Aktuality


Blatovská alej: z polní cesty asfaltová cyklostezka. Anabáze 2014 - ??

přidáno: 19. 4. 2018 1:47, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno ]

Blatovská alej je - dnes ale již v minulém čase, tedy byla - původní polní cesta, spojující Újezd nad Lesy z ulice Oplanská do Koloděj v ulici Václava Chocholy, katastrálně přibližně v poměru 1/3 náležící k Újezdu a 2/3 ke Kolodějům. Cesta byla orámována po celé délce z obou stran neudržovanými porosty ovocných a ostatních listnatých stromů různého stáří, jejich výmladků a spojitých keřových skupin.

Blatovská alej listopad 2017

Blatovská alej je nyní název plánované stavby CYKLOTRASA A50/500, ÚSEK KLÁNOVICE - KOLODĚJE, úsek "historické cesty Blatovská alej", akce č. 2950149, investorem je Technická správa komunikací hl.m.Prahy (dále TSK) zastoupená kanceláří AVS Projekt s.r.o.

Blatovská alej březen 2018

Veřejné informace o tomto projektu TSK, realizovaném ve spolupráci s MČ Praha Koloděje a MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy jsou chabé, z Újezda dokonce nulové.

Informace jsou dostupné pouze z kolodějského zpravodaje Kolodějské noviny od r. 2014, v nichž starosta Zbyněk Passer ( Pro Prahu) a jeho nástupkyně ve funkci Angela Morávková (Naděje pro Koloděje) vyjadřují silnou politickou vůli cyklostezku postavit. O samotném projektu jsou zprávy velmi kusé a proměnlivé, vždy je to ale "velká stavba" s umělým (asfaltovým) povrchem a výraznou transformací stávající krajiny - v r. 2016 se KN zmiňují dokonce o umělém osvětlení (!!) po celé délce stezky... Zprávy o financování či o projektové dokumentaci jsou ještě skoupější a proměnlivější, stejně jako o souvisejících okolnostech. Účast Újezda nad Lesy (jednou zazní slovo "spolupráce" bez další specifikace a jednou "
tlak na Újezd ve věci opravy mostku na konci Blatovské aleje" ) zmiňuje pouze starosta Passer a to v období, kdy v Újezdě starostoval pan Růžička z Hnutí ANO s výraznou podporou Passerova spolustraníka Ing. Březiny z hnutí Pro Prahu, který byl politicky aktivní, ačkoli byl zaměstnán jako vedoucí OŽPD na újezdském úřadě a při své práci vykonával "nezávislou" státní správu. Újezd nad Lesy, jako nedílná polovina projektu, se ale koncem roku 2014 začal propadat do blíže nespecifikovaného chaosu a zahalil se do mlčení o čemkoli, tedy včetně cyklostezky Blatovská alej. A toto velké mlčení, milí čtenáři, trvá dodnes...:-)Tento nákres byl zveřejněn v Kolodějskch novinách v červnu 2015.
V prosinci 2016 se k němu neznal ani investor, ani vedení Koloděj a to
zejména v otázce stromů a keřů - stezka měla být zcela bez vegetace...


Informace o tom, že projekt cyklostezky je aktivní, doběhla k Újezdskému STROMu zcela náhodně až v prosinci 2016  od klánovického starosty Ing. Horníčka
, který se k projektu koncem r. 2016 vyjadřoval. Ing. Horníček mimo jiné upozornil investora na absenci zohlednění přeložky I/12, se kterou se plánovaná cyklostezka bude křížit, a na absenci pravidel pro jízdu na koních po hippostezce ústící přes intravilán Újezda nad Le
sy do Klánovického lesa.


Blatovská alej listopad 2016

Na základě této informace Újezdský STROM informoval o probíhajícím projektu újezdský úřad a místostarostu Dr. Roušara, ketrý měl v gesci majetek obce (OMI). Na nejbližší koordinační schůzce TSK v prosinci 2016 měl Újezd nad Lesy tedy zastoupení tří osob: referent OMI p. Slánský a místostarosta Pavel Roušar za MČ P21 a
za spolek Újezdský STROM Zita Kazdová. Z Koloděj byla přítomna starostka Morávková, místostarosta Mužik, dále Ing. Kováč z Pudis a ze skupiny investora Ing. Švadlenka z TSK, Ing. Sobol a Ing. Vlk z AVS Projekt. Klánovice žádné zastoupení neměly, neboť starosta Ing. Horníček pro vážnou nemoc mezitím odsoupil z funkce. Díky přítomnosti zástupce Újezdského STROMu na tomto jediném jednání zazněl poprvé(!) požadavek na náhradu zeleně, o níž do té doby ani Koloděje, ani TSK v rozporu s informacemi v KN vůbec neuvažovaly. Díky přítomnosti místostarosty Roušara se začaly řešit technické a majetkové nesrovnalosti, zejména na újezdské straně. V průběhu připomínkování projektu, upraveného na základě této schůzky, se podařilo prosadit šetrnější variantu stavby (cyklostezka + travnatý pás 3m). Investor zadal též zpracování dendrologického posudku a zvítězila varianta s větší náhradní výsadbou (47 stromů a cca 410m2 keřů - pro Koloděje a Újezd dohromady)- grafické znázornění kácených a vysazovaných dčevin a Dendrologický posudek z r. 2017 jsou přílohou této stránky.


Takže - zda se nad projektem scházely všechny zainteresované strany včetně Újezda už od r. 2014 není jasné a není jasné, zda po prosinci 2016 pokračovala nějaká další spolupráce. Spíše to vypadá, že schůzka 16.12.2016 byla první a - v tomto složení také poslední. Referent Slánský z ÚMČ P21 brzy poté odešel, gesci OMI chtěla a získala starostka Jakob Čechová a místostarosta Roušar již nebyl o dalším vývoji projektu informován. Ani spolek Újezdský STROM  nebyl o případných dalších jednáních informován. Vypadá to, že důvodem odstřižení od slíbené další komunikace je spíš chaos, který - zdá se - okolo projektu panuje, než snad záměr investora informace nevydávat...

Od schůzky v prosinci 2016 tedy zas rok nic. Teprve na základě komunikace s přáteli z Koloděj, kteří od své radnice a úřadu též neměli žádné info, podal Újezdský STROM v prosinci roku 2017 žádost o informace investorovi TSK. Obratem jsme získali aktuální podklady projektu CYKLOTRASA A50/500, ÚSEK KLÁNOVICE - KOLODĚJE, úsek "historické cesty Blatovská alej", akce č. 2950149.

Blatovská alej listopad 2017

Prvním konkrétním správním řízením ve věci Batovské aleje, jehož byl Újezdský STROM standardním účastníkem, bylo tedy řízení o povolení kácení dřevin, vedené MČ Praha Koloděje na konci února 2018 a obdobné řízení vedené MČ Praha 21 na začátku března 2018.
Místní šetření v kolodějském řízení vedl tajemník Ing. Šejna za Koloděje, přítomni byli též zástupce investora Ing. Švadlenka z TSK a zpracovatelka dendrologického posudku Ing. Součková. Újezdské řízení vedla referentka pí Vrbková z OŽPD P21 a přítomen byl zástupce investora Ing. Sobol z AVS Projektu.

Se žádostmi o kácení a uložení náhradní výsadby se vypořádaly obě městské části odlišně, výsledkem obou řízení a souvisejících jednání je zjednodušeně řečeno smýcení vegetace na západní straně stávající cesty, přičemž pás na východní straně bude ponechán. Náhradní výsadba bude liniová s vynecháním šířky budoucí přeložky I/12. Investor se opakovaně zavázal vysadit doporučené dřeviny v počtu a umístění dle dendrologického posudku, tedy i nad rámec náhradní výsadby uložené v rozhodnutí (újezdského) správního řízení a to do konce r. 2018. Rozhodnutí MČ Praha - Koloděje a Rozhodnutí MČ P21 jsou přílohou této stránky.

Po dobrozdání investora a zpracovatelky posudku se Újezdský STROM jako účastník řízení vzdal práva na odvolání v obou správních řízeních, aby umožnil provést kácení v době vegetačního klidu a aby kácení neohrozilo zahnízdění ptactva v dotčené lokalitě.

Dřeviny podle Rozhodnutí MČ Praha - Koloděje a MČ P21 byly vykáceny 22.3.2018:Následovat by mělo územní a stavební řízení na stavbu CYKLOTRASA A50/500, ÚSEK KLÁNOVICE - KOLODĚJE, úsek "historické cesty Blatovská alej", akce č. 2950149. Dle informace ze Stavebního úřadu P21 nebylo řízení ještě zahájeno.


Blatovská alej březen 2018

Co říct závěrem k etapě plánování a přípravných prací na "stavbu cyklostezky"?
Cyklostezka Blatovská alej nese všechna negativa megalomanského, politicky tlačeného a neprojednaného projektu. Pokud by totiž hned na začátku záměru byl přítomný někdo soudný, byla by ve hře varianta opravy stávající cesty, prořezání stávající vegetace, vytvoření odpočinkových zálivů a dosazení kosterních dřevin. To by bylo zřetelně nejprospěšnější a nejekonomičtější a skutečně udržitelné řešení ve prospěch krajiny, místních i přespolních procházkářů a cyklovýletníků. Z rozjetého megalomanského projektu, o kterém nebyla veřejnost řádně informovaná a do kterého jsme naskočili těsně před cílem, jsme pro krajinu i budoucí uživatele pravděpodobně získali maximum.

Navazující nezodpovězenou otázkou je faktická návaznost této velmi drahé a poměrně kratičké cyklostezky na cykloinfrastrukturu jak v Újezdě nad Lesy, tak v Kolodějích.
Podezření, že NENÍ ŽÁDNÁ alespoň co se Újezda týká, může ilustrovat naprostý chaos v rozhodování a otevřené nepřátelství vůči cyklistům, které nyní ovládá většinově proautomobilistickou samosprávu, její poradní orgán Dopravní komisi i příslušné odbory úřadu. Nahlédnutí na tento tristní stav např. v článku  "
Újezdské jednosměrky bez cyklistů? V rozporu s Cyklogenerelem i Dopravním generelem!" v ON: http://otevrenenoviny.cz/ujezdske-jednosmerky-bez-cyklistu-rozporu-cyklogenerelem-i-dopravnim-generelem/

Stejně jako jednosměrky, i cyklostezky "to be continued"...doufejme že lépe a s řádnou účastí veřejnosti. Blatovské aleje se ale toto doufání již bohužel týkat nebude...

ZK, únor - duben 2018

Závodíme pro stromy s Arnikou. Registrace červencové cyklojízdy zahájeny

přidáno: 16. 4. 2018 9:11, autor: Zita Kazdová

Dotační praxe v Újezdě nad Lesy 2018

přidáno: 11. 4. 2018 13:37, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 11. 4. 2018 14:00 ]

Újezdský STROM se z vlastního rozhodnutí opět nezapojil do dotačního programu MČ Praha 21 pro rok 2018 a žádnou žádost MČ P21 nepodal. Újezdský STROM opakovaně nežádá o dotace MČ a přednostně získává finance z externích zdrojů, které peníze z naší MČ neodčerpávají, ale naopak do ní přinášejí. Finanční pomoc MČ P21 spolek od svého založení v r. 2005 využil pouze na nákup spolkového ohniště a na výrobu informační cedule Pétanque, kterou byl dokončen projekt Lesní galerie I, na němž se MČ spolupodílela.

Seznam podpořených subjektů zveřejnil ÚZ 4/2018, škoda, že bez zveřejnění účelu dotace...:


Ke Grantovému programu MČ P21 připomínáme, že z nadějně a transpatrentně rozběhnutého standardu, založeného v r. 2010, se v posledních dvou letech změnilo udílení dotací MČ P21  téměř v karikaturu původního záměru. Neboť mimo grantové řízení a dokonce v průběhu podávání žádostí v oficiálním Grantovém programu MČ P21 mohou subjekty žádat o tzv. individuální dotace, v nichž vedení obce rozděluje částky netransparentně a mimo zastupitelstvem přijatý systém. Viz info na tomto webu 29.6.2017: Individuální dotace MČ P21 - odpověď dle 106

ÚZ 4/2018 zveřejnil též sdělení Rady MČ P21 k praxi "uplácení" spolků a zájmových organizací penězi městského podniku Kolektory Praha a.s., v jehož správní radě sedí Zdeněk Růžička z Hnutí ANO, který byl zvolen starostou Újezda nad Lesy po komunálních volbách na podzim 2014 a po roce byl z této funkce Zastupitelstvem odvolán.

 

K osazení Kolektorů panem Růžičkou viz Otevřené noviny 9.9.2015: http://otevrenenoviny.cz/ujezd-nad-lesy-ovladly-kolektory-praha-a-bavici/

A poslední poznámka k dotacím. Z rozhodnutí Rady MČ se Újezdský STROM nemohl zapojit do dotačního programu Hlavního města Prahy na období 2018/2019 v projektu údržby grantového projektu nivy Běchovického potoka. Rada MČ neudělila spolku souhlas vlastníka, který je nutný pro podání žádosti o dotaci Hl.m.Prahy. Tímto rozhodnutím MČ na sebe fakticky převzala povinnost udržitelnosti o předmětné revitalizované území, protože bez souhlasu MČ, jako vlastníka pozemku, nemůže spolek žádat o žádný externí grant pro toto území, kterým by do MČ přinesl peníze  nad rámec rozpočtu MČ.


TZ "Ukliďme..." po veleúklidu 7.4.2018

přidáno: 9. 4. 2018 13:42, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 9. 4. 2018 13:43 ]

Více než 76 000 dobrovolníků při letošních jarních úklidech sesbíralo přes 1 000 tun odpadů na 1 928 místech v celé České republice. Zapojilo se tak zhruba o 10% dobrovolníků více, než na jaře loňského roku. Díky příznivému víkendovému počasí účast překonala očekávání pořadatelů akce ze spolku Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody.

I díky nádhernému jarnímu počasí letos vyrazilo zlikvidovat černé skládky i drobný nepořádek více dobrovolníků, než v předchozích letech a beze zbytku naplnili motto letošních jarních úklidů - Každý kousek se počítá. ,,Nakonec těch kousků bylo jen za tento víkend odhadem na 3,5 miliónu. Je to jen odhad, protože na přesné počítání není při úklidu čas, ale když vezmeme v průměru 50 odpadků na jeden naplněný pytel, nebudeme daleko od pravdy", sdělil za pořadatele akce Miroslav Kubásek. ,,Při vyjádření v tunách evidujeme poměrně přesná čísla, konkrétně bylo sesbíráno 1 031 tun odpadů", dodává.

Samotná akce Ukliďme svět, ukliďme Česko však zdaleka nekončí. Během zbytku jara je naplánováno dalších zhruba 650 úklidů a další se postupně registrují. Na začátku května pak vyhlásí organizátoři akce výsledky fotosoutěže snímků pořízených během úklidových akcí. Je až neuvěřitelné, co vše se dá nalézt při rozebírání černé skládky, nebo i při pochůzkovém úklidu. Proto jedna ze čtyř soutěžních kategorií nese název ,,Kuriozita". Letos dobrovolníci našli u řeky Labe v Rosicích nad Labem dokonce protitankovou minu (naštěstí cvičnou, ale k nerozeznání od ostré, jak konstatovali i přivolaní pyrotechnici)!

"Také letos jsme využili k organizaci akce moderních nástrojů pro chytrou komunikaci, které v České republice využívá stále více obcí. Systém Mobilní rozhlas nám pomohl s informováním účastníků a pomohl nám od nich získat v reálném čase výsledky jejich úsilí. Česká úklidová akce se tak může v globálním měřítku chlubit tou nejmodernější organizací, která by měla být příkladem i pro úklidy v ostatních zemí ", uvádí Miroslav Kubásek.

Radost z dobře odvedené organizátorům trochu kazí to, že český biatlon v průběhu sobotního úklidu přišel o svou nejzářivější hvězdu (tedy přinejmenším pro příští sezónu) a zároveň patronku akce, Gabrielu Koukalovou, která k tomu uvedla: ,,Chci teďka chvíli dělat i jiné věci. Momentálně si nedokážu představit návrat k závodění. Chtěla jsem to oznámit nějak oficiálně v příštím týdnu, ale dneska při akci Ukliďme Česko mě napadlo, že si uklidím i duši a už řeknu to, co ve mně několik týdnů zrálo"...

Organizátoři akce děkují všem účastníkům a pokud jste mezi nimi nebyli, nevadí. Pro ty, kterým není lhostejný stav prostředí, ve které žijeme, je tu aplikace ZmapujTo.cz, pomocí které mohou hlásit výskyt nejen černých skládek, ale i řady dalších nešvarů a problémů ve svém okolí. Tato hlášení se dostanou jednak k příslušným obcím, jejichž území se týkají, ale mohou být také využita pro podzimní termín úklidové akce. Ten letos proběhne v sobotu 15. září v rámci celosvětového úklidu, který je naplánován ve 128 zemích po celé planetě a bude se nepochybně jednat o největší dobrovolnickou akci v historii.


Ohlédnutí za XIX.úklidem Klánovického lesa s Újezdským STROMem v sobotu 7.4.2018

přidáno: 9. 4. 2018 11:54, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 10. 4. 2018 0:15 ]

Den celonárodní počišťovací veleakce Ukliďme svět, ukliďme Česko, naplánovaný na sobotu 7.4.2018, je úspěšně za námi a s ním i v pořadí již devatenáctý úklid Klánovického lesa a přilehlých veřejných prostor s Újezdským STROMem.Akci jsme připravovali od začátku roku, pokud zrovna nemrzlo, a provedli jsme též "předúklid" nejvzdálenějších lokalit na okruzích LG II a stezce Hol, a čištění cedulí, k nimž bychom se s brigádníky dostávali obtížně. Více v článku

Výsledky kontroly LG a Hol v Klánovickém lese v roce 2018. Při kontrole jsme poklidili nejvzdálenější lokality a vyčistili 14 cedulí

O sobotě 7. dubna se nás na tradičním srazu před Smolíkem v 9:30 sešlo přes dvacet, v průběhu dopoledne se přidávali další brigádníci, takže celkový počet byl 35. Letos jsme zaznamenali především velmi potěšitelný příliv "omladiny" do 20 let, s ještě potěšitelnějším konstatováním, že uklízeli jako draci :-)


Ve třech skupinách jsme vyčistili les na smyčce busů před Smolíkem, lesní svahy ke Staroklánovické a nejexponovanější části LG II okolo lesní asfaltky "Písková". Dále celý Blatovský les mezi Staroklánovickou, Čentickou a Pilovskou, včetně okrajů lesa a lesních cest LG I a včetně chronického bince podél peronu ČD na újezdské straně a v lese za Smolíkem. Těžké pytle plné již netříditelného starého skla a jiných odpadů jsme na sběrná místa museli svézt autem. Stejně jako pytle z odpočinkových míst na LG II. Úklidový radius odhadnul náš předseda na 1km2 :-)Mimo úklid odpadu brigádníci úspěšně vyčistili čmáranice, pod kterými se téměř ztrácely cedule LG I: 2, 3, 7, 27, 28, 29, 30 a cedule pétanque a LG II: 1, 4 a 6.Na tradičních sběrných místech jsme naskládali 25 pytlů po 120 l, z toho 15 pytlů s běžným odpadem a 10 téměř neuzvednutelných, k tomu rezavé okruží, kabely, 1 kufr, zničené dopravní značení, dřevotřískové desky a různé součástky blíže nespecifikovatelné, celkem 580 kg.
Po práci nás čekaly buřty, opékané na spolkovém přenosném ohništi na Multihřišti v Čentické ulici.
K hostině jsme se scházeli tak, jak byl kdo s prací hotov. Musím sebekriticky přiznat, že ačkoli bylo mnoho příležitostí, hodných zaznamenání, fotodokumentace je pro samou práci a organizování letos prachbídná...V průběhu brigády probíhala plánovaná těžba v Blatovském lese, vzájemně jsme se úspěšně vyhnuli a rozhodně si nekonkurovali...Potěšilo nás, že k XIX. úklidu s Újezdským STROMem se přidal i "dobrý duch" našeho lesa, pan V. z Újezda nad Lesy, který les pravidelně prochází a vytahuje z něj zasutý nepořádek, který následně předává panu revírnímu.

Potěšilo nás i to, že trojice superpracovitých gymnazistů z Horních Počernic si vybrala XIX. úklid s Újezdským STROMem jako ročníkový projekt.
Všem účastníkům posíláme velké poděkování!

Dále děkujeme panu revírnímu Sedláčkovi a Lesům ČR za tradiční podporu akce.

Děkujeme MČ P21 nákup pytlů a jednorázových rukavic, za zpřístupnění multihřiště s tekoucí vodou a odvoz odpadu ze sběrných míst. Letos byla první várka odvezena tak rychle a ještě v průběhu soboty, že při závěrečné odpolední  "cyklokontrole"  jsem někde mohla zaznamenat už jen prázdné, čisté místo.

Děkuji kolegům Michalovi Hartmanovi a Lucii Rúžičkové z Újezdského STROMu a "emeritnímu" členovi Pavlu Roušarovi za organizaci, zajištění akce i vlastní pomoc s úklidem a čištěním. Zvláštní obliby požívá zejména Lucie, která má na starosti cattering a je tedy osobou, na niž se těší a předcházejí si ji úplně všichni :-)

Děkujeme také organizátorům celonárodního úklidu "Ukliďme..." Újezdský STROM je již potřetí mediálním patnerem akce a náš XIX. úklid je součástí kampaně pod identifikací 18582: http://www.uklidmecesko.cz/event/18582ZK, 9.4.2017

Výsledky kontroly LG a Hol v Klánovickém lese v roce 2018. Při kontrole jsme poklidili nejvzdálenější lokality a vyčistili 14 cedulí

přidáno: 9. 4. 2018 11:50, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 10. 4. 2018 0:14 ]

Každoroční kontrolu Lesní galerie a stezky Hol jsme letos spojili s mapováním a přípravou pravidelné jarní brigády - XIX. úklidu Klánovického lesa s Újezdským STROMem, naplánované na 7.4.2018.

Roční bilance počmáraných cedulí, které jsou vyčistitelné, je 25 z 90. Jednotlivé "tagy" máme nafocené a zadáváme je do systému TagBust http://tagbust.com/, ze kterého čerpá i Policie při stíhání vandalismu.
Vážnější poškození dřevěných nosníků a jejich upevnění s prosbou o opravu ohlašujeme jako vždy výrobci, panu Sedláčkovi.

V rámci mapování v týdnech před brigádou, kterou jsme ohlásili na sobotu 7.4.2018 jako součást celonárodní kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko, provedli dobrovolníci Újezdského STROMu úklid nejvzdálenějších lokalit na modrém a oranžovém okruhu LG II a Hol a ve dvou vlnách též vyčištění cedulí LG I: 11,13,1 a LGII: 12,15,16,17,18,20,32,36,37,55 a 58.Nejen populární "loupežnické galerka" na Štamberské se tak už v týdnech před 7. dubnem zaskvěla v nepočmárané kráse.
Pokud ovšem nepočítáme změny nevratné, jako je posekání, postřílení, podrápání či popálení od zamindrákovaných týpků, kteří se v našem lese také vyskytují a tímto způsobem si asi potvrzují svoji existenci...

"Vedlejšími produkty" pavidelné kontroly je domluva s panem Sedláčkem na postupných opravách dřevěného mobiliáře (herních a cvičebních prvků z r. 2012) v lesním průseku nad kanalizací na stezce LG I. A zmapování zničené lesní cesty Kamenky na hranci újezdského a úvalského katastru. O opravu Kamenky jsme letos znova požádali Lesy ČR a nabídli součinnost, protože nejenom že cesta byla původně jednoduše krásná, ale vede po ní i naučná stezka LG II. První ránu dostala Kamenka při stavbě jirenského vodovodu asi před pěti lety a od té doby to s ní jde z kopce...

Vše je zaevidováno a tedy vzhůru do finále: XIX. úklidu v sobotu 7.4.2018.


ZK 5.4.2018

PETICE "Stop spalovně Mělník"

přidáno: 28. 3. 2018 12:07, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 28. 3. 2018 12:07 ]

"V areálu Elektrárny Mělník plánuje ČEZ, a.s., výstavbu velkokapacitní spalovny odpadů neboli ZEVO. Z připravovaného komplexu EMě (Elektrárny Mělník) má právě spalovna v případě těžkých kovů, především rtuti, a toxických organických látek přispět k celkovým emisím do ovzduší z třetiny až poloviny. Po spálení odpadů třetina zbyde v podobě strusky a toxického popílku, které se budou stejně muset uložit na skládku. Redukce odpadů na třetinu se dá dosáhnout i důsledným tříděním, kompostováním a recyklací. Dovoz odpadů i ze vzdálených míst nejen Středočeského kraje neúnosně zatíží okolní obce automobilovou nákladní dopravou."

My níže podepsaní proto žádáme zastavení projektu spalování odpadů ZEVO Mělník a nahradit jej
méně centralizovaným a ekologičtějším systémem nakládání s odpady.

PETICE k podpisu: http://arnika.org/petice-6013

Dva týdny do hlavního dne Ukliďme svět a Česko 2018

přidáno: 28. 3. 2018 2:45, autor: Zita Kazdová

"...do Česka konečně přišlo jaro. A my jsme za to moc rádi. Slunce totiž dokáže k úklidům přilákat spoustu lidí, naopak s deštěm a zimou dobrovolníků ubývá."

Aby se nás za necelé dva týdny sešlo co nejvíc, posíláme video:
  https://www.facebook.com/UklidmeCesko/videos/1734652959929512/ 

Facebook: http://www.facebook.com/UklidmeCesko
Twitter: http://twitter.com/UklidmeCesko
Web: http://www.uklidmecesko.czPotřebujeme pomoci poklidit!

přidáno: 28. 3. 2018 2:40, autor: Zita Kazdová

Strom roku 2018 - Stromy svobody. Letošní anketa Nadace Partnerství

přidáno: 22. 3. 2018 12:41, autor: Zita Kazdová

Anketa Strom roku 2018 letos hledá živoucí symboly demokracie a svobody

Brno (15. března 2018) – Nadace Partnerství vyhlašuje již sedmnáctý ročník celostátní ankety Strom roku, letos navíc s podtitulem Stromy svobody. „V letošní edici bude veřejnost na místo libovolných stromů přihlašovat Stromy svobody jako symboly nezávislosti a demokratických hodnot, na kterých vyrostly tyto stromy i naše země,“ přibližuje hlavní novinku ankety její koordinátorka Andrea Krůpová z Nadace Partnerství. Navrhnout kandidáta na Strom roku 2018 může kdokoli – jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy i celé obce, a to od 21. března do 30. dubna na www.stromroku.cz

 Edice Stromů svobody byly zvolena s ohledem na letošní sté narozeniny nezávislé republiky. „Typicky se jedná o lípy, které se sázely na oslavu vzniku Československa v letech 1918, 1919 a 1928 ale také později, po skončení nacistické okupace nebo v rámci pražského jara. Pomoci s hledáním takových stromů mohou obecní kronikáři, pamětníci nebo okresní archiv,“ rozvádí změny v anketě Andrea Krůpová.

 Z došlých přihlášek poté porota vybere dvanáct finalistů, kteří budou moci soutěžit o přízeň veřejnosti ve zpoplatněném hlasování. Výtěžek z něj pak putuje zpět ke komunitám, které strom přihlásily. Anketa je tak příležitostí, jak získat pro stromy odborné ošetření od firmy Prostrom Bohemia nebo finance na výsadbu nových.

Vítězný exemplář navíc postoupí do mezinárodního kola Evropský strom roku. „Českou republiku v ní letos reprezentuje majestátní ořešák z Kvasic. To, zda porazil konkurenci z dalších dvanácti států, se dozvíme v Bruselu právě v den spuštění nominací do letošního ročníku Stromu roku 21. března,“ odkrývá evropský rozměr ankety Andrea Krůpová.

K československému jubileu letos Nadace Partnerství zároveň plánuje vytvořit putovní výstavu, která bude mapovat současnost i historii Stromů svobody. „Zajímá nás nejenom současná podoba stromů, ale právě i jejich často pohnutá historie, včetně historických fotografií, kterými bychom mohli výstavu obohatit. Tyto stromy jsou živoucí součástí naší minulosti i současnosti a chceme, aby mohly vyprávět své příběhy i dalším generacím,“ podtrhuje význam stromů v anketě ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Jak přihlásit strom do ankety:

1. Zjistěte základní parametry stromu (druh, stáří, obvod kmene, lokalita, GPS souřadnice…)

2. Vypátrejte z kronik, knih a od pamětníků příběh stromu.

3. Pořiďte fotografie stromu a přidejte fotky z jeho historie.

4. Zapojte do tvorby přihlášky školu, spolky i nadšence všech generací.

5. Vymyslete, co byste udělali s výtěžkem hlasování (ošetření stromu, výsadby, naučná cedule apod.).

6. Vyplňte do 30. dubna on-line přihlášku na www.stromroku.cz

 

Kontakt

Andrea Krůpová, koordinátorka ankety Strom roku, andrea.krupova@nap.cz, 515 903 131, 775 856 359

David Kopecký, kontakt pro média, david.kopecky@nap.cz, 731 583 529

 

Srdečně zdraví

--
Martin Gillár | ředitel komunikace

Nadace Partnerství | Údolní 33 | 602 00 Brno | www.nadacepartnerstvi.cz
e-mail: martin.gillar@nap.cz | tel.: (+420) 515 903 122 I mobil: (+420) 775 958 907 I skype: martingillar

1-10 of 353