Chalupova vyhláška u ombudsmana

Zástupce ombudsmana JUDr Stanislav Křeček zareagoval na podněty Újezdského STROMu a ostatních ekologických sdružení, ve kterých jsme poukazovali na protizákonnost chalupovy dřevinové vyhlášky z léta r. 2013 – viz :

Likvidace stromů pod značkou MŽP
Chalupova likvidační vyhláška o kácení platí od 15.7.2013. Ale nevzdávejme to!

Ve svém dopise z 29.1.2014 napsal:

“…
Dne  11.  11.  2013  ochránce  obdržel  vyžádané  stanovisko  ministra  životního
prostředí  v demisi  Mgr.  Tomáše  Jana  Podivínského,  v němž  se  vyjádřil  ke sporným
okolnostem  přijetí  předmětné  vyhlášky,  resp.  k otázce  její  protiústavnosti.  Ministr  si
vytýkaných nedostatků, ať už ohledně procedury přijetí vyhlášky (porušení Legislativních
pravidel  vlády),  či  z hlediska  vlastního  obsahu  vyhlášky  (problematická  ustanovení  § 3
písm.  d/ a § 1  písm.  c/,  týkající  se  kácení v zahradách),  není  vědom, a prostor pro další
aktivity MŽP neshledal.
Na podkladě zhodnocení aktuální situace a se zřetelem k doposud shromážděným
skutečnostem  jsem  se  rozhodl  ve věci  využít  zvláštního  oprávnění  ochránce  dle  § 22
zákona o veřejném ochránci práv („Ochránce je oprávněn doporučit vydání, změnu nebo
zrušení právního nebo vnitřního předpisu. Doporučení podává úřadu, jehož působnosti se
týká, a jde-li o nařízení nebo usnesení vlády nebo zákon, vládě.“). Současně s odesláním
tohoto  dopisu  se  tedy  obracím  na nového  ministra  životního  prostředí  se  svým  již
oficiálním doporučením ve smyslu § 22 odst. 1 cit. zákona přistoupit k novelizaci vyhlášky
ze strany  MŽP. Pro úplnost  informace  uvádím,  že  úřad  je  povinen  dle § 22  odst.  2  cit.
zákona do 60 dnů sdělit své stanovisko k doporučení ochránce.
…”

A v neděli 9.2.2014 se v hlavním zpravodajství ČT objevila zpráva o tom, že ombudsman předložil MŽP návrh na novelizaci dřvinové vyhlášky včetně podložených obav ze zbytečného a nezákonného kácení.

 Prozatím tedy velké poděkování JUDr Křečkovi!
Zita Kazdová

Ze stránek Arniky:
http://arnika.org/chalupova-vyhlaska-ohrozuje-stromy-je-nelegalni-potvrdil-ombudsman

Chalupova vyhláška ohrožuje stromy.
Je nelegální, potvrdil ombudsman

Říká se jí „kácecí vyhláška“, platí zhruba půl roku a bude se muset novelizovat. Vyplývá to z dopisu, který zástupce ombudsmana zaslal novému ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO) a dal tak za pravdu i Arnice. Nevládní organizace Brabce oslovila také a nabídla podrobnou právní argumentaci, které body vyhlášky způsobují největší potíže a komplikují život statisícům majitelů stromů, ale i úřadům. Už dříve se Arnika obracela na ex-ministra Chalupu (ODS), který problematickou vyhlášku vydal, i na jeho nástupce ex-ministra Podivínského, avšak marně. Řada odborníků je přesvědčena, že je vyhláška v rozporu se zákonem a část je pravděpodobně i protiústavní.