Aktuality


Shrnutí mravenčí práce Arniky pro životní prostředí. Pro nás. Děkujeme!

přidáno: 19. 4. 2019 1:39, autor: Zita Kazdová


s přáním
krásných Velikonoc

logo

Chráníme naše životní prostředí │ www.arnika.org

Chcete vědět o všem, co se kolem Arniky šustne? Sledujte naši práci na facebooku!

 Rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy ve věci topolů podél plotu školy. Je to stromořadí. ÚMČ P21 zahájil nové řízení o pokácení stromořadí

přidáno: 11. 4. 2019 12:55, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 17. 4. 2019 0:48 ]

Na základě odvolání účastníka Újezdský STROM ve věci kácení devíti topolů podél plotu 2. stupně MZŠ na Starokolínské, vydal  dne 19.3.2019  Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy jako příslušný odvolací správní orgán Rozhodnutí, jímž:


Naše topoly jsou stromořadí a podle toho se s nimi bude nakládat.


Celé rozhodnutí je přílohou této stránky.

Na základě výše uvedeného Rozhodnutí MHMP bylo předchozí správní řízení o pokácení devíti topolů ukončeno. V souladu s doporučením v tomto rozhodnutí zahájil OŽPD ÚMČ P21 nové řízení o povolení pokácení topolového stromořadí:


Sdělení MČ P21 na obecním webu dne 8.4.2019:

Vážení občané, omlouváme se vám za komplikace, které jsou spojeny s uzavřením zastávky Rápošovská ve směru do centra a části chodníku a komunikace. Zároveň vám přinášíme aktuální informace a chceme vás ujistit, že Úřad MČ dělá vše pro to, aby byla situace co nejdříve vyřešena.Ve věci dřevin (topolů černých) na pozemku MČ Praha 21 u školního hřiště a v bezprostřední blízkosti chodníku a autobusové zastávky vedeme nové správní řízení, protože nadřízený orgán dospěl k závěru, že dřeviny jsou stromořadím. Jakmile bude správní řízení pravomocně ukončeno, budeme vás informovat. Do té doby jsme však nuceni s ohledem na zajištění ochrany zdraví a majetku občanů ponechat po rozhodnutí/opatření dopravců autobusovou zastávku uzavřenou. Za tuto komplikaci se vám velmi omlouváme a žádáme vás o využití okolních zastávek ve směru do centra – Újezd nad Lesy event. Blatov.
Intenzivně připravujeme s vybranou odbornou společností situaci o náhradní výsadbě na pozemku parc.č. 1578, k.ú. Újezd nad Lesy. Podkladem je nám projekt (a provedená výsadba) z roku 1987, resp. přibližně z roku 1990. Stávající hodnotné a dlouhodobé dřeviny a keře na pozemku dostanou prostor a po odborném ošetření budou moci vyrůst do „krásy“. Plánujeme na pozemku dosadit další dřeviny, které odolají klimatickým podmínkám, nebudou alergenní atd. Koncepci představíme odborným komisím, zástupcům základní školy, účastníkům správního řízení aj. Informaci o náhradní výsadbě budeme rovněž publikovat na webu MČ Praha 21 a v Újezdském zpravodaji.  
Děkujeme vám za pochopení.
Source: MČ Praha 21


Stručné shrnutí aktivit souvisejících s topolovou alejí v Újezdě nad Lesy v roce 2019:

1. MČ P21 zahájila správní řízení o kácení na 9 topolů, ostatní jako "podměrečné" zamýšlí vykácet bez správního řízení
2. účastník správního řízení Újezdský STROM se odvolal proti vydanému rozhodnutí a to především proti chybnému rozděnení aleje viz bod 1. Trváme na tom, že řada 32 topolů je stromořadí a tak se k němu žadatel i orgán ochrany přírody musejí chovat
3. starosta Samec uzavírá zastávku MHD a chodník podél školního plotu
4. série vyjádření MČ (JUDr. Kozáková, starosta Samec a další) na obecním webu, na fb MČ P21 a do spisu ve smyslu, že topoly nejsou stromořadí, zastávka a chodník bude zavřený, dokud to nevykácíme...
5. rozhodnutí odvolacího orgánu MHMP: řada předmětných topolů je stromořadí + výčet pochybení MČ P21+ doporučení dalšího postupu
6. MČ P21 ukončuje řízení o kácení 9 topolů a zahajuje nové řízení o kácení topolového stromořadí
7. Újedský STROM je bohužel opět jediným účastníkem, zastupujícícm veřejnost. Na základě dosavadního postupu MČ a oficiálních vyjádření představitelů obce s rozhodovací pravomocí podáváme odvolacímu orgánu námitku podjatosti.

Vyjádření MČ P21 ke kácení topolů podél plotu 2.stupně MZŠ po odvolání účastníka Újezdský STROM v řízení o kácení 9 topolů

přidáno: 11. 4. 2019 12:53, autor: Zita Kazdová

Ve správním řízení o povolení kácení devíti topolů, rostoucích podél plotu 2. stupně Masarykovy ZŠ na Starokolínské výpadovce v Újezdě nad Lesy, se účastník řízení Újezdský STROM odvolal proti rozhodnutí, vydaném OŽPD MČP21. Důvodem je fakt, že předmětných devět stromů je součástí stromořadí (celkem 32 stromů) a je nutné vést řízení ke stromořadí jako celku. Oddělení části stromů, na které MČ povede řízení, a zbylé stromy MČ prostě vykácí, je obcházením zákona. K odvolání Újezdského STROMu více: Odvolání Újezdského STROMu proti kácení topolového stromořadí podél Starokolínské výpadovky v Újezdě nad Lesy

Po odvolání ze dne 25.2.2019, rozhodl starosta Milan Samec o uzavření zastávky MHD a chodníku podél aleje a na obecním webu byly zveřejněny následující informace  - datováno 6.3., 3.4. a 4.4.2019:


Dne 5.3.2019 vedl OŽPD ( JUDr. Kozáková, pí Slabochová, pí Vrbková) za přítomnosti OMI (p. Váňa) ohledání stromů na místě s přizvaným znalcem Ing.J.Grulichem. Účastník Újezdský STROM nebyl o tomto úkonu informován. Přepis "Zjištění skutečného stavu na místě" ze dne 5.3.2019 byl doplněn do spisu.

Do spisu dne 6.3.2019 doplnil své vyjádření též starosta Samec, v němž uvádí:

 
Po zaslaném odvolání neměl účastník Újezdský STROM již přístup do spisu na MČ P21. Informace jsme získali až nahlédnutím u odvolacího orgánu MHMP.


Údržba pěší cesty a ovocné aleje "Jižní spojka": grantový projekt řádně ukončen k 31.12.2018. Závěrečná zpráva

přidáno: 11. 4. 2019 11:06, autor: Zita Kazdová


Po schválení závěrečné zprávy donorem jsme tento dokument dne 5.4.2019 odeslali datovou schránkou MČ P21, dodejka:

Polní mokřad s květnatou loukou v nivě Běchovického potoka: grantový projekt řádně ukončen k 31.12.2018. Závěrečná zpráva

přidáno: 11. 4. 2019 11:05, autor: Zita Kazdová


Po schválení závěrečné zprávy donorem jsme tento dokument s průvodní zprávou (níže) dne 5.4.2019 odeslali datovou schránkou MČ P21, dodejka:

Schůzka Újezdského STROMu s místostarostkou Ing. Kopeckou a vedoucí OŽPD JUDr. Kozákovou k tématu "prameniště"

přidáno: 11. 4. 2019 11:04, autor: Zita Kazdová

V pátek 15. 3. 2019 se předseda Újezdského STROMu Ing. Michael Hartman a koordinátorka grantových projektů MUDr. Zita Kazdová sešli se dvěma zástupkyněmi MČ Praha 21 - s Ing. Kristýnou Kopeckou, místostarostkou za ODS a s JUDr. Vladimírou Kozákovou, vedoucí OŽPD ÚMČ P21. Tématem schůzky byl grantový projekt "Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy", který Újezdský STROM realizoval v období 2015 - 2017 a kterým revitalizoval dva pozemky  parc. č. 4262/36 a 37 ve správě MČ P21 z dotace Hl.m.Prahy.

Obě zástupkyně MČ P21 uvedly, že nemají žádné informace. Nad tímto tvrzením jsme se pozastavili, protože veškeré informace MČ průběžně odesíláme a na potvrzení příjmu a přečtení městskou částí máme k dispozici dodejky z datové schránky. Za účelem odstranění tohoto záhadného informačního vakua jsme městské části ale opět odeslali informace datovou schránkou, k rukám Ing. Kopecké a JUDr. Kozákové.

Stejně jako na předešlých schůzkách s jinými zástupci samosprávy a úřadu MČ P21 jsme hovořili o dvou tématech:

1. "projekt"
MČ nás opět požádala o "projekt" k "prameništi". Zopakovali jsme, že veškerou dokumentaci jsme úřadu  předali a že žádný jiný "projekt" neexistuje. Opět jsme vysvětlili, jaký je proces při podávání žádosti a následné realizaci grantů, podpořených Hl.m.P., které ve prospěch veřejného prostoru MC P21 realizujeme již od r. 2009.

2. "předávání ukončených grantů"
MČ opět poukázala na to, že ukončené grantové projekty nejsou předané. Tento fakt jsme my opět potvrdili a opět jsme zástupkyně MČ požádali o přijetí standardizovaného postupu, kterým bude MČ přebírat zpět do evidence a péče své pozemky, které byly zhodnoceny z peněz externích dotací. Opět jsme poukázali na to, že o tento proces MČ žádáme od r. 2013 a již pětkrát jsme se v této věci obrátili na tajemníka a různé dotčené zástupce úřadu a samosprávy. K podpoře naší žádosti jsme též zpracovali návrh předávacího formuláře, který jsme zasílali společně s žádostí. Bohužel, ani úřad, ani samospráva nereagovali. Jediná relevantní odpověď tak zůstává v mailové komunikaci s OŽPD a OMI na toto téma v r. 2014, a to od vedoucícho OMI Ing. Josefa Roušala:


Vzhledem k tomu, že žádný standardizovaný postup "předávání" neexistuje, řešíme tento úkon tak, že MČ odesíáme na vědomí závěrečné zprávy po ukončení grantových projektů.

Na závěr jsme Ing. Kopeckou požádali o omluvu k oficiálnímu vyjádření Rady MČ P21, týkající se následné péče ukončených projektů na pozemcích ve správěMČ P21, která byla zveřejněna na webu MČ, viz Rada MČ Praha 21 ke grantovému projektu "prameniště" aneb Marťani na újezdské radnici

Předchozí schůzka s MČ P21 k témuž se konala dne 16.9.2015. Zápis, vytvořený p.Švejnohou, referentem OŽPD, byl dne 15.10.2015 zveřejněn na webu MČ http://www.praha21.cz/aktuality/5373-zapis-z-jednani-prameniste-bechovickeho-potoku Podrobněji k této schůzce v článku Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy - grantový projekt 2015 - 2017

Předchozí příspěvky k výše uvedeným tématům na webu Újezdského STROMu:


Ukliďme 2019 je čerstvě za námi, teď ještě čisté Česko udržet

přidáno: 8. 4. 2019 12:47, autor: Zita Kazdová


8.4.2019 TZ organizátora po hlavní úklidové sobotě 6.4.2019

Udržme si čisté Česko…

Přes 65 000 dobrovolníků během uplynulého víkendu sesbíralo 1 120 tun odpadů na 2 273 místech v celé České republice. Přes 500 úklidů se konalo v „předtermínech“, na zbytek jara je naplánováno dalších 600, dohromady je to více akcí, než vloni za celý rok. Pořadatelé ze spolku Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody evidují 16 500 uklizených pneumatik, na které si letos „posvítili“. Teď už jen abychom si udrželi Česko v čistotě…

Naše příroda i města a obce během víkendu 6.-7. dubna opět o něco prokoukla, a to díky dobrovolníkům, kteří uklízeli snad v každém koutě České republiky. „Podle údajů které máme k dispozici, se o víkendu konalo 2 273 úklidových akcí, do kterých se zapojilo na 65 000 dobrovolníků. Tolik dobrovolníků v České republice v jeden víkend ještě nikdy v historii neuklízelo,” uvedl za organizátory Miroslav Kubásek.

„Naším cílem není donekonečna úklízet nepořádek po druhých, proto se snažíme stále více zaměřovat na osvětu a prevenci vzniku odpadů. Jedním z témat, která se k tomu nabízí, jsou pneumatiky. Ty jsou takovým naším skládkovým evergreenem. Každoročně je nacházíme v lesích, po příkopech či dokonce v potocích, řekách a na dalších těžko uvěřitelných místech. Jen letos během jarních úklidů jich dobrovolníci napočítali 16 500. Přitom je to zhola zbytečné, neboť u nás funguje systém zpětného odběru pneumatik, díky kterému je může každý motorista bezplatně odevzdat na jednom z 2 900 sběrných míst. Ta jsou snadno k nalezení na stránkách www.eltma.cz,“
říká další z organizátorů, Radek Janoušek.

Musíme si chránit zdroje vody, zejména v období sucha. Příklad za všechny - potok Botič je živou tepnou v centru hlavního města, je lemován parky a cyklostezkami, místy ale koryto připomíná spíše stoku. Veliký kus v pátek uklízeli dobrovolníci z Nadačního fondu Veolia – generálního partnera Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jsou to experti na vodu, tedy ví, proč se do úklidu pustili. „Překvapilo nás, jaké množství vlhčených ubrousků jsme našli, jejich nánosy pokrývaly celé břehy. Ty do vody, jakožto plast, určitě nepatří a ani do kanalizace, kde v čistírnách zanášejí česla a čištění je pak velmi nákladné,“ sdělil jeden z dobrovolníků. „Ukliďme svět, ukliďme Česko podporujeme jako hrdý generální partner již 11 let. Jde nám o čistou vodu, tedy je jen logické pomocí této akce upozornit na zbytečné znečištění naší přírody a pokusit se jít s úklidem příkladem pro ty, co toky a vodní zdroje znečišťují,“ doplnila ředitelka fondu Vendula Valentová.

Samotná akce Ukliďme svět, ukliďme Česko úspěšným úklidovým víkendem zdaleka nekončí. Během zbytku jara je naplánováno dalších 600 úklidů po celé ČR a další průběžně přibývají. Na začátku května pak finišuje fotosoutěž snímků pořízených během úklidových akcí, nově i s kategorií „Pneumatiky“ a také soutěž pro školní kolektivy.

Organizátoři akce děkují všem účastníkům, a pokud jste mezi nimi nebyli, nevadí. „Pomozte nám alespoň udržet Česko čisté tím, že budete předcházet vzniku zbytečných odpadů, především jednorázových plastů. A pokud plánujete hodně dopředu, dejte si do kalendáře datum Celosvětového úklidového dne – 21. září 2019“, vyzývají pořadatelé.Všechny tiskové zprávy: https://www.uklidmecesko.cz/materialy/tiskoveZpravy/

Oslavili jsme 20. úklid Klánovického lesa. Společnou prací a dortovou bombou :-)

přidáno: 6. 4. 2019 13:39, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 19. 4. 2019 0:58 ]

Klánovický les jsme v sobotu 6. dubna 2019 uklízeli už podvacáté, z toho potřetí s celonárodní kampaní Ukliďme svět, ukliďme Česko - registrovaná akce ID 21796.

A po práci jsme slavili! S bezkonkurenčně nejsladším a pravděpodobně i nejdražším punčovým dortem na světě :-)


Bylo to prima a děkujeme všem účastníkům!ZK, 6.4.2019
Dvacátý úklid je za námi, děkujeme všem pracovitým dobrovolníkům a milým pomocníkům!

Uklidili jsme binec v lese a na veřejných prostorách mezi tratí a ulicemi Staroklánovická, Čentická a Pilovská, vyměnili odpakové koše na naučných stezkách Lesní galerie I a II, vyčistili počmáraniny na cedulích LG.

Uklidili jsme dvě velké skládky - u včelařů v lese za Čankovskou a u čističky, menší u "bunkrů" v lese.

Po práci jsme se sešli na Multihřišti v Čentické, dali jsme si tradiční opečené buřty a mimořádný dort s marcipánovou číslicí 20 a 14ti svíčkami. Dvacátá byla společná brigáda na úklid Klánovického lesa a čtrnácté jsou narozeniny Újezdského STROMu.

Přivítali jsme i milé (a dosti unavené) sousedy ze spolku ÚJEZD.KOM, kteří letos poprvé uklízeli Rohožník a centrum Újezda - lokality dosud úklidem nedotčené.

Speciální poděkování posíláme dvěma slečnám, "koňařkám od čističky", které dopoledne uklízely s námi a odpoledne si daly ještě druhou směnu a vyklidily skládku na konci ulice Borovská.

Když jsme před 15 h na hřišti v Čentické akci ukončili, multikára úklidové čety úřadu už frčela ulicemi a nakládala pytle ze sběrných míst.

Ještě jednou díky všem zúčastněným!Den Země na Klepci v sobotu 20.4.2019

přidáno: 4. 4. 2019 5:22, autor: Zita Kazdová
XX. úklid našeho lesa s Újezdským STROMem, video a TZ před hlavním úklidem v sobotu 6.4.2019

přidáno: 3. 4. 2019 23:59, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 4. 4. 2019 0:00 ]


Krásné jarní počasí láká do přírody. Pomozme ji uklidit

(Praha, 3. 4. 2019) - Na tiskové konferenci na půdě Ministerstva životního prostředí informovali organizátoři akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko o letošním rekordním zájmu veřejnosti o dobrovolnické úklidy. Evidují přes 3100 nahlášených akcí, což je téměř tolik, jako vloni za celý rok. V uplynulých dnech rozeslali organizátoři 1500 balíčků s úklidovým materiálem.

Hlavním tématem letošních úklidů jsou všudypřítomné pneumatiky. Pořadatelé akce tak chtějí upozornit na nesmyslnost jejich vyhazování do lesa, příkopů či dokonce potoků a řek. „Již několik roků máme v ČR plně funkční systém zpětného odběru pneumatik, díky kterému je může každý motorista bezplatně odevzdat na jednom ze 4200 sběrných míst. Ty, které jsou zapojené do kolektivního systému, najdete snadno na https://www.eltma.cz/sberna-mista#map, další pak na webových stránkách MŽP,“ říká jedna z organizátorek akce, Kateřina Landová.

Rezort životního prostředí akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ dlouhodobě podporuje, jak nám sdělil ministr Richard Brabec: „Oceňuji, jak se tato akce každým rokem rozšiřuje a zapojuje se do ní víc a víc lidí. Loni se úklidů naší přírody i měst účastnilo přes 130 tisíc dobrovolníků po celé zemi, letos jich očekáváme ještě o něco více. Právě projekty jako je „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ napomáhají šířit potřebnou osvětu, pocit odpovědnosti k přírodě i k našemu nejbližšímu okolí. Je to také jakási startovní meta pro další rok s čistým štítem, která testuje naše odhodlání a motivaci změnit přístup k černým skládkám a nakládání s odpadem. I proto tento unikátní projekt v Česku ministerstvo dlouhodobě zaštiťuje a financuje a já sám se akce každoročně účastním,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Vedle dlouholetého generálního partnera akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, kterým je Nadační fond Veolia, je od loňského roku hlavním partnerem Komerční banka. „Ani letos nebudeme zahálet – těšíme se, že se opět v hojném počtu zúčastníme úklidových akcí. Vloni se zapojilo více než 200 zaměstnanců KB na 20 místech v ČR. Letos mají všichni možnost na dobročinné aktivity, tedy i na úklidy svého okolí, využít jeden den pracovního volna. A protože je nám jasné, že prevence je lepší než léčba, už vloni na podzim jsme výrazně omezili užívání jednorázových plastů, včetně vody v PET lahvích. Ročně jich tak ušetříme kolem 70 000 kusů. Jsme rádi, že se v Komerční bance můžeme podílet na zlepšování prostředí, ve kterém žijeme,” uvedla CSR koordinátorka KB, Zuzana Čepelková.

Rovněž ŠKODA AUTO je znovu hrdým partnerem akce, při které budou dobrovolníci uklízet prostředí, ve kterém žijí. Tato podpora je součástí širokých ekologických aktivit automobilky sdružených do strategie „GreenFuture“. Dobrovolníci z řad zaměstnanců ŠKODA AUTO budou tento rok uklízet na vybraných lokalitách v kraji, kde sídlí výrobní závody. Každoroční akce má stále rostoucí tendenci – v roce 2018 se do úklidu zapojilo přes 300 zaměstnanců ŠKODA AUTO a v lokalitách Mladá Boleslav, Vrchlabí a Kvasiny se uklidilo více než 7 tun odpadu.

Značného ohlasu se dočkalo v minulých dnech nové propagační video akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ – Skok do plastu. Vzniklo jako pozvánka na velký jarní úklid, který se koná v sobotu 6. dubna 2019. Záměrem videa je, aby si lidé uvědomili, jak nesmyslné a zbytečné je vyhazovat odpadky do přírody, a vzbudit u nich zájem se aktivně zapojit do některého z více jak 3100 úklidů, které budou během jara probíhat v celé naší zemi. „Video šokujícím způsobem na nové sportovní disciplíně ukazuje, jak absurdní by to bylo, kdybychom na čistotu přírody rezignovali a nepořádek se tak stal samozřejmou součástí našeho života. Věřím, že tohle nechce nikdo z nás,” doplnil za autory videa organizátor akce Miroslav Kubásek.

Video je ke zhlédnutí na https://www.facebook.com/UklidmeCesko/videos/2608075489263767/

Úklidy, které jsou v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ naplánovány, a podrobnější informace o tom, jak se zapojit, pak najdete na webu www.UklidmeCesko.cz

Kontakt:

Radek Janoušek – 777 176 675

Kateřina Landová – 773 198 015

Petra Roubíčková, Tisková mluvčí a vedoucí oddělení tiskového a PR

Mob.: +420 739 242 382

E-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Generálním partnerem akce je Nadační fond Veolia
Hlavním partnerem akce je Komerční banka, a.s.
Partnery akce jsou ŠKODA AUTO a.s., EKO-KOM, a.s. a Lesy České republiky, s.p.


1-10 of 456