Aktuality


Rok 2019 s ARNIKOU. Děkujeme!

přidáno: 22. 1. 2020 5:44, autor: Zita Kazdová

"Jaký byl rok 2019 pohledem kampaně Praha – město pro život? "


Metropolitní plán

Proměna vedení radnice na konci roku 2018 přinesla turbulentní změny. Postupně loni dohasínala bouřlivá debata kolem připomínek k Metropolitnímu plánu, který se dostal do fáze vypořádávání připomínek a závazných stanovisek, nicméně i tak se nám povedlo diskusi znovu posílit tím, že jsme na začátku roku zveřejnili právě závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k Metropolitnímu plánu. Některá z nich, hlavně ta Ministerstev kultury a životního prostředí, spolu s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, byla vůči připravovanému územnímu plánu velmi kritická, a de facto potvrdila naše výtky týkající se ochrany zeleně, památek, výškové regulace i dalších principů nového plánu, které jsme zveřejnili již na jaře 2018.

V kontextu dění kolem Metropolitního plánu i naší předešlé aktivity, kdy jsme za účasti široké skupiny odborníků sestavili kompletní sadu připomínek k obecným principům plánu, kterou pak využily stovky Pražanů při přípravě vlastních připomínek, jsme se několikrát sešli s náměstkem pro územní rozvoj a územní plán Hlaváčkem, který ke společným schůzkám nad principy plánu přizval i odborníky participující na jeho přípravě. Na schůzkách ovšem nebyla nalezena shoda nad zásadními aspekty plánu a schůzky byly ukončeny.

Průběh vyjednávání zástupců magistrátu s dotčenými orgány i městskými částmi sledujeme a těšíme se na vypořádání připomínek jejich i veřejnosti.


Stavební zákon

Významným tématem je pak také tzv. rekodifikace stavebního práva, neboli proměna pravidel výstavby na celostátní úrovni. Mezi největší rizika, která přináší, patří vyloučení dotčených orgánů (jako jsou orgány ochrany přírody nebo památkáři) z povolovacích procesů, resp. zrušení závaznosti jejich stanovisek. Problémů je ovšem mnohem více – od zveřejnění věcného záměru zákona jsme ve spolupráci se Zeleným kruhem téma sledovali, podávali připomínky a spolupracovali s právníky, památkáři i dalšími experty na formulaci nebezpečí, která nová pravidla přinášejí. Připomínky jsme podali i na konci roku k paragrafovému znění zákona, a nadále se k tématu vyjadřujeme a připravujeme podklady pro oponenturu nebezpečným ustanovením, která ohrožují ochranu životního prostředí i památek.


Brownfield Bubny

Jsme také rádi, že jsme se účastnili připomínkování územní studie k největšímu pražskému brownfieldu, Bubnům. Ve spolupráci s AutoMatem, Platformou za sociální bydlení, a také občany z Prahy 7 jsme zformulovali připomínky, kterými chceme návrh upravit k lepšímu s ohledem na míru zastavěnosti, adaptačních schopností lokality na klimatickou změnu a podíl zeleně, i možnosti regulace cen bydlení, které by zde v budoucnu mělo vzniknout.


Analýza bytové sitauace Prahy

Na začátku roku jsme vydali oceňovanou Analýzu bytové situace v Praze, která k dnešnímu dni zaznamenala přes 4 a půl tisíce stažení.


Klimatická změna a udržitelný rozvoj

K tématu klimatické změny ve městech jsme vydali analýz hned několik. Odpověděli jsme na 117 dotazů k rozvoji Prahy, které jste nám adresovali mailem nebo telefonicky. Připravili jsme několik veřejných akcí a seminářů na téma rozvoje měst, adaptace na klimatickou změnu nebo bydlení. Vystoupili jsme na zastupitelstvu i mnoha veřejných akcích, prezentovali jsme naše výstupy na odborných konferencích, jednali jsme s pražskými i místními politiky, vydali jsme přes desítku tiskových zpráv, věnovali se stávajícím změnám územního plánu, i příjezdu monitorovací mise UNESCO do Prahy a závěrům její zprávy.


Naše weby

Vše můžete najít na našich webech zmenyprahy.cz a arnika.org/praha. Jsme rádi, že jsme toho mohli stihnout tolik i díky podpoře mnoha z Vás, kteří nám posílají finanční dary, anebo nás podporujete jinými způsoby.


Program 2020

A co chystáme do budoucna? První polovinu letošního roku chceme věnovat proměně grafické tváře naší kampaně. Přestože značka Praha – město pro život v rámci Arniky funguje již přes deset let, až doteď prakticky neměla vlastní vizuální podobu. Možná jste si již všimli nového loga na našich materiálech. Novým logem ale zdaleka nekončíme. Postupně proměníme a sjednotíme barevnou podobu kampaně, naše mediální platformy (abyste vše v budoucnu našli pod jednotným názvem „Praha – město pro život“), čeká nás proměna webu a přidáme i další kampaňové aktivity, včetně multimediálních novinek.

Nadále budeme sledovat přípravu Metropolitního plánu i rekodifikaci stavebního práva, budeme se věnovat konkrétním problematickým kauzám výstavby (jako je proměna Masarykova nádraží, Bubnů a dalších rozvojových ploch v Praze), bránit ochranu zeleně a prosazovat přizpůsobení Prahy na klimatickou změnu, čeká nás i další průběh kauzy kolem památkové péče a UNESCO, a sledovat budeme i vývoj cen bydlení a prosazovat principy efektivní regulace.

Nejen o tom všem vás budeme samozřejmě informovat na webu, facebooku, v newsletterech i v klasických médiích. Vážíme si Vaší podpory a držme si palce v úsilí o město příznivé k životu, ekologické, a dostupné všem.

Označeno v (štítky)


Arnika.org, 20.1.2020
www.zmenyprahy.cz

OSLAVA 100. VÝROČÍ ZASAZENÍ LÍPY SVOBODY OKRAŠLOVACÍM SPOLKEM

přidáno: 2. 12. 2019 9:01, autor: Michael Hartman   [ aktualizováno 2. 12. 2019 9:42 ]

O státním svátku jsme slavili.  Dne 28.10. v 9:30, chladného leč slunečného svátečního dopoledne, uctil environmentální a okrašlovací spolek Újezdský STROM 100. výročí návštěvy T.G.Masaryka v Újezdě nad Lesy, kde slavil 1. výročí vzniku republiky a 100. výročí vysazení Lípy Svobody péčí tehdejšího Okrašlovacího spolku, kterou předseda tehdejšího Okrašlovacího spolku Ant. Kožíšek zasadil naproti tehdejší požární zbrojnice během slavnosti uspořádané spolkem a obcí dne 28.10.1919 .

Členové dnešního okrašlovacího spolku Újezdský STROM i přespolní z Koloděj (odkud prezident s dcerou Alicí na slavnost před 100 lety přijeli) přinesli k Lípě Svobody květy, zazpívali národní hymnu Kde domov můj. Na památku T.G. Masaryka přidali i jeho oblíbenou píseň Ach synku, synku.

Slavnostní okamžik uvedl předseda spolku Újezdský STROM ing. Michael Hartman zamyšlením nad symbolikou oslavy:


"Vážení členové spolku, vážení hosté.  Vítám vás tady u Lípy Svobody a jsem rád, že jsme se tu dnes společně sešli. Zasazení lípy před 100 lety se týkalo významného okamžiku dějin. Poprvé na tomto území vznikl demokratický stát. Rádi bychom si to připomněli, a to vzpomínkou a položením květin právě na tomto památném místě a lípě k jejímu výročí zazpívali dvě písně. 

Zazpívali bychom českou národní hymnou spojenou s naší demokracií a také oblíbenou píseň T.G.Masaryka “Ach synku synku”.

Když jsme si písně vybírali, volba mi připadala logická z hlediska samotné věci. Výročí svobodného státu a výročí T.G.M. 

Když jsem při nácviku o textech přemýšlel, není bez zajímavosti, že ač jde o písně staré, jejich obsah může i dnes promlouvat velmi aktuálně.

Česká národní hymna začíná jako otázka, “Kde domov můj?”, text postupně odhaluje, že nám byl dán zemský ráj napohled.  Také „Ach synku, synku“ začíná jako tázání.

Mezi oběma písněmi je tak zajímavé spojení. Je to otázka o domově. „Ach synku, doma-li jsi…?“  Jsi synku doma? Stojíš při svém domově nebo jsi někde ve světě? Na exotické dovolené? Je domov tvůj "zemský ráj to napohled", jako se zpívá v písni první?

Písnička rozvíjí otázku tématem orby, tedy přípravou na novou úrodu po spotřebování úrody staré, aby domov i nadále domovem zůstal. V zprostředkovaném dialogu otce se synem, Ach synku synku, si dnes můžeme za tatíčka dosadit i samotného T.G. Masaryka, často nazávaného Tatíčkem vlasti, i když v jeho době měl on sám o symbolu tatíčka v písni jistě jinou představu. 

Problém malého orání v následujícím textu písněa argumentaci „polámaným kolečkem“ známe. Víme ale, co že se to vlastně polámalo? Kdo víte, k čemu je při orání kolečko?

Dohledal jsem si, že kolečko byla u pluhu taková zajímavá věc. Vcelku moderní doplněk, který však nevykonává vlastní orbu, tedy vlastní rozrytí a obrácení půdy. V čem je tedy problém?

Bez kolečka je možné orat, jen ne tak dobře, ne tak rychle a ne vždy správně. Kolečko sloužilo jako řídící zařízení k nastavení kvalitní orby. Ani ne moc mělko ani moc hluboko. Ani ne moc blízko minulého řádku, ani příliš daleko.

Oral-li tehdy někdo moc hluboko, strhal koně, zničil pluh a moc toho neudělal. Oral-li naopak mělko, orba nebyla k likvidaci plevele a přípravě půdy dostatečná. 

Kolečko určovalo výšku zanoření pluhu a jezdilo současně v předchozí zorané brázdě, aby zajištovalo i správný odstup, správnou návaznost na již dříve vykonané dílo.

Možná i v dnešní době, ač orání probíhá už jinak, by nás píseň mohla oslovit, pokud si uvědomíme, co se tedy synkovi polámalo. Kolečko, jakési měřící a současně orientační zařízení. Cosi co garantuje správnou cestu. Dosaďme si za kolečko třeba symbol demokracie: zákon a ústava, pevný řád, pravidla slušnost, morálka. I ty mohou být příkladem „kolečka“. I dávné přísloví „dvakrát měř a jednou řež“ míří tímto směrem neboť ukazuje, že „orba bez kolečka“, tedy správní míry, nemusí vždy znamenat úspěch, ale někdy dokonce škodu.

Nevíme, zda šlo s kolečkem o výmluvu a syn byl prostě líný nebo zda se opravdu s orbou pral, ale protože měl kolečko polámané, ve výsledku toho nezoral mnoho. Osobně si myslím, že tahle druhá úvaha jádru písně i naší povaze více odpovídá. V přeneseném významu můžeme klidně představit v roli syna nás, za příliš hlubokou orbou léta komunistické totality a za příliš mělkou některé aspekty doby dnešní

Synku, synku, pokud se kolečko zlámalo, „dej ho spravit“.  Nauč se synečku hospodařit. V tomto nám písnička může být aktuálním povzbuzením.  A dobrý tatíček v písni nezatracuje, vrací jen pozornost od neúspěchu k myšlence učení, nápravy a správného hospodaření. 

Bez zajímavosti není ani to, že podle textu si kolečko synek nemusí a nemá spravit sám. Slova „dej ho spravit“ vyjadřují důvěru, že se při péči o domov můžeme a máme o někoho opřít. Že jsou lidé, kteří lépe než my umí tu či onu věc. Naděje spočívá  v důvěře, že právě ve spolupráci mezi lidmi může naše věc, věc hospodaření a péče o domov, naši „zemi českou“, která bude „rájem na pohled“, jak zpívá naše hymna, být řešitelná.  

Je na nás, abychom hodnotu naší země, našeho domova znali, abychom se k nim chovali s láskou a respektem, abychom si jejich hodnotu společně udrželi.

Myslím, že v to věřil T.G. Masaryk, věřil tomu i Okrašlovací spolek, když přes 100 lety sázel tuto Lípu svobody. A věříme tomu myslím dnes i my, členové a dobrovolníci spolku Újezdský STROM.

A tak Lípě k tomuto mimořádnému výročí zazpívejme zmíněné dvě krásné písně, písně o domově, o tom, jak je krásný, máme-li jej rádi, a také jak důležité učit se řádně hospodařit.  

Ne každý člověk v dnešní době chápe, že o získanou svobodu a stát je třeba stále usilovat a že každý máme úkol podle svých možností a schopností „kolečka“ na kterých svoboda a fungování našeho demokratického domova stojí udržovat .

Ať z nás může mít laskavý tázající se Tatíček, ať už si pod ním můžeme představit kohokoli, radost."


Zpěv doprovodil na housle zakládající člen proslulého českého Talichova kvarteta a dlouholetý člen České filharmonie, Jan Kvapil, který je újezdským občanem a dlouholetým členem okrašlovacího spolku Újezdský STROM.

Členka výboru spolku MUDr. Zita Kazdová přečetla v závěru z projevu prezidenta Václava Havla z 28.10.1990: „žijeme v době, která nám klade bezpočet zneklidňujících otázek. Otázkou základní je, zda a jak se nám daří prosazovat hodnoty, jejichž jménem jsme povstali proti totalitnímu režimu.

K pamětní desce u paty Lipy Svobody umístili účastníci květy zlatavé barvy se stuhou a věnováním: "K 100. VÝROČÍ - ZASAZENÍ LÍPY OKRAŠLOVACÍM SPOLKEM - OSOBNÍ ÚČASTI T.G.M PŘI OSLAVĚ 1. VÝROČÍ VZNIKU ČR DNE 28.10.1919 | VĚNUJE OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ÚJEZDSKÝ STROM 28.10.2019". Připojeny byly také tři stužky v národních barvách: červená, bílá a modrá. Sváteční výzdoba přetrvala až do listopadového výročí svatořečení Anežky České.

Oslava 100. výročí zasazení Lípy Svobody Okrašlovacím spolkem hezky předznamenala přípravu na vlastní výroční spolku Újezdský STROM –   naše činnost vedoucí k založení spolku začala před 15 lety a vyvrcholila oficiální registrací občanského sdružení v roce 2005, jehož kulaté 15.výročí si v roce 2020 připomeneme.  


Listopad patří občanské společnosti, listopad patří i nám! 1989 - 2019

přidáno: 15. 11. 2019 7:56, autor: Zita Kazdová


30. výročí roku 1989 souhrnně v Otevřených novinách ZDE.


Povzbuzení pro ekologické aktivity z instituce, od které bychom to věru nečekali

přidáno: 10. 11. 2019 23:45, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 11. 11. 2019 1:39 ]

"..Abychom předešli pochybám: US Army War College není žádná Greta. Jde o ctihodnou, prestižní instituci, z níž s titulem Master in Strategic Studies vycházejí pozdější nejvyšší armádní velitelé...Studie není zdaleka prvním obdobným dokumentem, který shrnuje, jaký dopad bude mít klimatická změna na vojenské síly USA. Pentagon se tím vážně zabývá už několik posledních let...Studie US Army War College se ovšem od těchto oficiálních dokumentů Pentagonu liší jednak v tom, že si jako nevládní materiál může dovolit vyšší formulační volnost. Je tedy čtivá. Ještě důležitější je ale to, že rozebírá také společenské a politické souvislosti.

...Klimatická změna, její viditelné dopady, už podle studie evidentně fungují jako silné symboly. A jsou tedy už teď zdrojem zřetelné "společenské mobilizace". Podle studie takový stav bude mít své vítěze a samozřejmě i poražené.

"Jasnými vítězi budou jednotlivci a organizace vnímané jako ti,
kdo jednají ku prospěchu lidstva i přírodního prostředí.

Jasnými poraženými budou jednotlivci a subjekty, jejichž aktivity
budou vnímány jako oslabující stabilitu přírodního prostředí".


...K možnosti, že klimatická změna není problém, a proto ani není potřeba nic dělat ke zmírnění jejích dopadů, pak materiál říká: "Jediným ospravedlněním velmi podstatného rizika, které by plynulo z nečinnosti, by byla nejistota o existenci klimatické změny. Síla vědeckých argumentů však ukazuje, že tato nejistota je už neobhajitelná."..."


Z komentáře Daniela Anýže z 8.11.2019 na Aktuálně.cz "Trump to ještě neví, ale U.S. Army už změnu klimatu cítí".

Přečtěte si červencovou studii, kterou vypracovala United States Army War College (Vysoká škola pozemního vojska) a která hodnotí "Dopady klimatické změny na pozemní vojsko USA".
Roztyly: připomínky spolku Zelené Roztyly k plánu na masivní developerskou zástavbu

přidáno: 5. 11. 2019 23:34, autor: Zita Kazdová

Zástavba na Roztylech v okolí stanice metra se podle nové územní studie zakousne do velké části přilehlé zeleně při okraji Krčského lesa a zdvojnásobí počet aut v ulicích. Místním se nelíbí ani přístup radnice, která své připomínky ke studii uzavřela předčasně, a nebrala tak ohled na názor obyvatel. Proti přehnané a masivní výstavbě podepsalo petici už 1500 lidí.

Studie, představená v září 2019, nadzvedla roztylské obyvatele ze židlí. Výsledný návrh totiž kopíruje plány developerů v lokalitě a nápadně se podobá celoměstsky významné změně územního plánu, tzv. Velké Roztyly. Ta kdysi určovala desítky hektarů zelené plochy k masivní zástavbě kancelářemi a byty a byla před deseti lety zamítnuta.

Připomínky spolku Zelené Roztyly k územní studii okolí stanice metra Roztyly a (Spolek Zelené Roztyly k územní studii vypracoval své výtky a zaslal Magistrátu hlavního města Prahy) a
stanovisko místostarosty městské části pro územní rozvoj publikované v radničním časopise Klíč a stránku s informacemi MČ ke studii zveřejňuje Arnika ve své tiskové zprávě z 21.10.2019.

Podrobně na https://arnika.org/roztyly-se-bouri-proti-vystavbe-v-okoli-metra-zelene-uzemi-u-lesa-ma-podlehnout-masivni-zastavbe-kancelaremi-a-byty?utm_source=newsletter_968&utm_medium=email&utm_campaign=unesco-ma-problem-s-prahou-developeri-a-nekoncepcni-vystavba-ohrozuji-metropoli


Územní studie Bubny v Praze 7: rozbor a připomínky Arniky

přidáno: 5. 11. 2019 23:14, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 5. 11. 2019 23:15 ]

"Po necelých dvou měsících příprav a společných porad s kolegy z AutoMatu, Platformy pro sociální bydlení a skupinou aktivních občanů z Prahy 7, jsme odevzdali finální verzi připomínek Arniky k územní studii Bubny.

Ta stanovuje budoucí vizi rozvoje největšího brownfieldu v Praze a má sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a sejmutí stavební uzávěry z území.
Zvláštní pozornost jsme v připomínkách věnovali vymezení zeleně, která je v době klimatické změny a letních veder pro města klíčová. Součástí připomínek jsou ovšem i další zásadní témata, jako je dostupné bydlení, urbanistická řešení nebo veřejný prostor. Jsme rádi, že veřejnost dostala možnost studii připomínkovat a věříme, že připomínky nebudou brány na lehkou váhu a studii upraví směrem k udržitelnosti a větší kvalitě života v nové čtvrti."

KOMPLETNÍ PŘIPOMÍNKY ARNIKY NAJDETE ZDE >>>

                                                             Bubny-dotčené území, zdroj: veřejná vyhláška MHMP

Arnika.org

Brigáda s Mary Kay v roce 2019: 222 lip v Klánovickém lese

přidáno: 25. 10. 2019 15:00, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 4. 11. 2019 4:10 ]

Podzim a oslava Dne stromů v Klánovickém lese - to jsou brigády s prima partou firemních dobrovolnic a dobrovolníků Mary Kay. Letos jsme dosazovali 222 vzrostlých sazenic lip na mýtinu u trati mezi řídce rostouci přirozeně zakořeněné borovičky. Sázecí den byl 22.10.2019.

Brigádnic a brigádníků bylo 35 dospělých a nepočítaně dětí od miminek v kočárku k šikovným předškolákům. A do party samozřejmě patří pejsci - letos přátelská černá labradorka a drobný fešáček jezevčík.

Jámy pro lipové stromečky musely letos být pořádné a při jejich vykopávání se všichni zapotili. Odměnou byl tradiční piknik a pocit z dobře vykonané práce, kterou připomněly bolavé ruce a záda.

Stromečky a odborný dohled zajistil jako vždy pan revírní Sedláček z Lesů ČR. Skvělé tradiční nástroje sekeromotyky opět zapůjčilo Středisko ekologické výchovy Lesů hl.m.Prahy v milé spolupráci zprostředkované Ing. Sýkorovou-Juřičkovou.

Na úplný zvěr brigády rozvěsil náš předseda Michal Hartman s panem revírním pachové ohradníky, které jsme objednali na ochranu sazenic před okousáním lesní zvěří.

Nejenom k letošnímu Dni stromů se váže naše brigáda. Vzpomněli jsme i Den za obnovu lesa 19.10.2019, jehož se zúčastnilo 31 tisíc dobrovolníků, kteří podpořili snahu Lesů ČR vytvořit lesy pro nové generace. Vysázeli na 162 000 sazenic smíšeného porostu, stavěli oplocenky kolem nové výsadby, odklízeli klest z pasek a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o přírodě od lesních pedagogů.

Byl to prima půlden a jak účastníci, tak tradiční organizároři Michal, Lucie a Zita si jej výborně užili.Lesy ČR vykupují žaludy Dubu letního

přidáno: 25. 10. 2019 14:05, autor: Zita Kazdová

Lesní správa Mělník, revír Újezd nad Lesy bude po 20. říjnu 2019 provádět výkup žaludů dubu letního. Ne červeného.


Plody musí být zralé nečervavé, bez listí a ostatních nečistot.

Výkupní cena je stanovena na 25 Kč/kg.

Kontakt: Sedláček Josef, revírník Lesy ČR s.p.

mobil: 724 524 403


Jak poznáme žádané žaludy Dubu letního?

Podlouhlé plody, okrouhle vykrojené listy:Opravili jsme Zajíce Polňase. Budou jej hlídat stálí návštěvníci stanoviště č.6 na LG I

přidáno: 25. 10. 2019 14:05, autor: Zita Kazdová

Koncem září 2019 jsme zjistili, že cedule U zajíce Polňase u oblíbeného stanoviště č. 6 Lesní galerie I, při zastřešeném sezení u vstupu na lesní cestu Mimrovku z ulice Čankovská, padla pod rukama vandalů:Dřevěnou stojku jsme opravili a ceduli vyčistili (jak to šlo) svépomocí:
Partičky dětí a omladiny, které stanoviště nejvíc využívají pro schůzky a mejdánky, jsme poprosili, aby na Polňase dohlédly. Všichni to slíbili a pohoršili se nad vandalskými útoky na Lesní galerii. Samé hodné děti. Kdo jsou tedy ti lumpové??

ZK, říjen 2019

Sedm hrušní v Kolodějích. Jaká je realita?

přidáno: 25. 10. 2019 13:50, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 30. 10. 2019 11:43 ]

V Kolodějských novinách v říjnu 2019 se v úvodníku starostky objevilo následující vyjádření:
Paní starostka Morávková tak  zavádějícím způsobem interpretuje průběh správního řízení o povolení kácení, které zahájil ÚMČ Praha-Koloděje na žádost společnosti  EKIS  o povolení pokácení 7 x ks stromu – hrušeň.

Jaká je realita?
Důvodem  ke  kácení  je  realizace  chodníku  v rámci  stavby  TV  Koloděje,  etapa  0010  – komunikace Koloděje a to na základě stavebního povolení původně z roku 2016 a to na projekt, vypracovaný pravděpodobně před rokem 2010.
Žadatel a realizátor stavby EKIS předpokládal, že hrušně, které jsou součástí osmdesátileté ovocné aleje podél silnice z Koloděj na Sibřinu, vykácí bez správního řízení. Poté, co MČ řízení zahájila, nepočítal EKIS se zajištěním náhradní výsadby. Účastník Újezdský STROM v průběhu řízení požádal Hl.m.Prahu o prověření vydaného povolení stavby z r. 2016 s podezřením, že bylo opomenuto právo životního prostředí. Projekt totiž nepočítá s tím, že by po odstranění starých stromů mohly být dosazeny stromy nové. Bez náhrady zmizí jak zelený pás, tak stromy, zbyde jen rozpálená zámková dlažba od plotů k asfaltu silnice. Dotčeným nadřízeným orgánům MHMP ale nezbylo než konstatovat, že doba 15 měsíců pro přezkumné řízení již minula.

Z důvodu zjištění názoru nadřízeného orgánu a pro možnost úpravy projektu se zohledněním zachování stromů a zajištění jejich zdravého růstu, s výhledem na plynulou náhradu každého stromu v místě úbytku a zachování celistvé aleje se Újezdský STROM ve správním řízení o povolení kácení odvolal.

Odvolací orgán vrátil řízení k novému projednání do Koloděj. Toto řízení nyní probíhá.

Proti dezinterpretaci, uvedené v úvodníku paní starostky, jsme se ohradili a v telefonickém rozhovoru dne 8.10.2019 mi paní starostka nabídla společné jednání s MČ a žadatelem pro nalezení vhodného řešní. Schůzka byla sjednána na 16.10.2019.

A jak to dopadlo? Níže uvádíme vyjádření Újezdského STROMu:


Jak to celé dopadne?
Se stromy podle nového rozhodnutí ve správním řízení.
S chodníkem podle stavebního povolení.
S veřejným prostorem v tomto případě asi špatně.
S novými projekty v Kolodějích snad již lépe, včetně včasného a skutečného projednání s veřejností, nikoli s pouhým "seznámením veřejnosti s projektem", s nímž se už nic nedá dělat. Alespoň takto nadějně ona schůzka 16.10. při mém závěrečném rozhovoru s panem místostarostou a panem tajemníkem vyzněla. A třeba i Kolodějské noviny nakonec přinesou relevantní, nepopulistickou informaci... Kolodějům a kolodějanům to přeji.

ZK, říjen 2019


1-10 of 499