Lipové stromořadí ke hřbitovu – III.etapa_dokončení grantu

Lipové stromořadí ke hřbitovu

Praha 21 – Újezd nad lesy – III. etapa

krátká závěrečná zpráva

Dotace ve výši 100 000,-Kč

poskytnutá usnesením Rady hl.m.P. č.829 ze dne 21.5.2013

spolku Újezdský STROM
– Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.

Čenovická 2145, 190 16 Praha 9

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE č. DOT/85/03/001170/2013

Tématická oblast:

I. Oblast veřejné zeleně

1)Zlepšení stavu zatíženého městského prostředí výsadbou a údržbou dřevin jako krajinotvorného prvku


řešitelé:

dokumentace a administrativa projektu, medializace, zpracování fotodokumentace a mapových podkladů, zpracování průběžné a závěrečné zprávy:
MUDr Zita Kazdová, členka Výboru, Újezdský STROM

organizace přípravných prací a výsadby, spoluúčast MČ P21:
Dana Slabochová – referent OŽPD ÚMČ Praha 21

externí spolupráce:
návrh sadových úprav a řešení výchozího problému:
Ing. Jan Albert – Zahradnické a arboristické práce

provedené úpravy a zahradnické práce
Hauk – Štěpán – Ustohal
Na Skále 95, 251 62 Svojetice

spoluúčast:
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 Újezd nad Lesy, IČ: 00240923

Umístění pozemků:

obec Praha 9 – MČ Praha 21

katastrální území – Újezd nad Lesy
parc.č. 4262/23 – orná půda, se způsobem ochrany zemědělský půdní fond

parc.č. 4262/34 – ostatní plocha, využití pozemku ostatní komunikace

parc.č. 4271/1 – ostatní plocha, využití pozemku ostatní komunikace

parc.č. 4271/9 – ostatní plocha, využití pozemku ostatní komunikace

parc.č. 4272/11 – ostatní plocha, využití pozemku ostatní komunikace

parc.č. 4274 – ostatní plocha, využití pozemku ostatní komunikace

Projekt získal podporu Rady MČ P21, souhlas s realizací byl součástí podané žádosti.


Podpořený projekt a jeho souvislosti:

Lipové stromořadí ke hřbitovu III.etapa je součástí dlouhodobého projektu „Výletní okruh k Trojmezí pod Skalkou“.

Postupně jej vytváříme od vlakové zastávky Praha – Klánovice, (1) naučnou stezku Lesní galerie, přes (2) význačné body Újezda nad Lesy – Masarykova škola, centrum obce „Na křižovatce“, Starý Újezd a (3) Prameniště Běchovického potoka. Dále chodníkem podél ulice Zaříčanské (4) lipovou alejí k (5) Újezdskému hřbitovu. Odtud postupně obnovovanou (6 + 7) lipovou alejí k Trojmezí pod Skalkou, k vyhlídkce pod Skalkou a zpět (8) polní cestou oboustranně lemovanou ovocnými a okrasnými listnatými dřevinami do Ježovické ulice. Ježovickou ulicí k vyústění do ulice Staroújezdské a dále (9) „Jižní spojkou“ na rozcestí polnice z Oplanské ulice. Odtud lze jít ulicemi Újezda podél Běchovického potoka s biokoridorem po levici k Blatovské studánce a na blatovskou náves. Zde je možno použít autobusy MHD, nebo dále jít po turistických značkách do Běchovic nebo opět na vlakovou zastávku Praha – Klánovice ( vlaky PID).

(1)Lesní galerie I – společný projekt Újezdského STROMu, Masarykovy ZŠ, MČ P21 a firemního dobrovolnictví DHL, realizace 2009-2012.

(2)Lesní galerie II projekt Újezdského STROMu z dotace MŽP se spoluúčastí MČ P21, realizace 2013/2014

(3)Revitalizace Prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy – žádost Újezdského STROMu o dotaci Hl.m.P. 2015/2016

(4)Lipové stromořadí ke hřbitovu I.etapa – projekt MČ P21 a Maminy z újezdské roviny o.s. z dotace Hl.m.P., realizace r. 2008

(5)Revitalizace hřbitova – projekt MČ P21 na rozsáhlou rekonstrukci zeleně na újezdském hřbitově na základě dendrologického průzkumu zpracovaného Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví z Průhonic, realizace r. 2007

(6)Lipové stromořadí ke hřbitovu II.etapa – projekt Újezdského STROMu a MČ P21 z dotace Hl.m.P., realizace 2012/2013, navazuje (7) Lipové stromořadí ke hřbitovu III.etapa – projekt Újezdského STROMu a MČ P21 z dotace Hl.m.P., realizace 2013/2014

(8) Úvozová cesta z ul Ježovická pod kopec Skalka – projekt místních dobrovolníků a MČ P21, realizace 2010/2011 (výsadba ovocných a okrasných listnatých dřevin).

(9)„Jižní spojka“ – projekt Újezdského STROMu z dotace Hl.m.P. a firemního sponzoringu DHL, realizace 2014/2015 – probíhá obnova ovocného stromořadí a historické cesty

Výletní okruh k Trojmezí pod Skalkou“ je možné dále větvit a navazovat:
-rozšířením okruhu od hřbitova směrem na Rohožník a Škvoreckou oboru s Naučnou stezkou Králičina
-obnovou cesty do Koloděj z Vyhlídky pod Skalkou

-navázáním na projekt „Cesty, které spojují“ směrem na Sibřinu pod Sibřnskou školou -pokračováním Jižní spojky z rozcestí s polnicí z Oplanské do Běchovic a do Koloděj

Průběh prací

květen 2013

-na projekt jsme získali dotaci 100 000,- Kč – díky za ni! – ale bude nutno podstatně upravit rozpočet a plánované práce, protože původní rozpočet byl na 250 000,- Kč

červen 2013
10.6.
-koordinační schůzka Z.Kazdová ( Újezdský STROM) – D.Slabochová (OŽPD)
-dohoda na úpravě rozpočtu a objemu prací, z dotace bude provedena:

výsadba a následná péče o 4 dominantních lip na Rozcestí pod Trojmezím
výsadba a následná péče o 7 lip tvořících část zamýšleného lipového stromořadí
Z dotace nebude hrazena informační tabule na Rozcestí pod Trojmezím.

Paní Slabochová potvrdila spoluúčast MČ P21:

-úprava terénu před výsadbou, vysbírání odpadu a odvoz na skládku – MČ P21_13 000,-
-odpočinkové místo (sezení a odpadkový koš) na Rozcestí pod Trojmezím MČ P21_10 000,-Kč.

Zbylé stromy (původně plánováno celkem 20 alejových lip) bude MČ dosazovat z uložené náhradní výsadby – aktuálně při rekonstrukci trati (očekávaný začátek rekonstrukce do konce r. 2013) spojené s kácením a povinností náhradní výsadby.

Takto upravený rozpočet s komentářem se stal součástí uzavřené Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Hl.m.P.


září – říjen 2013

Z dotace Hl.m.P. byla dokončena přípravy terénu ( 150m) :vysekání ruderálního porostu, příprava povrchu pro výsadbu, úpravy stávajících keřových porostů, částečné odstranění náletových dřevin, štěpkování větví – štěpka použita na úpravu terénu před výsadbou – v celkové výši 30 000,- Kč dle rozpočtu.
Postupujeme stejně jako v etapě II. – na mezi ponecháváme ostrůvky stávajících keřů a mladých perspektivních dřevin jako úkryt a potravu pro ptáky a drobná zvířata.

Hlavní přípravné práce pro etapu III. provedla MČ P21 na vlastní náklady již v r. 2012:
příprava terénu, odstranění skládek, odvoz odpadu, úprava terénu pro výsadbu,
odstranění a odvoz 93m3 znečištěné zeminy, suti a smíšeného stavebního odpadu
spoluúčast MČ …65 250,- Kč

listopad 2013

8.11.
Z dotace Hl.m.P. bylo vysazeno:
7 lip Tilia cordata obvodu kmínku 14 -16 cm jako jednostranné lipové stromořadí podél cesty od hřbitova v pokračování etapy II.

4 lípy Tilia cordata obvodu kmínku 16 – 18cm na Rozcestí pod Trojmezím
Alejové stromy byly vysazeny do rozestupu 7 až 7,5m, v okolí elektrického vedení do vzdálenosti 8m a byl ponechán volný pás šíře 17 m pod el.vedením.

Vysazení stromů na rozcestí umožňuje bezpečný vjezd na pole sousedící s cestou.

Na rozcestí jsme umístili význačný kámen, pro nějž se ihned ujalo pojmenování „menhir“, ačkoli se skutečným menhirem nemá nic společného 🙂

Výsadbu stromů, včetně upevnění úvazů, kůlů, ochrany kmínků a zamulčování rabátek, zálivky a povýsadbového řezu prováděla firma Hauk–Štěpán–Ustohal Lesnické a zahradnické služby.

15.11.
Zpracovala jsem a poštou odeslala Průběžnou zprávu.
Z přidělené dotace 100 000,- jsme vyčerpali
81 366,-Kč

Zbývá 18 634,-Kč určených na údržbu a zálivku vysazených stromů do konce roku 2014.


OŽPD P21 na vlastní náklady dokončil v r. 2013 plánovanou úpravu lokality:

16 ks lip  – nákup a doprava 36 800,-Kč
16 ks lip  – výsadba a roční následná péče 54 427,-Kč 

Stromy dosadil OŽPD z vlastního rozpočtu, nikoli z uložené náhradní výsadby, jak bylo uvedeno při úpravě grantového rozpočtu ze dne 10.6.2013. Počet vysazených stromů ( celkem 27 lip) nakonec o 7 ks přesáhl i počet uvedený v žádosti před zkrácením rozpočtu a deklarovaný způsob spoluúčasti MČ.
Lokalita Újezdský hřbitov – Rozcestí pod Trojmenzím – Trojmezí je nyní kompletně dosázena.

Další doplnění lokality z prostředků MČ P21 v rámci III.etapy:
závora od ulice Ježovická 16 576,-Kč ( r. 2012)
2 kovové cedule zákaz skládky zabetonované do terénu 4 500,-Kč (r. 2012 – 2013)


Leden – prosinec 2014

Probíhá standardní údržba a péče o vysazené stromy a průběžný úklid lokality.

Společně se spolumajitelem zahradnické firma p.Štěpánem sledujeme během r. 2014 stav tří lip podél cesty, vysazených v III.etapě. Mají drobnější a řídké olistění a jedna lipka „nedodržuje“ vegetační období shodně s ostatními ( pozdní květ, ponechání olistění do listopadu). Z pohledu odborníka není důvod ke znepokojení, všechny stromy jsou vitální a v dobré kondici. Nadcházející vegetační období ( jaro 2015) ukáže aktuální stav předmětných stromů, záruku přebírá zahradnická firma, která výsadbu prováděla.


26.6. 2014

Kontrola s fotodokumentací a zápisem po sedmi měsících po výsadbě. Výsledek je uspokojivý. Celá lokalita Lipového stromořadí, včetně aleje od Ježovické a aleje na kopec Skalka je vysekána a udržována. Všechny stromy, včetně lip, vysazených ve III. etapě a sledovaných tří lip s drobným olistěním, jsou vitální. Stromy jsou ošetřeny výchovným řezem, jsou obnoveny spojnice upevňovacích kůlů, rabátka jsou funkční. Lokalita je místními hojně navštěvována i během všedních dnů.


Prosinec 2014

V sobotu 29.12. jsme přivítali Advent v Újezdě průvodem od Újezdského hřbitova na Rozcestí pod Trojmezím. Sešli se dospělí i děti a ve volné krajině za humny našich domovů jsme kráčeli po obnovené cestě, stromořadím mladých lip, se světýlky, zpíváním adventních písní a četbou tematických textů až k našemu „menhiru“, kde jsme zapálili první adventní svíci.

Ukončení grantu k 31.12.2014
Projektem Lipové stromořadí ke hřbitovu – III.etapa byla dokončena obnova cest a stromořadí okolo újezdského hřbitova. Na revitalizaci této lokality se v období 2007 – 2014 výrazně podílela MČ P21, místní dobrovolníci a místní občanské aktivity. Újezdský STROM se zapojil v období 2012 – 2014 a přispěl částkou 280 000,- Kč díky dvěma dotacím Hl.m.Prahy.

III.etapa lipového stromořadí doplnila část okruhu „Zaříčanská – Újezdský hřbitov – Rozcestí pod Trojmezím – Ježovická“ a stala se součástí obnovené krajiny s původními cestami a návratem stromořadí.


Následná péče o vysazené stromy

Po třech letech od výsadby převezme III.etapu Lipového stromořadí u hřbitova do správy Odboru majetku a investic a do péče Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ P21.

OŽPD P21 bude provádět standardní péči jako o ostatní svěřené dřeviny v MČ ( řez, zálivka, hnojení). Předpokládáme, že bude též pokračovat ve sledování čistoty v těchto místech a operativně zajišťovat úklid vzniklého nepořádku, jako tomu bylo dosud.


Medializace:

-Újezdský zpravodaj – leden 2015

-webové stránky Újezdský STROM v článcích:

Lipové stromořadí ke hřbitovu-II.etapa _ukončení grantu

Přehled grantů a dotací Újezdského STROMu v letech 2009 – 2014

Lipové stromořadí ke hřbitovu- III.etapa_dokončení grantu

-VZ Újezdský STROM_r. 2013, 2014


Shrnutí

Z přidělené dotace Hl.m.P 2013/2014 bylo vysazeno:

7 balových stromů Tilia cordata ( do aleje)
s obvodem kmínku 14 – 16 cm a nasazením korunky ve výšce 2,2m, včetně pomocného materiálu

4 balové stromy Tilia cordata ( na Rozcestí pod Trojmezím)
obvodu kmínku 16 – 18cm a nasazením korunky ve výšce 2,2m, včetně pomocného materiálu

Z přidělené dotace byla dále zajištěna:

-povýsadbová péče ( řez, zálivka, úpravy kotvení) všech vysazených stromů

-terénní úpravy zeleného pásu a keřového patra, vysekání a příprava povrchu před výsadbou

Tyto práce byly provedeny s finančním přispěním Hlavního města Prahy.
Byla vyčerpána celá přidělená dotace ve výši 100 000,- Kč, byl dodržen termín i rozpočet.

Ve vyčíslení spoluúčasti rozpoložkovala OŽPD P21 investici MČ P21 do dokončení III.etapy od r. 2012 – viz průběh prací. Celková částka je 177 553,- Kč

Po třech letech od výsadby převezme III.etapu Lipového stromořadí u hřbitova do správy Odboru majetku a investic a do péče Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ P21.


Poděkování

Děkuji Hlavnímu městu Praze za poskytování finanční pomoci, krterá nám umožnila postupně obnovit lipové stromořadí ke hřbitovu v Újezdě nad Lesy. Děkuji Ing. Rysové z Oddělení péče o zeleň MHM za konzultace v průběhu příprav a realizace projektu.
Děkuji paní Daně Slabochové z OŽPD P21 za zajištění přípravných a výsadbových prací a spoluúčasti MČ P21.

Děkuji starostovi RNDr. Pavlu Roušarovi a Radě MČ P21, že v období 2010 – 2014 povzbuzovali veškeré občanské aktivity a systematickou péči o ochranu a tvorbu prostředí Újezda nad Lesy stanovili jako jednu ze svých priorit. Dokončení obnovy starých cest s alejemi okolo Újezdského hřbitova a nakročení k jejich pokračování a napojování s využitím práce dobrovolníků a finanční podpory Hl.m.Prahy
je součástí a reálným výsledkem naplňování prvního Strategického plánu Újezda nad Lesy, přijatého v r. 2012.


MUDr Zita Kazdová, členka Výboru Újezdský STROM
26.1.2015