Další kácení lip na hlavní v Újezdě

Koncem listopadu 2015 bylo vykáceno dalších 7 lip na hlavní Staroújezdské – Novosibřinské v Újezdě nad Lesy. K povolení kácení vedla MČ správní řízení pod spis. značkou SZ/UMCP21/01974/2015,  jehož byl Újezdský STROM řádným účastníkem. Naše východisko bylo konstantní – nezpochybňovali jsme kácení lip, které byly ohodnoceny několika posudky a byla doporučena jejich postupná obnova. Žádali jsme ale, aby MČ postupovala podle Studie obnovy aleje, kterou sama zadala a zaplatila v r. 2012:

K našemu vyjádření správní orgán ( OŽPD MČ P21) nepřihlédl a vydal rozhodnutí s povolením pokácení 7 lip a uloženou výsadbou 5 alejových stromů:

Proti rozhodnutí jsme se odvolali, a to proti výrokové části, v níž nebyly vypořádány připomínky účastníka, proti  poddimenzované NV, proti nezákonnosti řízení a zároveň jsme vznesli námitku podjatosti Ing. Březiny, tajemníka Saitze a starosty Růžičky s doložením svého podezření.

Odvolací orgán vyhověl částečně spolku, částečně prvoinstančnímu správnímu orgánu OŽPD MČ P21 a vrátil řízení zpět do Újezda. V novém řízení bylo vydáno nové rozhodnutí, v němž jsme dosáhli pouze zvýšení počtu a zpřesnění uložené náhradní výsadby:


Donutit úřad řídit se již přijatými rozhodnutími – zde o postupné OBNOVÉ aleje na hlavní  – a nepostupovat salámovou metodou vzájemně nespojitých kácení, se nám ani v tomto řízení nepodařilo.

Rozhodnutí nabylo právní moci a lípy č. 21, 34, 39, 48, 79, 87 a 96, rostoucí podél hlavní na pozemcích parc. č . 60;3582;673/10,14;2872 v k. ú. Újezd nad Lesy byly v listopadu 2015 vykáceny:

Nejpozoruhodnější tečkou tohoto úmorného řízení bylo to, že stromy nekácela odborná firma, jak bývalo v Újezdě zvykem, ale újezdští hasiči. Společně s nimi pan Růžička, čerstvě odvolaný starosta Újezda za ANO. Do novodobé historie se zapsal jako pravděpodobně jediný vedoucí představitel obce, který stromy kácí a nikoli sází…

Z.K., listopad 2015