Ohlédnutí do čerstvé historie aneb jak golf ohrožoval Klánovický les 2005 – 2013


  Uveřejňujeme s laskavým svolením autora,
Ing.Borise Procházky, předsedy OSZKL.

Akciová společnost Forest Golf Resort Praha a. s. (FGRP – IČO 274 09 783) založená 22.12.2005 měla v obchodním rejstříku vazbu na zahraničního investora Huron Holdings Limited – se sídlem na ostrově Guernsey (Guernsey představuje britskou korunní independenci – ofic.: Bailiwick of Guernsey – má vlastní měnu, zákony a parlament s rozsáhlou autonomii). V srpnu 2007 změnou podmínek akciové společnosti se podařilo tuto vazbu skrýt. FGRP prosazuje zřízení golfového hřiště na 157,6 ha Klánovického lesa – na území přírodního parku Klánovice – Čihadla, části přírodní rezervace Klánovický les – Cyrilov a části chráněného území Natura 2000.

Toto vše na základě minulých aktivit dřívějších zájemců ( Golf Club Praha – GCP), kteří v roce 1999 (pro nás nepocho- pitelně) prosadili do územního plánu MHMP plochy SO2 (golfová hřiště) místo dříve platných LR (lesní porosty).

Stejně nepochopitelné bylo, že MHMP již v roce 1995 vydal územní rozhodnutí o umístění stavby golfového hřiště v rozloze 157,6 ha , vyjímku z ochranných podmínek přírodní rezervace Klánovický les a souhlas s výjimkou ze stavební uzávěry v přírodním parku Klánovice- Čihadla v rozporu s tehdy platným územním plánem, který celé území Klánovického lesa klasifikoval jako LR. Rovněž podivuhodným způsobem byl záměr posouzen kladně v EIA v r.1993 dle tehdejšího zákona.

Záměr se investorům nepodařil, stavební řízení bylo v roce 1999 uzavřeno pro nesplnění některých podmínek. Nezávisle na rozhodnutí stavebního úřadu zaslal MHMP v r. 1999 GCP stanovisko nesouhlasu k postupu v oblasti lesního hospodářství a v oblasti ochrany přírody (např. negativním vlivem na hydrogeologické poměry) zn.OŽP-VI-05476/99 z 1.4.1999.

Další ukázkou tehdejší „všemocnosti“ GCP bylo uzavření nájemní smlouvy s Lesy ČR Zbraslav zastoupené ing. Vladislavem Ferklem na 99 let na výměru 157,6 ha klánovického lesa za směšné haléřové ceny pronájmu na m2. Pouze díky reorganizaci lesních správ, nový správce LČR Mělník tuto, pro ČR nevýhodnou, smlouvu zrušil. Ani k pronájmu ani k územnímu rozhodnutí nebyl tehdy vyžádán souhlas MZe, což je v rozporu s předpisy.

1.Prosazování golfového hřiště v lese

Nově od r.2003 začala iniciovat stavbu golfového hřiště v Klánovickém lese sl. Bažantová, která postupně vystupovala na úřadech pod různými hlavičkami a s nejasným investorem.

Celá akce měla být utajena před veřejností. Na žádost Lesů ČR byla veřejnost na schůzi v květnu 2005 (cca 100 občanů) seznámena s jakýmsi náčrtem golfového areálu v rozloze cca 100 -120 ha, kácením lesa v rozloze cca 20-30 ha, přednostmi golfu a mlhavým výkladem problémů spojených s výstavbou a provozem.

Vlastní investor FGRP a.s. se registroval v obch.rejstříku až 22.12.2005 a teprve 15.3.2006 zakoupil původní nemovitost GCP Praha, klubovnu a 2,9 ha nelesních pozemků na okraji Klánovického lesa (t. zn. několik měsíců po jasném vyjádření nesouhlasu zastupitelstva MČ Klánovice s výstavbou golfu v Klánovickém lese .

2.Boj občanů za záchranu lesa

Od května 2005 začal boj občanů Klánovic i okolí (Újezd nad Lesy, Úvaly) za záchranu Klánovického lesa jako jedinečného souvislého komplexu lesů na území hl. m. Prahy. Občané Klánovic založili Občanské sdružení za Klánovický les (OSZKL) a začali pravdivě informovat občany o této problematice.

OSZKL zorganizovalo petici za záchranu lesa, kterou v Klánovicích podepsalo 1779 občanů. Petice v Úvalech měla stejný záměr zachránit celistvost unikátní lesní plochy na území Prahy sahající až do Úval a podepsalo jej 1103 občanů. Petici podpořila jednoznačně i rada města Úvaly usnesením č.172/2005 a Český svaz ochránců přírody zákl.organizace 10/08 Úvaly.

Obě petice byly v listopadu 2005 předány Petičnímu výboru poslanecké sněmovny ČR ( PVPSČR), MHMP a MŽP.

PV PS ČR tehdy přislíbil plnou podporu zachování celistvosti Klánovického lesa, nic z toho se však nestalo.

Petice na MHMP jsou evidovány pod č. MHMP/259515/OOP/V/1458/Ch a bylo přislíbeno, že Odbor ochrany prostředí (OOP) se uvedenou problematikou bude i nadále odpovědně zabývat. To se opět nestalo a naopak OOP pod vedením ing.Pavlíka v dalších letech podporoval zájmy investora proti všem zásadám ochrany přírody.

MŽP na základě těchto petic a dalších podnětů jednotlivých občanů, v rámci výkonu státního dozoru v lesích, provedlo dne 6.12.2005 šetření podnětů občanů na místě za účasti MČ Klánovice, Lesů ČR, MHMP, OSZKL. V závěru protokolu upozornilo že, při řešení případných požadavků na dotčení lesních pozemků, je nezbytné dodržení příslušných zákonů a postupů, vyslovilo souhlas s iniciativou MČ Klánovice na změnu územního plánu ve smyslu ochrany lesního celku.

Z dalších větších veřejných akcí na podporu celistvosti lesa v poslední době je třeba jmenovat happenig mládeže Klánovic a Úval v červenci a srpnu 2007, demonstraci občanů před magistrátem dne 6.9.2007 na podporu zřizování Zeleného pasu okolo Prahy. I přes nepříznivé,deštivé počasí se demonstrace zúčastnilo asi tisíc občanů Prahy. Primátor Pavel Bém se nedostavil, ani nereagoval na dopis účastníků demonstrace či zaslaný fotomateriál.

Aktuální informace byly uváděny na  www.klanovicky-les.cz, www.ujezdskystrom.info

Koncem srpna 2007 byla zahájena elektronická forma petice Výzva za záchranu Klánovického lesa, kterou do roka podepsalo více jak dvacettřitisíc občanů.

Dne 20.6.2008 se uskutečnila beseda o Klánovickém lese s ministrem živ. prostředí Martinem Bursíkem.

V roce 2008 pokračovaly veřejné protesty občanů v Klánovicích, dne 3.7.2008 pochodem asi 70 občanů ke klubovně FGRP, další klidná akce mládeže proběhla dne 20.7.2008 tichým pochodem občanů s transparenty Klánovicemi.

Zájem o problém Klánovického lesa projevil i předseda ČSSD J. Paroubek návštěvou ohrožených částí lesa dne 7.8.2008 a besedou s občany.

Demonstrace před ministerstvem zemědělství za účasti cca 800 občanů se uskutečnila dne 9.10.2008. Cílem bylo udržení celistvosti Klánovického lesa a zrušení záměru pronajmout významnou část chráněného území Klánovického lesa za účelem výstavby golfového hřiště.

Demonstrace v Klánovicích pro podporu uskutečnění referenda za zachování celistvosti Klánovického lesa se uskutečnila dne 4.5.2009 za účasti nejméně 500 občanů Klánovic a okolí.

2.1.založení Újezdského STROMu
V r. 2006 vzniklo v sousedním Újezdě nad Lesy, s nímž se Klánovice dělí o les, občanské sdružení Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části P21 – zkráceně Újezdský STROM. Toto sdružení se ihned zapojilo do aktivit pro záchranu lesa a brzy byly všechny akce připravovány a prováděny společně – OSZKL a Újezdský STROM. Přátelství a spolupráce se během let stalo samozřejmostí a díky aktivitám STROMu přestal být případ Klánovického lesa pouze bojem malých Klánovic.

2.2. Přírodní památka Prameniště Blatovského potoka
Přírodní památka Prameniště Blatovského potoka
byla slavnostně vyhlášena 10.9.2009 a děti z Dětského domova v Klánovicích byly jmenovány čestnými strážci této přírodní památky.

2.3. Lípa podpory zachování celistvosti Klánovického lesa
Lípa symbolizující trvalou podporu občanů Úval zachování celistvosti Klánovického lesa byla vysazena
starostou města Úval panem MUDr Janem Šťastným, na náměstí Arnošta z Pardubic dne 20.9.2009.

3.Stanoviska městských částí

3.1.Stanovisko MČ Klánovice

Zastupitelé na zasedání dne 8.9.2005 usnesením č.30/2005 vyjádřili nesouhlas se záměrem výstavby golfového hřiště v lokalitě navržené investorem i kdekoli jinde v Klánovickém lese.

Usnesením č.31/2005 bylo rozhodnuto podat žádost o změnu územního plánu a to změnou funkčního využití SO2 na LR a tak sloučit lesní porost v této lokalitě do jednotného funkčního celku, jako tomu bylo od nepaměti. Žádost byla podána v září 2005 a byla zařazena MHMP do projednávání od 22.6.2006 ve vlně 07 pod č.Z1733/07.
Nové zastupitelstvo zvolené v komunálních volbách v říjnu r. 2006 potvrdilo nesouhlas s výstavbou golfu v Klánovickém lese a podpořilo žádost o vrácení plochy SO2 na původní LR (usn. č.41/2006 z 20.11.2006)

MČ v roce 2006 podala MHMP návrh na zrušení rozhodnutí OOP MHMP čj.44202/OOP 351/VIII 28/R 13/95 -Ko ze dne 25.1.1995 (výjimka z ochranných podmínek přírodní rezervace Klánovický les a výjimka ze stavební uzávěry v přírodním parku Klánovice- Čihadla) . MHMP o zrušení těchto výjimek rozhodlo dne 30.5.2007 zn. S-MHMP-437641/2006/00P-V-1100/R-76/07/Pra (pravomocné od 20.6.2007).

3.2.Stanovisko ostatních MČ

MČ 21 – Újezd nad Lesy- Zastupitelstvo MČ 21 usnesením č.56 z 18.6.2007 podporuje stanovisko Zastupitelstva MČ Klánovice na změnu územního plánu v katastru z SO2 na lesní porosty.

Město Úvaly – Rada města Úvaly usnesením č.172/2005 vyjádřila jednoznačnou podporu petici občané za záchranu Klánovického lesa. Stejně tak ČSOP Úvaly ZO 10/08 dne 29.8.2005 vyjádřil nesouhlas s obnovou golfových hřišť v Klánovickém lese.

Šestajovice – Zastupitelé dne 12.2.2008 podpořili stanovisko MČ Klánovice na změnu územního plánu Klánovického lesa z SO2 na lesní porost.

Koloděje – Zastupitelé usnesením č.14/08 podporují zachování udržovaného klánovického lesa, který slouží občanům k oddechu a rekreaci.

3.3.Změna stanovisek starostů okolních městských částí v únoru 2009

V únoru 2009 poskytlo šest starostů okolních MČ jednoznačně kladné stanovisko ke stavbě golfového areálu. Většinou odsoudili odpor občanů a občanských aktivit a pohoršili se nad „zpolitizováním“ chvályhodného podnikatelského záměru. Pod mottem “Ano klánovickému golfu znamená i ANO Klánovickému lesu“ podpořili stavbu golfového areálu: A.Vlásenková (ODS) starostka Újezda, O.Martan (ODS) starosta Běchovic, Z.Richter (?) starosta Dolních Počernic, I.Liška ( ODS) starosta Horních Počernic, M.Habart (ODS) starosta Kolovrat a Z.Kovář ( nezávislý) starosta Koloděj. Jejich vyjádření byla uveřejněna v občasníku Klánovice DNES v únoru 2009, http://www.anogolfu.cz/starostove.htm

4.Vývoj vlivu investora na zastupitelstvo

4.1.Období 2005-2007

Investor nesouhlasil s usneseními MČ z r.2005. Kromě pokusů zvrátit toto rozhodnutí se dále snažil o dosažení svého cíle – výstavby rozsáhlého golfového hřiště na lesních pozemcích.

Založil výše uvedenou firmu FGRP a.s., zakoupil pozemek bývalého Golf Club Praha (2.9 ha vč. klubového domu), upravil terén na treningové hřiště, založil sdružení Pro-GOLF 2005. Snažil se ovlivnit veřejnost vydáváním líbivých letáků, pořádáním hlučných pořadů a zábav s golfem nesouvisejících.

FGRP se snažil v r.2006 zavázat smlouvou zastupitele MČ k bezvýhradní spolupráci a schvalování všech akcí FGRP vč. odvolání původních rozhodnutí MČ z roku 2005 o odmítnutí kácení lesa a změny územního plánu, za příslib finanční podpory MČ. Když ani tato snaha nevyšla a zastupitelé smlouvu odmítli, pokračoval investor ve snaze ovládnout MČ ve volbách.

ODS byla nejsilnější stranou v Klánovicích, proto investor dosadil do místní pobočky několik svých lidi, kteří ji ovládli a další členy přestali přijímat. Za kandidáty do voleb nominovali pouze pro-golfisty. Část původních členů ODS nesouhlasila s nedemokratickou situací uvnitř místní organizace a založili frakci Pravá ODS. Následně byli z ODS vyloučeni. Někteří vyloučení členové kandidovali ve společné kandidátce nezávislých a SZ (Volba pro Klánovice -VPK) ve volbách do MČ v r.2006. Tato kandidátka jasně podporující zachování Klánovického lesa zvítězila ziskem 4 mandátů. ODS zcela propadla ziskem pouze 16% – jediný mandát (proti čtyřem mandátům v předcházejícím období.) V těchto volbách se plně projevila vyspělost občanů – většina v místních volbách dala přednost stranám, které ve svém volebním programu měly zachování celistvosti Klánovického lesa. Naopak ve volbách do ZHMP zůstala přízeň voličů 58 % pro ODS zachována.

4.2. Období – 2008-2009

4.2.1. Rok 2008
V březnu 2008 FGRP prostřednictvím nového občanského sdružení Forest Golf Club Klánovice (FGCK) požádal o členství v České golfové federaci. Nebyl přijat na základě protestu GCP Motol, kterému dlužil poslední splátku za klánovickou klubovnu a pozemky, ve výši cca 8,5 mil Kč. splatnou již v r.2006. GCP podal žalobu, závěr řešení neznáme. FGRP se přijetí do ČGF podařilo o rok později.

V druhé polovině roku 2008 zvolil investor novou taktiku, omezil hlučné zábavy a všemi prostředky zahájil masivní přesvědčovací kampaň o výhodách zmenšeného projektu. Svoje „přesvědčování“ soustředili především na zastupitele, kteří občanům předtím slíbili zachování celistvosti Klánovického lesa. Zlé dílo se podařilo, v zastupitelstvu došlo k rozporům, odstranění starosty Ing.Hrabala, odstoupení jednoho zastupitele atd. Investor ( pí Bažantová) doprovodil nového starostu Ing.Loserta k primátorovi Bémovi (ODS), výsledek jejich jednání nebyl zveřejněn. Dřívějšího starostu Ing.Hrabala, nesmiřitelného odpůrce stavby golfu, primátor nepřijal ani přes opakované žádosti. Stejně tak nikdy neměl primátor Bém čas na občany a občanská sdružení Klánovic a Újezda nad Lesy!

4.2.2. Rok 2009
Po úspěšných přesvědčovacích akcích FGRP na schůzi zastupitelstva v březnu 2009 požádal zastupitel Turek za ODS o revokaci usnesení z r.2005-6 o změně územního plánu (SO2 na LR). I když tento požadavek nebyl přijat, bylo přijato usnesení na vytvoření monitorovací skupiny na „sbližování názorů“. V této skupině zasedali tři zástupci investora a tři zastupitelé, kteří s myšlenkou golfu sympatizovali. Těžko lze věřit „objektivnosti“ jejich doporučení pro zastupitelstvo .

V té době se již začal jasně rýsovat odklon tří zastupitelů Brabence ( KDU), Duška ( VPK) a Loserta (VPK) od volebního slibu zachovat celistvost Klánovického lesa a všichni se plně přidali na stranu investora. Útok na usnesení z r..2005-6 se opakoval, uspěl až potřetí v den vyhlášení místního referenda dne 23.6.2009 kdy zastupitelé MČ (Losert,Dušek,.Brabenec,Turek,Lukáš)po rozhodnutí o konání referenda schválili návrh na úpravu projednávané změny územního plánu Z1733/07 tak, aby byla zachována možnost výstavby 9 jamkového golfového hřiště v Klánovickém lese. Je to popření dřívějších rozhodnutí z r.2005-6. Přípravný výbor podal protest MHMP. MHMP dne 6. srpna 2009 Č.j.: S-MHMP 593990/2009 OMK sdělilo, že usnesení ZMČ Praha – Klánovice č. 28/2009 ze dne 23.6.2009 pozbylo platnosti přímo ze zákona. Starosta Losert na toto rozhodnutí reagoval nesouhlasným dopisem dne 27.8.2009. Na tento dopis reagoval ředitel Magistrátu Trnka zřejmě na počkání , bez správního řízení, pouze dopisem téhož dne (27.8.2009). Nepochopitelně změnil vyjádření MHMP ze 6.8.2009 tak, že usnesení ZMČ je platné. Ve vyjádření ombudsmanovi dne 21.9.09 se pak snažil zdůvodnit, že svůj dopis z 27.8..09 považuje pouze za sdělení názoru, který nemá pro MČ ani pro jiné osoby právní důsledky. Ombudsman dne 26.3.2010 zkritizoval pochybení řed.Trnky, který nepostupoval dle správního řádu. Návrh změny územního plánu, schválený MČ Klánovice, však považuje za věcně odlišnou od otázky položené v referendu. Protesty zaslané MHMP a primátorovi na pochybení řed.Trnky vždy končily opět v rukou řed.Trnky a tudíž v koši!

4.2.2.1.Referendum 7.11.2009

Důvodem vyhlášení místního referenda bylo neplnění slibů voličům třemi zastupiteli ve věci zachování celistvosti Klánovického lesa . Naopak byla zřejmá jejich plná podpora zájmů investora golfu.

Otázka :
„Souhlasíte s výstavbou golfového areálu na pozemcích, které jsou v současné době lesními pozemky v katastrální území Klánovice?“

Výsledek referenda: zúčastnilo se 62,57% oprávněných osob (minimum 35%), rozhodné NE vyslovilo 80,36% ze všech účastníků voleb.


Tři členové Pro Golf podali 9.11.2009 soudu návrh na neplatnost referenda.
Městský soud
rozhodnutím č.j.12Ca 5/2009-37 ze dne 4.12.2009 návrh zamítl.


4.2.2.2. Komise za prosazení výsledků referenda /KVPR

Až 7.6.2010 se podařilo prosadit na ZMČ zřízení KVPR. Předseda Ing. Hrabal důsledně kontroloval plnění jednotlivých úkolů, na webu MČ byli občané informování a hlavních akcích. Pokus FGRP o zrušení této komise se po několika měsících podařil – po rozhodnutí MHMP na základě nesouladu Jednacího řádu ZMČ s vyšším právním předpisem. ZMČ může založit pouze výbor nikoliv komisi. Tento problém vznikl nesprávným ustanovením v Jednacím řádu ZMČ Klánovic – tvůrce zřejmě v minulosti JUDr. Dušek. Ke zrušení komise došlo prakticky po splnění všech úkolů, pouze jednání s LČR bylo nahrazeno dopisem.

4. 3. volby nových zastupitelstev v r.2010

Komunální volby v Klánovicích přinesly krásný výsledek 12 zastupitelů „pro les“ a 3 ODS .Koalice však byla ustavena ODS,SPOLU,SZ. Vlastní sestava rady je riziková – starosta a jeden radní ODS. Místostarostka Mgr. Starčevičová (členka SZ a OSZKL) má sice dle koaliční smlouvy výjimečné pravomoce, její úloha čelit všem nástrahám investora byla těžká.

V Újezdě nad Lesy – 17 zastupitelů s podílem 6 ODS, ostatní – 11. Koalici tvoří 9 z ostatních ( Otevřený Újezd, TOP09, ČSSD a na krátkou chvíli VV), starostou Újezda se stal RNDr Pavel Roušar, který pozastavil předsednictví a členství v občanském sdružení Újezdský STROM.

MHMP -63 zastupitelů – TOP 09 (26) , ODS (20) , ČSSD (14), KSČM (3). Koalice ODS+ČSSD – proti volbám podána ústavní stížnost, která byla zamítnuta.


4.4. Změny v radě městské části Praha Klánovice
V roce 2012 dochází v místní ODS vlivem investora ke změně předsedy, místo ing.Soukupa nastupuje MUDr Polák, který ihned ruší dosavadní koaliční dohodu a prosazuje velmi nevybíravým způsobem změnu smlouvy s tím, že v otázce Klánovického lesa může mít kterýkoliv člen ODS v zastupitelstvu právo veta. Velmi hrubým a neurvalým způsobem včetně výhrůžek se snažil Dr Polák a sl.Bažantová ovlivnit členy rady a koalice. Všichni vytrvali a tak ZMČ jede dál jako při koaliční smlouvě. Naopak v místní ODS dochází k rozporům a značná část členů odchází do ODS Běchovice.

V ZMČ došlo koncem roku 2012 k tlaku na změnu v radě ve prospěch zástupce TOP09. Po neúspěšných jednáních počátkem roku 2013 devět zastupitelů na základě hanlivých a nepodložených údajů odvolává první místostarostku Ing.Martinovou, Dr Voleš ( oba Klánovice – spolu) na protest odchází z rady také. Do rady jsou zvoleni zástupci TOP09 a ČSSD.


5.Další aktivity investora

5.1.Nevhodné chování FGRP v lese.

Pořádání častých zábav na lesním pozemku FGRP vč. organizování svatebních veselic, podnikových večírků pro 200-400 účastníků je pro toto území naprosto nevhodné. K zamezení hlučnosti bylo třeba opětovných zásahů policie. Vrcholem pohrdání zákony bylo uspořádání ohňostroje (přes výslovný zákaz starosty MČ i lesního správce) dne 25.5.2007 těsně před 22 hod. Přestupková komise MČ Klánovice na základu stížností občanů zahájila správní řízení s FGRP. Aby FGRP ukázal svou nadřazenost, zopakoval ohňostroje i v dalších termínech např. dne 11.srpna.2007, dne 31.12.2007 a 30.6.2008, 0,10 dne 1.1.2009, 5.9.2009, 12.6.2010.

Častý hluk a další aktivity jako je svícení v nočních hodinách 20 reflektory na území FGRP, představují stres pro lesní zvěř a její přesun do vzdálenějších oblastí, což opět znamená snížení plochy potřebné k její obživě.

Protože pozemek FGRP je v lese (vyjádření Mze čj.20622/2007-16210 z 11.6.2007), dochází tak ke stálému porušování zákona o lesích 289/1995 (§20 ), zákona o myslivosti č.449/2001 Sb (§9 odst.1) a právního předpisu HMP č.3/1991.

Nevhodné chování FGRP vedlo k řadě stížností, které se následně projednávaly na různých úrovních, vzhledem k vlivným kontaktům FGRP však zatím nedošlo k vyřešení, natož potrestání viníka.

5.1.2.Ohňostroje na pozemku FGRP
Jak je uvedeno v bodě 5.1stížnosti na odpalování ohňostrojů započaly v roce 2007. Projednávala je řada institucí: přestupková komise MČ Praha-Klánovice, Hasičský záchranný sbor, MHMP, ÚMČ Praha21 ,Český báňský úřad atd., bez závěrů a nápravy.

V řízení byl dlouhou dobu ohňostroj uskutečněný 30.6.2008. kde se podařilo získat fotodokumentaci, svědectví občanů, Strážce přírody i členů hlídky Městské policie. Po ohlášení dne 4.7.2008 byla tato nevhodná činnost prošetřována mnoha institucemi (ÚMČ 21, Policie ČR atd.) Bylo zahájeno správní řízení, vyslechnuti svědci, řízení však na základě účelové stížnosti vyšetřovaného o podjatosti ÚMČ Praha 21 bylo předáno dne 3.5.2010 k dalšímu řízení OŽPD ÚMČ 20-Horní Počernice. Na náš dotaz bylo dne 7.7.2011 překvapivě sděleno :“V průběhu správního řízení se nepodařilo , na základě získaných materiálů, obviněnému prokázat spáchání skutku a řízení bylo uzavřeno.“ Je zjevné, že přesun na jiné MČ byl účelový s cílem využít kontaktů ochotných jednání v tichu uzavřít. Strážce přírody byl za aktivitu ve prospěch zákona a ochrany přírody pokárán Ing.Pavlíkem ( vedoucím OŽP MHMP) a byla mu vyslovena důtka!

5.2. Vývoj projektů golfového hřiště
První známý projekt (arch. Piláta na 157,6 ha), který byl použit pro jednání EIA v r. 1993 , byl zřejmě měněn a již v roce 1999 MHMP byl ve stanovisku zn. OŽP-VI-05476/99 ze dne 1.4.1999 vyjádřen nesouhlas s odchylkami od schválené verze.

Nová varianta byla občanům představena v květnu 2005 a představovala zábor cca 120 ha lesa.

V r.2006 investor zvyšuje své požadavky na 157,6 ha a údajně se vrací k původnímu projektu arch. Piláta.

Smlouva s LČR z r.2007 představuje náhlý zvrat a FGRP prosazuje sice výstavbu pouze 9 jamek, ale zábor až 110ha !! Tato smlouva byla LČR následně zrušena, po prokázaní nedůvěryhodných podkladů.

Zajímavé je i to, že nový projekt byl nazýván společensko-sportovní areál a měl zahrnovat i řadu dalších hřišť na volejbal, nohejbal, tenis atd. Mimo to FGRP požadoval i plochy mimo schválené území SO2-podél zasíťované Blešnovské ulice a část žádal dokonce k odprodeji do vlastnictví.

Je to jasná taktika postupného dobývání terénu. Cíl je zřejmý – ukolébat rozhořčené občany menší kácenou plochou, otupit jejich pozornost k dalším akcím FGRP. Po malých krocích dosáhnout cílového záměru 18 jamek na 157,6 ha i když v trochu delším časovém období. Plánek (viz www.ujezdskystrom.info) jasně ukazuje možnost pozdějšího snadného navázání dalších drah do plného počtu 18 jamek. I přes toto optické snížení požadavku pouze na 9 jamek FGRP požadoval pronájem cca 82,2 ha lesa s možným rozšířením o jednu třetinu (110 ha).

V roce 2008 FGRP podepsal s LČR novou smlouvu a požadavek záboru rozšířil až na 129 ha (viz Stanovisko LČR)


5.2.1 FGRP znovu usiluje o 9 jamek

5.2.1.1 – utajené podání žádosti o územní rozhodnutí
FGRP podal dne 15.9.2010 žádost na stav.úřad MČ 21 o územní rozhodnutí na výstavbu golfového hřiště dle projednané EIA z minulého století. Tato EIA z roku 1995 již dávno neplatí, pro rozdílnost projektu, pro nové vyhlášení Přírodní památky Blatovského potoka a kvůli dalším změnám v legislativě i v území. Jen pro připomenutí EIA na obdobný projekt byla projednávána v roce 2008-9 a těsně před konečným verdiktem oponenta , investor řízení dne 2.10.2009 zastavil, zřejmě z obavy, že odborný posudek vyzní v neprospěch projektu.

O existenci podání z 15.9. 2010, spis založen 11.10.2010 zn.SZ 16799/2010 nás vedoucí stavebního odboru MČ 21 zřejmě záměrně neinformoval a dokonce se nás snažil obalamutit tvrzením, že správní řízení ještě nezačalo. O existenci podání jsme se dozvěděli náhodou.

Z vedoucího odboru ochrany přírody MHMP ing. Pavlíka, který byl vždy FGRP vstřícný, se investor snaží vymámit potvrzení, že pro jeho nový projekt je EIA z r.1995 platná.

Obdobný požadavek investor uplatňuje i u ministra MŽP. Informovali jsme ved. odboru ŽP MŽP o těchto pokusech

a žádali s ohledem na dřívější rozhodnutí o neplatnosti EIA 1995 a záměrné ukončení EIA 2008 (MŽP216), aby MŽP

nepodlehlo politickým tlakům.

Ing. Cibulková (ved. odd. pro posuzování vlivu na ŽP na MHMP) vydala již 14.7.2010 stanovisko, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na Evropsky významné lokality. Toto neseriozní stanovisko není v souladu s rozhodnutím MŽP, které si vymínilo právo na posudky záměrů v Klánovickém lese.


5.2.1.2. účelové protahování řízení investorem

FGRP obvinil koncem roku 2010 z podjatosti úředníka MČ 21 ing.Kupra, vleklé řízení mezi MHMP a MČ21 bylo ukončeno až 27.2.2012 rozhodnutím OST MHMP předat spis na SÚ Prahy 22 -Uhříněves. Teprve 7.6.2012 ing.Kupr

vydal o tom sdělení i když poněkud nejasné.

MČ Klánovice a STROM 2.7.2013 podaly protest proti nesprávnému postupu MČ21 a OST MHMP, nejasnostem sdělení, pozdnímu sdělení přesunu spisu účastníkům řízení, bezvýsledně.

Další stížnost byla podána 22.8.2012 proti rozhodnutí P22 o prodloužení lhůty investorovi k dodání chybějících podkladů.

Dne 23.1.2013 výše uvedené organizace podávaly námitku na nesprávný postup OŽP MHMP, neuveřejnění výzvy investorovi a proti snaze prosadit v řízení neplatné stanovisko EIA 1995.

Dne 21.2.2013 podává MČ Klánovice a STROM stížnost řediteli MHMP na nesprávný procesní postup OŽP MHMP

a námitku podjatosti ing.Pavlíka. K této stížnosti se připojilo OSZKL dne 26.2.2013.

5.3. Další uplatňované požadavky a akce investora (FGRP):

MŽP dopisem ze dne 22.2.2008 čj.12825/ENV/08 si vyhradilo posuzování všech záměrů týkajících se úprav a obnovy golfového hřiště v Praze Klánovicích a to i těch k nimž by byl příslušný Magistrát hl. m. Prahy.

Toto rozhodnutí OOP MHMP v několika případech porušilo a způsobilo komplikace ve správních řízeních.

5.3.1. Cvičná louka

FGRP  21.12.2007 – na SÚ MČ21 podal návrh na vydání územního rozhodnutí – I. etapa – cvičná louka 4,8ha

V žádosti se opíral o neplatný dopis g. ř. LČR Holického ze dne 30.5.2007 a původní stanovisko MHMP ze dne 16.1.1995 ” Stanovisko o hodnocení vlivů podle §11 zákona č.244/1992 Sb o posuzování vlivů na životní prostředí” a dosud platný ÚPNSÚ hl. m. Prahy z roku 1999.
Záměrně tedy nebral v úvahu změnu postoje LČR a ani dopis MŽP z 29.11.2007, že je třeba v každém případě nová – celková EIA i při případném postupném budování hřiště. Z uvedeného označení I. etapa jasně vyplývá snaha použít tzv.“salámové metody“ , postupné nenápadné výstavby menších částí, do konečné podoby 18 jamek.

SÚ MČ 21 dne 14.1.2008 rozhodl o přerušení řízení do 30.9.2008 a dodání chybějících dokladů. Nepokračováno.

5.3.2. Rekonstrukce klubovny

FGRP započal začátkem roku 2008 komplexní rekonstrukci klubovny bez povolení. Jen díky pozoruhodné „shovívavosti“ ved. stav. úřadu Praha 21 FGRP pokračoval nerušeně v pracích na komplexní přestavbě i přes řady zákazů a rozhodnutí o odstranění stavby.. FGRP práce ukončil k 30.6 2008 a zahájil činnost , ačkoliv SÚ MČ21 neprovedl kolaudaci a nepřijal podání aut. inspektora (AI). SÚ MČ21 dne 4.7. 2008 zastavil řízení o povolení zkušebního provozu a vydal zákaz užívání stavby, Přesto klubovna je pravidelně používána pro pořádání dětských kurzů, různá setkání, gurmánských večírků a to nejen pro klubové hosty ale i komerční využití – např. svatby.

FGRP se proti rozhodnutí SÚ MČ21 odvolal, OST MHMP dne 3.10.2008 odvolání zamítl pod č.j..S-MHMP 481385/2008/OST/Lš/Cs. Nové rozhodnutí MČ21 ze dne 27.4.2009 FGRP opět rozporoval. následovala řada protestů, zkoumání podkladů, ohledání staveniště, vyjádření úřadů, posledním rozhodnutím ze dne 22.10.2009 OST MHMP záležitost s připomínkami vrátil zpět k projednáni na MČ21. FGRP podal záležitost k soudu .

OSZKL podalo v červenci 2010 protest proti konání ohňostroje a hlasité hudební produkce,

SÚ MČ21 opakovaně konstatuje, že klubovna je používána bez kolaudačního souhlasu.

OŽPD MČ21 – provozovatel rest, VOSSE CZ s.r.o. IČ 28379802 upozorněn – slíbil nápravu.

Dále v areálu působí GOLF max s.r.o. IČ 63073692 – P5,Malatova 17 od 1.4.2010, exek.

Příkaz 115EX 81/10-15 z 28.6.2010 – návrh na zánik společnosti.

Hygienická sanice hl.m.Prahy: vrací pro nepříslušnost jinak konstatuje , že „v rest. zařízení nebyla v minulosti projednávána problematika spojená s pořádáním hudební produkce a nebyla předložena akustická studie vyhodnocující vliv provozu restaurace na byt,výstavbu v okolí provozovny hlukem.“


Stížnost na nečinnost MČ21 na OS MHMP
– odpověď „ proti rozhodnutí SÚ podal FGRP žalobu na MS

vedenou pod čj. 6Ca 391/2008 ze dne 3.12.08… Podání žaloby nemá odkladný účinek ve vztahu k účinkům správního rozhodnutí…..lze se domnívat, že SÚ MČ21 čeká na rozhodnutí soudu … „

Soud, dle zjištěných informací, zjistil pouze pochybení SÚ MČ21 – SÚ ,že neinformoval FGRP o podaném odvolání OS STROM z 8.5.2009. OST MHMP vrátil spis SÚ MČ 21 koncem poloviny roku 2012 s tím, aby se vypořádal s rozhodnutím soudu a pokračoval ve stav.řízení.

Na základě výzvy odboru výstavby ze dne 18.2.2013 k prohlédnutí posledního dokumentu OŽP MHMP ze dne 26.11.2012 před konečným rozhodnutím v této kauze, bylo při prohlídce dokumentace zjištěno, že je neúplná. Zjevně se jednalo o pokus na základě neúplné dokumentace rozhodnout urychleně ve prospěch FGRP. OSZKL a následně STROM proto dne 4.3.2013 vyjádřil podezření z podjatosti ing.Kupra tajemníkovi MČ21.


5.3.3. Tzv. Dětské hřiště = multifunkční sportovní hřiště

FGRP 26.6.2008 na SÚ MČ21 podal návrh na vydání územního rozhodnutí-Výstavba dětského hřiště a spojovacího chodníku – pozemek LČR č. 1103/8 – 0,572 ha
LČR – FGRP 2.5.2008  smlouva o budoucí nájemní smlouvě. (str.2):   “bere na vědomí, že Budoucí zájemce je obchodní společností, jež má záměr vybudovat a provozovat na níže specifikované části jeho území golfové hřiště včetně turistických cest. cyklostezek,
jakož i víceúčelového dětského hřiště (dále i “Areál”) ….

Je to jasná snaha FGRP vyhnout se komplexnímu posouzení záměru v rámci výstavby golfového areálu v EIA a dle smlouvy s LČR dosáhnout dílčích pronájmů. Název „dětské hřiště“ rovněž neodpovídá záměru. V podstatě se jedná o multifunkční sportovní hřiště, které plochy SO2 nepřipouštějí( doplněné malým dětským koutkem 22×25 m2).

SÚ MČ 21 dne 6.11.2008 přerušilo řízení a žádalo vyjádření MŽP. FGRP podal stížnost 14.11.2008. OST MHMP19.1.2009 č,j, S-MHMP 826677/2008/OST/Vo zrušilo rozhodnutí SÚ MČ21. SÚ MČ 21 vydalo dne 13.2.2009 pod č.j.Výst/4860/2008/Ku rozhodnutí o změně využití území. K tomuto nesprávnému rozhodnutí jsme podali odvolání a také stížnost MMR na neodpovědný přístup OST MHMP vč. naprosté ignorace ochrany přírody a ohrožení vzácných živočišných druhů. 7.9.2009 SU MHMP zrušilo rozhodnutí ÚMČ Praha 21 a vrátilo k novému projednání.

5.3.4. Přípojka kanalizace
FGRP 7.4.2008 požádal o zřízení odbočky kanalizace, po odvolání OSZKL i STROM vrátil MHMP případ k řešení MČ21. MČ 21 vydalo dne 23.12.2009 rozhodnutí o umístění této kanal. přípojky. OSZKL i STROM- odvolání dne 22.1.2010. OST MHMP S-MHMP215179/2010/OST/No z 12.5.2010 zamítl rozhodnutí SÚ MČ21 a vrátil k novému projednání. 3.8.2010 nové řízení, FGRP se nedostavil, náš protest. SÚ MČ21 dne 8.9.2010 stavbu zamítl- pro rozpor se schválenou územně plánovací dokumentací.

5.3.5. Plošná likvidace stromů a porostů na pozemcích FGRP

FGRP požádal 14.1.2010 o povolení kácení 22 stromů nad 80 cm. Minimálně 20 stromů bylo již předem vykáceno na ploše cca 1500 m2.Ve správním řízení jsme uplatnili námitky proti plošnému kácení, snížení schopnosti zbývajících lesních porostů zabránit ničivému působení západních větrů na vzrostlé stromy v zahradách v Blešnovské a nezbytnosti určení adekvátní náhradní výsadby a fin. náhrady dle předpisů MŽP, současně jsme žádali o předání jasného záměru využití pozemku 1103/7. Starosta přes námitky kácení povolil, náhradní výsadba byla určena velmi benevolentně převážně mimo pozemek žadatele – pouze 21 ks. OSZKL a STROM podali odvolání. Rovněž FGRP podal odvolání, výsadbu prosazuje nižší pouze 14 ks mimo své pozemky. OOP MHMP rozhodnutím ze dne 28.4.2010 zn. SznMHMP-279092/10/OOP/V-192/R-65Tr souhlasí s kácením, věc náhradní výsadby vrací k projednání . MČ nové jednání uskutečnil až 9.11.2010, zástupce FGRP se nedostavil. MČ mělo k jednání připraveno pouze 18 náhradních míst. Uplatnili jsme připomínky a požádali starostu, aby FGRP, který se již v druhém případě nedostavil k úředními jednání náležitě potrestal- bezvýsledně. Ani na další řádné jednání MČ Praha-Klánovice dne 7.4.2011 se zástupce FGRP nedostavil, MČ rozhodlo o náhradní výsadbě dne 28.4.2011 ( 44 stromů z toho 40 na pozemcích Klánovic), FGRP protest dne 16.5.2011 proti dvouleté péči o vysazené stromy. OSZKL i STROM podaly vyjádření k protestu.

Náhradní výsadbu FGRP uskutečnil, po vleklých tahanicích, až koncem roku 2012.

Přehled známého kácení na pozemku FGRP:

14 stromů, údajně nezdravých, správní řízení bez rozhodnutí, náhr.výsadba 0.

2 stromy – pouze ohlášení, údajně uschnutí (zřejmě poničené přestavbou klubovny)

20 stromů do 80 cm , leden ,vykáceno bez ohlášení a náhr.výsadby

-30 stromů, údajně do 80 cm ,duben, vykáceno bez ohlášení a náhr.výsadby

-22 stromů ( 95 – 195 cm obvod),leden – viz úvod

květen – FGRP pokácel mimo povolených 22 stromů i další na sever podél klubovny, počet stromů nebylo možno zjistit. Na naší žádost písemnou i ústní o kontrolu na místě starosta MČ nereagoval, takže FGRP v klidu rozštěpkoval větve, odfrézoval pařezy a důkazy zničil.

5.4. FGRP neoprávněně používal pozemky LČR pro svou komerční činnost.

FGRP po koupi pozemků začal připravovat území pro nácvik golfu. V rámci té činnosti také oplotil pozemek z východní a jižní části. Do svého vlastnictví však zahrnul i část území, která nepatří FGRP ale LČR s.p. Do dnešního dne tato území využívá bezplatně pro svoje komerční účely ( výuku a tréning golfu za úplatu).

Pozemky FGRP (IČ 274 09 783) tvoří parcely 1101,1102,1103/7 a 1103/10.
Pozemky , které FGRP od svého vzniku v roce 2006 používá pro svoje komerční aktivity a převážně si je i oplotil, jsou části parcel LČR 1103/4, 1104/2, 1105/4, 1105/1 a 1105/5. Je to plocha okolo vybíhající špice poz.1103/7 (FGRP) na jihu a západě a tvoří ji nezalesněné části výše uvedených parcel LČR.

Po zjištění tohoto protiprávního činu jsme podali v srpnu 2008 oznámení o porušení zákona na MHMP a ČIŽP. Snaha MZe a LČR byla řešit toto porušení zákona smírně a pronajmout tyto pozemky FGRP. Následně byly uvedené pozemky rozděleny a u těch, které používá FGRP změněna funkce rozhodnutím OOP MHMP ze dne 16.12.2011, lesní pozemek byl změněn na ostatní plochu. Měla být uzavřena smlouva LČR a FGRP o pronájmu.

5.5.Možnost výstavby golfu mimo Klánovický les
Ve všech jednáních zástupci OSZKL i zástupci MČ Klánovice investorovi mnohokrát navrhovali orientovat výstavbu hřiště mimo Klánovický les a to zejména za jeho severozápadní stranu. Zde je prostor polí a luk cca 145 ha (plocha stačí pro dvě golfová hřiště o 18 jamkách), v pozadí by mělo kulisu lesa. Investor odmítl jakoukoliv variantu mimo les. Odmítnutí má celkem jasné vysvětlení, prostory v lese jsou daleko lacinější než nákup pozemků mimo les.

Cena 1 m2 stavebního pozemku v Klánovicích je minimálně 4.500-5000 Kč, cena 1m2 lesa se odhaduje na cca 10,- Kč. Znamená to, že jen při použití 10 ha na stav. pozemky investor by získal 450 mil. Kč, při kalkulaci jen středního požadovaného prostoru – 110 ha se cena pohybuje na úrovni téměř 5 miliard Kč !- nestojí tedy za námahu získat pozemky v lese jakýmkoliv prostředkem ??

SO2 povoluje mimo jiné :služební byty, obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení, stavby pro provoz a údržbu, klubová zařízení , parkovací plochy atd., takže určité možnosti výstavby v lese jsou dány.


5.6. Žádost o udělení výjimky ze zákona o přírodní rezervaci Klánovický les-Cyrilov
Dne 12.7.2011 OOP MHMP zahájilo na základě žádosti FGRP správní řízení o udělení výjimky ze zákona o PR pro akci výstavba (obnova) golfového hřiště Praha-Klánovice. Celé řízení bylo již od počátku podivné, zřejmě řízeno snahou vyhovět investorovi protahováním řízení, protože nepředložil žádané podklady. Rozhodnutím ze dne 18.1.2012 se rozhoduje pouze o přerušení.. Ze strany OSZKL a STROM byla předložena řada námitek i stížností. OOP MHMP vyloučil z řízení MČ Klánovice a nerespektoval rozhodnutí MŽP ze 17.7.2012 o zastavení řízení. OOP- nyní OŽP – dále pokračuje v řízení a stále čeká zda se podaří FGRP získat potřebné podklady. To je nemožné , neboť základní dokument hodnocení EIA dle zákona 100/2001 Sb neexistuje, FGRP dvakrát na vlastní žádost řízení ukončil.

6. Posouzení záměru investora v EIA

6.1. FGRP EIA 2008 na MŽP (MZP216)
FGRP v květnu 2008 podal návrh na posouzení výstavby golfového hřiště. Uvádí pouze dvě varianty . 1) 18 jamek a 2 a 2a) 9 jamek s odhadem pouze čisté výměry jamek! Nikde není definován celkový zábor lesa. V podání není rovněž zahrnuto t.zv.”dětské hřiště”, ani rozšíření klubovny , vybudování  parkoviště, plochy pro spojovací cesty , přeložka cest atd !! Cvičná louka je navržena odlišně od samostatného záměru (5.3.1.). Toto salámování požadavků je jasným záměrem jak při hodnocení v EIA omezit skutečný rozsah hřiště a z toho plynoucí nepříznivé vlivy na přírodu.

Pro zajímavost ve Smlouvě o smlouvě budoucí FGRP s LČR se hovoří o celková výměře až 129 ha  pro 9 jamek vč. t.zv.”dětského hřiště” a cvičné louky.
MŽP dne 4.7.2008 čj.49661/ENV/08 v závěru zjišťovacího řízení konstatovalo, že výstavba golfového hřiště Praha-Klánovice má významný vliv na životní prostředí a s ohledem na jeho velikost a významnost bude posuzován podle zákona č,100/2001/Sb a že dokumentaci je třeba dopracovat dle vznesených připomínek .
Proces EIA pokračoval, druhé kolo připomínek ke vyjádření investora proběhlo v červenci 2009 a bylo vzneseno 1171 připomínek. MŽP vybralo oponenta, který s kolektivem hodnotil podaný záměr vč. vznesených připomínek a těsně před závěrem jejich práce investor dne 2.10.2009 stáhl svou žádost o posouzení projektu v EIA.


6.2. Stanovisko k EIA 1995
MŽP ukončilo dne 25.10.2011 dlouhotrvající spory o platnost stanoviska z r.1995. Stanovisko EIA 95 nelze použít, záměr není identický.

6.3 FGRP EIA 2012 na MHMP (PHA806)
Řízení bylo zahájeno dne 21 .2.2012. Po porovnání údajů z Dokumentace 2008 a z Oznámení 2012, rozsah kácených ploch vzrostl z 8,41 ha na 12,87 ha, tj.o 53%. Celkový rozsah areálu investor předpokládá 105 ha, Smlouva o smlouvě budoucí o pronájmu státního a státem chráněného lesa k podnikatelskému záměru soukromého investora umožňuje pronájem 129 ha.

V celém materiálu se tvrdí, že skrývka z plochy 128 700 m2 jsou pouze „drobné terénní úpravy“ maximálně do hloubky 0,8 m. Území cvičných louček (plocha přes 2 ha = 5 fotbalových hřišť) tvoří 17% navrhované plochy hřiště, přičemž výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem představuje cca 6-8 metrů, což znamená rozsáhlé terénní úpravy a obrovský, nevratný zásah do krajiny.

Předložené oznámení k EIA nebylo způsobilé k projednání jako dokumentace EIA. Řada významných otázek zde nebyla řešena a ostatní jsou pojednány až příliš zjevně ku prospěchu oznamovatele. Bylo podáno více jak 3000 připomínek. Řízení bylo ukončeno na základě žádosti předkladatele ze dne 31.5.2012.

7. Stanoviska Lesů ČR
Gen.ředitel Holický svým dopisem ze dne 16.4.2007 potvrdil starostovi MČ Klánovice, že „ předmětné lesní pozemky nehodláme prodat ani pronajmout. Jejich prodej, případně pronájem by byl v rozporu s platnou právní úpravou a „arondačním“ programem schváleným MZe.“

Překvapivě však změnil své stanovisko dne 21.5.2007 kdy zaslal protest primátorovi k navržené změně územního plánu Z 1733/07. Následně zaslal dne 30.5.2007 FGRP souhlas se zahájením správních řízení na výstavbu společenskosportovního areálu o rozloze 82 ha s možností rozšíření o jednu třetinu.

Dopis LČR primátorovi Bémovi a druhý na FGRP Stručně k této smlouvě:
FGRP uvádí, že na golfové hřiště potřebují pouze 16 ha lesa. Zamlčují
skutečný požadavek, který vyjádřili ve smlouvě s LČR a to, že žádají o zábor lesních parcel v celkové výměře 82.7 ha s možností rozšíření na 110 ha!! A to  na pouhých 9 jamek. 

V Komplexním stanovisku LČR primátorovi Bémovi  ze dne 21.5.2007 jsou uvedeny i parcely 1103/5 a 6 o výměře 12.562 m2 na hranici s Blešnovskou ulicí (plně zasíťovanou!), které nejsou zahrnuty  do platných ploch SO2 . Dále pak v odst.14 hovoří o nájmu nebo prodeji (protiprávním zneužitím arondačního programu) LČR parcely 1103/8 o výměře 5720 m2 !!! 

V dopise ze dne 30.5.2007 LČR na FGRP  uvádí:-
“berou na vědomí záměr společnosti FGRP zřídit na shora uvedených pozemcích nebo jejich částí víceúčelový společensko-sportovní areál, zahrnujících sportoviště určená zejména pro výuku a provozování sportovních činností a to tenis , golf – (včetně obnovy golfového a zřízení tenisového hřiště), ” pozn. nikde ani zmínky o dětském hřišti.

Po protestu široké veřejnosti přiznal g.ř. LČR, že květnové stanovisko bylo vydáno na základě mylných informací a stanovisek předložených investorem (na př. neoprávněné stanovisko řed. kanceláře SOPK). Jeho nové stanovisko je i reakcí na MHMP zrušenou výjimku z ochranných podmínek přírodní rezervace Klánovický les a výjimku ze stavební uzávěry v přírodním parku Klánovice- Čihadla . Potvrzuje, že prioritní zájmem LČR je zachovat les pro trvalé plnění všech jeho funkcí, včetně obecného užívání lesů co nejširším okruhem občanů. Opravné dopisy zaslal MZe, ÚP MHMP a MČ Klánovice.

Nový gen. řed.itel LČR ing.Novák potvrdil dne 21.1.2008 starostovi Klánovic, že lesní pozemky v Klánovickém lese nehodlají prodat ani pronajmout.

I přes toto ujištění LČR podepsaly v květnu 2008 s FGRP smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem části Klánovického lesa. LČR tuto smlouvu zveřejnily až po mnoha žádostech a stížnosti ombudsmanovi. Smlouva LČR jednostranně zavazuje LČR k podpisu pronájmu až do 129 ha lesa na 25 let, pokud nájemce získá kladné stanovisko EIA a správních orgánů. Cena ročního poplatku za pronájem lesních pozemků je stanovena pouze na 4.- Kčs za m2 !!

7.1. LČR vrátilo lesní pozemky MČ Klánovice – na chvíli

Starosta Klánovic ing. Losert se zástupci LČR podepsali 1.2.2010 převod cca 66 ha Klánovického lesa do působnosti městské části . Tyto pozemky patří dle rozhodnutí soudu z r.1951 obci Klánovice. Všechny pozemky na západě i východě navazují na bytovou výstavbu Klánovic, takže jejich hodnota není zanedbatelná. Pozemky v západní části lesa podél Blešnovské ulice se nacházejí v oblasti zájmu investora golfu.

Předmětné pozemky byly Klánovicím připsány v katastru nemovitostí od počátku března 2010. Starosta Losert neinformoval ZMČ o převodu ani o dalších zamýšlených krocích.

MHMP uplatnil právo silnějšího a dopisem ze dne 13.10.2010 zn.MHMP839598/G/3306/10/1882 odboru správa majetku provedl převod v katastru na MHMP aniž by MČ Klánovice o tom informoval !

Tento odbor ani nepokládal za nutné informovat zastupitelstva MHMP a MČ, které převody majetku mají projednávat. Naopak ještě před vlastním převodem na MHMP v katastru vyslovil souhlas FGRP s použitím na golfové hřiště . Protesty MČ byly zamítnuty.

7.2.Lesní hospodářský plán 2012 -2021

Návrh LHP pro LČR zpracovala fa Ing. Nehyby, firmy, která již dříve FGRP poskytovala své služby. Podkladem byl i plán péče přírodní rezervace a Natura 2000.

Ing.Pavlík, vedoucí OOP MHMP, plán péče přírodní rezervace Klánovice k termínu 1.1.2010 nezpracoval, byl předložen k projednání až 2.2.2011 současně s návrhem na rozšíření PR na západě a ústupem východních hranic PR o cca 300 m.

MČ Klánovice společně s MČ Praha 21 podaly dne 17.6.2011 protinávrh na rozšíření PR a to zahrnutí celé oblasti Klánovického lesa v katastru Klánovic a Újezda nad Lesy s výjimkou parcel v osobním vlastnictví. Probíhalo další šetření, doplňky (rozšíření PR je v kap.9).

MHMP OOP jako orgán státní správy lesů vyhověl dřívějším žádostem a k závěrečnému jednání dne 28.6.2012 v Brandýse n/L byli přizvání jak zástupci městských částí P21 a Klánovice , tak OSZKL. LHP 2012-2021 zahrnuje požadavky vyjádřené v plánu péče PR.

8. Územní plán MHMP

8.1.Etapa 2005-2010 – změna Z 1733/07
Změna Z 1733/07 představuje zrušení ploch SO2 a návrat k původnímu stavu tj. LR-lesní porosty a zachování celistvosti jedinečného lesního komplexu na území Prahy. Změnu navrhla MČ Klánovice v r. 2005. Změny byly připraveny k projednání v červnu 2007, kdy tato změna byla navržena ke schválení. Primátor Bém (ODS) v závěru roku 2007 prosadil přeřazení do kategorie „k dořešení“, ačkoliv záminka – slaboduchý protest FGRP k jednání MČ Klánovice dne 8.9.2005, byl dávno před jednáním výboru územního rozvoje zamítnut. Projednávání změn vlny 07 bylo několikrát odloženo, projednávalo se až v lednu 2008 a změna Z1733/07 byla odsouhlasena v kategorii „k dořešení“. Zatím nám nikdo nebyl schopen doložit proč vlastně k přesunu došlo!

Náhle 11.6.2010 rada HMP usnesením 1020 doporučila Z1733/07 k předložení na ZHMP 16.9.2010. Zřejmě na základě intrik investora byl tento bod, těsně před zasedáním, stažen z programu jednání.

8.2.Etapa 2011-2013 – změna Z 1733/00
Situace se málem opakovala v roce 2011. Na základě rozhodnutí Rady HMP byla změna z 1733/07 zařazena s doporučením schválit na pořad jednání ZHMP dne 23.6.2011. Investor vyhrožoval atbitráží, materiál byl na zásah radního Noska ( ODS) stažen z programu opět těsně před jednáním. Pouze díky zásahu ved.klubu ČSSD bylo svoláno jednání koalice a následně na návrh obou koaličních partnerů byla Z 1733/07 zařazena do programu jednání. Při vlastním hlasování bylo zadání změny schváleno výraznou většinou zastupitelů a tak začala poslední část přípravy materiálu pro konečné schvalovací kolečko před projednáním v ZHMP.
Na všech stupních schvalovacího řízení byla změna doporučena , takže dne 28.2.2013 byla předložena zastupitelstvu hl.m.Prahy.
Vlastní zasedání bylo již v počátku poznamenáno zřejmou snahou investora zabránit projednávání Z1733/00. Při projednávání programu využilo ODS příležitosti, že „někdo” nepřiložil přílohy k projednání dvou případů změn, předkládaných náměstkem Hudečkem ( TOP09). Náměstek Hudeček navrhl tyto dva případy neprojednávat a omluvil se. To byl počátek celé řady nesouhlasů především ze strany zastupitelů ODS, které nakonec vyvrcholilo návrhem Borise Štastného (ODS) stáhnout z projednávání všechny případy změn územního plánu (vč. naší Z1733). V tom okamžiku se jakoby náhodou objevil exprimátor Bém ( po krátké epizodě vyloučení již opět ODS), aby podpořil tento poslední zoufalý pokus investora . Pronesl pochybnosti o správnosti konání náměstka Hudečka a dospěl ke stejnému závěru jako dr.Štastný- změny neprojednávat. Naštěstí zastupitelstvo tyto rady neakceptovalo a změna Z1733 byla
v klidu projednána v odpoledních hodinách . Došlo k překvapeni, protože ODS se najednou snažila ubezpečit všechny přítomné ( zejména novináře), že zachování Klánovického lesa bylo vždy jejich prioritou, a to ústy zastupitelů Šťastného, Blažka a Vlásenkové. Boris Šťastný se svým zdviženým obočím a potřásáním hlavy všem přítomným důvěrně sdělil, že v Klánovicích se golf přece stejně nedá hrát, což on ví od začátku…Naštěstí je pravda zaznamenána a fakt, že ODS na všech úrovních ( vládní – magistrátní – místní) vždy byla dravým propagátorem získání a privatizace lesních pozemků, podporovatelem aktivit FGRP a brzdou všech řízení, které mohly plán investora ohrozit. Všechny občanské aktivity jimi byly vysmívány a démonizovány. Vinou ODS a jejich kmotrovských vazeb trval boj proti zločinnému plánu na prolomení všech platných zákonů v oblasti Klánovického lesa dlouhých a strastiplných 8 let. Chtěli získat státní les a šli přes mrtvoly. Hanba jim navěky!

8.3.Koncept územního plánu na rok 2010
V Konceptu územního plánu MHMP byla prosazována výstavba golfového areálu na území Klánovického lesa o rozloze cca 50 ha a toto území označeno RP.

Ve Variantě VÚ/16 je do kategorie RP mimo soukromé území investora (FGRP a.s.) o rozloze 2,9 ha, uvedena nesprávně (omylem či záměrně) i lesní parcela č.1103/8 patřící LČR s.p.

Tyto návrhy byly do Konceptu zařazeny bez souhlasu MČ Klánovice, zřejmě na podivný soukromý zásah investora. Byla podána řada protestů sdružení, občanů i MČ.

8.4.Metropolitní plán
Na mimořádném jednání dne 7. 6. 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo o ukončení pořizování dosavadního „nového” Územního plánu hl. m. Prahy ve fázi doprojednaného Konceptu (z roku 2009).

Následným usnesenímusnesením Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo o pořízení tzv. Metropolitního plánu (územního plánu hl. m. Prahy) a zároveň rozhodlo o zpracovateli územního plánu, kterým bude Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM).

Metropolitní plán by měl být nový především svým pojetím a přístupem k rozvoji města. Prakticky to znamená, že základním skladebným prvkem plánu by měla být lokalita s regulativy stanovujícími charakter lokality (zástavby či nezastavěného území) včetně výškové a další regulace, stabilitu lokality (stabilizovaná / transformační / rozvojová), maximální přípustnou míru zátěže území a z nich odvozené dílčí (místní) regulativy na jejichž formulaci by se měly podílet městské části i obyvatelé. Pojetí Metropolitního plánu bude v základních rysech stanoveno v zadání, které bude připravovat pořizovatel územního plánu, tj. Odbor územního plánu MHMP. ÚRM bude s pořizovatelem spolupracovat tak, aby práce na zadání probíhaly co nejefektivněji.
Přípravných jednání se účastní zástupci sdružení i MČ P21, myšlenka metropolitního plánu je zatím velmi nedotažená. A bez souvislosti na novou strategii Hl.m.P. Pokud nedojde k zásadním změnám a jasným pravidlům, bude to další promarněná šance a další developerské tažení na dosud nezastavěná území Prahy.

9.Návrh rozšíření přírodní rezervace
MHMP navrhlo úpravu dosavadní přírodní rezervace Klánovický les- Cyrilov s posunutím hranic této lokality o cca 300m na západ. Městské části Klánovice a Újezd nad Lesy s tímto návrhem nesouhlasily:

-pro izolovanost, roztříštěnosti a neucelenost chráněných ploch, která tím vytváří prostor pro potenciální stavební, terénní či jiné zásahy soukromých investorů v nechráněných plochách, a tím i pro rozvrácení křehkého lesního ekosystému jako celku a jeho schopnosti vytvářet stabilní mikroklima.

– navržená koncepce ochrany je v rozporu s objektivními vědeckými zjištěními a závěry ohledně celistvého charakteru a přírodovědeckého významu Klánovického lesa, a tím i se zákonnými hledisky pro zřizování přírodních rezervací podle § 14 odst. 1 a § 33 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Klánovický les je v rámci hlavního města Prahy přírodovědecky jedinečným územím, jehož hodnota spočívá ve vzácné kombinaci tří prvků – [1] rozsáhlost a nenarušenost lesa v jinak urbanizovaném hlavním městě,

[2] soustředění mnoha rozmanitých biotopů a mikrobiotopů

[3] výskyt mimořádně velkého počtu cenných živočišných druhů.

Má-li nová přírodní rezervace dostatečně chránit Klánovický les v souladu s jeho charakterem a významem, musí být její územní rozsah souvislý a ucelený a musí zahrnovat převážnou část plochy stávajícího lesa.

Z těchto důvodů obě městské části navrhly podstatné rozšíření přírodní rezervace a to na prakticky celou západní část Klánovického lesa (s výjimkou soukromých pozemků) a podstatné rozšíření PR Cyrilov a Vidrholec.

Na podporu tohoto požadavku byla MHMP předána i petice 3323 občanů, 3 organizací a 3 vědeckých pracovišť.

MHMP návrh rozšíření nepřijalo s ohledem na nezbytné termíny odsouhlasení PR a dodržení termínů EU. Nevyloučilo možnost otevřít tuto otázku v roce 2013.

Závěr – Klánovický les je zákonem chráněné území

Celé území je vyhlášeno jako přírodní park – Klánovice – Čihadla, část je přírodní rezervace Klánovice -Cyrilov, EVL Blatov a Xaverovský háj (Natura 2000) a přírodní památka „Prameniště Blatovského potoka“ Navržený projekt golfového areálu je situován cele do PP Klánovice Čihadla, velkou částí do PR Klánovice -Cyrilov a Natura 2000.

Řada zákonů, vládních usnesení , strategických materiálů státu i MHMP ukládá rozšiřování zeleně, chránění plošného rozsahu přírodních a přírodě blízkých ekosystémů. Dokument MHMP „Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze“ stanovil zásadu :- „Zařízení plošně náročná, vyžadující specifický management území a režim užívání (jako například golfové areály), neumísťovat do stávajících přírodně hodnotných území (jako jsou například přírodní parky či souvislé lesní porosty), ale směřovat je do míst v současné době degradovaných (po těžbě, bývalé manipulační plochy apod.) či ekologicky labilních (orná půda).“

Výstavba golfového areálu by způsobila trvalou devastaci chráněné přírody, především těmito zásahy:

-skrývkou současné zeminy do hloubky 20-80 cm a náhradou nesourodými materiály (kamení, štěrk, písek, rašelina), instalací odvodňovacích trubek, zařízení pro automatickou závlahu, rozvody vody, elektřiny atd., Závlaha odpadní vodou z odkalovacích rybníků čističky by znamenala prakticky stálé prosolováni lesní půdy ( V Klánovicích je zakázáno solení silnic !) . U 2,5 ha cvičné louky (25% celého hřiště) by došlo proti uváděným zásahům skrývky pouze do hloubky 0,8 m dokonce k zásadnímu přesunu půdy vyrovnáním výškového rozdílu terénu 6-8m !!

To vše bylo bývalému primátorovi MUDr Bémovi (ODS) dobře známo a přesto OSOBNĚ blokoval schvalovací proces změny územního plánu Z 1733/07. Místo obvyklých 2-3 let schvalovacího procesu tak ke konečnému schválení došlo až po osmi letech. Jeho poslední zoufalý pokus dále zdržet projednání této změny se uskutečnil na zasedání ZHMP 28.2.2013, kdy jako poslanec vystoupil a aby to nebylo příliš do očí bijící, žádal stažení všech změn územního plánu z programu jednání.

Zalíbení v investorovi – FGRP našla i celá řada vlivných politických špiček ODS, nelze nevzpomenout Vondru, Gandaloviče, Bendla, Chalupu atd. Ti všichni pilně podporovali investora v jeho snaze devastovat část Klánovického lesa, pronajmout až 129 ha lesa za směšných 4,-Kč/m2 ročně na protiprávních 25 let. Je otázkou zda investor neměl být první vlaštovkou privatizace státních lesů.

Představitelé investora sami nejsou neviňátka, jsou to lidé všeho schopni, od získávání „chápavých” úředníků nebo „znalců” pro zpracování potřebných stanovisek, k metodám zastrašování a vyhrožování, jak občanů bránících celistvost lesa, tak třeba zastupitelů městské části. Jejich metody jsou vybroušené znalostmi bývalého agenta StB Karase – jinak představitele FGRP Dr.Křížka. „Chápavé” dovedou prostřednictvím svých kamarádíčků odměňovat, „nechápavé” trestat. Pod Ing.Pavlíkem na OOP MHMP byl odejit každý, kdo se nechtěl podílet na zmanipulovaných stanoviscích. Podobná situace byla i na MŽP, kde po nástupu ministra Chalupy (ODS) „nechápaví” (trpící mánii pravdy) byli odejiti.

Proti hydře korupce se dá jen velmi těžko bojovat. V případě záchrany celistvosti Klánovického lesa pomohla jen podpora široké veřejnosti, kde poslední hlasování proti zájmům občanů v dlouhodobě mediálně citlivém případu by znamenalo politický krach. Toho se lekli i zastupitelé ODS.

Veřejnost je účinná zbraň v boji proti korupci. Apatičnost znamená živnou půdu korupce. Je třeba vybírat do veřejných funkcí lidi čestné, nepodléhající nátlakům. Žádat, aby zástupci občanů na všech stupních volených orgánů byli odvolatelní. Nepřipustit, aby práce ministerstev a správních orgánů byla ovládána politickými zlatokopy. Trvat na apolitičnosti státních úředníků.

Dosáhněme společně toho, aby slova Pravda vítězí nebyla jen heslem na prezidentské standartě ale neoddělitelnou součástí státní správy a našeho života.

V Praze dne 18.3.2013

Ing. Boris Procházka,

Občanské sdružení za Klánovický les

F A K T A:

1.Chráněné oblasti – Klánovice

Přírodní park – Klánovice – Čihadla 2222,8 ha /HMP 3/1991)

Přírodní rezervace Klánovický les-Cyrilov 488,49 ha (z toho Praha 396,87 ha) (vyhl. MŽP 395/1992-) z toho části : 1)severovýchodní – Blatov, 2) jihovýchodní Vidrholec, 3)severovýchodní – Cyrilov)

EVL Blatov a Xaverovský háj (Natura 2000) 213,89 ha nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb. (viz Příl. č. 1 – kód CZ0110142.

Přírodní památka „Prameniště Blatovského potoka“ vyhlášena MHMP 18.8.2009

2.Vývoj požadavků golfu

Rok 1937-1950 – úvaha do 86 ha 18 jamek, ukončeno 15 jamek- 65ha, činnost golfu v r.1950 ukončena a zalesněno.

Investor GCP v r.1995 – požadavek 157.6 ha 18 jamek

Bažantová požadavek v r. 2004 – 120 ha – 18 jamek

FGRP požadavek v r. 2006 – 157,6 ha – 18 jamek

FGRP změna v r. 2007 82,2 – 110 ha – 9 jamek

FGRP „ 2008 až 129 ha 9 jamek (EIA nedokončena dle požadavku žadatele

FGRP „ 2010 9 jamek (až 129 ha)

3.Otevřené požadavky ve správním řízení

– Žádost FGRP o územní rozhodnutí na výstavbu golfového hřiště (9 jamek) 15.9.2010-MČ21-MČ22 Viz 5.2.1.

– Žádost FGRP o udělení výjimky ze zákona o PR pro akci výstavba (obnova) golfového hřiště Praha-Klánovice

dne 12.7.2011 -OOP MHMP viz 5.6

Řízení o kolaudaci provedené přestavby klubovny FGRP v r.2008 -SÚ MČ21 – viz 5.3.2.

4.Územní plán

prosazení ploch SO2 rozložené na cca 160 ha v roce 1999

rozhodnutí MČ o návrhu změny územního plánu 2005 (SO2 vrácení zpět na LR) a podání změny ÚP

zahájení projednávání vlny 07 na MHMP (č.Z1733/07)

projednání vlny 07 v zastupitelstvu MHMP – původní termín projednání červen 2007 -s návrhem „ke

schválení byl několikrát odložen, projednáno až v lednu 2008 s přeřazením do kat. „k dořešení“

Projednávání Konceptu ÚP, odmítnutí návrhu MHMP obč. sdruženími, občany i MČ

schválení změny Z 1733/07 ZHMP dne 23.6.2011 k dalšímu projednání.

– definitivní schválení změny Z1733/00 ZHMP 28.2.2013 viz 8.2.

5.Občané proti kácení lesa

– Petice v roce 2005 -v Klánovicích 1779, v Úvalech 1103 podpisů

– V srpnu 2007 byla zahájena elektronická forma petice „Výzva“, za rok dosáhl počet podpisů více jak dvacettřitisíc.

– Místní referendum -7.11.2009 k otázce les nebo golf

– Petice za rozšíření přírodní rezervace 2012 – 3323 občanů, 3 organizace,3 vědecká pracoviště

6.Občanská sdružení spolupracující na zachování Klánovického lesa

– Občanské sdružení za Klánovický les (OSZKL)

– Újezdský STROM (Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části)

– Přírodní park Klánovic (PPK)

– ČSOP – Stopa Klánovice

– Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

– Otevřené Úvaly

7.Golfová hřiště v roce 1937

Mariánské Lázně 1905 (18 jamek)

Golf Club Praha,Motol 1926 (9 jamek)

Líšnice 1928 (9 jamek)

Karlovy Vary 1932 (18 jamek)

Svratka 1932 (6 jamek)

Klánovice 1937 (6 jamek)

8.Počet golfových hřišť v ČR v roce 2012 89 (9-36 jamek)

Golfová hřiště v blízkém okolí rok 2012

a)v provozu :

a1) v Praze Černý Most 18 jamek

Hostivař 9 jamek

Hodkovičky 9 jamek

Motol 9 jamek

Zbraslav 18 jamek

mimo to čtyři akademie, devět drivingů a patnáct indoorů

a2) v Středočeském kraji celkem 25 z toho 12x 18 jamek, 12x 9 jamek. 1x 8 jamek

v okolí :

Mstětice 18 jamek (cca 8 km od Klánovic)

Brandýs nad Labem 9 jamek (cca 11.6 km)

Pyšely 18 jamek

b) nové projekty

Praha – Vinoř 27 a 18 jamek (cca 10 km)