve vlastní popelnici. I když - stejně jako v případě celé "mimrovky" dle závazku viz zápis ze schůzky MČ-LČR-STROM dne 27.5.2015 má úklid v průseku na starosti MČ P21...

Z celého průseku nyní zbylo: pétanque hřiště s posezením a tabule s infocedulí (dokončena z grantu MČ P21 v r. 2015), pár laviček a košů, hrazdy, prolézačka "áčko" a dětská houpačka. Zbylé prvky vždy byly těmi nejoblíbenějšími  a stále skvěle slouží. Takže veřejnosti opět věnujeme opravu z vlastních prostředků a vlastními dobrovolnickými silami. V rámci podzimního Ukliďme svět a Česko opravíme rantl pískového hřiště a dřevěné konstrukce natřeme.

AKTUALIZACE: svépomocná kontrola šroubů na prolézačce a houpandě v neděli 4.8.2019:


Pro připomenutí - "rozpis úklidu" košů na stezkách LG z článku z 29.10.2015:

V květnu 2015, po dvou letech marného úsilí spolku o domluvu s OŽPD P21, se podařil domluvit i způsob úklidu stezek Lesní galerie, na kterém se nyní kromě spolku hlavní měrou podílí  MČ P21:

MČ P21 převezme do péče úklid těchto košů LG I:
6, 7, 8, 12, 13, 14, 27, 29 a koš. č. 19, který bude obnoven po skončení rekonstrukce trati.
Koše se nacházejí na okraji lesa, v průseku nad kanalizací a na přístupové cestě k nádraží.
Frekvence úklidu nebyla přesně stanovena.


Újezdskému STROMu zůstávají v péči koše LG II:
22, 36, 47, 52, 56 s pravidelným úklidem 1 – 2x ročně

koše nebo provizorní pytle na č. 9, 11, 17, 28 a 30 zůstávají na dožití a nebudou obnoveny


Vjezd na lesní cesty bude pracovníkům MČ P21 umožněn na základě povolení LČR.

Vhodný typ košů a jejich označení bude předmětem další domluvy LČR a MČ P21, Újezdský STROM dodá návrh vhodného typu koše. ( P.S.: typ koše, inspirovaný naučnou stezkou Jana Zrzavého na Vysočině, dodal Újezdský STROM bezodkladně, společně se zápisem)

ze zápisu schůzky MČ P21 - LČR - Újezdský STROM dne 27.5.2015, více v článku:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/schuazkaujezdskystrom-lesycr-mcp21konecne
A pro ještě vzdálenější připomenutí - text na elektronické verzi LG u stanoviště č. 27 v článku z 20.5.2012:

Přicházíme na lesní průsek, který vzniknul vykácením pruhu lesa při rekonstrukci kanalizace v letech 2008 - 2009. Tento pás lesa nemůže být znovu zalesněn, protože vedení kanalizace musí být přístupné pro techniku v případě havárie. Průsek vede právě na rozhraní lesa v správě Lesů ČR (směrem ke trati) a Lesů hl.m.Prahy (smětem ke škole). Díky sponzoringu a firemnímu dobrovolnictví firmy DHL se podařilo průsek přeměnit v lesní hřiště - odpočinkovou a sportovní trasu pro všechny věkové kategorie. S přáteli si zde můžete zahrát petanque a hned vedle najdete cvičební prvky vhodné i pro starší ročníky. Klasické hřiště pro seniory do lesa nepatří, proto jsme po konzultacích s Dr. Ladovou, dlouholetou předsedkyní Svazu postižených civilizačními chorobami v Újezdě, zvolili kompromis. Na dřevěných schůdcích mohou trénovat pacienti po operacích kloubů, soustava ribstolů je vhodná pro posilování a protahování celého těla.

Příjemné chvíle při sportu i odpočinku přeje

Újezdský STROM o.s. ve spolupráci s Lesy ČR.

Buďte prosím opatrní při hře i sportu, za své zdraví jste sami zodpovědní.

Udržujte prosím pořádek a nechovejte se násilnicky k zařízení, které máte k dispozici. Veškeré zařízení, sportovní prvky, lavičky, odpadkové koše a cedule jsou výsledkem dobrovolné aktivity místních lidí, dospělých i dětí. Na obnovu toho, co bude záměrně zničeno, nikdo nevěnuje ani peníze, ani úsilí a o možnost hry a sportování v lese zkrátka přijdeme.

Nebuďte proto lhostejní k projevům vandalismu a neváhejte se obrátit na Policii ČR, tel: 158, oddělení v Újezdě nad Lesy tel: 974 859 770.

Všechny texty LG I viz: Lesní galerie - otevřeno denně!


ZK, červenec 2019

Pěšinka na Jižní spojce je prosekána, z kopřiv v postranních pásech vyčuhuje letošní úroda na stromcích

přidáno: 1. 8. 2019 8:28, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 2. 8. 2019 1:52 ]

V květnu 2019 jsme zdokumentovali neposekanou cestu Jižní spojka, o jejíž údržbu se od roku 2019 stará MČ P21:

Večerní procházka Jižní spojkou - fotodokumentace projektu z grantu Hl.m.Prahy, realizace a údržba Újezdský STROM 2014 - 2018. Květen 2019

Nespokojenost lidí s neprůchodnou oblíbenou cestou se "provařila" i na sociálních sítích, což je jediný spouštěč, na něž reaguje současná radnice ODS/ANO při budování svého PR, takže je posekáno. Tedy prosekáno - fotili jsme v půlce července 2019. Ale pěšinkou se chodit dá, což je fajn. A mezi kopřivami v postranních (neposekaných) pásech lze okouknout i letoší úrodu na stromcích, které v roce 2015 vysadil Újezdský STROM a od letoška jsou také v péči MČ P21.

Klánovická spojka - požadujeme posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

přidáno: 23. 7. 2019 0:32, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 23. 7. 2019 0:32 ]

Dnem 26.6.2019 skončilo veřejné připomínkování záměru Klánovická spojka v procesu zjišťovacího řízení o dopadech stavby na životní prostředí EIA, kód záměru STC2221. Následovat bude vyhodnocení připomínek  (Krajský úřad Středočeského kraje) a rozhodnutí, zda bude stavba posuzována ve "velké EIA", tedy podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Klánovická spojka, neboli dálniční přivaděč, plánovaný mezi Šestajovicemi a Klánovicemi - souhrnné info v Otevřených novinách v rubrice Téma-Doprava-Klánovická spojka: https://otevrenenoviny.cz/category/tema/klanovicka-spojka/

Poděkování za mimořádnou aktivitu posíláme spolku Šestajovice pro život: https://www.sestajoviceprozivot.cz/

Po prostudování podkladů zaslal spolek Újezdský STROM v řádném termínu připomínky, jejichž shrnutím je:
Náš spolek je tak ve shodě s názorem nejen šestajovického spolku, ale též MČ Praha - Klánovice a v zastřenější podobě též obce Šestajovice. Všichni dotčení požadují řádné projednání v tzv. velké EIA.Celé vyjádření Újezdského STROMu:
Změny na stanovišti č. 8 Lesní galerie I

přidáno: 22. 7. 2019 11:54, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 1. 8. 2019 8:02 ]

Stanoviště č. 8 na sezce Lesní galerie I je v poslední době opakovaně zavaleno bincem. MČ P21 přestala plnit svůj závazek na úklid stanoviště a výměnu koše - závazek viz zápis ze schůzky MČ-LČR-STROM dne 27.5.2015. Zápis byl dne 11.6.2015 zveřejněn na obecním webu a je přílohou informace na stránkách Újezdského STROMu:

Schůzka Újezdský STROM - Lesy ČR - MČ P21. Konečně!

Od r. 2018 proto stanoviště uklízí dobrovolníci z Újezdského STROMu a odpad likvidují ve vlastních popelnicích, viz např:

Binec u odpočívadla č.8 na LG I uklidil Újezdský STROM

Při dnešním úklidu se dřevěný odpadkový koš, který v minulosti zažil vypálení, rozlámání a posprejování a který jsme vždy opravili, zcela rozpadnul.

V polovině letošního července jsme také  zaznamenali, že ze stanoviště zmizela lavička (majetek LČR). V nejbližším okolí jsme ji nenašli, považujeme ji tedy za ukradenou.

Cedule "U mloka skvrňáka" zmizela už na jaře.
Dnes jsme tedy opět nahradili zničenou ceduli LG, binec uklidili a pytle i s rozpadlým košem odvezli k likvidaci svépomocí.Stanoviště je uklizené a zůstává bez lavičky a bez koše. Informovali jsme pana revírního, ale po vyhodnocení stávající situace s nespolupracující MČ a permanentními útoky starosty Samce proti Újezdskému STROMu jsme Lesy ČR o nový mobiliář již nežádali.
Pro připomenutí: lavičky, koše a ptačí budky na "mimrovce" - hlavní pěšině k nádraží, která se od r. 2012 stala též součástí naučných stezek Lesní galerie, věnovaly újezdským občanům v roce 2007 Lesy ČR na základě spolupráce s Újezdským STROMem.ZK, 22.7.2019

Při pokračující rekonstrukci újezdské hasičárny nejsou chráněny dřeviny na stavbě. Žádost Újezdského STROMu o nápravu. Aktualizováno

přidáno: 22. 7. 2019 8:01, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 1. 8. 2019 8:30 ]

Dne 15.7.2019 zveřejnila MČ P21 na obecním webu informaci o pokračující rekonstrukci újezdské hasičárny.


V souvislosti s pokračující stavbou jsme byli místními sousedy informováni, že stromy nejsou v průběhu stavby nijak chráněny. Situaci jsme tedy zdokumentovali - foto je z 18.7.2019. Náležitou ochranu nemá ani památná lípa...
Dne 22.7.2019 jsme proto odeslali datovkou k rukám tajemnice ÚMČ P21 Ing. Zátkové oznámení o chybějící ochraně dřevin a žádost o bezodkladnou nápravu:

Odpověď zveřejníme, jakmile ji dostaneme. A rádi zveřejníme i informaci o nápravě stavu.
ZK, 22.7.2019

AKTUALIZACE 26.7.2019 odpověď MČ P21, Odbor životního prostředí a dopravy:...odpověď by tu byla, dosti marná... že třeba "sledováním" nastane náprava stavu...?

ZK, 26.7.2019

Informace Újezdského STROMu pro ÚZ 7-8/2019 na spolkové nástěnce

přidáno: 8. 7. 2019 9:53, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 22. 7. 2019 11:13 ]

Článek vyšel v ÚZ 7-8/2019 pod redakčním názvem "Ze spolku Újezdský STROM" a redakčním dovětkem: "Vyjádření k názorům Újezdského STROMu naleznete na webu www.praha21.cz."

A světe div se, předpovídané vyjádření starosty MČ P21 se na obecním webu skutečně objevilo (s datem 2.7.2019, aby to bylo JAKO "až poté, co zpravodaj vyšel a starosta si článek přečetl"), v oblíbené sekci Uvádíme na pravou míru, jíž máme tu čest opakovaně plnit a to víceméně exklusivně:kde je zveřejněno i kompletní znění rozhodnutí hl.m.Prahy o podjatosti naší MČ.

A jako vždy - děkujeme MČ, jmenovitě panu starostovi Samcovi z ODS za reklamu pro Újezdský STROM. Málokdo to pro nás dělá s takovým zápalem jako on.1-10 of 477