Jižní spojka – obnova pěší cesty a ovocné aleje

O “naší” Jižní spojce, která je grantovým projektem Újezdského STROMu z dotace Hl.m.Prahy 2014/2015 a firemního sponzoringu DHL, jsme začali psát už minulý rok. Zahájení projektu, průklest stezky s pomocí dobrovolníků a úprava povrchu až k úplnému zprůchodnění od vstupu na Staroújezdské k rozcestí s polnicí Oplanská – Koloděje, jsme zdokumentovali v článku:

 Aktuální grantové projekty a jiné dobrovolné aktivity STROMu

Začátkem roku 2015 mohli všichni procházkáři i pejskaři přicházející na sousední cvičák s potěšením pozorovat, že cesta je díky dosypané vrstvě štěpky stále pohodlnější a “zabydlenější”.  Děkujeme panu Štěpánovi, že jak slíbil, tak činí, a dováží na Jižní spojku štěpku i z jiných lokalit, kde o ni nemají zájem.

Navazujeme tedy na práce z minulého roku a  zapisujeme:

V.pokračování

V prvním březnovém týdnu jsme se na cestě sešli dvakrát – s Katkou Burešovou, panem Štěpánem a panem Albertem – a zhruba jsme rozměřili, kam budeme sázet plánovaných 40 ovocných stromků.

Naštěstí jsme nic neodkládali a pan Štěpán se po mnoha pokusech dovolal k sadaři panu Eichlerovi, u něhož jsme vloni objednali rouby starých odrůd ovocných stromů. Chtěli jsme si ujasnit, zda budou připravené až na podzim, nebo už teď, k jarní výsadbě. Potvrzenou objednávku a příslib, že si stromečky budeme moci vyzvednout už na jaře, jsme měli od loňska v kapse. Ale ouha! Pan Eichler je bezesporu sadař každým coulem a spolehlivý pěstitel starých odrůd, ale dlouhodobé objednávky, natož elektronické, nejsou asi přesně to, na co dohlíží a s čím pracuje 🙂

První odpověď byla zdrcující. Nic nemám, všechno už je pryč, nevzpomínám si. Po marném obvolávání asi padesáti jiných zahradnictví s dotazem, zda by neměli 30 naroubovaných jabloní a 10 švestek, hrušní, třešní a ořešáků – vše vysokokmeny starých odrůd,  to pan Štěpán s panem Eichlerem dnes zkusil znovu. Jak to dopadlo, napíšu v dalším pokračování…

ZK, 16.3.2015

VI.pokračování

Svatý Fiakr, patron zahradníků stál při nás a panu Štěpánovi se po všech peripetiích podařilo koupit od pana Eichlera všech 40 stromečků. Jsme moc rádi a panu Eichlerovi mnohokrát děkujeme! Ve čtvrtek 19.3. si je přivezli a založili u sebe, v pondělí 23.3. se sázelo. Stromky jsou nádherné, žádná párátka 🙂 Těsně před výsadbou jim zahradníci zkrátili kořeny i korunky a kořeny smáčeli v roztoku pomáhajícím stromku lépe hospodařit s vláhou.  Do večera máme vysazeno 30 jabloní a 10 stromků – mix třešeň, hrušeň, švestka a jeden ořešák. Kmínky jsou obaleny jemným pletivem, každý stromeček má tři opěrné kůly, okolo nichž je upevněno hrubší pletivo. Je zalito, zamulčováno. Bohu díky!

Výsadba na mapě: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z07Hs7Ma_56Q.k8NVBEmNKovA

Informaci o vysázené aleji jsme odeslali Ing. Roušalovi, vedoucímu Odboru majetku a investic ÚMČ P21(OMI) a požádali jsme jej o spolupráci v ochraně a péči o takto zhodnocený majetek MČ P21. Upozornění na nově vysázenou alej a žádost o ohleduplnost při obhospodařování sousedního pole s nasetou řepkou jsme odeslali panu Mašínovi, jednateli společnosti Bylanka Chrášťany, která podle veřejného registru v r. 2014 obhospodařovala sousední pole – pozemek 723/1 v k.ú. Koloděje.
Od pana Mašína jsme obdrželi souhlasnou odpověď a  OMI podpořilo naši žádost.


ZK, 24.3.2015, aktualizace 30.3.2015

VII.pokračování

Na přelomu května a června 2015 jsme Jižní spojku zapojili do aktivit v rámci prvního Týdne udržitelnosti v Čechách. Reportáž, fotky a odkaz na vdeo jsou v článku:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/naseaktivityvtydnuurzitelnosti2015

Mailem 8.6.2015 jsem informovala Ing. Rysovou z MHMP a do prázdninového dvojčísla Újezdského zpravodaje jsme napsali krátkou info, která ale bez vysvětlení nebyla zveřejněna. To je ona:

Zprávy Újezdského STROMu

Týden od 30.5.do 6.6. byl mimořádný. ČR se poprvé přihlásila k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje a současně probíhal první týden svědectví o víře. Souběh těchto dvou akcí vzbuzuje naději, že se Čechy a Morava konečně odpoutávají od dědictví 19. století – od neomezeného čerpání přírodních i lidských zdrojů, i od pověrčivé pobožnosti, která s vírou nemá nic společného.
V našich končinách se do Dnů víry aktivně zapojila římskokatolická farnost. Kostel v Kolodějích otevřel vrata i ozdobnou mříž a umožnil nahlédnout do svého běžného fungování. Do kostela byla přenesena výuka náboženství, vedení matrik i každodenní úřadování faráře. Kdo přišel, byl do těchto činností vtažený a prostor „zbyl“ i na duchovní rozhovor s farářem.

Týden udržitelnosti připomněl Sousedský petanque, který ve spolupráci se spolkem Újezdský STROM zorganizoval Otevřený Újezd na hřišti na stezce Lesní galerie. Druhou akcí Týdne udržitelnosti byla brigáda místních a firemních dobrovolníků na obnovené pěší cestě Jižní spojka, kterou uspořádal spolek Újezdský STROM. Cesta je v majetku MČ a finance na její obnovu a vysazení ovocné aleje přinesl spolek z dotace Hl.m.Prahy a firmy DHL.
Popis akcí delší než 1500 znaků pro ÚZ, odkazy na fotogalerii a film z Jižní spojky jsou na www.ujezdskystrom.info

Tamtéž nejdete i článek o dohodě Lesů ČR, Újezdského STROMu a MČ P21 na společné péči o pořádek na lesních cestách a informaci o získání dalšího grantu Hl.m.P. pro období 2015/2016.

Zita Kazdová

Újezdský STROM

ZK, červen 2015

VIII.pokračování
Srpen: je strašlivé sucho, nejhorší za posledních 12 let, k tomu dlouhodobá období s tropickými teplotami…

Zalejváme každou chvíli. A vyplácí se to. Při kontrole dne 5.8.2015 jsem zkonstatovala a zdokumentovala, že všechny vysazené stromečky jsou vitální a nijak nestrádají, dokonce nemají ani povadlé listy, což je všude okolo nyní zcela běžný jev. Jediná jablůňka “Matčino” má drobnější a řidší olistění, ale jinak je OK. Sousední pole má čestvé strniště, takže po domluvě s panem Štěpánem jeho firma včera posekala meze okolo stromků a grantová cesta i výsadba vypadají velmi úpravně a krásně.

Dotace Hl.m.p. ve výši 140 000,- Kč je již plně vyčerpána, už část výsadbových prací a probíhající následnou péči hradíme z firemního sponzoringu DHL.

Při téže kontrole jsem zdokumentovala vyřezané porosty původních švestek, lemujících grantovou cestu. Porost je smýcený na dvou místech a jsou vytvořeny průchody na sousední louku a k psímu cvičišti. Ořezané koruny nebohých slivoní, plné švestek, jsou naskládány vedle vzniklých průchodů ve křoví a do křoví je též navrstvena posekaná tráva. Cvičák samotný má nové oplocení, které je ale od porostu vzdáleno cca 2 m a k němuž je z druhé strany zcela volný přístup, takže žádné kácení v souvislosti s jeho stavbou rozhodně nutné nebylo. Od zástupců kynologického kroužku navíc víme, že průchody a průhledy na pozemek s cvičákem jsou pro ně nepříjemné a nežádoucí… Upozornění na smýcený porost a černou skládku biologického odpadu jsem tedy i s fotodokumentací poslala tajemníkovi ÚMČ, v kopii radní pro ž.p. a koordinátorce MA21 – odpovědi, či jakékoli reakce, jsem se nedočkala od nikoho z nich.

ZK, 5.8.2015


IX.pokračování

Panu Štěpánovi se podařilo alej uzalívat a dovést ji vitální a zdravou až k předání 18.12.2015. V listopadu jsme navezli další tři fůry štěpky z prořízky na naší zahradě, doufáme, že “počká” na ruce dobrovolníků, které ji rozhrabou. Do konce ledna mě čeká zpracování závěrečné zprávy a pak už bude Jižní spojka oficiálně hotová, následovat bude “jen” údržba. To, že se nám jednom dotačním období a z jedné dotace Hl.m.P., podpořené firemním sponzoringem a dobrovolnictvím, podařilo zprůchodnit a osázet celou “Jižní spojku” od Staroújezdské po polnici z Oplanské, považuji za veliký úspěch. A děkuju všem, kteří nám pomáhali.

ZK, prosinec 2015

X.pokračování – po ukončení grantu
Kolikrát jsme ve všech grantových projektech zmínili pana Štěpána a jeho zahradní firmu? Nepočítaně. Doufám, že jsem jemu osobně poděkovala dvakrát tolik. Všechny grantové projekty, v nichž se jednalo o sázení stromů a keřů, nebo jakékoli úpravy zeleně od r. 2009 jsme totiž dělali s ním a bylo to bezva. Vždy jsem se mohla spolehnout na dodržení domluvy – i nepsané, na aktivní zájem, pečlivost a profesionální práci. Teprve teď, když p. Štěpán odešel do důchodu, uvědomuji si, jak nesamozřejmé tohle vše je a jaké štěstí jsme měli, že jsme s p.Štěpánem spolupracovali!

Následná péče o Jižní spojku nyní probíhá bez pana Štěpána a než se nový režim zaběhá, bude to evidentně chvíli trvat. Základní kontrolu a ošetření stromečků provedli koncem jara místní dobrovolníci, ostříhali výmladky a ořízli zarůstající křoví. Druhou kontrolu provedla v srpnu firma pana Ustohala, do konce srpna provedou opravu kotvení a odborný prořez. Na sekání trávy ale musíme shánět jinou firmu a již to máme dojednáno s Ing. Králem z Klánovic. Vysazené ovocné stromky jsou speciality původních ovocných odrůd. Jejich případné nahrazení, pokud některý z nich zajde, je zdlouhavější a komplikovanější – je potřeba objednat naroubování a přípravu k výsadbě s ročním předstihem.
Fotodokumentaci doplním, až si koupím nový foťák. Ten starý, zřejmě zahlcen roky focení stromů, luk, polí, ale též skládek a všelikého neřádstva, odešel do věčných lovišť 🙁
ZK, srpen 2016

posekáno a zářijová sahara 2016:

Následná péče a její dokumentace dále probíhá dle podmínek smlouvy s Hl.m.Prahou.