Brownův pohyb okolo grantového projektu “prameniště”. Výsledek? Za údržbu lokality se stala plně zodpovědná MČ P21


    “Z kontrolních zjištění vyplývá, že poskytnutý grant z rozpočtu hlavního města Prahy byl použit v souladu s předloženým projektem schváleným usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1213 ze dne 26.5.2015, smlouvou a Podmínkami. Při následné veřejnosprávní finanční kontrole na místě nebyly zjištěny nedostatky při čerpání veřejné finanční podpory”… píše odbor kontrolních činností Magistrátu hl.m.P. v protokole kontroly, kterou v Újezdě nad Lesy vykonal dne 10.12.2018. Předmětem kontroly byl projekt “Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy”, zaplacený z dotace hlavního města, který přinesl Újezdu proměnu dvou zanedbaných pozemků ve správě (majetku) Městské části Praha 21 na přírodní louku a polní mokřad. Podrobně na našem webu:

Výsledek veřejnoprávní kontroly MHMP grantového projektu “Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy”

    Přesto – nebo právě proto? je projekt „prameniště“ terčem pomluv a urážek v nekonečném seriálu újezdského spolku Oko. Téměř výhradním autorem je újezdský zastupitel Petr Duchek (Patrioti), předsedou Oka je Ing. Jan Veselý.

    Pod palbou dezinformací a udávání vyvíjel úřad MČ P21 jako správce pozemků po několik let cosi jako Brownův pohyb – tedy chaos nikoli pylových zrnek v kapalině jako v pokusu z 19. století, nýbrž úřednických aktivit století 21. Výsledek je ale totožný s citovaným jevem „Molekuly se v důsledku náhodného pohybu rozptýlí do okolí“…

    Pointa? Rada MČ pod vedením bývalé starostky Jakob Čechové svým usnesením RMČ68/1192/17 zamítla žádost spolku Újezdský STROM o souhlas s podáním grantové žádosti hlavnímu městu na pokračující údržbu „prameniště“. Městská část P21 tedy od roku 2019 přebírá plnou zodpovědnost a veškeré finanční náklady na péči a údržbu těchto svých pozemků parc. č. 4262/36 a 37.

    Spolek Újezdský STROM do Újezda přinesl 2,5 mil korun z dotací, dobrovolné a firemní spolupráce. Vložil je do zvelebení veřejného prostoru, obnovení pěších cest, založení alejí a naučných stezek. Získá-li si nové vedení MČ svou činností naši důvěru, jsme připraveni navázat na tuto spolupráci.

Zita Kazdová
koordinátorka grantových projektů a místopředsedkyně spolku Újezdský STROM
leden 2019


Z Výroční zprávy Újezdského STROMu za rok 2017Ze Závěrečné zprávy 2017/2018 “Polní mokřad s květnatou loukou v Nivě Běchovického potoka…”
pro hl.m.Prahu, prosinec 2018

1.2.2019 jsme Městské části P21 datovkou odeslali Protokol kontroly s průvodním dopisem, k rukám JUDr Pelčákové – radní pro životní prostředí a JUDr Kozákové – pověření vedoucí OŽPD P21.
Zároveň jsme požádali o zaslání dokumentace k provedeným šetřením projektu a to

1. šetření, prováděné Odborem životního prostředí MČ Praha 15 pravděpodobně v r. 2017
2. šetření, provedené na základě Usnesení RMČ86/1542/18
ZK

PS: Požadovanou dokumentaci jsme od MČ P21 nedostali. Naše žádost zůstala bez odpovědi.