Ohlédnutí za rokem 2015 z pohledu koordinátorky grantových projektů Újezdského STROMu

Od 1. do 16.12.2015 přijímá Hl.m.Praha žádosti o granty na zlepšení životního prostředí s obdobím realizace v letech 2016/2017. Podrobnější info s odkazy na okruhy podpory v Otevřených novinách:
http://otevrenenoviny.cz/grantove-rizeni-v-oblasti-zivotniho-prostredi-hl-m-prahy-pro-obdobi-20162017-bylo-zahajeno/

Poprvé od r. 2009 se Újezdský STROM nezúčastní a žádnou žádost o projekt na zlepšení života v Újezdě nezpracuje. Důvod je jednoduchý – byla přerušena dlouholetá spolupráce s MČ P21, především s Odborem životního prostředí (OŽPD) pod vedením Ing. Březiny, který je od r. 2014 kromě úředníka státní správy též aktivním politikem hnutí Pro Prahu a koaličním partnerem újezdské koalice s ANO, TOP09 a ČSSD. Koalice se sice v listopadu 2015 rozpadla, ale zejména v občanské společnosti a poučeném zájmu o prostředí, v němž žijeme, stačila nadělat paseku. Za působení Ing. Březiny v Komisi životního prostředí (KŽP) byla ukončena spolupráce s Újezdským STROMem i od tohoto tradičního partnera.

Jaké jsou – nebo až do r. 2015 byly – principy symbiosy spolku a MČ? Spolek pracuje na základě dobrovolnosti a projekty, které vymýšlí a realizuje ve veřejném prostoru Újezda nad Lesy, jsou zkrátka pro MČ P21 výhodné. Spolek přinese do Újezda peníze z Prahy, Ministerstva životního protředí, Lesů ČR, soukromých a firmních sponzorů a zadarmo dodá vlastní práci. Pozemky MČ P21 jsou takto zhodnocovány a MČ se podílí jen zlomkem peněz na spoluúčast. Takto byla vysázena alej v Čankovské, zkultivována bývalá skládka a vytvořena přístupová cesta k nádraží, ve dvou etapách bylo dokončeno lipové stromořadí u hřbitova, byla obnovena historická pěší cesta s ovocnou alejí na jižní hranici Újezda, takto bude revitalizováno pobočné prameniště Běchovického potoka na kousku pole v majetku MČ P21. Stejným způsobem Újezd přišel k populárním naučným stezkám Lesní galerie I a II a nejnověji k archeologické stezce Hol v Klánovickém lese v katastru Újezd nad Lesy. A po třech letech, kdy se o hotovou lokalitu staráme sami, přejde vše, čím jsme z grantových peněz obohatili pozemek MČ ( stromy, keře, pěšiny, lavičky, koše, cedule…) do péče a majetku MČ.

Představujete si nyní nějaké „písemné vypovězení spolupráce“ ? Ale jděte! Není co vypovídat. Spolupráce byla založena na aktivitě spolku a přijímáni ze strany MČ P21. Veřejného poděkování jsme se sice nedočkali nikdy, ale spolupráce probíhala dobře, z obou stran na vlně dobré vůle a plnění dohodnutých úkolů v rámci jednotlivých projektů.

Nové politické strany, které po volbách obsadily újezdskou radnici ( ANO – TOP 09 – ČSSD – Pro Prahu) neměly zkvalitňování veřejného prostoru, či zlepšování životního prostředí v Újezdě nikdy jako prioritu, navzdory planým řečem a předvolebním lákadlům. Spolupráci nová radnice zákonitě navázala se zájmovými skupinami, spolky a organizacemi, u nichž si vyhodnotila, že dobré vztahy a vzájemná vstřícnost budou pro záměry nové politické garnitury užitečné. Jediné environmentální a okrašlovací sdružení v Újezdě – Újezdským STROM – mezi nové radniční „protégé“ evidentně nepatří.

Ne dosti na tom, pan Růžička, který rok zastával roli starosty za hnutí ANO, se cítil ve své pozici natolik ohrožen, že „konkurenci“ Újezdského STROMu, z jehož členů se v r. 2010 stali též dva úspěšní politici Otevřeného Újezda (druhé nejsilnější volební strany v Újezdě), zkrátka nevydýchal. Veřejné dehonestace, aktivní působení na veřejné mínění v neprospěch spolku, jeho členů a jeho činnosti, podezřívavý přístup a naprostá neochota spolupracovat na projektech, pokračujících z minulých let. Postoj pana Růžičky podle kopíráku převzal Ing. Březina a postaral se o to, aby byly dveře OŽPD i KŽP zavřené a pověst spolku v těchto místech zdiskreditována. Žádný člen Újezdského STROMu nebyl přijat do KŽP ani do žádné jiné komise Rady MČ.

Rozběhnuté grantové projekty z r. 2014, v nichž jsme počítali se spoluúčastí MČ P21 ( Jižní spojka, Prameniště Běchovického potoka, archeologixcká stezka Hol) jsme museli upravit a obejít se bez pomoci MČ. Což je pozoruhodné, protože všechny realizujeme ve veřejném prostoru, ponejvíce na pozemcích MČ a jsou určeny pro trvalé užívání veřejností. Žádný projekt se neobrací dovnitř spolku, nepodporuje naše fungování, nebo neplatí naše náklady! V tažení pana Růžičky a Ing. Březiny proti Újezdskému STROMu tento fakt ale nehrál žádnou roli a oni neváhali shánět informace a revidovat smlouvy s MČ nebo s Magistrátem, aby nás konečně dopadli a ukamenovali. Když jim toto nevyšlo, alespoň nás poplivali v Újezdském zpravodaji 🙂

Smutnou roli v této tragikomedii sehrála „radní za životní prostředí“, místostarostka Čechová ( TOP 09). Smutnou? Lépe řečeno žádnou…Stejně jako tehdejší radní Punová (ANO) s gescí spolky a spolková činnost, radní Zátková (ANO) jako garant místní Agendy 21, či paní Ponicová ( ANO) jako nová úřednice pro grantovou podporu a rozvíjení místní Agendy 21.

Nabízet za této konstelace městské části další projekt ve veřejném prostoru, žádat ji o svolení k realizaci, o spolučast a spolupráci, trávit desítky hodin zpracováním žádosti pro grantové řízení Hl.m.P. , zkrátka účastnit se standardního grantového řízení s podáním žádosti v prosinci 2015 a realizací v r. 2016/2017? Absurdní.

Doufejme, že špatné časy pro dobrovolnictví, zájem o zkvalitnění veřejného prostoru a práci pro životní prostředí v Újezdě skončily s ročním působením pana Růžičky a újezdského ANO na radnici.
Ale – v politice není nikdy nic jistého… Činnost Újezdského STROMu se každopádně nezastaví. V případě pokračujícího nezájmu a ostentativní nespolupráce újezdské radnice se kdykoli můžeme přesměrovat k sousedům, kde pár stovek tisíc, které jsme schopni získat z externích dotací pro zvelebení obce, přivítají s otevřenou náručí.

Samozřejmě že rozběhnuté projekty rádi a s obvyklou péčí dokončíme a zdokumentujeme zde na webu. Děkujeme také všem dárcům, pomocníkům, sympatizantům, partnerům a spolupracovníkům – ale řádné poděkování uvedeme v jiném článku :-)) – https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/dekujemevsemspolupracovnikuamaprejemepozehnanevanoce

Zita Kazdová
koordinátorka, vedoucí realizačních týmů grantových projektů Újezdského STROMu
prosinec 2015

Doplňuji svůj rok starý nezveřejněný záznam o počátcích diskreditace spolku Újezdský STROM od vedoucího OŽPD MČ P21 s výkonem státní správy a zároveň aktivního politika hnutí Pro Prahu, který se ve volbách 2014 jako vedoucí kandidátky stal zastupitelem. Po vzniku koalice ANO – TOP 09 – ČSSD – Pro Prahu se vnitrostranickým přesunem za účelem zachování Ing. Březiny ve funkci vedoucího odboru, což je pozice ze zákona neslučitelná s funkcí zastupitele, zastupitelkou nakonec stala Dr. Jenšovská ze třetího místa kandidátky Pro Prahu:

S lítostí konstatujeme, že během r. 2014 se definitivně rozpadla spolupráce Újezdského STROMu s OŽPD P21 pod vedením Ing. Březiny – lídra politického hnutí Pro Prahu.

Začátkem roku 2014 Ing. Březina veřejně napadnul informace na webových stránkách Újezdského STROMu v článku na obecním webu. http://www.praha21.cz/uvod-aktuality/aktualni-informace/3158.html Přístup k publikování příspěvků je ale možný pouze přes ÚMČ P21, apriori tedy diskvalifikuje občany, tedy i nás, jako napadený spolek, z adekvátní odpovědi. Dne 3.2.2014 jsem požádala tajemníka úřadu o vysvětlení a nápravu vzniklé situace. V odpovědi ze dne 14.2.2014 tajemník uvedl, že se Ing. Březina „nedopustil porušení doporučujícího metodického pokynu č .3/12, pro komunikaci s veřejností“.

Dehonestování Újezdského STROMu a šíření nepravdivých informací v KŽP Ing. Březinou, který působil několik měsíců též jako zastupující předseda KŽP, pokračovalo zejména v souvislosti s úklidem a lavičkami v lese mezi Čentickou a Staroklánovickou a úklidem stezky od školy do průseku – ve správě Lesů hl.m.P. V této věci jsme opakovaně informovali o skutečném stavu věcí KŽP a KVA a snažili jsme se vyvolat spolupráci mezi KŽP a KVA, přes naše úsilí vše vyznělo do ztracena. (viz např. mail 5.4.2014, zápisy KŽP a KVA)

Diskreditace Újezdského STROMu jako účastníka se přeneslo i na správní řízení o kácení, především při řízeních s účastí MČ P21. Neprávem jsme osočováni jako příčina neinformovanosti mezi OŽPD a OMI (sic!) Ohradila jsem se a informace uvedla na pravou míru v dopise ze dne 18.2.2014 adresovaném pí Kopecké ( OŽPD) a pí Slavíkové ( OMI). Zůstalo bez odezvy.

Nepříjemnosti a nepravdivé informace týkající se např. grantů, Lipové aleje na hlavní, protipovodňového projektu na Blatově a mnoha dalších se nyní staly pravidlem.

OŽPD, který až dosud byl naším přirozeným partnerem, pod vedením Ing. Březiny bohužel vnímáme jako odbor, orientovaný negativně proti všem aktivitám a členům Újezdského STROMu.

Z.K., 9.1.2015