NAŘÍZENÍ hl.m.Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, s účinností od 26.4.2019

Dřívější účinnost

Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a její důvody

Rada hlavního města Prahy schválila dne 26. 4. 2019 nové Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru s tím, že účinnost tohoto nařízení je ode dne 26. 4. 2019.

Rada hlavního města Prahy stanovila téměř okamžitou účinnost nařízení v souladu s ustanovením § 45, odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že vyžaduje-li to naléhavý zájem, lze stanovit účinnost již dnem vyhlášení s tím, že skutečnost, že právní předpis hlavního města Prahy nabývá dřívější účinnosti, musí být v právním předpisu hlavního města Prahy uvedena. Důvody, v čem spočívá naléhavý zájem, musí být současně s právním předpisem hlavního města Prahy zveřejněny na úřední desce. V těchto případech se právní předpis hlavního města Prahy vyhlásí bezodkladně vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy, na úředních deskách úřadů městských částí, kterých se dotýká, a uveřejní se i v hromadných informačních prostředcích.

Rada hlavního města Prahy spatřuje naléhavý zájem ve skutečnosti, že 30. 4. je den tradičního pálení ohňů a právní úprava umožňující tento tradiční zvyk a současně zajišťující bezpečí před vznikem požáru je nepochybně ve veřejném zájmu.

NAŘÍZENÍ,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany

v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 26. 4. 2019 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:

§ 1

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby.

§ 2

Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

§ 3

Zakázané činnosti

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

§ 4

Další ustanovení

Činnosti dle § 3 písm. a) a b) na místech dle § 2 písm. b) je možné vykonávat ve výjimečných případech při splnění těchto podmínek:

a) provozovatel činnosti (organizátor akce) předem vyhodnotí podmínky provozování činnosti s ohledem na místo, dobu a specifika činnosti a prokazatelně nastaví taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru,

b) provozovatel činnosti (organizátor akce) oznámí záměr provedení činnosti na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy před zahájením činnosti,

c) provozovatel činnosti (organizátor akce) zajistí před zahájením činnosti asistenci jednotky požární ochrany, přičemž je povinen řídit se pokyny jejího velitele.

§ 5

Způsob vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle § 1 se zveřejňuje na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy podle jiného právního předpisu1) a případně v hromadných informačních prostředcích.

1) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

§ 6

Nařízení č. 9/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, se zrušuje.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá z důvodu naléhavého zájmu účinnosti dnem 26. 4. 2019.

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.

primátor hlavního města Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.

I. náměstek primátora hl. m. Prahy