Řízení o kácení dřevin na “Kavrisu” v Klánovicích je zastaveno. Klánovice mají šanci znovu promyslet a projednat projekt multihřiště

O záměru postavit v Klánovicích multihřiště na pozemku parc.č. 968/1 se spolek Újezdský STROM dozvěděl ze žádosti o povolení kácení 14ks listnatých dřevin, kterou podal žadatel ze Zlína. Dotčený pozemek je v Klánovicích znám pod názvem “Kavris” a je v majetku MČ Praha Klánovice. Do správního řízení jsme se řádně přihlásili a stali se řádným účastníkem.

Následným opomenutím prvoinstančního orgánu státní správy jsme nedostali zákonnou možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí (Rozhodnutí MCPKL 2938/2018 ze dne 19.12.2018). Proti tomuto zkrácení na právech účastníka řízení jsme se odvolali. Správní orgán se rozhodl odvolání vyřešit procesem autoremedury, tj. bez odeslání nadřízenému správnímu orgánu hl.m.Prahy.

V rámci tohoto řešení bylo nařízeno ústní jednání na 11.2.2019, při němž jsme se seznámili s podklady řízení a uplatnili své připomínky. Tou nejzásadnější byla žádost o vyřešení právní nejistoty ohledně žadatele, a to osoby jednající za majitele pozemku, jímž je MČ Praha Klánovice, zplnomocněné bez usnesení Rady MČ Praha Klánovice:

Následně vydal ÚMČ Praha Klánovice Usnesení  MCPKL 0422/2019 ze dne 14.2.2019, jímž toto správní řízení o povolení kácení dřevin zastavil.

Dle informací z MČ Praha Klánovice bude projekt hříště pravděpodobně upravován a nově projednáván. Že to snadná cesta nebude, lze vyčíst z názorů zástupců minulé a současné koalice, viz: https://otevrenenoviny.cz/nazor-projekt-kavris-v-klanovicich-otazniky-nad-planem-byvale-klanovicke-radnice/

Málokdy se obci naskytne možnost znovu promyslet a projednat projekt pro veřejnost, který zamýšlí vybudovat a následně udržovat na svém pozemku. Doufejme, že druhou šanci, která Klánovicím spadla do klína, využijí správně a dobře.
20.2.2019