Aktuality


Nový život naší (nové) spolkové nástěnky v roce 2019

přidáno: 14. 6. 2019 9:11, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 17. 6. 2019 3:52 ]

Na první pohled to vypadá jako pořád stejný obsah nástěnky focený z různých úhlů. Ale ne! je to obsah proměnný :-), nástěnka je focená od dubna do června 2019, jen to uspořádání fotek pod textem se mi moc nedaří...:
Takže naše (nová) nástěnka žije. Což se o okolních nástěnkách, včetně těch, které mají v pronájmu  újezdské politické strany (ods, ano a Piráti), říct nedá. Informace našich zatupiteů zamrzly u oficiálních politických letáků před eurovolbami... a prázdné plochy ostatních nástěnek navozují otázku, zda byl nápad zvýšit spolkům nájem 10 x s nástupem nové koalice ods+ano opravdu tak dobrý a hospodárný...

Předchozí článek:
Nová nástěnka spolku Újezdský STROM je v Hulické ulici

P.S.: staré nástěnky na Staroklánovické opravdu zmizely.
A vlevo od vchodu na úřad se objevil "lehlý" znak Újezda.
Úřadem sebemrskačsky přiznaná kapitulace naší městské části...? :-))
Večerní procházka Jižní spojkou - fotodokumentace projektu z grantu Hl.m.Prahy, realizace a údržba Újezdský STROM 2014 - 2018. Květen 2019

přidáno: 14. 6. 2019 9:00, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 17. 6. 2019 4:07 ]

O obnovenou pěší cestu a ovocnou alej starých odrůd na vysokokmenech se od začátku roku 2019 stará MČ Praha 21. Koncem roku 2018 skončila údržba řádně prováděná spolkem Újezdský STROM - výsadbu stromů, obnovu cesty a její údržbu spolek prováděl od r. 2014 s pomocí dotace hl.m.Prahy a místních dobrovolníků.

 

Obě závěrečné zprávy  (z roku 2015 a z roku 2018) má náš úřad k dispozici, včetně doporučené následné péče, zahrnující mj. pravidelné sekání. Na Jižní spojce ale péče MČ P21 o vlastní majetek vidět není - nebo právě naopak?
Veřejné slyšení v Senátu ČR k projektu Kanál Dunaj - Odra - Labe. Je to megalomanský, nepotřebný projekt založený na nedůvěryhodné studii

přidáno: 14. 6. 2019 7:40, autor: Zita Kazdová


"Senátorka KDU-ČSL Jitka Seitlová se vyjádřila na tiskovém brífinku v pátek 14.6.2019 k potřebnosti koridoru Dunaj-Odra-Labe. Celá výstavba by vyšla podle odhadů na půl bilionu korun. „Je to projekt, který zatíží Českou republiku ekonomicky i ekologicky,“ uvedla Seitlová."
Zdroj: KDU-ČSL


Vodní koridor Dunaj - Odra - Labe se podle jeho kritiků nevyplatí a je megalomanský. Odpůrci kanálu hlavně z řad akademiků vytýkali studii jeho proveditelnosti, kterou si zadalo ministerstvo dopravy a která je v připomínkovém řízení, nadhodnocení přínosů a podhodnocení nákladů. Potřebnost koridoru naopak obhajoval předseda Asociace D-O-L Jan Skalický nebo ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna, podle něhož by projekt mohl být předložen vládě letos na podzim. Uvedli to při dnešním veřejném slyšení v Senátu.

Josef Seják z komise pro životní prostředí Akademie věd označil studii za lživou. "Ta studie nemá ani cenu papíru, na kterém byla vytištěna," prohlásil. Podle něj autoři studie účelově zneužili metody hodnocení dopadů na životní prostředí. Škody na ekosystémech mohou přesáhnout 100 miliard korun, dodal.

Eliška Vejchodská z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku uvedla, že studie neodpovídá evropským měřítkům. Obsahuje prý dvojí započtení přínosů, například z výroby a prodeje plavidel. "Projekt by měl být zamítnut," dodala.

Záznam veřejného slyšení v Senátu dne 14.6.2019:
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/protext-video-kanal-dunaj-odra-labe-se-podle-kritiku-nevyplati/1766443

Zdroj: ČTK, 14.6.2019


Předchozí článek k tématu na tomto webu, s odkazy na další články související:
Soud rozhodl, že usnesení vlády ohledně jezů není pro úřady závazné


Soud rozhodl, že usnesení vlády ohledně jezů není pro úřady závazné

přidáno: 14. 6. 2019 7:22, autor: Zita Kazdová

Městský soud v Praze rozhodl, že Vláda nemůže konkrétnímu správnímu úřadu uložit povinnost, jak rozhodnout v konkrétním individuálním případě. Stalo se tak v projednávání žaloby Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) základní organizace Fergunna, kterou bylo napadeno usnesení vlády prohlašující stavbu plavebního stupně Děčín za převažující veřejný zájem nad ochranou celoevropsky unikátní přírody.
 

Vláda České republiky ve svém usnesení ze 17. ledna toho roku rozhodla, že „ve vztahu k ochraně významně negativně ovlivněných lokalit soustavy Natura 2000 existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu na schválení „Koncepce vodní dopravy pro období 2016 - 2023 včetně opatření Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz zahrnujícího návrh záměru Plavební stupeň Děčín“.

Vzhledem k tomu, že ve zmiňované koncepci je právě Plavební stupeň Děčín rozpracován do detailů zásadním způsobem přesahujících podrobnost koncepčního materiálu, a že i v usnesení Vlády je výslovně zmíněn, považuje Český svaz ochránců přírody toto rozhodnutí za bezprecedentní zásah Vlády do kompetence příslušných státních úřadů, neb právě jen ony jsou oprávněny na základě všech dostupných podkladů a informací posoudit v konkrétní věci, který veřejný zájem převažuje. ČSOP Fergunna proto podal žalobu, v níž požadoval zrušení předmětné části vládního usnesení.

Městský soud v Praze sice žalobě nevyhověl, neboť dospěl k názoru, že usnesení se týká pouze Koncepce vodní dopravy v obecné rovině, nikoliv konkrétních staveb v ní obsažených, zároveň však konstatuje klíčovou skutečnost, a to, že „Vláda usnesením nemůže konkrétnímu správnímu úřadu uložit povinnost, jak rozhodnout v konkrétním individuálním případě. Usnesení vlády tedy … není závazné pro konkrétní úřady obcí a krajů, které by v budoucnu rozhodovaly ve věci Plavebního stupně Děčín či jiných staveb obsažených v budoucí koncepci vodní dopravy.“

Zdroj: Ekolist, JUDr. Petr Svoboda

Předchozí příspěvky k tématu na našem webu:

21.3.2019 Koncepce vodní dopravy s jezem u Děčína je nelegální záměr, bude vypracován nový posudek

20.11.2018 Petr Svoboda: Vládní trik s Koncepcí vodní dopravy

29.10.2018 Upozornění Bezpečnostní radě vlády a Vládě ČR na rizika spojená s klimatickou změnou a suchem v Ekolistu 26.10.2018

3.9.2018 PETICE: Pusťte kanál Dunaj-Odra-Labe k vodě!


Otevřený dopis vládě proti novému stavebnímu zákonu, JUDr. Petr Svoboda a kol.

přidáno: 14. 6. 2019 7:15, autor: Zita Kazdová

Pedagogové z Právnické fakulty UK v Praze iniciovali Otevřený dopis vládě proti věcnému záměru nového stavebního zákona. Dopis podpořilo 101 akademiků z vysokých škol a vědeckých ústavů z Prahy, Brna, Olomouce, Českých Budějovic a dalších měst ČR. Zástupci iniciativy předali Otevřený dopis ve středu 17.4.2019 vládě.
 
Otevřený dopis proti věcnému záměru nového stavebního zákona Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, obracíme se na Vás s tímto otevřeným dopisem ohledně věcného záměru nového stavebního zákona, který pro Českou republiku připravuje Hospodářská komora ČR.

Na podzim roku 2018 uzavřelo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jménem České republiky s Hospodářskou komorou ČR dohodu o tom, že návrh nového stavebního zákona připraví Hospodářská komora ČR. Dohoda byla formálně nazvána jako „Memorandum o spolupráci na projektu rekodifikace veřejného stavebního práva České republiky“. Její podstatou je závazek Hospodářské komory ČR připravit pro MMR návrh nového stavebního zákona (včetně jeho paragrafovaného znění) a odpovídající závazek MMR tuto legislativní subdodávku přijmout, poskytnout komoře „maximální možnou potřebnou podporu a součinnost“ a učinit „maximum pro rychlý postup v legislativním procesu“.

Na základě uvedené dohody Hospodářská komora ČR připravila věcný záměr nového stavebního zákona a v únoru tohoto roku jej předložila MMR s tím, aby k němu ostatní ministerstva, jiné správní úřady, jakož i další instituce mohly uplatnit připomínky.

My, níže podepsaní představitelé akademické sféry, tímto vyjadřujeme zásadní nesouhlas se způsobem přípravy i obsahem věcného záměru nového stavebního zákona a žádáme Vás, aby Česká republika ukončila s Hospodářskou komorou ČR spolupráci na přípravě nového stavebního zákona. Vedou náš k tomu zejména tyto důvody:

1. V demokratickém právním státě, který má státní službu, není žádný rozumný a legitimní důvod, proč by měl návrh nového stavebního zákona připravovat kdokoli jiný než příslušné ministerstvo. Právě do působnosti MMR, které je ústředním správním úřadem pro úseky územního plánování a stavebního řádu, patří příprava zákonů z oblasti stavebního práva. Uzavřená dohoda deklasuje MMR do úlohy, ve které jen uplatňuje požadavky a připomínky k připravovanému zákonu. A v tomto směru vzbuzuje i pochybnosti o souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb.: „Ministerstva … připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti …“.

2. Stavební zákon upravuje ve své podstatě konfliktní vztahy, v nichž na jedné straně stojí stavebník, který chce rychle realizovat svoji stavbu, a na druhé straně vlastníci a uživatelé sousedních nemovitostí, obyvatelé, obce, ale i různé dotčené orgány a instituce, přičemž každý z nich hájí své zájmy, které jsou často v rozporu se zájmy stavebníka. Hospodářská komora ČR je zájmovým podnikatelským svazem, který sdružuje mimo jiné největší tuzemské stavební a developerské korporace. Reprezentuje tak v rámci vztahů upravených stavebním zákonem zájmy jedné strany, a to podnikatelů ve stavebnictví, potažmo stavebníků.

3. Věcný záměr nového stavebního zákona navrhuje, aby celé řadě dotčených správních orgánů (zejména orgánům ochrany přírody a památkové péče) byla odňata část jejich působnosti související s výstavbou a byla převedena na stavební úřady. Má tak vzniknout model, ve kterém působnost týkající se ochrany celé řady zvláštních veřejných zájmů bude organizačně rozštěpena mezi (i) dosavadní správní orgány a (ii) stavební úřady, přičemž stavební úřady mají hájit tyto zvláštní veřejné zájmy v souvislosti s výstavbou, zatímco dosavadní správní orgány mají hájit tytéž zvláštní veřejné zájmy ve všech ostatních případech. Tento schizofrenní model je z hlediska organizačních principů státní správy nesmyslný a hrozí chaosem v řádné ochraně veřejných zájmů na úseku životního prostředí a památkové péče.

4. Věcný záměr nového stavebního zákona dále navrhuje, aby byla zásadním způsobem oslabena pravomoc těch dotčených správních orgánů, kterým má být ponechána jejich dosavadní působnost v ochraně životního prostředí, související s výstavbou, zejména správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny. Jejich pravomoc vydávat v řízeních podle stavebního zákona k projednávaným stavebním záměrům závazná stanoviska má být změněna na pravomoc vydávat jen nezávazná vyjádření. Těmi by stavební úřad nebyl vázán a mohl by rozhodnout i v rozporu s nimi. Názor dotčených správních orgánů a ochrana jimi hájených veřejných zájmů by tak měly být v řízeních podle stavebního zákona procesně degradovány a stavební úřad by mohl autoritativně zasahovat do výkonu jejich působnosti, a to například i na území národních parků.

5. Věcný záměr nového stavebního zákona dále navrhuje model, v rámci kterého by počítačový systém „automaticky vygeneroval“ stavebníkovi rozhodnutí o povolení stavby, pokud by stavební úřad nestihl ve stanovené lhůtě vydat rozhodnutí. Tento model umožňuje, aby bylo legálně vydáno povolení stavby i v rozporu se zákonem, s územním plánem, bez ohledu na námitky dalších účastníků řízení i stanoviska dotčených správních orgánů. Představuje extrémní riziko pro ochranu zákonnosti, veřejných zájmů i soukromých práv a zájmů dalších účastníků řízení.

6. V době závažných problémů životního prostředí v naší zemi, zejména projevujících se klimatických změn a jejich důsledků, jako je především dlouhodobé sucho, by měl stát usilovat o omezování antropogenních vlivů, které tyto jevy vyvolávají a prohlubují. Degradace zemědělské půdy a masivní zastavování krajiny představují některé z nich. V tomto kontextu pak věcný záměr nového stavebního zákona reprezentuje téměř pravý opak toho, co v zákonné úpravě výstavby potřebujeme.

Ze všech těchto důvodů považujeme věcný záměr nového stavebního zákona za nepřijatelný a vzhledem k jeho celkové koncepci i za nezpůsobilý k dalšímu projednávání v legislativním procesu. Žádáme Vás, aby byl stažen z legislativního procesu a využit pouze jako analytický podklad pro další legislativní práci. A žádáme Vás, aby v přípravě nového stavebního zákona nadále pokračovalo již jen Ministerstvo pro místní rozvoj.

V úctě

1. RNDr. Lubomír Adamec, CSc., Botanický ústav AV ČR, Třeboň
2. Mgr. Petr Adamík, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
3. Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
4. RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
5. doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
6. Mgr. Michael Bartoš, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Třeboň
7. doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, Ph.D., Filozofická fakulta MU, Brno
8. doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr., Právnická fakulta UK, Praha
9. Ing. Karel Boublík, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
10. doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
11. Mgr. Petr Bulant, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
12. doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
13. Mgr. Dagmar Čížková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
14. Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
15. JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
16. RNDr. Jan Divíšek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
17. JUDr. Jana Dudová, Ph.D., Právnická fakulta MU, Brno
18. doc. Ing. arch. Petr Durdík, Fakulta stavební ČVUT, Praha
19. Mgr. Zuzana Fajmonová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno
20. Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
21. Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
22. doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., Právnická fakulta UP, Olomouc
23. prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Fakulta architektury ČVUT, Praha
24. RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
25. Mgr. Petra Hájková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
26. Mgr. Filip Harabiš, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
27. Mgr. Bc. Tomáš Havlík, Přírodovědecká fakulta MU Brno
28. RNDr. Mgr. Martin Hejda, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
29. prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
30. RNDr. Miloslav Homolka, CSc., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
31. Mgr. et Mgr. Jan Horák, Ph.D. et Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
32. prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
33. JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
34. doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
35. prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
36. Mgr. Helena Jahelková, Ph.D., zoolog, Všenory
37. Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
38. Mgr. Josef Kašák, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta. Mendelova univerzita, Brno
39. prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
40. Ing. Michal Knapp, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
41. Ing. Jana Knappová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
42. doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
43. RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
44. prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
45. prof. RNDr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
46. RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, České Budějovice
47. doc. RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D., Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice
48. RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
49. RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
50. RNDr. Radek K. Lučan, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
51. JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D., Právnická fakulta UP, Olomouc
52. prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Fakulta architektury ČVUT, Praha
53. Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
54. Mgr. Jiří Malíček, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
55. RNDr. Lenka Moravcová, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
56. Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., Filozofická fakulta MU, Brno
57. JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, Praha
58. prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., Filozofická fakulta MU, Brno
59. Mgr. Pavel Němec, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
60. Mgr. Markéta Nováková, Ph.D., Lékařská fakulta MU, Brno
61. Mgr. Barbora Pafčo, Ústav Biologie obratlovců AV ČR, Brno
62. RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
63. Mgr. Ladislava Paštová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
64. doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc., Právnická fakulta MU, Brno
65. Ing. Jan Pergl, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
66. RNDr. Radim Perlín, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
67. Mgr. Václav Petrmichl, Právnická fakulta UK, Praha
68. prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice
69. RNDr. Petr Procházka, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
70. prof. RNDr. Pavel Pyšek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
71. doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
72. Mgr. Barbora Rolečková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
73. PhDr. Ivan Rynda, Fakulta humanitních studií UK, Praha
74. doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
75. doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
76. Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D., Pedagogická fakulta MU, Brno
77. JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
78. doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
79. Mgr. Jakub Straka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
80. doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, Praha
81. JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
82. JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
83. Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
84. prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
85. Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
86. doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
87. RNDr. Jan Štěpánek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
88. Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno
89. RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
90. doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
91. MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
92. JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., Právnická fakulta UP, Olomouc
93. JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
94. JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. Právnická fakulta UP, Olomouc
95. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
96. doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
97. Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D., Filozofická fakulta MU, Brno
98. prof. RNDr. Pavel Vrba, CSc., Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice
99. RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
100. doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
101. JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

V Praze dne 16.4.2019
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
(kontaktní osoba)
E-mail: svobodap@prf.cuni.cz
Tel.: 732 626 937
Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

Zdroj: Ekolist

Podjatost starosty Samce (ODS) a tím automaticky celého úřadu MČ P21 ve věci kácení topolového stromořadí na Starokolínské je potvrzena

přidáno: 14. 6. 2019 6:00, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 14. 6. 2019 6:03 ]

Pro připomenutí zde zopakujeme stručné shrnutí dosavadního vývoje záměru MČ P21 vykácet topolovou alej na Starokolínské, která plní funkci izolační zeleně pro sportoviště II. stupně MZŠ v Újezdě nad Lesy, únor - květen 2019:


1. v únoru 2019 oznámila MČ P21 zahájení správního řízení o kácení 9ti topolů z řady 32 stromů. Ostatní jako "podměrečné" zamýšlela vykácet bez správního řízení.

2. Újezdský STROM se odvolal proti vydanému rozhodnutí, především proti chybnému rozdělení topolové aleje na stromy podléhající řízení a na stromy tzv. podměrečné, čímž MČ P21 oslabila ochranu stromů i povinnost adekvátní náhrady

3. starosta Samec uzavřel zastávku MHD a chodník podél školního plotu, aniž by MČ provedla řádnou a standardní péči na suchých větvích a zajistila zprovoznění zastávky MHD pro občany

4. na oficiálním webu a fb MČ P21 se zástupci vedení obce a úřadu opakovaně vyjadřují k probíhajícímu správnímu řízení a zpochybňují názor a věrohodnost účastníka řízení Újezdský STROM. Před odevzdáním spisu nadřízenému orgánu provádí MČ P21 nestandardní kroky v zásahu do již uzavřeného spisu.


5. rozhodnutí odvolacího orgánu MHMP v březnu 2019 potvrzuje, že řada předmětných topolů je stromořadí, uvádí výčet pochybení MČ P21 a doporučuje další postup

6. na základě tohoto rozhodnutí ukončuje MČ P21 řízení o kácení 9ti topolů a zahajuje nové řízení o kácení celého topolového stromořadí

7. Újezdský STROM je opět jediným osloveným účastníkem, který v novém řízení zastupuje veřejnost. Na základě dosavadního postupu MČ a oficiálních vyjádření představitelů MČ podal Újezdský STROM námitku podjatosti.
Nové pokračování v květnu/červnu 2019:

8. nadřízený správní orgán MHMP v květnu 2019 potvrdil podezření podjatosti, vyloučil starostu Samce a tím automaticky celý úřad MČ P21 ze správního řízení a doporučil úředním osobám zdrženlivost v mediálním projevu a zachování nestrannosti a profesionality. Vedení správního řízení o kácení topolové aleje v Újezdě nad Lesy bylo proto MČ P21 odebráno a bude vedeno na Úřadě MČ Praha 22.


Z osmnáctistránkového rozhladu MHMP níže uvádíme obsáhlý závěr, celý dokument je v příloze této stránky.NAŘÍZENÍ hl.m.Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, s účinností od 26.4.2019

přidáno: 11. 5. 2019 0:07, autor: Zita Kazdová

Dřívější účinnost

Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a její důvody

Rada hlavního města Prahy schválila dne 26. 4. 2019 nové Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru s tím, že účinnost tohoto nařízení je ode dne 26. 4. 2019.

Rada hlavního města Prahy stanovila téměř okamžitou účinnost nařízení v souladu s ustanovením § 45, odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že vyžaduje-li to naléhavý zájem, lze stanovit účinnost již dnem vyhlášení s tím, že skutečnost, že právní předpis hlavního města Prahy nabývá dřívější účinnosti, musí být v právním předpisu hlavního města Prahy uvedena. Důvody, v čem spočívá naléhavý zájem, musí být současně s právním předpisem hlavního města Prahy zveřejněny na úřední desce. V těchto případech se právní předpis hlavního města Prahy vyhlásí bezodkladně vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy, na úředních deskách úřadů městských částí, kterých se dotýká, a uveřejní se i v hromadných informačních prostředcích.

Rada hlavního města Prahy spatřuje naléhavý zájem ve skutečnosti, že 30. 4. je den tradičního pálení ohňů a právní úprava umožňující tento tradiční zvyk a současně zajišťující bezpečí před vznikem požáru je nepochybně ve veřejném zájmu.

NAŘÍZENÍ,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany

v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 26. 4. 2019 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:

§ 1

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby.

§ 2

Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

§ 3

Zakázané činnosti

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

§ 4

Další ustanovení

Činnosti dle § 3 písm. a) a b) na místech dle § 2 písm. b) je možné vykonávat ve výjimečných případech při splnění těchto podmínek:

a) provozovatel činnosti (organizátor akce) předem vyhodnotí podmínky provozování činnosti s ohledem na místo, dobu a specifika činnosti a prokazatelně nastaví taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru,

b) provozovatel činnosti (organizátor akce) oznámí záměr provedení činnosti na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy před zahájením činnosti,

c) provozovatel činnosti (organizátor akce) zajistí před zahájením činnosti asistenci jednotky požární ochrany, přičemž je povinen řídit se pokyny jejího velitele.

§ 5

Způsob vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle § 1 se zveřejňuje na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy podle jiného právního předpisu1) a případně v hromadných informačních prostředcích.

1) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

§ 6

Nařízení č. 9/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, se zrušuje.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá z důvodu naléhavého zájmu účinnosti dnem 26. 4. 2019.

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.

primátor hlavního města Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.

I. náměstek primátora hl. m. Prahy

Krajinářské úpravy povodí Rokytky na území Koloděj, Dubče a Běchovic

přidáno: 25. 4. 2019 3:48, autor: Zita Kazdová

Praha hlavní město oznámila zahájení projektu krajinářských úprav, rekultivujících povodí Rokytky na území Koloděj, Dubče a Běchovic do podoby přírodě blízké. Záměr se dotýká i soutoku Běchovického potoka s Rokytkou.
Celé oznámení je v příloze této stránky.

Běchovický potok sice pramení v Újezdě nad Lesy, ale újezdský katastr (bohužel) není součástí tohoto projektu. První vlaštovkou revitalizace Běchovického potoka v povodí Rokytky v Újezdě nad Lesy se ale již stala úprava dvou újezdských pozemků ve správě MČ Praha 21, pro něž a na nichž spolek Újezdský STROM v období 2015 - 2018 realizoval přírodě blízké úpravy (louku a polní mokřad), podpořené dvěma dotacemi Hl.m.Prahy ve dvou grantových obdobích. Zprávy o tomto projektu:


Niva Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy 2018

1-10 of 467