Jak vznikal projekt prameniště Běchovického potoka?

 Praha 21, 4.6.2017

Kolem projektu „prameniště“ je dnes mnoho povyku. Na jedné straně  probíhá amatérské fízlování  známých újedských protagonistů kolem Magazínu OKO u magistrátu bez ohledu na riziko poničení vztahů újezdských občanských organizací a hl.m.Prahy. Záminkou je zjištování, zda magistrátních 100 tisíc Kč na vyčištěni, zvelebení a údržbu zanedbaných pozemků MČ o rozloze 7 000 m2 není na dvouletý projekt příliš.

Magazín OKO k tomu šíří, že státem registrovaný tok IDVT 10102790, zvaný Běchovický potok, nikde nepramení, hlavní či pobočné prameniště neexistují, a vlastně i celý potok v oblasti, tak jak je vedný v evidenci vodních toků, je vymyšlený. Na písemné upozornění magistrátu, aby od šíření zkreslených informací upustil, reaguje zesměšněním magistrátu v magazínu.  Když se po roce ukázalo, že v lokalitě voda je a po vyčištění prostoru od ruderálních porostů se objevila tůňka (fakultativní prvek projektu, tedy potenciálně vysýchavá – podstatou projektu není,  zda se výskyt vody nazývá prameništěm, mokřadem či tůňkou, ale jak lokalita funguje) změnil  v čísle 10/2017 magazín svou rétoriku a obvinil projekt maření obživy obyvatel zabráním orné půdy,  protože místo vysušení lokality, které se nepovedlo ani meliorizátořům z 50. let,  spolek revitalizoval mokřad pročištěním tůňky, osazením luční vegetací a stromy.

A tak v době, kdy členové STROMU navštěvují jednání ohledně přeložky I/12, aby výstavba čtyřproudé silnice oddělné pruhem ochranného zeleného pásu lesa směrem k hranici zástavby plánovaná Prahou a státem v horizontu pěti let dopadla pro MČ co nejlépe, řeší magazín OKO, zda v uvedené oblasti nepřipravil Újezdský STROM obyvatele o ornou půdu „zalesněním“ (OKO na straně 15 čísla 10/2017. Skutečnost: v projektu bylo vysazeno 5 stromů). 

O obchvatu zřejmě v magazinu OKO neví, proč by jinak autor bránil meliorace mezi Kolodějemi a naší MČ proti stromům a nedej bože „lesíku“? Očekávám proto od spolku OKO lítý odboj proti vybudování obchvatu, který zabere ornou půdu.  I proti ochranému pásu lesa plánovaném MHMP, který podle autora naruší meliorace. Kdo ví, zda již anonymní nebo dokonce podespaná podání spolku OKO nedorazila do právě probíhajícího řízení EIA. Vzhledem k svéhlavé argumetaci typu „sudkulatý rystupije, … orná půda … tentoryje“  se možná máme co obávat, že půjde o první újezdskou skutečně „ekoteroristickou“ protiobchvatovou organizaci.

Ale zpátky k původní otázce. Vyfabuloval si porojekt prameniště sám Újezdský STROM ve „slonovinové věži, …  a tedy špatně? Jak tedy vznikal projekt prameniště Běchovického potoka?

Nechceme přidávat další nánosy obhajob a protiargumentů. Proti popiračství se beztak nelze bránit. Nechme promluvit přímo zápisy z jednání Komise životního prostředí Rady MČ Praha 21, kde se požadavek na řešení lokality objevil již v roce 2011. Nechť jsou tyto texty dokladem , že projekt vznikal obezřetně a pomalu jako snaha občanů, odborníků (v našem okolí například projekt opravy rybníku v Klánovickém lese či revitalizace suchého poldru Ćihadla)  i samosprávy (Odbor životního prostředí a dopravy MČ), a byl to dlouhodobý proces. Jsou uvedeny výpisy z nejdůležitejších jednání komise, kde se o projektu jednalo. Ze zápisů je také zřejmé, že příprava projektu probíhala 4 roky za 3 různých předsedů komise, nebyla tedy dílem nějakého jednoho pána či paní XY.

Teprve v březnu roku 2014, tedy po třech letech jednání dostává člen komise, který projekt připravoval, úkol využít připravené podklady v rámci grantové příležitosti nadace Nestlé. MČ však nemohla dle podmínek v grantovém řízení žádost podat, oslovili tedy Újezdský STROM, jehož někteří členové projekt z komise znali, zda by byl ochoten projekt přihlásit. Okrašlovací spolek souhlasil a na následujícím jednání v dubnu 2014 podal informaci, že dostál slibu a projekt z poskytnutých podkladů žádost podal.

Napoprvé jsme u Nestlé úspěšní nebyli. Nevzdali jsme se, i když čas a práce vynaložená nezištně a ve volném čase na grantovou administrativu bývá značná. Táž myšlenka, podrobněji rozpracovaná a využitá pro grantovou výzvu u hl.města Prahy už úspěšná byla.  Smlouvu s hl.m.Prahou jsme podepsali 31.7.2015. 

Projektu „Prameništěnebyla přidělena celá požadovaná částka, ve spolupráci s  hl.m. Prahou  jsme ji museli snížit z 200 tisíc na 100 tisíc Kč pro všechny roky trvání projektu.  Něktré činnosti se ve spolupráci s hl.m. Praha vyškrtly (např. tisk 1000 katalogů k výstavě Voda živá, za což jsme magazínem OKO napadáni, ač z jiných článků je jasné, že vědí o snížení grantu na polovinu a je tedy logické, že všechny původně předkádané činnosti nemohou být po dohodě s hl.m. Prahou realizovány), jiné, které byly pro projekt nezbytné jsme museli dodat sponzorsky, například vyměření pozemků. V projektu není a nebyla také žádná odměna za práci spolku. Grant řeší jen prokazatelné náklady na materiál a platby subkontraktorům. Přesto jsme považovali za samozřejmost projekt pro obec převzít, podpořit a několikaletou práci aktivních místních občanů, úředníků a odborníků, kteří projekt připravovali, nezmařit.

Zda si za uvedenou práci pro zlepšení našeho okolí zaslouží okrašlovací spolek pozornost a „takovou“ podporu různých subjektů, jaká je mu dnes věnována, nechť si zváží každý čtenář sám.  Na každý pád, házení klacků pod nohy úspěšnějším, závist, fízlování a pomluvy – to není nejlepší vizitkou MČ a jako alternativa k vzájemné spoluprácí nikam nepovedou. Nechť si ten, koho se to týká, dá ruku na srdce a zamyslí se nad svou motivací.  Je opravdu cílem dobrovolníky pracující ve svém volném čase, nezištně, pro lepší obec, odradit a otrávit? Cui bono?

Výbor Spolku pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování MČ Praha 21

Děkujeme všem, kdo se na projektu podílejí a přikládáme výtah ze zápisů z jednání Komise životního prostředí Rady MČ Praha 21 dokumentující vznik projektu. Zápisy jsou nebo by měly být na stránkách MČ Praha 21 veřejně dostupné.


AKTUALIZACE ZK:

Dopis z MHMP “Věc: Zavádějící informace uvedené v MAGAZÍNU OKO” ze dne 9.1.2017, adresovaný Spolku Oko a na vědomí zaslaný starostce MČ P21 (K.J.Čechové), OŽPD MČ P21 (zastupující vedoucí Ing.Gurovičové), Komisi životního prostředi RMČ P21 (předsedkyni J.Jenšovské a radní MČ P21 za ProPrahu) a též spolku Újezdský STROM – přílohou této stránky.