Metropolitní a strategický plán Prahy

Příprava Strategického a Metropolitního plánu

hlavního města Prahy

v úterý 3. června 2013 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

 

V současné době probíhá intenzivní příprava  nového Strategického plánu Prahy a souběžně i Metropolitního, resp. územního plánu hl. m. Prahy. Do panelové diskuze jsme pozvali zástupce města, zpracovatele, tj. Institutu plánování a rozvoje HMP a další panelisty, kteří se v problematice strategického a(nebo) Metropolitního plánu angažují.

 

Protože se STUŽ zabývá problematikou udržitelnosti, budou naše členy i pozvané zástupce městských částí  a veřejnosti  v prvé řadě zajímat následující okruhy otázek (doplněné následnými otázkami z auditoria):

1. Vzhledem k současné tvorbě obou plánů, jak budou zakomponovány priority tvořeného Strategického plánu do Metropolitního plánu a naopak, jak komunikují oba zpracovatelské týmy a jak se současný stav přípravy Metropolitního plánu odrazí ve strategickém plánu? 

2. Jak budou oba plány respektovat udržitelný rozvoj území? Budou jejich návrhy obsahovat i variantní řešení a vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), resp. na udržitelný vývoj území (VVURÚ) dle platné legislativy pro územní plánování a pro vyhodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí?

3. Jaké budou priority obou plánů ve všech třech pilířích udržitelnosti: ekonomickém, sociálním a environmentálním, jak bude vyhodnocována jejich vyváženost tak, aby skutečně zajišťovaly směřování k udržitelnému rozvoji, tj. ke komplexní kvalitě života?

4. Jak je zajištěna koordinace s plánováním a skutečným vývojem v sousedním Středočeském kraji a s plány jednotlivých městských částí, zvláště těch vytvářených s účastí veřejnosti dle metod komunitního plánování a metod místních Agend 21?

5. Jak je navrhováno a jak bude zajištěno hodnocení úspěšnosti implementace těchto plánů, jaké budou vybrány indikátory, sledující plnění těchto plánů, opět zvláště ve směřování k udržitelnému rozvoji?

6. Jak je zapojena veřejnost – i odborná – do přípravy těchto plánů a v kterých fázích přípravy? 

7. Jak dalece bude strategický plán reflektovat přípravu strategií dle metodiky vlády a standardů EU, aby se i Praha (spolu se Středočeským krajem) mohla ucházet o podporu z fondů EU?

8. Ve veřejnosti panují obavy, že zredukování počtu kategorií funkčního využití území i regulativů v Metropolitním plánu oproti projednanému, ale potom zavrženému konceptu územního plánu z roku 2010, povede k okleštění nástrojů státní správy pro ochranu Pražské památkové rezervace, památek, krajiny i přírody Prahy a jejích zděděných hodnot, včetně chráněných panoramat na horizontech a že proklamace o jejich ochraně budou právně nevymahatelné, že se Praha stane volným ringem pro developerské projekty nerespektující urbánní kontext a pro ctižádost některých ambiciózních architektů v jejich službách. Lze tyto obavy vyvrátit?

9. Jak bude  docíleno, aby oba plány napříště respektovali i pražští zastupitelé a radní? Není tajemstvím, že právě oni si pod tlakem developerů často vynucovali na OÚR MHMP a ÚRM  i na úřadech městských částí porušení zásad, které předtím sami odhlasovali při schválení Strategického i Územního plánu?

 

K diskuzi byli pozváni:

 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor  HMP

Ing. Jitka Cvetlerová, ředitelka odboru územního plánu Magistrátu HMP

Doc.Ing.arch. Roman Koucký, ředitel sekce strategického plánování města Institutu plánování a rozvoje HMP

Ing.arch. Jan Kasl, Institut plánování a  rozvoje HMP

Arch. Petr Štěpánek , Institut plánování a  rozvoje HMP

 

Ing.arch. Milan Kőrner, atelier AURS, člen Ozvučné desky

Ing. arch. Tomáš Vích, ateliér AA Vích f.o. a Pražský urbanistický kroužek Praguewatch

Akad. arch. Václav Králíček, specialista v oblasti památkové péče

 

Vendula Zahumenská, Centrum pro podporu občanů, Arnika

Mgr. Petr Štěpánek, CSc, zastupitel Praha 4, Strana zelených

 

 

Diskuzi bude moderovat 

Pavel Šremer,  místopředseda STUŽ

 

 VSTUP VOLNÝ


 

Společnost pro trvale udržitelný život

Sekretariát a poštovní adresa:   Krkonošská 1, 120 00 Praha 2    

mobil: 604 171921  e-mail: stuz@ecn.cz 

www.stuz.cz

Info o územním plánu sledujte též na www.arnika.org