Otevřený dopis Újezdského STROMu klánovické radnici

Vážený pane starosto, vážení radní v Klánovicích,

dovolte mi, abych vám jménem občanského sdružení Újezdský STROM blahopřála ke zvolení.

Doufám, že vaše práce přinese Klánovicím pokoj a prospěch.

Apeluji na vás, abyste bezodkladně činili všechny kroky, které povedou ke změně územního plánu v oblasti plánovaného golfového areálu v Klánovickém lese a to tak, aby byl les zcela zachován a na jeho území v budocnosti nemohla vzniknout tato, ani žádná jiná stavba. Naše občanské sdružení vám v této práci vždy bude ochotným a pomáhajícím partnerem. Doufám, že Klánovický les bude proto v nejkratší možné době ochráněn a obavy o jeho budoucnost přestanou ležet nad Klánovicemi, Újezdem a okolními obcemi jako přízrak, který nás všechny tíží a zaměstnává tak, že znemožňuje prakticky jakoukoli jinou činnost ve prospěch místa, ve kterém žijeme.

Druhá má žádost se- jak jinak-opět týká Klánovic, jejich zahrad a celkového urbanistického charakteru. Déle než rok je Újezdský STROM řádným účastníkem všech újezdských a klánovických řízení o povolení kácení stromů rostoucích mimo les. Na tato řízení chodím v 99% já a vidím, jak se obec, jejíž přitažlivost spočívá jednak v sousedství lesa a jednak ve velkorysých, vzrostlých zahradách s charakteristickými vilami i méně honosnými domy, před očima mění v tuctovou obytnou čtvrť na kraji města.

Původní pozemky jsou často děleny tak, že místo původního domu a rozlehlé zahrady jsou najednou domy dva a zahrada žádná.

Investoři a stavebníci, přilákáni věhlasem předválečných Klánovic, bourají původní domy, kácí staré zahrady a staví megadomy s miniaturními unifikovanými zahrádkami.

Parazitují na geniu loci, který sami nenávratně ničí!

Klánovické parcely jsou často zalesněné, se starými sady nebo skoro parkovou úpravu. Jak je možné, že si obec toto bohatství nechrání a nestanoví jasná a přísná pravidla pro novostavby, jejich umístění na parcele a poměr zastavěnosti včetně zpevněných ploch vůči zahradě ?!

Územní plán počítá s různými koeficienty zastavěnosti, to znamená, že někde lze zastavět třeba až 30% plochy pozemku a některé pozemky není možno zastavět vůbec! Stejně tak to je i s výstavbou na pozemcích v přírodní rezervaci Klánovice-Čihadla, kam Klánovice spadají. Jak je tedy možné, že ani toto základní pravidlo často není dodržováno a obec dodržování účinně nekontroluje ?!

Skoro každé druhé řízení o kácení stromů je v Klánovicích vedeno z důvodu stavby domu, garáže, přístavby, vjezdu atd. Nové plány domů ale v nejmenším nerespektují dané podmínky na pozemcích a zcela ojediněle počítají s přítomností stávající zeleně. Zlaté pravidlo, že kvalitní architektura se pozná podle toho, jak reaguje na danou lokalitu a jak přirozeně umísťuje novostavbu do zahrady, v Klánovicích neplatí? Všechny novostavby jsou si nakonec podobné jako vejce vejci. Parcela obehnaná zdí, kterou přerušuje jenom monstrózní vjezd do dvojgaráže.

Plány na novostavby projektanti i zde často vytvářejí pouze podle katastrální mapy a automaticky počítají s tím, že případné stromy budou „odstraněny“. To je úplná rezignace na hodnoty architektonické i přírodní, které z Klánovic vždy dělaly mimořádnou pražskou lokalitu.

Obecně vidím velký problém v tom, že stavební řízení, které se o stromy vůbec nezajímá, má prioritní postavení v rozhodování o povolení stavby. Řízení o kácení je do soukolí stavebních povolení jaksi vmezeřeno a prakticky nemá možnost stavební řízení ovlivnit. To je chronický nedostatek zákona, který je platný v celé republice.

Není ale možné, aby obec trpně přijímala rozhodování státní správy a nijak nezasahovala ve prospěch koncepce svého rozvoje a charakteru!

Okamžitým řešením je ustavení skutečně funkční komise životního prostředí a skutečně funkční komise stavební. Obě by měly úzce spolupracovat a měly by být zavázány koncepcí obce, o které rozhodujete vy. Podoba nové výstavby, její začlenění do urbanistického charakteru obce a v konečném důsledku i ochrana stávajících vzrostlých stromů v zahradách je nejsnáze usměrnitelná právě spoluprací stavební komise a komise životního prostředí.

Je povinností obce takto včasně a jasně vstupovat do plánů stavebníků a korigovat je podle své dlouhodobé vize a koncepce!

Domnívám se, že současný způsob řízení o povolování kácení dřevin rostoucích mimo les v Klánovicích je dlouhodobě neudržitelný. Občanské sdružení supluje v těchto řízeních činnost obce a to, že obec vysílá do těchto řízení jediného obětavého dobrovolníka ze stávající komise životního prostředí, jehož vyjádření se v rozhodnutích nijak nereflektuje, považuji jednak za zneužívání pana Jarolíma a jednak za velké selhání zájmu obce na zachování klánovických stromů.

Z dosavadních 30 řízení, ve kterých jsme účastníky, jsme se prozatím 8x odvolali proti rozhodnutí místního správního orgánu. Odvolací orgán MHMP prozatím jedno odvolání zamítnul ( ve prospěch kácení 22 stromů FGRP) a ve třech nám dal zapravdu a řízení vrátil k novému projednání. V těchto třiceti řízeních se rozhoduje o skácení asi 135 vzrostlých stromů ( během přibližně jednoho roku!) obvodu kmene nad 80 cm. Ekologická újma, která vznikne jejich případným vykácením dosahuje mnohamilionových hodnot.

Černá kácení, která obec nijak nesleduje, nezabraňuje jim ani je netrestá, toto alarmující skóre minimálně zdvojnásobí!

Selhává i povinné uložení náhradní výsadby, která má ideálně zajistit náhradu ztracených korun stromů do pěti let od vykácení. Při takto masivním kácení, jaké probíhá v Klánovicích, musí obec disponovat pozemky, na které je možné nové stromy sázet, jestliže se „nevejdou“ do zahrad zmenšených rozdělením či naddimenzovanou zástavbou. Kromě opakovaného umisťování jeřábů do ulice Aranžerské ale nebyl určen jediný pozemek v majetku obce, kde by se dala náhradní výsadba provést.

Velký dluh klánovické radnice vidím i v tom, že doposud se veřejně, opakovaně a samozřejmě nezastávala ani Klánovického lesa, ani svých zahrad a stromů.

Dotáhněte prosím boj za les do vítězného konce.

Vraťte občanům hrdost na klánovické stromy a trpělivě odbourávejte nánosy lhostejnosti a mediálně podporovaného panického strachu před stromem větším než je kytka v květináči.

Podobné úkoly stojí i před újezdskou radnicí, i když jsou historické, stavební i přírodní podmínky Újezda v mnohém odlišné. Můžu ale s radostí konstatovat, že nová rada vzala otázky zastavěnosti a zachování přírodního charakteru bydlení za své a začíná na nich pracovat.

Vážený pane starosto, vážení radní,

naléhavě vás prosím o řešení uvedených palčivých klánovických problémů. V zájmu budoucí podoby Klánovic, v zájmu jedinečného přírodního prostředí, kterým jste obdarováni.

Na vás nyní leží odpovědnost za smysluplné využití všech cest vedoucích k záchraně lesa a k rehabilitaci charakteru Klánovic.

Přeji vám jednoznačný úspěch v této práci a jsem s pozdravem

MUDr Zita Kazdová

Újezdský STROM o.s.

V Újezdě nad Lesy, dne 1.12.2010