Pro média‎ > ‎

Tiskové zprávy

TZ spolků OSZKL a Újezdský STROM k zániku Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě z r. 2008 mezi LČR a FGRP

přidáno: 19. 9. 2016 7:16, autor: Zita Kazdová


TZ_XV.úklid Klánovického lesa

přidáno: 4. 10. 2014 10:30, autor: Zita Kazdová

V sobotu 4.10.2014 pořádal okrašlovací spolek Újezdský STROM jubilejní XV.úklid Klánovického lesa. Uklidili jsme tradiční lokality ve správě Lesů ČR a Lesů Hl.m.Prahy - okraje lesa , lesní cesty a naučné stezky Lesní galerie I a II – tj. místa, která jsou nejvíce navštěvována a také nejvíce znečištěna. Výsledkem je 25 velkých pytlů odpadu, pár pneumatik, kusy domácího zařízení a zmapování rozsáhlé černé skládky, která je nad síly dobrovolníků. Likvidaci odpadu zajišťuje úřad MČ P21. Při úklidu jako vždy pomáhal starosta Újezda nad Lesy RNDr.Pavel Roušar, odpad z lesa s námi tentokrát sbírala i paní Ing. Ilona Picková - kandidátka do senátu za Prahu 9.
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/uklidovasobota4102014

Zita Kazdová
Újezdský STROM
www.ujezdskystrom.info

V Újezdě nad Lesy dne 4.10.2014

TZ_otevření LG II

přidáno: 4. 10. 2014 10:28, autor: Zita Kazdová

Lesní galerie II před otevřením

Grantový projekt Lesní galerie II, podpořený Revolvingovým fondem MŽP se spoluúčastí MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy se blíží ke svému naplnění. Práce na projektu byly zahájeny 18.3.2013 a projekt bude dokončen v březnu 2014. Lesní galerie II je rozdělena na dvě realizační části: naučnou stezku Klánovickým lesem a informační tabule v intravilánu Újezda nad Lesy. Spojnicí je to, že celý projekt je umístěn v Přírodním parku Klánovice – Čihadla na území MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Projekt zpracoval a realizoval spolek ( dříve občanské sdružení) Újezdský STROM.

V lesní část projektu - vlastní
naučné stezce „Klánovickým lesem krok za krokem“ jsme použili princip dětské malby doplněné básničkou od paní Lucie Černé, která se váže k zobrazenému zvířeti, rostlině nebo loupežníkovi. Naučná stezka vede po lesních cestách ve třech barevně odlišených okruzích a ty nejpohodlnější, páteřní, cesty mohou využívat i pohybově handicapovaní návštěvníci.

Intravilánové tabule přinášejí informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Újezda nad Lesy a nejbližšího okolí. Texty jsou doplněny mapou, která zachycuje stezky Lesní galerie, zajímavá místa naší městské části. Ani na těchto cedulích nechybějí dětské obrázky - jsou použity kompozice, zobrazjící život v různých biotopech a prostředích a dětské ztvárnění oficiálního znaku Ujezda nad Lesy.

Na každé ceduli – v lese i v obci je umístěn QR kód, což je zařízení, přes něž je možné připojit se k webovým stránkám www.lesnigalerie.praha21.cz Na webu jsou obrázky i texty z cedulí, rozšířené o podrobnější informace. Některé z nich, včetně básniček, jsou namluvené, takže si je mohou vychutnat i zrakově handicapovaní nebo ti, kteří ještě neumějí číst.

Mediálními výstupy projektu jsou reportážní spoty, které natáčí ČRo Regina a TV Metropol a inzerce v Našem Regionu a Literárních novinách. Jsou to také obrázkové kalendáře pro rok 2014 a obrázková brožura, obsahující i básně, zkrácené texty informačních tabulí a mapu území.

Svorníkem rozsáhlého a různorodého projektu je jeho umístění do Přírodního parku Klánovice Čihadla, zahrnujícího les, rozsáhlé mimolesní území a zřejmě největší podíl zastavěných území v pražských přírodních parcích – m.j. i severní polovinu Újezda nad Lesy.

Důvodem, proč jsme se do tak rozsáhlého a různorodého projektu pustili, je to, že chceme místním i návštěvníkům otevřít oči pro krásu , která nás obklopuje. Větší informovaností o přírodním bohatství, o historických a kulturních souvislostech lokality pomáháme vytvořit pozitivní vztah i odpovědnost k místu, ve kterém žijeme.

Mou milou povinností je poděkovat všem, kteří se na realizaci Lesní galerie II podíleli:

Autoři: děti pod vedením učitelek I. stupně Masarykovy ZŠ, Ing. Eva Danielová
Texty básní: Ing. Lucie Černá

Sponzoři: Revolvingový fond MŽP, MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

Vyrobili: dřevěný mobiliář SEJO Josef Sedláček, grafika a tisk REKLAMNÍ ČINNOST Jaroslav Zajpt, propagační materiály Tiskárna BETIS spol.s.r.o., tabule z recyklovaného plastu RAJAN EKO s.r.o., webové stránky Ing. Eva Danielová, MUDr. Zita Kazdová a Bc. Martin Nedvěd

Spolupracovníci: Ing. Eva Danielová, Ing. Lucie Černá, pí Iva Hájková a Odbor kultury, školství a MA21 ÚMČP21, Újezdské muzeum a dobrovolníci

Otevření Lesní galerie II bylo odstartováno v pátek 7.3.2014 na vernisáži s programem v sále kulturního domu a muzeu v Újezdě nad Lesy, v terénu bude naučná stezka otevřena v sobotu 22.3.2014

Zita Kazdová
koordinátorka a spoluautorka projektu LG II

Újezdský STROM
10.3.2014

www.ujezdskystrom.info

Projekt LG II je vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu MŽP.

Za obsah tohoto sdělení je výhradně odpovědný Újezdský STROM o.s. jako příjemce grantu

a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP.

TZ_zahájení LG II_březen2013

přidáno: 17. 3. 2013 13:31, autor: Zita Kazdová

Tisková zpráva Újezdského STROMu o.s.
- zahájení přípravy grantového projektu Lesní galerie II


Díky finanční podpoře z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí v r.2013 – 2014 vznikne v části přírodního parku Klánovice – Čihadla v k.ú. Újezd nad Lesy netradiční naučná stezka Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem.
Projekt byl zpracován a bude realizován občanským sdružením Újezdský STROM.

Lesní galerie II zahrnuje dřevěné informační tabule a odpočinkové prvky umístěné u stávajících lesních cest. Na dřevěných tabulích budou umístěny desky obsahující název stezky, mapu, dětskou kresbu vážící se ke Klánovickému lesu, stručnou a přístupnou informaci, informace o financování z Revolvingového fondu MŽP, logo zpracovatele a spolupracovníků a QR kód. QR kód propojí každé místo s doplňujícími informacemi na webových stránkách, obsahujících podrobnější informace o jednotlivých součástích a celku ekosystému lesa včetně zvukových a fotografických materiálů.

Lesní stezka bude doplněna informačními tabulemi v severní polovině intravilánu Újezda nad Lesy - zastavěné oblasti spadající do Přírodního parku Klánovice Čihadla

Základní myšlenkou projektu je zvýšení informovanosti o chráněném území - přírodní park Klánovice Čihadla v k.ú. Újezd nad Lesy, části Přírodní rezervace Cyrilov a Klánovický les - Vidrholec a jeho propagace pro šetrné, přírodě přátelské a dlouhodobě udržitelné využívání jako rekreačního území zejména vhodné pro soft turistiku (pěší a cyklo).

Realizace projektu bude zahájena 18.3. 2013.
Stezka Lesní galerie II bude pokračováním a rozšířením populární Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky otevřené v r. 2012 na území Klánovického lesa – Blatova.

O pokračujících pracích budeme pravidelně informovat na www.ujezdskystrom.info


Zita Kazdová

členka Výboru sdružení
koordinátorka projektu

V Újezdě nad Lesy, dne 18.3.2013


Tato tisková zpráva je dokument občanského sdružení Újezdský STROM a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostřed.

Příznivý obrat, nikoli vítězství

přidáno: 27. 6. 2011 14:21, autor: správce Webu   [ aktualizováno 28. 6. 2011 10:37 ]

Tisková zpráva sdružení Újezdský STROM a OSZKL.
Praha 28.06.2011


Pražští zastupitelé ve čtvrtek 23.6.2011 odhlasovali návrh na zadání změny územního plánu v části Klánovického lesa po šesti letech od podání žádosti klánovickými zastupiteli .

Přestože se na tomto usnesení podílely hlasy napříč politickým spektrem, největší zásluhu na odstartování systémové ochrany Klánovického lesa mají zastupitelé ČSSD a ODS, kteří tak napňují koaliční smlouvu, v níž mají ochranu Klánovického lesa pevně zakotvenou. Ke změně území tohoto státního lesa ve správě Lesů ČR a.s., které zasahuje i do přírodní rezervace a evropsky chráněné lokality Natura 2000, zpět na plochy určené k funkci lesa, byl tímto učiněn první krok. Samotná změna, o kterou usilují nejen obyvatelé Klánovic a okolí a občanská sdružení (především Občanské sdružení za Klánovický les a Újezdský STROM) již od r. 2005, by mohla být výsledkem až následného, asi ročního projednávání. O změně tedy budou zastupitelé hlasovat ještě jednou.

Investor golfového hřiště Forest Golf Resort Praha, který klubovnu a cvičnou louku získal od Golf Club Praha v r. 2006, tedy půl roku poté, co byl návrh na změnu územního plánu podán, již tehdy vstupoval do rizika, že stavba golfového areálu nebude možná. Nynější vyhrožování na adresu magistrátu či městské části za zmaření podnikatelského plánu je z tohoto pohledu  nepochopitelné. Zavádějící jsou i další vyjádření investora v médiích týkající se  územního řízení a souhlasného stanoviska dopadů na životní prostředí, či přirovnávání současné situace ke znárodnění původního (protektorátního ) hřiště v r. 1952.

Návrh na zadání změny územního plánu se totiž týká pouze plochy státního lesa, které investor nevlastní a nikdy nevlastnil ( přibližně 70ha). Majetku investora ( přibližně 3ha), včetně klubovny, na kterou byl mimochodem v r.2008 vydán zákaz užívání stavby pro neoprávněnou rekonstrukci, se toto jednání vůbec netýká.

Územní řízení sice bylo v r. 2010 zahájeno, ale vzápětí bylo přerušeno, protože investor nepředložil více než sedm požadovaných dokumentů a souhlasných stanovisek. Namísto dodání požadovaných dokumentů napadl stavbní úřad Prahy 21 pro podjatost, tu nyní vyhodnocují magistrátní úředníci.

Uznání více než 15 let starého souhlasného stanoviska s dopadem na životní prostředí investor intervenuje u současného ministra životního prostředí Tomáše Chalupy ( ODS). V novém zjišťovacím řízení 2008 – 2009 v souvislosti se změnami projektu bylo totiž shledáno, že projekt golfového hřiště má významný dopad na životní prostředí a že je tedy nutné podrobné zpracování dokumentace - tzv. velká EIA. Tento proces ale investor sám ukončil v okamžiku, kdy bylo jasné, že při odborném posouzení EIA souhlasné stanovisko nezíská.

Nynější odhlasování návrhu na zadání změny územního plánu je pro jedinečný a dosud zachovalý přírodní komplex Klánovického lesa příznivým obratem na dlouholeté  cestě k návratu k původní funkci lesa. Definitivní vítězství lesa to ale ještě zdaleka není.

Kontakty:
OSZKL, Občanské sdružení za Klánovický les : Ing. Boris Procházka, předseda,  boris.prochazka@seznam.cz,  281960270
Újezdský STROM, http://www.ujezdskystrom.info  Ing. Michael Hartman, předseda, michael.hartman@centum.cz, info@ujezdskystrom.info

Magistrát konečně rozhodne o zachování celistvosti Klánovického lesa

přidáno: 20. 6. 2011 15:11, autor: správce Webu   [ aktualizováno 21. 6. 2011 4:29 ]

Tisková zpráva sdružení Újezdský STROM a OSZKL.
Praha 21.06.2011

Občanská sdružení dvou  pražských městských části zabývající se ochranou přírody a krajiny v sousedství  Klánovického lesa vítají, že zastupitelé Magistrátu hlavního města Prahy (HMP) po letech odkladů projednají dne 23.6. změnu územního plánu, která má ochránit celistvost Klánovického lesa,  a v jeho západní části i existující rezervaci.

Jde o změnu územního plánu hlavního města Prahy, která představuje převod funkčního využití západní části Klánovického lesa z  označení SO2 (pro golf), zpět na původní LR (lesní porost).

Označení SO2 (vyhrazení ploch pro golf)  do územního plánu prosadili developeři golfu koncem minulého století.   To dnes umožňuje na ploše 82,5 ha Klánovického lesa i v rezervaci budovat golf, výjimečně přípustné je dokonce stavět služební byty, obchodní zařízení, prodejní plochy a další objekty pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí. 

Žádost o změnu a ochranu lesa podaly Klánovice již koncem roku 2005. V roce 2010 se ve věci určení funkce lesních pozemků v rámci územního plánu konalo i místní referendum, které požadavek opět  jednoznačně  potvrdilo. Žádost podpořila také MČ Praha21 – Újezd nad Lesy.  Zastupitelstvo Magistrátu HMP však dosud rozhodnutí  stále odsouvalo.

Návrh na změnu Z 1733/07 je posouzen a doporučen Útvarem rozvoje hlavního města Prahy (URM). Věříme, že se zastupitelé budou řídit  doporučením URM i hlasy místních občanů a městských částí.

Občanská sdružení za Klánovický les (OSZKL) a Újezdský STROM spolu se zastupitelstvem MČ Praha- Klánovice a veřejností se celá ta dlouhá léta se snažila Magistrát HMP přesvědčit, že území Klánovického lesa je nesmírně přírodovědecky cenné a zabránit případné devastaci tohoto území.
Přírodovědeckou hodnotu tohoto území dokládá řada zveřejněných dlouhodobých výzkumů.

Cennost území zvyšuje i celková rozloha tohoto největšího lesního komplexu (cca 1000 ha), která
poskytuje vzácné floře a fauně nezbytnou ochranu a klid k vývoji.

Zvýšit ochranu tohoto vzácného území vedlo v těchto dnech městskou část Praha-Klánovice a městskou část Praha 21 k podání  návrhu zahrnout celou plochu lesů v katastru Klánovic a Újezda nad Lesy, s výjimkou pozemků v soukromém vlastnictví, do přírodní rezervace.

Těšíme se proto na nadcházející jednání  nového zastupitelstva Magistrátu, které záchranu celistvosti Klánovického lesa si dalo jako úkol do koaliční dohody.  Schválením změny Z 1733/07  tak umožní další  rozvoj vzácné přírody  na území Prahy.


Kontakty:
OSZKL, Občanské sdružení za Klánovický les : Ing. Boris Procházka, předseda,  boris.prochazka@seznam.cz,  281960270
Újezdský STROM, http://www.ujezdskystrom.info  Ing. Michael Hartman, předseda, michael.hartman@centum.cz, info@ujezdskystrom.info

Doplnění výboru, volba předsedy a místopředsedů sdružení (3/2011)

přidáno: 20. 6. 2011 10:09, autor: web master   [ Aktualizováno 20. 6. 2011 15:28 uživatelem správce Webu ]

Shromáždění členů sdružení 10.3. 2011 zvolilo jako nového člena Výboru občasnkého sdružení "Ujezdský STROM" paní Zitu Kazdovou.

Tím se Výbor sdružení doplnil na stanovami stanovený počet členů. Počet členů Výboru poklesl po uvolnění místa dosavadním předsedou RNDr. Pavlem Roušarem, který pozastavil své členství ve sdružení z důvodu předcházení námitek podujatosti a střetu zájmů a jako krok dobré vůle vůči ostatním politickým seskupením MČ Praha 21, přestože zákon členství v dobrovolných oraganizacích ve spojení s výkonem funkce veřejného činitele nijak neomezuje,

Nově složený výbor se sešel 15.3 2011, projednal úkoly sdružení na nastávající období a provedl volba předsedy a místopředsedů.
Zvoleni byli: předseda Ing. Michael Hartman, 1. místopředseda MUDr. Zita Kazdová a 2. místopředseda paní Lucie Růžičková.

Současně Výbor rozhodl o stanovení pravidla pro řešení podobných situaci: v případě, že se předsedá sdružení vzdá funkce, zruší či pozastaví členství ve sdružení, stává se automaticky předsedou sdružení 1 místopředseda.  Druhý místopředseda se současně stává 1. a  2. místopředsedou, a to až do rozhodnutí výboru o novém obsazení funkcí.

Ke jmenování RNDr. Pavla Roušara starostou MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

přidáno: 14. 11. 2010 13:48, autor: správce Webu

Členové Občanského sdružení Újezdský STROM, které je známé především jako veřejný obránce Klánovického lesa proti stavbě golfového areálu, kandidovali v letošních komunálních volbách společně s nezávislými kandidáty a členy Strany zelených pod názvem Otevřený Újezd. Ziskem 17% hlasů a tří mandátů se Otevřený Újezd stal druhou nejsilnější volební stranou v Újezdě nad Lesy – městské části Praha 21. Povolební vyjednávání vyústilo v sestavení koalice, kterou společně s Otevřeným Újezdem tvoří zastupitelé TOP 09, ČSSD a VV. Vítězná ODS tak přechází po 8 letech vládnutí do opozice.

Ve čtvrtek 11.11.2010, na veřejné ustavující schůzi zastupitelstva MČ Praha 21 byl zvolen nový starosta, jímž se stal RNDr. Pavel Roušar, spoluzakladatel a nyní již bývalý předseda občanského sdružení Újezdský STROM.

Aby byl vyloučen jakýkoli střet zájmů, pozastavil Pavel Roušar své členství v občanském sdružení a vzdal se ke dni 10.11.2010 funkce předsedy.

Koalice s názvem Spolu s občany zveřejnila svůj program, v němž je důraz kladen především na spolupráci s občany, jednoduchost a dostupnost informací o rozhodování radnice, vytvoření kvalitní koncepce rozvoje obce včetně dopravy, hospodárné nakládání s finančními prostředky a smysluplné čerpání grantů a dotací, zájem o nejstarší a nejmladší generace Újezda, ochranu prostředí, posilování povědomí o jedinečné lokalitě Klánovického lesa a jeho trvalá ochrana před stavbou golfového areálu.

Dalšími členy pětičlenné Rady MČ P21 jsou Stanislav Kyzlink a Karla Jakob Čechová (TOP 09), Jan Slezák (ČSSD) a Petr Duchek (VV).

Občanské sdružení Újezdský STROM vstupuje do nové etapy své existence, nadále bude aktivně bránit celistvost Klánovického lesa a zabývat se projekty na podporu ochrany životního prostředí kolem nás. Přejeme nově zvolenému starostovi sílu k prosazení koaličního programu a těšíme se na prohloubení vzájemné spolupráce neziskového sektoru s vedením radnice. Věříme, že tento způsob spolupráce přinese výhody občanům ale i koaličním partnerům – politickým stranám, které hledají nový způsob oslovení a zapojení veřejnosti pro podporu svých aktivit.

Koaliční smlouva je veřejně dostupná na webových stránkách a naleznete ji zde.
Újezdský STROM o.s.

Tisková zpráva k poslední schůzi zastupitelstva Prahy v tomto volebním období

přidáno: 3. 10. 2010 1:57, autor: Pavel Roušar   [ Aktualizováno 4. 10. 2010 14:11 uživatelem správce Webu ]

ODS chce místo lesa golf!

Občané Prahy se musí dozvědět, že je to ODS, která svou vědomou a cílenou pasivitou dál
umožňuje soukromému investorovi vykácet lesní porosty v Klánovickém lese kvůli plánované
výstavbě golfového areálu. Jedině změna územního plánu může totiž les definitivně ochránit. Jenže
celé čtyřleté volební období zastupitelé ODS tuto předloženou změnu blokují.

Jednota klubu ODS jen potvrdila, jak důležité pro někoho z ODS je, aby změnou územního plánu
nebyla výstavba golfového areálu ohrožena. O této věci svědčí skutečnost, že pro zařazení bodu o
změně územního plánu do programu schůze se nepostavil jediný občanský demokrat! Pro zařazení
bodu do programu schůze hlasovalo 26 zastupitelů, proti se postavilo právě 15 občanských
demokratů a ostatních 23 se hlasování zdrželo.

O tom, že v řadách ODS probíhá vnitrostranický boj, svědčí skutečnost, že původně v programu
schůze tento bod byl zařazen. V týdnu před zahájením schůze však byli zastupitelé informováni, že
zařazení nastalo technickým omylem při přípravě schůze. Ale o jeho zařazení existuje usnesení Rady
z června letošního roku, opakovaně tak sliboval i radní Mareček, radní za životní prostředí.

Újezdský STROM se od roku 2006 snaží prosazovat vůli občanů na zachování lesa bez golfového
areálu. Primátorovi Bémovi jsme předali petici podepsanou 23 tisíci občanů žádající přijetí územního
plánu na podpoření zachování celistvosti Klánovického lesa.

„ODS nás za 4 roky nevyslyšela a chceme to občanům zřetelně a jasně sdělit“, říká Pavel Roušar,
předseda občanského sdružení Újezdský STROM. „Politické téma z Klánovického lesa udělala právě
ODS, která jediná nebyla ochotná les změnou územního plánu systémově ochránit. Příznivci
Klánovického lesa musí svou orientaci ve volbách zaměřit na ostatní politické strany, které nám
dlouhodobě v prosazování změny pomáhají“.

Děkujeme zastupitelům Strany zelených, SNK ED, ČSSD i zastupitelům KSČM, kteří opakovaně návrhy
k zachování lesa předkládali.

Občanům Prahy slibujeme, že se dál budeme bít za zachování jejich zájmů – za Klánovický les bez
golfového hřiště. Budeme potřebovat jejich podporu. Začít mohou již ve volbách, aby vybrali strany,
které dokážou respektovat výsledky referenda, které 81 procenty golfový areál v Klánovickém lese
odmítlo. Do té doby musíme výstavbu hájit účastí ve správních řízeních.


Pavel Roušar, Újezdský STROM, rousar.pavel@gmail.com , 773673045

V Praze, 16.9.2010

Tisková zpráva občanského sdružení Újezdský STROM ke změně územního plánu v Klánovickém lese

přidáno: 3. 10. 2010 1:56, autor: Pavel Roušar

Nastane na zasedání pražského zastupitelstva konaného dne 17.6 2010 v kauze Klánovického lesa konečně posun?

Občanské sdružení Újezdský STROM odmítá jakékoliv další průtahy v projednávání změny územního plánu v Klánovickém lese a napsalo pražskému primátorovi a radním hlavního města otevřený dopis.

Újezdský STROM se současně obrací k veřejnosti s výzvou, aby svou účastí na tomto zasedání podpořili aktivity za uhájení celistvosti největšího pražského lesa a zahájení schůze konané na Mariánském náměstí se v 9 hodin zúčastnili.

Po schválení „zadání územní změny“ následuje teprve zpracování vlastního návrhu, jeho připomínkování a veřejné projednání. Teperve pak dostanou zastupitelé finální návrh na změnu územního plánu, který se po jejich odsouhlasení stává platný.

Věříme, že celý tento proces, který bude trvat řadu měsíců, se na čtvrteční schůzi zastupitelstva hlavního města Prahy podaří odstartovat.

RNDr. Pavel Roušar
předseda občanského sdružení Újezdský STROM
Čenovická 2145, 19016 Praha 9 -Újezd nad Lesy

1-10 of 11