Anabáze lip na Václavském náměstí. Jsme u šťastného konce?


Poslouchaj pane Roubíček, proč tu kácejí ty krásný stromy?
To nevěděj, pane Kohn, že tu dělají park?


Prvorepubliková satira bohužel přežívá dodnes.
Aktuálně pro záměr vykácet 45 lip a jednu keřovou skupinu z důvodu  tzv. revitalizace Václavského náměstí.

Tento záměr nahradil předchozí, neméně pitomý plán na “přesazení” 26 (nebo 11? nebo jiného počtu?) vzrostlých lip…

V nadšených ódách na projekt nového Václaváku se o kácení v médiích nemluvilo a když, tak jen o “nemocných a neperspektivních stromech, které budou odstraněny”. Ve skutečnosti jedinou vadou oněch 45 lip je to, že minimálně 30 let nerostou tam, kam je cca před pěti lety architekt nakreslil…

Spolky Tilia Thákurova, z.s., Zelené Nusle, z.s., Občanské sdružení Bubeneč, z.s. a Újezdský STROM byli jedinými zástupci veřejnosti ve správním řízení na vykácení 45 vzrostlých lip na Václavském náměstí, které bylo zahájeno v lednu/únoru 2020.

Vůle stromy vykácet se valila jako lavina a zastavilo ji až podezření na systémovou podjatost celé té dobře promazané mašinérie, která odmetala zájmy ochrany přírody a zdraví obyvatel z cesty jako smetí. Velký dík patří kolegům ze spolku Tilia Thákurova!

Ve skvěle napsaném podání spolek Tilia doložil své přesvědčení, že “vzhledem k mediální propagandě, zahájení realizace stavby v rozporu se získaným stavebním povolením, uzavření obchodních kontraktů, procesnímu postupu v době nouzového stavu, jakož i vzhledem k samotné povaze a podstatě rozhodované věci, jejímu politickému významu a s tím spojeným zájmům, není žádná z úředních osob ÚMČP1 a MHMP schopna rozhodovat nestranně, přestože sama nemá soukromý zájem na určitém výsledku správního řízení a může se i nadále subjektivně cítit nepodjatou; vnější okolnosti na ni ovšem nutně působí takovým způsobem, že její schopnost rozhodovat nestranně deformují.”

Procesní postupy naznačující zvláštní zájem na výsledku řízení:

  • Nestandardní správní praxe – načasování úkonu ohledání a ústního jednání

  • Zamítnutí žádosti o přerušení řízení a opakované nařízení ohledání a ústního jednání

  • Ohledání konané dne 24. 3. 2020 v době nouzového stavu, při němž nebyl ohledán jediný strom ani jediný keř

  • Ústní jednání konané dne 24.3.2020 v době nouzového stavu na Václavském náměstí, při němž neproběhl jediný dialog, nebyl přítomen jediný autor tzv. odborných podkladů, jediný zástupce orgánů památkové péče

  • Lhůta pro seznámení se spisovou dokumentací, která byla doplňována v průběhu trvání krizových opatření v rámci nouzového stavu, a uplatnění všech práv na navrhování důkazů podle § 36 správního řádu v době, kdy nebylo možné realizovat úkon osobního nahlížení do spisové dokumentace.

  • Neposkytnutí kompletní spisové dokumentace k žádosti o umožnění korespondenčního nahlížení v době trvání nouzového stavu

Ano, takhle to bylo.

A co se děje nyní?

Dne 8.6. 2020 přerušila oprávněná úřední osoba Ing. Blanka Zoufalá  z úřadu Prahy 1 řízení o kácení 45 lip a jedné keřové skupiny na Václavském náměstí do doby než nadřízený správní orgán rozhodne o podaných námitkách o podjatosti úředních osob.


ČTK v pátek 19.6.2020 oznámila, že pražský magistrát při rekonstrukci spodní části Václavského náměstí nepokácí lípy, které měly podle původního plánu nahradit nové vzrostlé stromy. Celá agenturní zpráva též v Ekolistu : https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lipy-na-vaclavskem-namesti-se-kacet-nebudou-magistrat-ustoupil

Radost, kalená únavou a vztekem na neustále se opakující situaci, v níž pár – od nejrůzněších potentátů a pitomců vysmívaných a dehonestovaných – spolkařů musí válčit s blbostí a ignorantstvím úřednickopolitické lobby. A  – pochopí konečně i naši architekti, že dobrá architektura pracuje s tím, co na pozemku má (třeba stromy) a nepředstírá, že “tvoří” ve vzduchoprázdnu a z ničeho “jako bohové”??

Zita Kazdová, Újezdský STROM
červen 2020