10 Topolů černých na Rohožníku

Jsme účastníky standardního řízení o povolení kácení deseti Toplů černých – Populus nigra – na pozemcích parc. č.4312/23 a 4312/74  v k.ú. Újezd nad Lesy – okraj lesa a zelený pás za smyčkou busu v ulici Źárovická. Les na Rohožníku je ve správě Hl.m.P., úzká parcela na kraji lesa podél ulice Źárovická, kde předmětné topoly rostou,  je v majetku Českých drah a v katastru je uvedena jako ostatní plocha – zeleň.

Žadatelem je majitel předmětných pozemků České dráhy a.s. Důvodem je především provozní nebezpečnost.topoly č. 5 a 6 rostoucí v náklonu

Dne 19.8.2014 při ohledání na místě byly za účasti žadatele, dvou referentů OŽPD P21 a mě jako účastníka řízení za Újezdský STROM všechny stromy posouzeny, nafoceny a očíslovány.
Konstatuji, že se jedná o vzrostlé stromy v zenitu, či za zenitem svého vývoje a perpektivy. Kromě topolu č. 10  ( v pásu za autobusouvou smyčkou) rostou v těsném zápoji především s mladými duby a javory na okraji rohožnického lesa. Koruny topolů vykazují různou míru prosychání. Především u topolu č. 3 a 4 je patrné řidší a dŕobnější olistění značící sníženou vitalitu stromu. Topoly č. 5 a 6 rostou v náklonu nad parkoviště ( odhadem 20°). U stromů  č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 jsou patrné známky napadení parazity ( otvory a chodbičky v borce) či počínající hniloby ( změklá borka, dutina ) u paty stromů. Po své pětileté zkušenosti účastníka v řízeních toto všechno považuji za známky počínající či pokročilé regrese stromů a jejich neprospívání na daném stanovišti. V nejlepší kondici z posuzovaných stromů mi připadají topoly č. 1, 8, a 9. Topol č. 10 považuji za soliterní, malebný strom, který by po zdravotním řezu mohl dále plnit svou funkci.

Vzhledem k tomu, že Topol černý je v  České republice  a Evropě ohrožený domácí druh, probíhá záchrana jeho genofondu v programu EUFORGEN ( The European Forest Genetic Resources Programme). V ČR pracuje na záchraně genofondu VÚOZ Průhonice. Více info

Článek:
Práce na zachování domácího druhu Populus nigra L. uskutečněné ve VÚOZ Průhonice
Autor:
BENETKA, Vojtěch – DUBSKÝ, Martin
Zdroj:
Acta Průhoniciana, 1998, č. 65

Požadavek na kontaktování VÚOZ Průhonice jsme uvedli v našem vyjádření z dnešního ohledání deseti rohožnických topolů a požadavek byl úřadem i žadatelem respektován.

V našem vyjádření jsme dále doporučili prořezání podrostu v dotčeném pásu se zachováním mladých perspektivních dubů, javorů,  jírovce a okrasných keřů.

Topoly č. 1, 8, 9 a 10 žádáme zachovat a provést zdravotní řez pro prodloužení perspektivy jejich setrvání na stanovišti.

V tomto správním řízení bude standardně rozhodovat OŽPD P21.

koruna topolu č. 9

Zita Kazdová, 19.8.2014
Rozhodnutím ČJ.: UMCP21/14083/2014/OZPD/Sve , SPIS. ZN.:  SZ/UMCP21/09971/2014/5 ze dne 1.9.2014
OŽPD P21 povolil pokácení předmětných deseti topolů černých. Jako kompenzace vzniklé ekologické újmy byla uložena náhradní výsadba 3ks  listnatých  stromů na pozemky parc.č .  537/322,   4312/1 a 4312/11, a habrového živého plotu o délce 80m na parc.  č . 537/363 v k.ú. Újezd nad Lesy s provedením do 30.11.2015.

“Správní  orgán  též  prověřil  informaci Spolku pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování M ě stské  č ásti Praha 21, o.s., o aktuálních pracích na programu záchrany topolu  č erného. Správní orgán kontaktoval spoluautora  č lánku „Práce na zachování  domácího  druhu  Populus  nigra  l.,  uskutečněné  ve  VÚOZ  Průhonice“  pana  Ing. Martina Dubského, Ph. D. a zjistil, že stromy pro vegetativní rozmnožení již byly vybrány a jsou označeny (jedná se o kvalitní zdravé jedince s prověřením genetického původu pomocí biochemických  analýz   ověření  druhové  pravosti  a  vyloučení   případných   hybridů ). Z rozhovoru též vyplynulo, že v případě , že se jedná o poškozené, nevitální, napadené nebo provozně  nebezpečné stromy, není důvod takové stromy chránit.”

Jak jsem již uvedla, ve svém vyjádření jsme žádali zachování topolů 1, 8, 9 a 10. Správní orgán stromy popsal, vyhodnotil a došel k odlišnému názoru. S rozhodnutím OŽPD se tedy neztotožňuji, ale respektuji jej a nebudu jej rozporovat.
Pokud místní občané či organizace s tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasí a mají pro svůj nesouhlas podložené důvody, mohou se na nás obrátit nejpozději do 17.9. pro zvážení odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí.

Zita Kazdová, 8.9.2014