Aktuality‎ > ‎

Přehled grantů a dotací, které pro Újezd nad Lesy získal Újezdský STROM od r. 2009, průběžná aktualizace

přidáno: 12. 12. 2014 11:52, autor: Zita Kazdová   [ aktualizováno 4. 5. 2018 9:25 ]

2009_Grant MČ Praha 21
přenosné ohniště pro komunitní využití

dotace MČ P21   5 000,-
koupili jsme kovové přenosné ohniště, které je od r. 2009 stále využíváno při brigádách, komunitních, sousedských a farních akcích

2009_Grant MČ Praha 21
Sportovně odpočinková stezka v lesním průseku nad kanalizací mezi ulicemi Polesná a Staroklánovická

projekt na revitalizaci průseku nad kanalizací a využití pro rekreační sportování všech věkových kategorií, částka požadovaná od MČ P21 50 000 Kć, spoluúčast LČR 40 000 Kč, výrazný podíl dobrovolné práce místní komunity.
Grant MČ jsme nezískali, projekt jsme následně částečně realizovali ve spolupráci s DHL – viz níže

2009/2010_Grant hl.m.P
Obnova stromořadí a vyčištění vodoteče v ulici Čankovská, MČ Praha 21

externí dotace 100 000,- Kč
info o projektu:
Projekty STROMu

2011/2012_Grant hl.m.P
Obnovení aleje a přístupové cesty k nádraží

externí dotace 154 880,-Kč
spoluúčast LČR, MČ P21, Újezdský STROM, místní komunita   51 670,- Kč
Info o projektu:Rekapitulace roku 2012, část 5. - Granty a projekty II.

Projekt sázení a úprav cest v části Klánovického lesa a realizace naučné stezky Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky
postupná realizace 2009 – 2012
externí dotace 400 000,- Kč_DHL a občanské sdružení Újezdský STROM z veřejné sbírky
MČ Praha 21 přispěla na Lesní galerii částkou 35 000,- Kč

Rekapitulace v článcích:Firemní dobrovolnictví, Připravujeme realizaci grantu "Jižní spojka"

2012/2013_Grant hl.m.P

Lipové stromořadí ke hřbitovu Praha 21 Újezd nad Lesy – II. etapa
externí dotace  180 000,-Kč
spolúčast MČ P21   114 340,- Kč - úklid a příprava terénu, preventivní opatření proti vzniku nových černých skládek ( závora, zábradlí a zákazová cedule)
Info o projektu: Lipové stromořadí ke hřbitovu-II.etapa _ukončení grantu

Listopad 2012_Sázení s DHL pod patronátem OŽPD
Podpora akce od DHL v rámci firemního dobrovolnictví ve výši 50 tis
Info o akci:
Rekapitulace roku 2012, část 4. - Granty a projekty I., Připravujeme realizaci grantu "Jižní spojka"

Duben - srpen 2013_odborné ošetření Blatovského dubu ( podpora cca 20 000,-Kč )

-Projekt Zdravé stromy pro zítřek Nadace Partnerství, v září 2012 zpracování žádosti o poskytnutí bezplatného ošetření nejstaršího dubu v Újezdě - Blatovského dubu ( stáří asi 230 let )
Info o akci:
Blatovský dub–odborné ošetření díky Nadaci Partnerství
Odborné ošetření Blatovského dubu v předposledním prázdninovém víkendu

Říjen 2013_geometrické vyměření pozemků parc.č. 435/1 a 435/3
v kat.úz. 773778 (Újezd nad Lesy) pro obnovu historické pěší cesty, o kterou léta usilují místní občané. Provedeno na základě poptávkového řízení na náklady o.s.
cena 4 400,-Kč. Info o akci https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/poporaprojektuobcanuanaobnovuhistorickecesty

ČEZ Oranžové hřiště 2013
spolupráce na grantu podávaného OŠKMA21 ÚMČ P21_neuspěli pro velký počet zájemců

Říjen 2013_sázení s Mary Kay
externí dotace 30 000,-Kč

dobrovolná firemní práce cca 10 000,-
Info o akci
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/sazenistromuasmarykay

2013/2014_Grant hl.m.P
Lipové stromořadí ke hřbitovu Praha 21 Újezd nad Lesy – III. etapa

externí dotace 100 000,-Kč
Ve vyčíslení spoluúčasti rozpoložkovala OŽPD P21 investici MČ P21 do dokončení III.etapy od r. 2012 na 177 553,- Kč
Info o projektu: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/lipovestromoradikehrbitovu-iiietapadokoncenigrantu

2013/2014_Revolvingový fond MŽP, 10.výzva
Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem

externí dotace   629 748,-Kč
spoluúčast MČ P21   69 972,-Kč
Info o projektu:
Grantový projekt MŽP - Lesní galerie II , Vernisáž Lesní galerie II , Lesní galerie II - otevřeno!

Duben 2014_Nadace Partnerství, Nestlé pro vodu v krajině 2014
Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy

Na základě pověření ze schůzky KŽP ze dne 12.3.2014 žádost zpracovala a za Újezdský STROM podala Zita Kazdová
žádost o 98 87,- dle položkového rozpočtu, spoluúčast 14 500 Kč
.  Neuspěli jsme.

Říjen 2014_II. sázení s Mary Kay
externí dotace  40 000,-Kč

dobrovolná firemní práce cca 10 000,-
Info o akci
Sázení stromů - podzimní firemní dobrovolnictví s Mary Kay

říjen - listopad 2014_soukromý sponzor (nepřeje si být zveřejněn)
akce Farní ŠVESTKA s Farností u kostela Povýšení sv. Kříže v Kolodějích
Info o akci: Aktuální grantové projekty a jiné dobrovolné aktivity STROMu

2014/2015_Grant hl.m.P.

„Jižní spojka“ – obnova ovocného stromořadí a historické cesty v Újezdě nad Lesy - I.etapa
externí dotace
140 000,- hl.m.Praha
firemní sponzoring DHL  46 585,- Kč
firemní dobrovolnictví DHL   6 050,- Kč

Info o projektu:
Aktuální grantové projekty a jiné dobrovolné aktivity STROMu
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/jiznispojka-granthlmprahy20142015zdarneukoncenk31122015


            Od r. 2009 do r. 2014 se nám podařilo získat v grantových projektech
                                       financovaných z externích zdrojů
                       (Hl.m.Praha, nadace, ČR, firemní sponzoring, sbírka)

                                  1 914 628,- Kč

které byly využity na zlepšení životního prostředí a
veřejného prostoru v Újezdě nad Lesy.


Újezdský STROM
prosinec 2014


2014-2015_dotace LČR
Po stopách středověké vesnice Hol - archeologická naučná stezka v Klánovickém lese
dotace LČR: 72 100,- Kč
dobrovolnická práce STROM: 10 000,- Kč

Info o projektu:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/klanovickylesmanovounaucnoustezku-postopachstredovekevesnicehol

Říjen 2015_III. sázení s Mary Kay
externí dotace  40 000,-Kč

dobrovolná firemní práce cca 10 000,-
Info o projektu: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/tretisazenismarykay

2015_Grant MČ P21
Cedulé Pétanque a dokončení stezky LGI

dotace z Grantového programu MČ P21 pro r. 2015: 3 390,- Kč

dobrovolnická práce
STROM a sponzoring: 1 720,- Kč
Info o projektu:

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/lesnigalerievpruasekudokoncenacedulepetanquejehotova

2015-2017_Grant Hl.m.P.
Revitalizace ( pobočného) prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy

externí dotace 100 000,- hl.m.Praha
firemní sponzoring a dobrovolnictví DHL  50 000,- Kč
Info o projektu:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zaznambeznadpisu-2

Projekt byl úspěšně ukončen v řádném termínu 31.6.2017, závěrečná zpráva je zveřejněna na webu
Újezdského STROMu:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zaznambeznadpisu-2

Říjen 2016_IV. sázení s Mary Kay
externí dotace  40 000,-Kč
dobrovolná firemní práce cca 10 000,-
Info o projektu: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/sazenismarykayuzpoctvrte-oslavadnestromua2016vklanovickemlese


Újezdský STROM
prosinec 2016, aktualizace červen 2017


V r. 2017 se spolek z vlastního rozhodnutí opakovaně neúčastnil grantového řízení MČ P21, ani nežádal o individuální dotace MČ P21. Prostředky na projekty ve prospěch Újezda nad Lesy dlouhodobě získává Újezdský STROM z externích dotací a firemního sponzoringu:

2017-2018_Grant Hl.m.P.
Č.DOT/54/12/012027/2017
Údržba pěší cesty a ovocné aleje "Jižní spojka" v Újezdě nad Lesy

externí dotace 50 000,- hl.m.Praha
spoluúčast spolku, firemní sponzoring a dobrovolnictví  16 000,- Kč

2017-2018_Grant Hl.m.P.
Č.DOT/54/12/012028/2017
Polní mokřad s květnatou loukou v nivě Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy

externí dotace 110 000,- hl.m.Praha
spoluúčast spolku, firemní sponzoring a dobrovolnictví  24 000,- Kč

Projekt přímo navazuje na přírodě blízkou úpravu lokality v období 2015/2017 (Revitaizace pobočného prameniště B.p.)a řeší údržbu a stabilizaci bezlesého území v nivě Běchovického potoka. Péče o území, umožněné touto dotací bude ukončena k 31.12.2018.

Následná standardní žádost, adresovaná MČ P21 jako vlastníkovi pozemku, o umožnění podání grantové žádosti Hl.m. Praze na údržbu lokality v období 2018/2019, byla na doporučení Komise životního proetředí KŽP (předsedkyně KŽP je radní Dr. Jenšovská) usnesením RMČ ze dne 21.11.2017 zamítnuta. Lokalita tak z rozhodnutí MČ P21 nemá po konci r. 2018 zajištěnou nutnou navazující péči.

V r. 2017 tedy žádnou žádost
Hl.m.Praze pro grantové období 2018/2018 spolek  Újezdský STROM  nepodával.

Říjen 2017_V. sázení s Mary Kay
externí dotace  40 000,-Kč
dobrovolná firemní a spolková práce cca 10 000,-
Info o projektu:
Páté sázení dubů v Klánovickém lese s Mary Kay


Újezdský STROM
duben 2018
Comments