Rada MČ Praha 21 ke grantovému projektu “prameniště” aneb Marťani na újezdské radnici

” Jste na obecním webu, na hlavní stránce.
– ?? –
 A máte tam i logo. Úspěch 🙂

Tak díky :-)), skutečně, na obecním webu se Rada MČ P21 vyjádřila k informaci spolku Újezdský STROM o tom, že kontrola grantového projektu  “Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy”  neshledala žádné nedostatky, kterou jsme zaslali do Újezdského zpravodaje 2/2019. Jenže ta odpověď Rady v rubrice “Uvádíme na pravou míru” (vzkříšené kvůli nám, heč!) se moc nepovedla…

Takže se začínáme těšit na odpovědi MČ na otázky ve věci vlastnictví pozemků MČ P21 a ostatních témat, která Rada MČ bez znalostí tématu i faktů sestavila do vět a pochlubila se jimi. Než se nám dostane vysvětlení a omluvy, můžeme se zabavit hledáním průsečíků mezi naší informací a vyjádřením Rady MČ P21:

Informace spolku Újezdský STROM v Újezdském zpravodaji 2/2019:

“Z kontrolních zjištění vyplývá, že poskytnutý grant z rozpočtu hlavního města Prahy byl použit v souladu s předloženým projektem schváleným usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1213 ze dne 26.5.2015, smlouvou a Podmínkami. Při následné veřejnosprávní finanční kontrole na místě nebyly zjištěny nedostatky při čerpání veřejné finanční podpory”… píše odbor kontrolních činností Magistrátu hl.m.P. v protokole kontroly, kterou v Újezdě nad Lesy vykonal dne 10.12.2018.

Předmětem kontroly byl projekt “Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy”. Ten Újezdu přinesl proměnu dvou zanedbaných pozemků ve správě (majetku) Městské části Praha 21 na přírodní louku a polní mokřad. Dotace hlavního města činila 100 000,- Kč, neplacená práce místních a firemních dobrovolníků byla vyčíslena na 54 tisíc.

Realizací projektu byl naplněn dlouhodobý záměr Komise životního prostředí a strategie městské části P21: úprava podmáčených pozemků 4262/36 a 37 ve správě MČ P21 ve spolupráci s hlavním městem Prahu jako první krok k přirozeným úpravám Běchovického potoka a zvýšení retenční schopnosti krajiny a zmírnění dopadu rychlých záplav. Představení projektu bylo součástí krásné a úspěšné výstavy Voda živá Újezdského muzea.
Rada MČ bývalé starostky Jakob Čechové svým usnesením RMČ68/1192/17 zamítla žádost spolku Újezdský STROM o souhlas s podáním grantové žádosti hlavnímu městu na pokračující údržbu „prameniště“. Městská část P21 tedy od roku 2019 přebírá plnou zodpovědnost a veškeré finanční náklady na péči a údržbu těchto svých revitalizovaných pozemků.

Spolek Újezdský STROM do Újezda přinesl již 2,5 mil korun z dotací, dobrovolné a firemní spolupráce. Vložil je do zvelebení veřejného prostoru, obnovení pěších cest, založení alejí a naučných stezek – podrobně na našem webu. Získá-li si nové vedení MČ svou činností naši důvěru, jsme připraveni podle svých schopností a zkušeností navázat na spolupráci.


Za spolek Újezdský STROM
Zita Kazdová


Reakce Rady MČ P21 na webu MČ Praha 21 dne 11.2.2019:
Uvádíme na pravou míru

Újezdský strom – Prameniště Běchovického potoka

Naposledy upraveno: 11. únor 2019

Důrazně se ohrazujeme proti článku spolku Újezdský strom v Újezdském zpravodaji (únor 2019), že nyní má ve správě prameniště Běchovického potoka městská část Praha 21.  Rada městské části sice v prosinci 2016 souhlasila s podáním žádosti spolku Újezdský strom o dotaci MHMP na revitalizaci prameniště Běchovického potoka, ale zároveň se nezavázala k následnému převzetí do správy městskou částí Praha 21.  Potvrzuje to i fakt, že si spolek v roce 2017 znovu zažádal o dotaci na údržbu. Nelze navíc dovozovat, že v případě nesouhlasného stanoviska Rady s žádostí o dotaci, přechází automaticky správa na městskou část.

Kromě toho nikdy nedošlo k žádnému předání, městská část tedy nemá informace, jakou oblast by měla spravovat, co je v té oblasti potřeba udržovat, jakým způsobem a jaké budou předpokládané náklady této správy. Tato fakta potvrzuje i písemná komunikace z února 2017 spolku Újezdský strom s dotazem na převzetí projektů Újezdského stromu do správy městské části. Městská část se tedy nikde nezavázala, že převezme toto území do své správy na vlastní náklady.

Na základě těchto faktů nelze tvrdit, že má nyní ve správě prameniště Běchovického potoka městská část Praha 21.

Rada městské části Praha 21


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kopecká Kristýna

…??? :-)))
ZK, 12.2.2019