Aktuality


Adapterra Awards - nová soutěž adaptačních opatření

přidáno: 14. 2. 2019 7:35, autor: Zita Kazdová

Hledají se hrdinové adaptací na klima. Ocení je nová soutěž Adapterra Awards

 (Brno, 4. února 2019) Výkyvy teplot, úbytek vody v půdě, nesnesitelné horko ve městech. To je jen několik příkladů toho, jak na Českou republiku dopadají důsledky klimatických změn. Jak se s těmito výzvami vypořádat ocení nová soutěž Adapterra Awards. V celosvětovém měřítku unikátní formát, který vyjma Německa nemá obdoby, nyní rozjíždí největší česká environmentální Nadace Partnerství ve spolupráci s firmou Integra Consulting a s podporou Nestlé. Přihlašování startuje 5. února na webu www.adaptaceroku.cz.

 „Bez nadsázky právě teď potřebujeme hrdiny, jejichž nápady nám pomohou zvládat extrémní počasí. Loňský rok byl nejteplejší v historii měření, tak horké léto jsme naposledy zažili, když se stavěla Berlínská zeď. Stromy se do ulic daří vracet obtížně kvůli sítím, hynou nejen smrkové monokultury, ale už i lužní lesy. Voda z Česka nenávratně mizí. A odnáší s sebou i půdu, která ztratila schopnost srážky zadržovat, a navíc vysychá v kuse už pět let,“ upozorňuje Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.

Smyslem soutěže je podpořit a zviditelnit rozvoj opatření, která čelí stále extrémnějším změnám zemského klimatu a představit již odzkoušené a kvalitní projekty v této oblasti. Ty se stanou zdrojem inspirace pro tuzemské politiky, firmy, experty i širokou veřejnost. Sbírat je bude až do 22. března portál www.adaptaceroku.cz. Z nich pak odborná porota vybere z až pětadvacet nejzajímavějších, které položí základ chystané databáze těch nejlepších příkladů z praxe. Práci porotců doplní hlasování veřejnosti. To proběhne na webu soutěže ve druhé půlce léta. 

Adapterra Awards navazuje na soutěž Adaptační opatření roku, kterou v roce 2015 uspořádala Integra Consulting, s.r.o. „Její výsledky ukáží inspirativní příklady, které může uskutečnit každý z nás. Ať už jako jednotlivec, firma či státní instituce. Vítězové pak budou mít příležitost seznámit se s opatřeními v okolních státech,“ říká Michael Hošek, odborný garant projektu.

„S Nadací Partnerství spolupracujeme na tématech sucha, povodní nebo znečištění vody už od roku 2012. Nyní jsme se rozhodli věnovat se tomuto tématu ještě šířeji a prostřednictvím další spolupráce s Nadací Partnerství se více rozkročit. Voda je naléhavé téma a zaslouží si pozornost. V České republice snad není aktuálnější výzvy, než je právě efektivní nakládání s ní a změna krajiny tak, aby nedocházelo ke zhoršování situace,“ podotýká Martina Šilhánová z firmy Nestlé.

Vrcholem celého klání bude slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií Adapterra Awards během konference na téma zvládání klimatických změn, která proběhne 4. listopadu 2019 v Praze. Odměnou pro vítěze soutěže bude vedle skvělé reklamy i zahraniční exkurze za nejlepšími příklady adaptačních opatření v roce 2020.

 

Děkuji za spolupráci a přeji dobrý start do nového týdne,


David Kopecký | PR a komunikace

Nadace Partnerství | Údolní 33 | 602 00 Brno | www.nadacepartnerstvi.cz
e-mail: david.kopecky@nap.cz | tel.: +420 515 903 123 | +420 721 468 231

Z rozhodnutí o kácení topolů podél plotu Masarykovy ZŠ na Starokolínské nad Lesy. Sdělení MČ P21

přidáno: 14. 2. 2019 3:27, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 14. 2. 2019 7:42 ]

Stručná informace o plánovaném kácení izolačních topolů na Starokolínské podél plotu u 2. stupně Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy:

Kácení se skládá ze dvou "položek":
- 9 topolů ve správním řízení o povolení kácení
- větší počet (neupřesněn) tzv. podměrečných topolů, které žádnému povolování a tedy ani ochraně a povinnosti náhradní výsadby ve správním řízení nepodléhají

Účastníku Újezdský STROM bylo umožněno se do správního řízení o kácení devíti topolů, v němž bylo dne 11.2.2019 vydáno rozhodnutí  ČJ.:  UMCP21/01823/2019/OZPD/Vrb, SPIS. ZN.:  SZ/UMCP21/01823/2019/4, přihlásit s výrazným zpožděním. A to z důvodu chyby Úřadu MČ P21 v pozdní evidenci řádně obnovené žádosti spolku. Na seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí tedy spolku nezbyl téměř žádný čas. Nyní jsme proto v kontaktu s dotčenou veřejností a vyhodnocujeme relevantnost jejích námitek proti vydanému rozhodnutí.


Rozhodnutí se týká devíti topolů s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm od země. MČ P21 ovšem bude kácet i další tzv. podměrečné stromy (počet nezveřejněn), na něž se správní řízení o povolení kácení nevztahuje.

Dle našich informací OŽPD MČ P21 nebyl nijak informován o doporučeních Komise životního prostředí, požadujících plán obnovy dřevin, která záměr projednávala v roce 2017.

Ztrátou zelené hradby topolů by nejvíce byla poškozena Masarykova ZŠ, jejíž sportoviště by zůstalo bez stínu, který dovoluje pobyt a sportování dětí i za horkých a bezmračných dní.

Informace MČ P21na obecním webu:
Aktualita

Kácení podměrečných topolů

Naposledy upraveno: 13. únor 2019

Vážení spoluobčané, upozorňujeme Vás, že ve dnech 09.03. – 10.03.2019 (sobota, neděle) dojde ke kácení tzv. „podměrečných“ dřevin, topolů, které jsou ve špatném zdravotním stavu a ohrožují zdraví občanů a majetek.

Dřeviny rostou na pozemku parc.č. 1578, k.ú. Újezd nad Lesy. Jedná se o pozemek školního hřiště a proto se plošina bude pohybovat po ul. Starokolínské v úseku Plhovská – Polesná a dojde k částečnému omezení průjezdnosti v jednom jízdním pruhu. Kácení provedou pracovníci OMI ÚMČ Praha 21 za pomoci sboru DH Újezd nad Lesy. Doprava na hlavní bude řízena v uvedeném úseku Městskou policií HMP a poučenými pracovníky. Akci provádíme v době, kdy je nejmenší dopravní průjezdnost na hlavní, bez přítomnosti dětí na pozemcích ZŠ.

Žádáme o zvýšenou opatrnost při průjezdu úsekem, děkujeme za pochopení.


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kozáková Vladimíra
ZdroJ: MČ P21, 13.2.2019


Rada MČ Praha 21 ke grantovému projektu "prameniště" aneb Marťani na újezdské radnici

přidáno: 13. 2. 2019 11:03, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 14. 2. 2019 2:54 ]

" Jste na obecním webu, na hlavní stránce.
- ?? -
 A máte tam i logo. Úspěch :-)"

Tak díky :-)), skutečně, na obecním webu se Rada MČ P21 vyjádřila k informaci spolku Újezdský STROM o tom, že kontrola grantového projektu  "Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy"  neshledala žádné nedostatky, kterou jsme zaslali do Újezdského zpravodaje 2/2019. Jenže ta odpověď Rady v rubrice "Uvádíme na pravou míru" (vzkříšené kvůli nám, heč!) se moc nepovedla...

Takže se začínáme těšit na odpovědi MČ na otázky ve věci vlastnictví pozemků MČ P21 a ostatních témat, která Rada MČ bez znalostí tématu i faktů sestavila do vět a pochlubila se jimi. Než se nám dostane vysvětlení a omluvy, můžeme se zabavit hledáním průsečíků mezi naší informací a vyjádřením Rady MČ P21:

Informace spolku Újezdský STROM v Újezdském zpravodaji 2/2019:

"Z kontrolních zjištění vyplývá, že poskytnutý grant z rozpočtu hlavního města Prahy byl použit v souladu s předloženým projektem schváleným usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1213 ze dne 26.5.2015, smlouvou a Podmínkami. Při následné veřejnosprávní finanční kontrole na místě nebyly zjištěny nedostatky při čerpání veřejné finanční podpory"... píše odbor kontrolních činností Magistrátu hl.m.P. v protokole kontroly, kterou v Újezdě nad Lesy vykonal dne 10.12.2018.

Předmětem kontroly byl projekt "Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy". Ten Újezdu přinesl proměnu dvou zanedbaných pozemků ve správě (majetku) Městské části Praha 21 na přírodní louku a polní mokřad. Dotace hlavního města činila 100 000,- Kč, neplacená práce místních a firemních dobrovolníků byla vyčíslena na 54 tisíc.

Realizací projektu byl naplněn dlouhodobý záměr Komise životního prostředí a strategie městské části P21: úprava podmáčených pozemků 4262/36 a 37 ve správě MČ P21 ve spolupráci s hlavním městem Prahu jako první krok k přirozeným úpravám Běchovického potoka a zvýšení retenční schopnosti krajiny a zmírnění dopadu rychlých záplav. Představení projektu bylo součástí krásné a úspěšné výstavy Voda živá Újezdského muzea.
Rada MČ bývalé starostky Jakob Čechové svým usnesením RMČ68/1192/17 zamítla žádost spolku Újezdský STROM o souhlas s podáním grantové žádosti hlavnímu městu na pokračující údržbu „prameniště“. Městská část P21 tedy od roku 2019 přebírá plnou zodpovědnost a veškeré finanční náklady na péči a údržbu těchto svých revitalizovaných pozemků.

Spolek Újezdský STROM do Újezda přinesl již 2,5 mil korun z dotací, dobrovolné a firemní spolupráce. Vložil je do zvelebení veřejného prostoru, obnovení pěších cest, založení alejí a naučných stezek - podrobně na našem webu. Získá-li si nové vedení MČ svou činností naši důvěru, jsme připraveni podle svých schopností a zkušeností navázat na spolupráci.


Za spolek Újezdský STROM
Zita Kazdová


Reakce Rady MČ P21 na webu MČ Praha 21 dne 11.2.2019:
Uvádíme na pravou míru

Újezdský strom – Prameniště Běchovického potoka

Naposledy upraveno: 11. únor 2019

Důrazně se ohrazujeme proti článku spolku Újezdský strom v Újezdském zpravodaji (únor 2019), že nyní má ve správě prameniště Běchovického potoka městská část Praha 21.  Rada městské části sice v prosinci 2016 souhlasila s podáním žádosti spolku Újezdský strom o dotaci MHMP na revitalizaci prameniště Běchovického potoka, ale zároveň se nezavázala k následnému převzetí do správy městskou částí Praha 21.  Potvrzuje to i fakt, že si spolek v roce 2017 znovu zažádal o dotaci na údržbu. Nelze navíc dovozovat, že v případě nesouhlasného stanoviska Rady s žádostí o dotaci, přechází automaticky správa na městskou část.

Kromě toho nikdy nedošlo k žádnému předání, městská část tedy nemá informace, jakou oblast by měla spravovat, co je v té oblasti potřeba udržovat, jakým způsobem a jaké budou předpokládané náklady této správy. Tato fakta potvrzuje i písemná komunikace z února 2017 spolku Újezdský strom s dotazem na převzetí projektů Újezdského stromu do správy městské části. Městská část se tedy nikde nezavázala, že převezme toto území do své správy na vlastní náklady.

Na základě těchto faktů nelze tvrdit, že má nyní ve správě prameniště Běchovického potoka městská část Praha 21.

Rada městské části Praha 21


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kopecká Kristýna
...??? :-)))
ZK, 12.2.2019

Stoletá lípa z Velkých Opatovic se uchází o titul Strom roku 2019

přidáno: 31. 1. 2019 2:16, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 5. 2. 2019 5:19 ]

Začalo klání o Evropský strom roku.
České barvy v něm hájí stoletá lípa z Velkých Opatovic

TZ Nadace Partnerství


(Brno, 31. ledna 2019) Lípa svobody z Velkých Opatovic na Blanensku, která zvítězila v loňském ročníku populární ankety Strom roku, nyní bojuje v konkurenci dalších 14 zemí o další prestižní titul. Český národní strom může veřejnost podpořit v anketě Evropský strom roku 2019. Online hlasování probíhá od 1. do 28. února na www.evropskystromroku.cz/zadvorskalepa. Za devítiletou historii mezinárodního klání, do kterého vždy postupují vítězové národních kol, se tuzemský zástupce umístil nejlépe druhý. Česká reprezentantka, která v domácí soutěži sesbírala rekordních více než 25 tisíc hlasů, má tak letos šanci na celoevropské prvenství vůbec poprvé. Hlasování probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka.

 Zádvorskou lepu, jak místní v hanáckém nářečí stromu přezdívají, se podařilo objevit při pátrání po stromech vysazených k výročí založení Československa. „Naše Zádvorská lepa možná není nejkrásnější ani nejmohutnější soutěžící. Pro všechny Opatovické je ale symbolem síly a nezdolnosti. Přežila jako jediná z původní šestnáctky lip z roku 1918, i když jí ohrožovala válka, elektrické vedení nebo stavba parkoviště. Celé století bojuje stejně vytrvale, jako naše republika. Nyní je ten správný čas jí pomoci zabojovat i v Evropě,” vyzývá zástupce stromu Dalibor Badal. Velké Opatovice soutěží jako jediná obec v Česku o ocenění Evropský strom již podruhé. V roce 2015 se tamní Opatovická borovice umístila pátá.

Strom a jeho zástupce letos nemine návštěva známého britského „lovce stromů“ Roba McBrida. Ten zasvětil celý svůj život ochraně a propagaci stromů. Do Velkých Opatovic dorazí ve čtvrtek 7. února.

 Zádvorskou lepu vysadil opatovický písmák a pacifista Jan Pospíšil po šťastném návratu z války před svým domem jako symbol svobody. Lípa stojí na malém ostrůvku uprostřed křižovatky pěti cest v místní části Zádvoří. Na konci druhé světové války kolem stromu prošla ustupující německá, a následně i Rudá armáda. Lepa zdárně přežila ořezy, vyhnula se kácení a vždy byla pro místní obyvatele místem setkávání i pořádání kulturních akcí. Ve Velkých Opatovicích jsou na svůj strom náležitě hrdí a k této dámě v letech přibylo na podzim 2018 patnáct nových Lip svobody, které nahradí původní vykácené stromy.

 Anketa Evropský strom roku chce motivovat veřejnost starého kontinentu k většímu zájmu o stromy ve svém okolí a péči o ně obecně. Benefiční soutěž od roku 2011 organizuje konsorcium šesti evropských nadací Environmental Partnership Association (EPA), jejíž součástí je i Nadace Partnerství. Lidé mohou z letošní patnáctky uchazečů vybírat vždy dva favority skrze portál www.evropskystromroku.cz. Vítěz letošního devátého ročníku bude odhalen 19. března v Evropské parlamentu v Bruselu.

 

Fotografie ke článku najdete zde.

David Kopecký

David Kopecký I media relations

david.kopecky@nap.cz721 468 231

Nadace Partnerství I Údolní 33 I 602 00 Brno I www.nadacepartnerstvi.cz


Sázení lípy v r. 2018:


Hlasovat můžete v průběhu celého února na www.evropskystromroku.cz/zadvorskalepa, k dispozici máte celkem dva hlasy. Výsledky hlasování a vítězný strom se odhalí 19. března v Bruselu.


Brownův pohyb okolo grantového projektu "prameniště". Výsledek? Za údržbu lokality se stala plně zodpovědná MČ P21

přidáno: 31. 1. 2019 2:16, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 7. 2. 2019 9:38 ]


    "Z kontrolních zjištění vyplývá, že poskytnutý grant z rozpočtu hlavního města Prahy byl použit v souladu s předloženým projektem schváleným usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1213 ze dne 26.5.2015, smlouvou a Podmínkami. Při následné veřejnosprávní finanční kontrole na místě nebyly zjištěny nedostatky při čerpání veřejné finanční podpory"... píše odbor kontrolních činností Magistrátu hl.m.P. v protokole kontroly, kterou v Újezdě nad Lesy vykonal dne 10.12.2018. Předmětem kontroly byl projekt "Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy", zaplacený z dotace hlavního města, který přinesl Újezdu proměnu dvou zanedbaných pozemků ve správě (majetku) Městské části Praha 21 na přírodní louku a polní mokřad. Podrobně na našem webu:

Výsledek veřejnoprávní kontroly MHMP grantového projektu "Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy"

    Přesto – nebo právě proto? je projekt „prameniště“ terčem pomluv a urážek v nekonečném seriálu újezdského spolku Oko. Téměř výhradním autorem je újezdský zastupitel Petr Duchek (Patrioti), předsedou Oka je Ing. Jan Veselý.

    Pod palbou dezinformací a udávání vyvíjel úřad MČ P21 jako správce pozemků po několik let cosi jako Brownův pohyb – tedy chaos nikoli pylových zrnek v kapalině jako v pokusu z 19. století, nýbrž úřednických aktivit století 21. Výsledek je ale totožný s citovaným jevem „Molekuly se v důsledku náhodného pohybu rozptýlí do okolí“…

    Pointa? Rada MČ pod vedením bývalé starostky Jakob Čechové svým usnesením RMČ68/1192/17 zamítla žádost spolku Újezdský STROM o souhlas s podáním grantové žádosti hlavnímu městu na pokračující údržbu „prameniště“. Městská část P21 tedy od roku 2019 přebírá plnou zodpovědnost a veškeré finanční náklady na péči a údržbu těchto svých pozemků parc. č. 4262/36 a 37.

    Spolek Újezdský STROM do Újezda přinesl 2,5 mil korun z dotací, dobrovolné a firemní spolupráce. Vložil je do zvelebení veřejného prostoru, obnovení pěších cest, založení alejí a naučných stezek. Získá-li si nové vedení MČ svou činností naši důvěru, jsme připraveni navázat na tuto spolupráci.


Zita Kazdová
koordinátorka grantových projektů a místopředsedkyně spolku Újezdský STROM
leden 2019

Z Výroční zprávy Újezdského STROMu za rok 2017


Ze Závěrečné zprávy 2017/2018 "Polní mokřad s květnatou loukou v Nivě Běchovického potoka..."
pro hl.m.Prahu, prosinec 2018

1.2.2019 jsme Městské části P21 datovkou odeslali Protokol kontroly s průvodním dopisem, k rukám JUDr Pelčákové - radní pro životní prostředí a JUDr Kozákové - pověření vedoucí OŽPD P21.
Zároveň jsme požádali o zaslání dokumentace k provedeným šetřením projektu a to

1. šetření, prováděné Odborem životního prostředí MČ Praha 15 pravděpodobně v r. 2017
2. šetření, provedené na základě Usnesení RMČ86/1542/18
ZK

Michael Hartman v ÚZ 1/2019: 10 let sbírky pro Klánovický les, spolkové a občanské aktivity

přidáno: 8. 1. 2019 4:35, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 8. 1. 2019 4:35 ]
Bydlení pro seniory Jasanka na Blatově - developerský projekt se zachováním památného jasanu ztepilého

přidáno: 21. 12. 2018 0:58, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 21. 12. 2018 0:58 ]

Na Blatově už téměř 200 let roste památný strom. Je to Jasan ztepilý, v průvodci po památných stromech Prahy má číslo 103 a jméno "Jasan u Starokolínské ulice": http://www.prazskestromy.cz/stromy/pamatne-stromy/103-jasan-u-starokolinske-ulice/

Pozemek s jasnem je dlouhá léta jakýmsi vnitřním "brownfieldem" Újezda nad Lesy, na němž stávala truhlárna. Dnes má místo ní vyrůst Bydlení pro seniory Jasanka - bytový komplex bytových a rodninných domů.
Investor dal záměr k posouzení EIA, kde byl jako podlimitní propuštěn - veřejný dokument CENIA je v příloze této stráky. V řízení, vedeném na Odboru stavební úřad MČ P21, bylo dne 6.12.2018 vydáno rozhodnutí č.j. UMCP21/19462/2018/SU/Kup:


Při zahájení řízení, vedeném na SÚ MČP21, se Újezdský STROM obrátil na Odbor životního prostředí s následujícím dotazem:

"..Vzhledem k tomu, že neevidujeme žádné správní řízení o povolení kácení k tomuto záměru, prosíme OŽPD o kontrolu záměru, jeho rozsahu a souvislostí z pohledu ochrany přírody a možného ohrožení jejích zájmů.

V případě, že OŽPD P21 vydal k dotčeným pozemkům rozhodnutí, či závazné stanovisko k záměru, prosíme o zaslání.

Vzhledem k tomu, že stavební záměr se dotýká lokality, v níž roste (nejen) památný jasan ztepilý, žádáme o zvýšený dohled OŽPD a přísnou ochranu dřevin a jejich podmínek pro další zdravý vývoj. Prosíme, abychom o těchto krocích informováni.

Děkujeme, s pozdravem

..."

Dne 3.8.2018 jsme održeli odpověď:

Tuto odpověď jsme přijali v dobré víře, že OŽPD bude konat a že ani památný jasan, ani jiné dřeviny na pozemku nebudou poškozeny. O tom, že by došlo k nějakému pochybení, nemáme žádné informace. Předpokládáme tedy, že vegetace na dotčeném území je (a bude) v pořádku.

Připomínek v územním řízení se Újezdský STROM aktivně neúčastnil, dotčení sousedé podávali své připomínky individuálně. Stavební úřad je ve výše uvedeném rozhodnutí ze svého pohledu vypořádal a o tom, zda se někdo z účastníků odvolal, nám v této chvíli není známo.

Jak má lokalita vypadat, lze zjistit z komerční prezentace investora:
https://www.dimense.cz/Reference/2014/Bytove-domy-Jasanka-bydleni-pro-seniory

Bylo by fajn, kdyby byl projekt "Jasanka" představen veřejnosti. Ale to je nejspíš obehraná, marná písnička... viz např: 16 RD na Staroújezdské - projekt bez účasti veřejnosti?

ZK, prosinec 2018


16 RD na Staroújezdské - projekt bez účasti veřejnosti?

přidáno: 21. 12. 2018 0:44, autor: Zita Kazdová

Projekt 16 nových rodinných domů, které mají v Újezdě nad Lesy vyrůst jako developerský projekt na ploše, kterou místní označují jako "starý Bartošův statek", lze situovat na levou stranu Staroújezdské naproti "hasičárně" u vyústění Druhanické.Spolek Újezdský STROM není účastníkem žádných řízení, ani jednání, které se případně k tomuto projektu v současnosti(?) vedou.

Jediná naše "oficiální" informace o záměru stavby16 domů pochází z řízení o povolení kácení 1 borovice a 1 modřínu, jehož byl spolek řádným účastníkem, přičemž "Důvodem  ke  kácení  je „Výstavba  16RD  pro  bydlení  dle  Studie  -  Bydlení  Újezd  nad  Lesy  Pavel  Hnilička  Architekti s.r.o.“  Pokácení stromů bylo povoleno Rozhodnutím UMCP21/02218/2018/OZPD/Vrb ze dne 5.3.2018:Podle dobrozdání Ing. arch. Jana Záhory, na něhož jsme se obrátili s dotazem, se projektem v průběhu roku 2018 zabývala Komise územního rozvoje Rady MČ P21. Podle vyjádření předsedy STROMu Ing. Hartmana projekt s arch. Záhorou též konzultoval a dále byl probírán na Komisi životního prostředí MČ P21. Pravděpodobně panuje shoda především na důležitosti zachování průchodnosti nově zastavěného území a KŽP se věnovala i otázce dřevin. Jaké jsou závěry a doporučení komisí a zda jsou "přetaveny" do usnesení Rady MČ a lze je tedy považovat za závazné, mi není známo.

Dne 12.7.2018 se na předsedu a místopředsedkyni spolku Újezdský STROM mailem obrátil pan Jaroslav Dobrev, www.domypodlipou.cz :
 
"...obracím se na Vás z pozice ředitele projektu Domy Pod Lípou spočívajícího ve výstavbě 16-ti RD v ulici Staroújezdská 12. Dovoluji si vás tímto požádat o osobní schůzku, na níž bych vám náš projekt rád představil, a zkonzultoval další postup. Na základě požadavku oddělení dopravy Policie ČR jsme byli vyzváni k úpravě stavu stávajícího stromořadí. Na základě tohoto požadavku a v souladu s dendrologickým posudkem vypracoval Ing. Arch. Pavel Hnilička návrh, který bychom s vámi rádi zkonzultovali a získali pro jeho realizaci vaší podporu. Vždy máme upřímný zájem na tom, aby naše projekty neměly jakékoliv negativní dopady do okolní přírody. Naopak máme snahu, abychom v rámci našich projektů jejich okolí co nejvíce zazelenili..."
Přílohou mailu byla komerční vizualizace záměru invesora.

Odpověděli jsme 16.7.2018 mailem tohoto znění:

Vážený pane Dobreve,
děkujeme Vám za zájem o kvalitní zeleň v rámci projektu 16-ti RD v ulici Staroújezdská 12.

Spolek Újezdský STROM byl účastníkem řízení ke kácení jedné borovice jednoho modřínu v rámci výše zmíněného projektu, v němž bylo dne 5.3.2018 vydáno souhlasné rozhodnutí UMCP21/02218/2018/OZPD/Vrb.
O záměru kácet další dřeviny ve stromořadí na Staroújezdské nám není nic známo a prosíme Vás o informaci, kdo je majitelem předmětných dřevin. V případě, že vlastník bude mít záměr stromy kácet, předpokládáme, že budeme standardně informováni o zahájení řízení o kácení, jehož budeme účastníky.

Ať se v tomto případě jedná o stromy podléhající správnímu řízení, nebo stromy tzv."podlimitní" nebo o stromy alejové, jde o razantní zásah do veřejné zeleně a doporučený postup je jedině veřejné projednání s představením záměru, rozsahu případného kácení a nové výsadby.


Děkujeme Vám za nabídku informační schůzky, ale v navrženém formátu ji musíme odmítnout. V úvahu by přicházelo pouze informační setkání na pozemku za přítomnosti zástupce OŽPD P21, nebo výše doporučené veřejné projednání.

Děkujeme Vám a jsme pozdravem
...

..a tím veškerá komunikace překvapivě zhasla. Ani od investora, ani od MČP21 jsme nebyli žádným způsobem osloveni a nemáme žádné informace.

Škoda. Představení projektu veřejnosti jak jsme navrhli, by byla správná cesta.

Soukromé schůzky spolku s investorem, byť by měly čistě informativní chrakter, s omluvou vždy odmítáme. Trváme na přítomnosti třetí strany, nejlépe zástupce úřadu či samosprávy MČ. Viz např.
Devět lip pro Klánovice

Z dosavadního průběhu neveřejného jednání to ale vypadá, že MČ P21 se na jinou cestu, než obvyklé "tajnosti a dohady" nevydá. Což může zabít i projekt, který třeba má dobrý potenciál, ambici zapracovat připomínky veřejnosti a tím výsledek nejen vylepšit, ale zainteresovat budoucí sousedy. Veřejnost, včetně spolku Újezdský STROM, se to ale bohužel nedozví...

ZK, prosinec 2018


1-10 of 427