Jiřetín? Jiřetín!

LIMITY TĚŽBY JSME MY – JIŘETÍN NEDÁME!
petici je možno podepsat na
http://www.petice24.com/slib_neposlusnosti


P r o h l á š e n í
účastníků demonstrace proti úvahám vlády ČR o prolomení územních ekologických limitů těžby v Severočeské hnědouhelné pánvi, konané v Horním Jiřetíně dne 28. ledna 2015

Dne 28. ledna 2015 se sešlo na 400 obyvatel nejen Horního Jiřetína, Černic a
Litvínova, ohrožených záměry pokračování těžby Velkolomu Československé armády, dalších obcí Severočeské hnědouhelné pánve, ohrožených postupem Velkolomu Bílina, za stanovené územní ekologické limity povrchové těžby uhlí, ale i z jiných míst celé České republiky, aby v předvečer odborářské demonstrace před Úřadem vlády ČR za prolomení limitů těžby dle variant uvažovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyjádřili zásadní nesouhlas se všemi variantami prolomení limitů za linie, stanovené usnesením vlády č. 444/1991.
Účastníci vyjádřili přesvědčení, že nepominul žádný z důvodů, pro které byly limity vyhlášeny, tedy ochrana zbylých sídel v SHP, majetků a zdraví jejich obyvatel, dosud zachovaných památek, zbytků přírody a krajiny, vodního režimu a územního systému ekologické stability krajiny, nezdevastovaných dosavadní těžbou. Prolomením limitů na VČSA by nejen nevznikly žádné nové pracovní příležitosti, ale bylo by zlikvidováno přes 800 pracovních míst jen v Horním Jiřetíně a na 4100 pracovních míst v chemických a jiných závodech v prostoru Litvínova Záluží.

Účastníci si připomenuli památku více než stovky sídel, která v minulých desetiletích zanikla v důsledku povrchové těžby uhlí a připomněli si duševní traumata, spojená u mnohých jejich obyvatel několikerým vynuceným stěhováním a ztrátami kořenů, které už by se neměly opakovat.
Dnes se stále větší naléhavostí přibývá další důvod pro útlum těžby uhlí jen pro jeho spalování s nízkou energetickou účinností. Pokračování povrchové těžby uhlí a jeho spalování pro výrobu elektřiny a tepla v rozsahu uvažovaném vládou ČR je v rozporu se zájmem a snahou EU i celého mezinárodního společenství OSN o redukci emisí skleníkových plynů k omezení vlivů lidské činnosti na globální změny klimatu.

Účastníci demonstrace proto požadují, aby vláda ČR zajistila, že budou záruky a sliby dané vládami ČSFR a ČR v Programu ozdravení Severočeského kraje z roku 1990, jejichž jsou limity součástí, nadále už trvale respektovány a dodržovány.
Navíc požadují, aby byly konečně policií ČR vyšetřeny a případně i českými, ne jen švýcarskými soudy postiženi ti, kdo se podíleli na způsobu privatizace Severočeských hnědouhelných dolů a a podílejí dodnes na nevýhodném rozdělování výnosů z těžby uhlí jako vyhrazeného nerostu, tvořícího národní bohatství, mezi těžaře, dotčené obce, kraj a stát. Tento poměr je skandálně nevýhodný pro stát a jeho obyvatele a výhodný pro soukromé těžaře a je třeba ho změnit ve prospěch celé společnosti, dotčeného kraje, obcí, jejich obyvatel.

Je načase začít plnit závazky vůči tomuto kraji, chránit zájmy veřejné a neprodlužovat jeho devastaci a utrpení obyvatel v zájmu soukromých podnikatelů. Je načase přestat prodlužovat zlou minulost a začít i v tomto kraji životní podmínky obyvatel zlepšovat, nikoliv dále ničit.

V Horním Jiřetíně 28. ledna 2015

K tématu:


Územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách
jsou závazným usnesením vlády Petra Pitharta č. 444 ze dne 30. října 1991,[1] které bylo přijato na návrh tehdejšího ministra životního prostředí Ivana Dejmala. Definuje linie, za které nesmí postoupit těžby v jednotlivých severočeských dolech.
Hlavním důvodem stanovení limitů byla ochrana životního prostředí a krajiny v oblasti severních Čech. Limity slouží jako vládní záruka severočeským obcím, že se nadále nebude zhoršovat jejich prostředí a že mají dlouhodobou perspektivu své existence, mají chránit i zbytky přírody i dopravní a technické infrastruktury severočeské hnědouhelné pánve.[3] Prakticky od začátku 21. století probíhají z různých stran stále se opakující pokusu o revizi usnesení vlády z roku 1992 a prolomení limitů stanovených tímto usnesením.

podrobné info přehledně aktualizované:
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_limity_t%C4%9B%C5%BEby_hn%C4%9Bd%C3%A9ho_uhl%C3%AD_v_severn%C3%ADch_%C4%8Cech%C3%A1ch

téma budeme sledovat a postupně doplňovat:

S Horním Jiřetínem by zaniklo 811 pracovních míst

Předseda ČMKOS Josef Středula v minulých dnech v Právu a Radiožurnálu vytáhl do boje za zbourání Horního Jiřetína a Černic. Pokusil se přitom zaštítit i údajnými zájmy obyvatel Horního Jiřetína. Starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt považuje za vhodné reagovat…CTĚTE:
http://www.stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1161:s-hornim-jiretinem-by-zaniklo-811-pracovnich-mist&catid=57&Itemid=57

Rypadlo v ložnici aneb Zastaví se to u Litvínova?

Prezident Zeman považuje prolomení limitů těžby hnědého uhlí za menší zlo než jejich zachování, tripartita se na žádné z variant v pondělí neshodla a média se plní úvahami, zda limity prolomit, či nikoliv… Vydejme se s Vratislavem Ludvíkem do Podkrušnohoří – a zkusme počítat, aniž bychom podléhali účelovým chimérám.

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/rypadlo-v-loznici-aneb-zastavi-se-to-u-litvinova-fu4-/tema.aspx?c=A150204_001059_pozice-tema_kasa

Záznam besedy, která byla vysílána dne 2. 2. 2015 v 19:10 k limitům těžby k SHR, ve které povídá o problému člen Společnosti pro trvale udržitelný život ( STUŽ)  ing. arch. Martin Říha si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu.

LIMITY TĚŽBY JSME MY – JIŘETÍN NEDÁME!
petici je možno podepsat na
http://www.petice24.com/slib_neposlusnosti

Příběh limitů těžby: A teď počítejme…

Představme si, že jsme těžaři, že jsme prolomili těžební limity, zbourali dvě obce, zainvestovali do technologie a najeli na ekonomickou těžbu ve výši šesti milionů tun za rok… Nad opět rozvířenou debatou o limitech těžby se zamýšlí Tomáš Vlček, 17.2.2015, Česká pozice

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/pribeh-limitu-tezby-a-ted-pocitejme-d6p-/forum.aspx?c=A150216_160621_pozice-forum_kasa


Polemika: Limity prolamovat nemusíme.
Ani kvůli Němcům

„Není vypočítávání kapacity velkých zdrojů, jejich propojování dálkovým vedením a akceptování zvyšující se spotřeby energie passé?“ ptá se v reakci na článek Vladimíra Wagnera Jiří Koželouh z Hnutí Duha. A mimo jiné podotýká: „Už se současnými technologiemi lze srazit spotřebu energie v českém průmyslu o 23 procent – ekvivalent výroby dvou jaderných elektráren Temelín.“ 

Jiří Koželouh 19.2.2015

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/polemika-limity-prolamovat-nemusime-ani-kvuli-nemcum-pf2-/forum.aspx?c=A150217_104548_pozice-forum_kasa

Stanovisko STUŽ z 18.2.2015 najdete na
http://www.stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:stanovisko-stuz-c-126-ke-snaham-o-zmeny-uzemnich-ekologickych-limitu-tezby-hnedeho-uhli&catid=94&Itemid=23