V současnosti neorganizujeme žádnou petiční akci.Připojujeme se ale k občanským výzvám a  k peticím ostatních neziskovek.
Sledujte je v sekci Aktuality.
Přejeme vám aktivní čtení a rozhodování!

Petice za rozšíření Přírodní rezervace Klánovický les

přidáno: 1. 10. 2011 10:04, autor: správce Webu 

Výzva – Podpořte rozšíření Přírodní rezervace Klánovický les 
Vážení příznivci našeho sdržení a trvale udržitelního rozvoje,
 obracíme se na Vás s výzvou, abyste svými podpisy laskavě podpořili Petici na podporu rozšíření Přírodní rezervace Klánovický les. V lednu tohoto roku Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil na svých internetových stránkách návrh na vyhlášení nové Přírodní rezervace Klánovický les. Tato rezervace má nahradit současnou Přírodní rezervaci Klánovický les – Cyrilov. Návrh Magistrátu předpokládá nevýrazné rozšíření současné přírodní rezervace, jinak vesměs jen kopíruje její nynější hranice. Městská část Praha – Klánovice a Městská část Praha 21 předložily dne 17. června tohoto roku Magistrátu hlavního města Prahy námitky, ve kterých požadují rozšíření nové přírodní rezervace na převážnou většinu Klánovického lesa. Námitky nechaly vypracovat na základě odborných studií vědců mimo jiné z Univerzity Karlovy v Praze a z vědeckých ústavů. Úplné znění námitek je zveřejněno na internetových stránkách obou městských částí – www.praha-klanovice.cz a www.praha21.cz.  Signatáři petice se společně s oběma městskými částmi domnívají, že Klánovický les je v rámci hlavního města Prahy přírodovědecky jedinečným územím, jehož hodnota spočívá ve vzácné kombinaci tří prvků – [1] rozsáhlost a nenarušenost lesa v jinak urbanizovaném hlavním městě, [2] soustředění mnoha rozmanitých biotopů a mikrobiotopů a [3] výskyt mimořádně velkého počtu cenných živočišných druhů, zejména ptáků, letounů (netopýrů), obojživelníků, blanokřídlého hmyzu, motýlů a brouků. Má-li tedy nová přírodní rezervace dostatečně chránit Klánovický les v souladu s jeho charakterem a významem, musí být její územní rozsah souvislý a ucelený a musí zahrnovat převážnou část plochy lesa. Magistrátem navržený rozsah nové rezervace potvrzuje současnou koncepci izolovanosti a roztříštěnosti chráněných ploch v Klánovickém lese. Tato koncepce je z přírodovědeckého hlediska nevhodná a vytváří prostor pro potenciální stavební či jiné zásahy v nechráněných plochách, a tím i pro rozvrácení křehkého lesního ekosystému jako celku a jeho schopnosti vytvářet stabilní mikroklima. Z těchto důvodů signatáři petice žádají Magistrát hlavního města Prahy, aby změnil svůj návrh na vyhlášení Přírodní rezervace Klánovický les a rozšířil rozsah nové přírodní rezervace na převážnou většinu Klánovického lesa, jak požadují obě městské části ve svých námitkách ze dne 17. června 2011. Dále žádají Radu hlavního města Prahy, aby otázku požadovaného rozšíření nové přírodní rezervace obsahově projednala na své schůzi v rámci své pravomoci vydávat pro území hlavního města Prahy nařízení o zřízení přírodních rezervací. Společné úsilí obou městských částí a iniciátorů petice není idealistickým ochranářským gestem, ale sleduje dlouhodobý a ryze praktický cíl: Vytvořit pevnou a trvalou právní bariéru, která by do budoucna znemožnila narušení celistvého lesního ekosystému cestou necitlivých stavebních nebo jiných zásahů. To, že stavební zásahy v Klánovickém lese nejsou jen teoretickým rizikem, ale reálnou hrozbou, potvrzuje neutuchající úsilí soukromého investora vybudovat 9-tijamkové golfové hřiště v západní části Klánovického lesa. Toto úsilí je v nejnovější době demonstrováno jeho snahou, aby příslušné správní orgány povolily výjimku ze zákazu umísťovat nové stavby v západní části současné přírodní rezervace a uznaly platnost 16 let starého stanoviska o posuzování vlivů na životní prostředí z roku 1995, které – v tehdejší době, jež nebyla tolik svázána právem – dalo zelenou výstavbě 18tijamkovému golfovému hřišti v západní části Klánovického lesa. Petice, jakož i petiční archy, na kterých můžete svým podpisem petici podpořit, jsou vystaveny na Úřadu Městské části Praha – Klánovice a na Úřadu Městské části Praha 21. Kromě toho, jsou zveřejněny v posledním čísle Klánovického zpravodaje. Zde si můžete text podpisových archů vystřihnout, popřípadě vytisknout, a tímto způsobem pak získávat podpisy od svých známých. Podepsané petiční archy pak můžete odevzdat či zaslat poštou na Úřad Městské části Praha 21 (adresa: Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, PSČ: 190 16) nebo na Úřad Městské části Praha – Klánovice (adresa: U Besedy 300, Praha 9 – Klánovice, PSČ: 190 14) , přímo zmocněnci petičního výboru panu Ing. Borisovi Procházkovi na adresu sídla Občanského sdružení za Klánovický les: Bydžovská 488, Praha 9 – Klánovice, PSČ: 190 14 nebo našemu sdružení.
 Děkujeme Vám za Vaši občanskou aktivitu, bez které by naše úsilí nemělo smysl.  V Klánovicích a Újezdě nad Lesy dne 22.8.2011 
Za Městskou část Praha – Klánovice:Mgr. Zorka Starčevičová, zástupkyně starostyJUDr. Petr Svoboda, Ph.D., právní zástupce Za Městskou část Praha 21:RNDr. Pavel Roušar, starosta Za Újezdský STROM:Ing. Michael Hartman, předseda Za Občanské sdružení za Klánovický les:Ing. Boris Procházka, předseda