Blatovská alej: z polní cesty asfaltová cyklostezka. Anabáze 2014 – ??

Od polní cesty ke stavbě cyklostezky 2014 – duben 2018

Blatovská alej je – dnes ale již v minulém čase, tedy byla – původní polní cesta, spojující Újezd nad Lesy z ulice Oplanská do Koloděj v ulici Václava Chocholy, katastrálně přibližně v poměru 1/3 náležící k Újezdu a 2/3 ke Kolodějům. Cesta byla orámována po celé délce z obou stran neudržovanými porosty ovocných a ostatních listnatých stromů různého stáří, jejich výmladků a spojitých keřových skupin.

Blatovská alej listopad 2017


Blatovská alej je nyní název plánované stavby CYKLOTRASA A50/500, ÚSEK KLÁNOVICE – KOLODĚJE, úsek “historické cesty Blatovská alej”, akce č. 2950149, investorem je Technická správa komunikací hl.m.Prahy (dále TSK) zastoupená kanceláří AVS Projekt s.r.o.

Blatovská alej březen 2018

Veřejné informace o tomto projektu TSK, realizovaném ve spolupráci s MČ Praha Koloděje a MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy jsou chabé, z Újezda dokonce nulové.


Informace jsou dostupné pouze z kolodějského zpravodaje Kolodějské noviny od r. 2014, v nichž starosta Zbyněk Passer ( Pro Prahu) a jeho nástupkyně ve funkci Angela Morávková (Naděje pro Koloděje) vyjadřují silnou politickou vůli cyklostezku postavit.

O samotném projektu jsou zprávy velmi kusé a proměnlivé, vždy je to ale “velká stavba” s umělým (asfaltovým) povrchem a výraznou transformací stávající krajiny – v r. 2016 se KN zmiňují dokonce o umělém osvětlení (!!) po celé délce stezky… Zprávy o financování či o projektové dokumentaci jsou ještě skoupější a proměnlivější, stejně jako o souvisejících okolnostech.

Účast Újezda nad Lesy (jednou zazní slovo “spolupráce” bez další specifikace a jednou “tlak na Újezd ve věci opravy mostku na konci Blatovské aleje” ) zmiňuje pouze starosta Passer a to v období, kdy v Újezdě starostoval pan Růžička z Hnutí ANO s výraznou podporou Passerova spolustraníka Ing. Březiny z hnutí Pro Prahu, který byl politicky aktivní, ačkoli byl zaměstnán jako vedoucí OŽPD na újezdském úřadě a při své práci vykonával “nezávislou” státní správu. Újezd nad Lesy, jako nedílná polovina projektu, se ale koncem roku 2014 začal propadat do blíže nespecifikovaného chaosu a zahalil se do mlčení o čemkoli, tedy včetně cyklostezky Blatovská alej. A toto velké mlčení, milí čtenáři, trvá dodnes…:-)

Tento nákres byl zveřejněn v Kolodějskch novinách v červnu 2015.
V prosinci 2016 se k němu neznal ani investor, ani vedení Koloděj a to
zejména v otázce stromů a keřů – stezka měla být zcela bez vegetace…Informace o tom, že projekt cyklostezky je aktivní, doběhla k Újezdskému STROMu zcela náhodně až v prosinci 2016  od klánovického starosty Ing. Horníčka
, který se k projektu koncem r. 2016 vyjadřoval. Ing. Horníček mimo jiné upozornil investora na absenci zohlednění přeložky I/12, se kterou se plánovaná cyklostezka bude křížit, a na absenci pravidel pro jízdu na koních po hippostezce ústící přes intravilán Újezda nad Le
sy do Klánovického lesa.


Blatovská alej listopad 2016


Na základě této informace Újezdský STROM informoval o probíhajícím projektu újezdský úřad a místostarostu RNDr. Pavla Roušara, který měl v roce 2016 v gesci majetek obce, o který se na úřadě stará OMI, dlouhodobě vedený Ing. Josefem Roušalem (pozor na obvyklou záměnu příjmení – Roušar s Roušalem nemá pranic společného :-).

Na nejbližší koordinační schůzce TSK v prosinci 2016 měl Újezd nad Lesy tedy zastoupení tří osob: referent OMI p. Slánský a místostarosta Pavel Roušar za MČ P21 a za spolek Újezdský STROM Zita Kazdová. Z Koloděj byla přítomna starostka Morávková, místostarosta Mužik, dále Ing. Kováč z Pudis a ze skupiny investora Ing. Švadlenka z TSK, Ing. Sobol a Ing. Vlk z AVS Projekt. Klánovice žádné zastoupení neměly, neboť starosta Ing. Horníček pro vážnou nemoc mezitím odsoupil z funkce.

Díky přítomnosti zástupce Újezdského STROMu na tomto jediném jednání zazněl poprvé(!) požadavek na náhradu zeleně, o níž do té doby ani Koloděje, ani TSK v rozporu s informacemi v KN vůbec neuvažovaly.

Díky přítomnosti místostarosty Pavla Roušara se začaly řešit technické a majetkové nesrovnalosti, zejména na újezdské straně.

V průběhu připomínkování projektu, upraveného na základě této schůzky, se podařilo prosadit šetrnější variantu stavby (cyklostezka + travnatý pás 3m). Investor zadal též zpracování dendrologického posudku a zvítězila varianta s větší náhradní výsadbou (47 stromů a cca 410m2 keřů – pro Koloděje a Újezd dohromady)– grafické znázornění kácených a vysazovaných dčevin a Dendrologický posudek z r. 2017 jsou přílohou této stránky.


Takže – zda se nad projektem scházely všechny zainteresované strany včetně Újezda už od r. 2014 není jasné a není jasné, zda po prosinci 2016 pokračovala nějaká další spolupráce. Spíše to vypadá, že schůzka 16.12.2016 byla první a – v tomto složení také poslední. Referent Slánský z ÚMČ P21 brzy poté odešel, gesci OMI chtěla a získala starostka Jakob Čechová a místostarosta Pavel Roušar již nebyl o dalším vývoji projektu informován. Ani spolek Újezdský STROM  nebyl o případných dalších jednáních informován. Vypadá to, že důvodem odstřižení od slíbené další komunikace je spíš chaos, který – zdá se – okolo projektu panuje, než snad záměr investora informace nevydávat…

Od schůzky v prosinci 2016 tedy zas rok nic. Teprve na základě komunikace s přáteli z Koloděj, kteří od své radnice a úřadu též neměli žádné info, podal Újezdský STROM v prosinci roku 2017 žádost o informace investorovi TSK. Obratem jsme získali aktuální podklady projektu CYKLOTRASA A50/500, ÚSEK KLÁNOVICE – KOLODĚJE, úsek “historické cesty Blatovská alej”, akce č. 2950149.

Blatovská alej listopad 2017

Prvním konkrétním správním řízením ve věci Batovské aleje, jehož byl Újezdský STROM standardním účastníkem, bylo tedy řízení o povolení kácení dřevin, vedené MČ Praha Koloděje na konci února 2018 a obdobné řízení vedené MČ Praha 21 na začátku března 2018.
Místní šetření v kolodějském řízení vedl tajemník Ing. Šejna za Koloděje, přítomni byli též zástupce investora Ing. Švadlenka z TSK a zpracovatelka dendrologického posudku Ing. Součková. Újezdské řízení vedla referentka pí Vrbková z OŽPD P21 a přítomen byl zástupce investora Ing. Sobol z AVS Projektu.

Se žádostmi o kácení a uložení náhradní výsadby se vypořádaly obě městské části odlišně, výsledkem obou řízení a souvisejících jednání je zjednodušeně řečeno smýcení vegetace na západní straně stávající cesty, přičemž pás na východní straně bude ponechán. Náhradní výsadba bude liniová s vynecháním šířky budoucí přeložky I/12. Investor se opakovaně zavázal vysadit doporučené dřeviny v počtu a umístění dle dendrologického posudku, tedy i nad rámec náhradní výsadby uložené v rozhodnutí (újezdského) správního řízení a to do konce r. 2018. Rozhodnutí MČ Praha – Koloděje a Rozhodnutí MČ P21 jsou přílohou této stránky.

Po dobrozdání investora a zpracovatelky posudku se Újezdský STROM jako účastník řízení vzdal práva na odvolání v obou správních řízeních, aby umožnil provést kácení v době vegetačního klidu a aby kácení neohrozilo zahnízdění ptactva v dotčené lokalitě.

Dřeviny podle Rozhodnutí MČ Praha – Koloděje a MČ P21 byly vykáceny 22.3.2018:


Následovat by mělo územní a stavební řízení na stavbu CYKLOTRASA A50/500, ÚSEK KLÁNOVICE – KOLODĚJE, úsek “historické cesty Blatovská alej”, akce č. 2950149. Dle informace ze Stavebního úřadu P21 v dubnu 2018 nebylo řízení ještě zahájeno.

Blatovská alej březen 2018

Co říct závěrem k etapě plánování a přípravných prací na “stavbu cyklostezky”?
Cyklostezka Blatovská alej nese všechna negativa megalomanského, politicky tlačeného a neprojednaného projektu. Pokud by totiž hned na začátku záměru byl přítomný někdo soudný, byla by ve hře varianta opravy stávající cesty, prořezání stávající vegetace, vytvoření odpočinkových zálivů a dosazení kosterních dřevin. To by bylo zřetelně nejprospěšnější a nejekonomičtější a skutečně udržitelné řešení ve prospěch krajiny, místních i přespolních procházkářů a cyklovýletníků. Z rozjetého megalomanského projektu, o kterém nebyla veřejnost řádně informovaná a do kterého jsme naskočili těsně před cílem, jsme pro krajinu i budoucí uživatele pravděpodobně získali maximum.

Navazující nezodpovězenou otázkou je faktická návaznost této velmi drahé a poměrně kratičké cyklostezky na cykloinfrastrukturu jak v Újezdě nad Lesy, tak v Kolodějích.
Podezření, že NENÍ ŽÁDNÁ alespoň co se Újezda týká, může ilustrovat naprostý chaos v rozhodování a otevřené nepřátelství vůči cyklistům, které nyní ovládá většinově proautomobilistickou samosprávu, její poradní orgán Dopravní komisi i příslušné odbory úřadu. Nahlédnutí na tento tristní stav např. v článku  “
Újezdské jednosměrky bez cyklistů? V rozporu s Cyklogenerelem i Dopravním generelem!” v ON: http://otevrenenoviny.cz/ujezdske-jednosmerky-bez-cyklistu-rozporu-cyklogenerelem-i-dopravnim-generelem/


Stejně jako jednosměrky, i cyklostezky “to be continued”…doufejme že lépe a s řádnou účastí veřejnosti. Blatovské aleje se ale toto doufání již bohužel týkat nebude…

ZK, únor – duben 2018

Doplňuji symbolickou “tečku” za touto etapou transformace Blatovské aleje. Půvabná stará jabloň, ponechaná v jinak vykáceném pásu na újezdské straně, zakvetla růžovobílými  květy a – pak se rozlomila. Přátelé z Koloděj mají pro tento úkaz velmi poetická a smutná vysvětlení. Nebudu je korigovat pragmatickým konstatováním, že při tak razantním úbytku zapojené vegetace a ponechání starého ovocného solitéru s těžkou korunou stačí na polom mnohem méně než “minutové tornádo nad Újezdem” 23.4.2018… Tedy tečka? za starou alejí:

Blatovská jabloň 22.4.2018

Blatovská jabloň 25.4.2018

ZK, 26.4.2018


Pokračování – územní a stavební řízení 2018

V polovině května 2018 oznámil Stavební úřad P21 řízení k vydání územního rozhodnutí pro stavbu cyklostezky Blatovská alej, jehož je Újezdský STROM účastníkem (řízení bylo zahájeno v r. 2017 před novelou stavbeního zákona, která z iniciativy Ministerstva pro místní rozvoj, vedené v té době Karlou Šlechtovou za Hnutí ANO, od 1.1.2018 vyřazuje veřejnost z účasti na většině řízení, vedených stavebním úřadem):

Koncem července 2018 má investor dle vlastních slov vysoutěženého zhotovitele, řeší přeložku infrastruktury společnosti CETIN a čeká na vydání SP a nabytí právní moci. Předpoklad zahájení stavby je konec srpna 2018.


Blatovská alej 22.7.2018


Blatovská jabloň 22.7.2018


ZK, 1.8.2018

Na úřední desce vyvěsil SÚ P21 Územní rozhodnutí k umístění stavby
CYKLOTRASA A50/500, ÚSEK KLÁNOVICE – KOLODĚJE, úsek “historické cesty Blatovská alej”, akce č. 2950149.
Doba vyvěšení  končí 3.9.2018. Část souhlasného rozhodnutí je níže, celý dokument v pdf je přidaný do souborů pod touto stránkou.

ZK, 20.8.2018


V září 2018 bylo za zdržení ve stavbě neoficiálně označeno to, že se k asfaltu přidává ještě elektrické osvětlení. Proti této možnosti jsem se radši preventivně ohradila v komunikaci s Ing. Švadlenkou a připomněla jsem jeho zásadní odmítnutí osvětlení cyklostezky při řízení o kácení v březnu 2018. Ing. Švadlenka potvrdil, že osvětlení se
realizovat nebude, maximálně prý pouze příprava pro něj – tj. položení chráničky, ale od investora RFD MHMP není na tuto přípravu objednávka. Bohužel, pro účastníka řízení není cesta jak se dozvědět více a případně rozporovat doplnění projektu o zdroj světelného smogu uprostřed polí…
Pokračování – stavba v listopadu 2018, slavnostní otevření 11.12.2018  Kolodějích

Stavba začala v listopadu 2018, na slavnostní otevření zve kolodějská starostka A. Morávková s kolodějským místostarostou Vl. Mužíkem v listopadových Kolodějských novinách a TSK na webu MČ Praha – Koloděje.  Pozvání je na  úterý 11.12.2018 v 10 hodin – do Koloděj. Újezd nad Lesy, věren absolutnímu mlčení o projektu, jehož je součástí, mlčí i nadále. A cyklostezce se už neříká “Blatovská alej”, ale “Cyklostezka Klánovice – Koloděje” neboli ” nová stezka pro chodce a cyklisty v úseku mezi Újezdem nad Lesy a Koloději.

       


A co na to stará jabloň? Posuďte sami…


Blatovská jabloň, 5.12.2018
ZK, 7.12.2018

Zajímá vás, kolik stálo těchto 765 m cyklostezky mezi Újezdem a Koloději? Tak se posaďte.
Smlouva zní na 19 284 653, 63 Kč. Čtete dobře, bez pár set tisíc stál necelý kilometr cyklostezky 20 milionů.
Smlouvu mezi TSK a Skanska najdete na
https://www.tsk-praha.cz/aplikace/eprocure_8/profile.nsf/0/AC3A616FF8C3BB31C12582F20024A66C/$File/Cyklotrasa%20Kl%C3%A1novice%20-%20Kolod%C4%9Bje%20-%20SoD-P.pdf
…….

Vstup na cyklostezku z Oplanské v Újezdě nad Lesy 9.12.2018


ZK, 12.12.2018

Asfaltka “Blatovská alej” bez keřů na návětrné straně je skutečný Vidrholec… a jak to je s těmi koníky? 🙂

… ještě pro pořádek:

Blatovská jabloň, 23.1.2019

ZK, 23.1.2019