Pro média‎ > ‎Tiskové zprávy‎ > ‎

Rozhodnutí odvolacího orgánu ve věci kácení topolů

přidáno: 19. 11. 2019 14:26, autor: správce Webu   [ aktualizováno 20. 11. 2019 2:19 ]
Dne 19.11.2019 byla do datové schránky spolku doručena zpráva, že odvolací orgán (OOP MHMP) dne 15.11. 2019 rozhodl ve věci odvolání k povolení kácení řady topolů u základní školy: OOP MHMP potvrdil rozhodnutí ÚMČ Praha 22 o kácení. 

Omlouváme se občanům i škole, že se nám nepodařilo prosadit řešení postupné obměny stromů, které by bylo podle nás na základě odborného vyjádření renomovaného českého arboristy a znalce lepší. 

Nepodařilo se nám prosadit zachování provozu zastávky MHD Rápošovská, ač naší argumentaci o právní váze námi poskytnutého posudku jako jediného bylo dáno OOP MHMP za pravdu.

Přínosem naší aktivity tak zůstává:

- vznik projektu náhradní výsadby v arelálu zahrady ZŠ Masarykova:
"ÚMČ Praha 22 uložil žadateli povinnost vysadit na pozemku parc. č. 1578, k. ú. Újezd nad Lesy, celkem 12 listnatých dřevin s obvodem kmínku minimálně 14 – 16 cm ve výšce 100 cm. Zároveň žadateli uložil povinnost následné péče o vysazované dřeviny v maximální délce 5 let. Náhradní výsadba má být realizována na pozemku parc. č. 1578, k. ú. Újezd nad Lesy, podle projektu „Revitalizace zeleně v zahradě ZŠ Masarykova – Újezd nad Lesy“ zpracovaného společností LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o., Ing. Jana Raušová, 7/2019." (projekt vznikl až v létě na základě tlaku spolku v řízení na odborné řešení)

- akcent na povýsadbovou péči s doporučením zvýšeného dohledu orgánů:
"Je žádoucí, aby orgány ochrany přírody uložené podmínky následné péče v rámci svých možností důsledně kontrolovaly (zejména právě v suchých obdobích roku)."

- stanovisko, že ÚMČ nadměrně akcentuje náklady na údržbu dřevin:
"Stran provedené úvahy lze snad pouze vytknout, že ÚMČ Praha 22 zbytečně zohledňuje, že případné náklady na udržení dřevin na stanovišti půjdou z veřejných prostředků. OCP MHMP se domnívá, že na veřejné subjekty pečující o zeleň na veřejných prostranstvích či ve veřejností využívaných areálech je možné klást o něco vyšší nároky než je tomu v případě soukromých vlastníků, a to právě pro specifický význam veřejné zeleně pro městské prostředí."

Snad tedy jako důsledek tohoto úmorného řízení dojde k zahájení systematické péče o zeleň naší MČ a to nikoli tou či onou radnicí (rada + zastupitelé), ale  soustavně, odborně a trvale provozními orgány ÚMČ (Odbor majetku a investic - OMI ÚMČ v odborné spolupráci s orgány životního prostředí).-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplňující informace a shrnutí:

Újezdský STROM se do řízení na kácení topolů přihlásil na základě podnětu Masarykovy základní školy a jejího sportovního klubu, který využívá ke stromům přilehlý atletický areál a nedávno do jeho vylepšení investoval.  Na základě vlasního posouzení spolku, sdělení školy, že v souvislosti s topoly v minulosti nedocházelo k žádným ohrožením a naopak je pro provoz atletického areálu podstatné zachování zeleně a přitom škola nebyla do rozhodnutí o kácení vedením naší MČ zapojena, se spolek Újezdský STROM rozhodl do řízení vstoupil. 

Namítli jsme zejména, že po kácení by měla být provedena náhradní výsadba přímo v místě kácení a také že podle zákona je stormy třeba funkčně posuzovat jako stromořadí.  V obou případech nám dal odvolací orgán za pravdu a prvoinstanční rozhodnutí MČ P21 zrušil.

1.4.2019, tj. tři týdny po uzavření zastávky (6.3. 2019 od 12 hod) MHD Rápšovská kvůli údajnému havarijnímu stavu stromů, podal ÚMČ, aniž by v souladu se zákonem havarijní situaci zastávky vyřešil, novou žádost o kácení stromů.

Vzhledem k tomu, že  kroky MČ Praha 21 v předchozím řízení vykazovaly zřetelné prvky podjatosti, uspěl spolek s žádostí o přidělení řízení mimo MČ Praha 21.  K řízení byla určena MČ Praha 22.  V rámci tohoto řízení naše MČ konečně zadala dávno požadovaný projekt zeleně školy včetně náhradní výsadby (LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o., Ing. Jana Raušová, 7/2019). Odmítala však zadat relevantní znalecký posudek na přednmětné topoly ve vegetačním období, který by splňoval formální požadavky na znalecký posudek vyplývající ze zákona.  Výběrové řízení na realizaci posudku tedy ve prospěch MČ provedl okrašlovací spolek a posudek se zadáním pro MČ a školu nechal vypracovat na vlastní náklady.

Výsledný posudek však nepotvrdil havarijní stav stromů a doporučil ke kácení pouze část. Mohla zůstat tak například zůstat zachována podstatná část mikroklimatické funkce vůči sportovnímu areálu MZŠ.

Proti návrhu postupné obměny stromů se nadále stavěl žadatel (MČ Praha 21)  a podněcováním obav o ohrožení chodníku, zastávky a silnice eskalovala tlak na orgány v řízení poukazy na trvající rizika a uzavření zastávky MHD (které sama svou neznalostí způsobila).

Přestože odvolací orgán potvrdil, že pouze posouzení Ing. Kolaříka podkytnuté spolkem splňuje jako jediné formální požadavky na znalecký posudek vyplývající ze zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. , sdělil také, že v případě důkazů předkládaných účastníky řízení není nedodržení formálních náležitostí na překážku při rozhodování odborného orgánu. Postavil tak v řízní na roveň posudek s kulatým razítkem soudního znalce s posuzením úředníkem na základě vlastního ohledání na místě, opřené případně o komerční posudky (hranaté razítko) bez formálních náležitostí. 

Jakkoli se nám zdá nešťastné, že správní orgán MČ P22 nevyužil možnost provedení důkazu formálně náležitým revizním znaleckým posudkem dle ust. § 56 správního řádu, který by rozptýlil jakékoli odborné pochnyosti, je faktem, že dle názoru OCP MHMP bylo správním orgánem rozhodnuto řádně.

Dle sdělení OOP MHMP byla situace složitá a obě řešení možná a legitimní. Z důvodu podle našeho názoru  extrémně eskalovaného hlediska bezpečnostích rizik ("v dopadové vzdálenosti několika metrů od korun topolů však leží i samotná vytížená komunikace Starokolínská.") a to přesto, že mimo několik skutečně suchých stromůy, určených ke kácení, prokázaly zdravé stromy během letošních dvou větrných extrémů mimořádnou odolnost a žádná zvláštní rizika neshledal jediný plnohodnotný posudek, bylo rozhodnuto, jak bylo rozhodnuto.  Je jistě zajímavá právně-teoretická otazka, že rozhodnutí posuzujícího úředníka může přehlížet či hojit formální nedostatky posudků, které by mimo řízení byly soudně neuznatelné a stavět je na roveň posudku plnohodnotnému.  Není však v moci spolku český správní řád odborně hodnotit či měnit.

Proti rozhodnutí již není odvolání.

Zveřejnili jsme dosud posudek na samotné topoly a zveřejníme i poslední ověřovací posudek na stromy druhého sledu, který doporučuje jiný postup, než je postup žadatele, tedy naší MČ.

Postup požadovaný naší MČ a schválený ÚMČ Praha 22 nicméně nabývá rozhodntím OOP MHMP právní moci.

Nedomíváme se, že by při současné úrovni komunikace MČ s veřejností mohly její úmysl plošně kácet zvrátit jakékoli další odborné podklady. Přesto může MČ s výhodu využít odborného posouzení stromů druhého sledu a jejich zavedení do databáze oborné péče. 

Závěrem věříme a těšíme se, že urychleně:
- dojde k otevření zastávky MHD Rápošovská
Konečně. Neboť podle přiloženého rozhodnutí  "OCP MHMP souhlasí s odvolatelem, že pouze posouzení Ing. Kolaříka splňuje formální požadavky na znalecký posudek vyplývající ze zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb."  Podle posudku nebyly žádné stomy havarijní.  Zastávka tedy neměla být podle nálezu posudku uzavřena.

Během řízení bylo navíc úřednicí P22 starostovi MČ Praha 21 sděleno, co při zahajování druhého řízení ÚMČ zřejmě nevěděl nebo opomenul, ač to obsahvaly i jeho vlastní dokumenty (Grulich, Dundrychová), které po ukončení řízení na přání občanů MČ jistě zveřejní:  pokud jsou stromy havarijní, tj. ohrožují zdraví či majetek, nevede se na ně řízení, ale mají být hned řešeny se zpětným doložením důvodů do 15 dnů. Tak měla být řešena zastávka, pokud existovala domněnka, že je nějaký strom havarijní. Pokud stromy havariní nebyly, měla zůstat zastávka otevřena. Teprve po provedení bezpečnostní údržby mělo být vedeno řízení. Při skutečné znalosti zákona a jeho naplňování se nemůže stát, že legitimní řízení a právní procedury jsou vnímány, jako nedokonalost zákona bránící fungování zastávky a účastníci řízení neprávem dehonestováni.

Věříme, že škola se současným novým vedením bude situaci zeleně i vykonávání uložených opatření o náhradní výsadbě,  zejména pak zahájení trvalé odborné povýsadbové a průběžné pěstební péče, nadále sledovat.

V přloze přikládáme celý text rozhodnutí. Přikládame i odkaz na dříve zveřejněnou a v rozhodutí na str. 23 citovanou nabídku na bezpečnostní řez topolů. Cena je reálná a věříme, že znalost cenové dostupnosti údržby zlepší obecně její  rozšíření a celkově rozsah péče o stromy v MČ Praha 21 a okolí  Cenová nabídka byla zveřejněna zde a je k oznámení též přiložena jako pdf. MČ komunikované odhady cen - cca 200 tis. Kč - na prořez topolů, se kterými údajně MČ pracovala, se jeví z pohledu přiložené nabídky jako 3-5x nadsazené.
Ċ
správce Webu,
19. 11. 2019 14:26
Comments