Koaliční smlouva podepsána – Otevřený Újezd, jehož kandidátku podporoval Újezdský STROM, získá pozici starosty (edit po volbě straosty: původní nadpis psán před volbou předsedy spolku Újezdský STROM starostou. Starosta s přijetím funkce ukončil členství ve spolku, aby předešel nařčením z možného střetu zájmů)

Společně s TOP09, ČSSD a VV jsme vytvořili koalici a podepsali níže uvedenou smlouvu. Újezdský STROM (edit po volbě starosty: tj.  spolkem nabídnutý a podporovaný kandidát v rámco volební strany Otevřený Újezd) tak společně se svými partnery přebírá zodpovědnost za další rozvoj Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy! ODS po sedmi letech vládnutí přechází do opozice. Do koaliční smlouvy jsme prosadili většinu z našich programových cílů a věříme, že společně s Vámi prosadíme změny, o které velmi dlouho usilujeme. Naše občanské sdružení tak dostává nový směr. Jsme otevření, předkládáme Vám plné znění naší koaliční smlouvy:

Koaliční smlouva „Spolu s občany“ pro volební období 2010-2014
v Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy

Volební strany Otevřený Újezd, TOP 09, ČSSD a Věci veřejné, jejichž zástupci byli podle výsledků voleb konaných 15-16.10.2010 zvoleni do Zastupitelstva Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy, při vědomí odpovědnosti za racionální správu a budoucí rozvoj městské části uzavírají tímto smlouvu o vytvoření většinové koalice v zastupitelstvu pro volební období 2010 – 2014.

1. Rada městské části
1.1. Celkový počet členů rady je pět.
1.2. Rada je složena ze starosty, 2 zástupců starosty a 2 radních.
1.3. Paritní obsazení Rady MČ :

1. Starosta – zastupitel za Otevřený Újezd
2. Zástupce starosty – zastupitel za TOP 09
3. Zástupce starosty – zastupitel za ČSSD
4. Radní – zastupitel za TOP 09
5. Radní – zastupitel za VV

1.4. Personální obsazení Rady MČ po dohodě volebních stran je:

1. Starosta – Pavel Roušar
2. Zástupce starosty – Stanislav Kyzlink
3. Zástupce starosty – Jan Slezák
4. Radní – Karla Jakob Čechová
5. Radní – Petr Duchek

1.5. Kompetence členů rady:

Starosta – Pavel Roušar (Otevřený Újezd):
kancelář starosty, oblast koncepce a rozvoje, oblast životního prostředí, projekty Evropské unie, oblast vnějších vztahů a informací, oblast sociálních služeb a pomoci

Zástupce starosty – Stanislav Kyzlink (TOP09):
oblast majetkoprávní a oblast informatiky, městská policie

Zástupce starosty – Jan Slezák (ČSSD)
oblast ekonomiky a investic, oblast bezpečnosti a ochrany majetku, oblast dopravy

Radní – Karla Jakob Čechová (TOP 09)
školství, kultura, sport a volnočasové aktivity, řízení Újezdského zpravodaje

Radní – Petr Duchek (VV)
oblast vnitřního auditu a kontroly, problematika seniorů

2. Změny v Radě
2.1. V případě změny na kterémkoli místě v radě, bude její nový člen z téže volební strany. Hlasování o odvolání nebo zvolení nového člena rady musí předcházet koaliční jednání. Konkrétní koaliční dohoda o změně v Radě bude promítnuta dodatkem Koaliční smlouvy.

3. Výbory
3.1. Zřizují se dva výbory: Finanční výbor a Kontrolní výbor
3.2. Mohou být zřízeny další výbory, pokud se na tom dohodnou zastupitelé koaličních stran
3.3. Finanční výbor : předseda : zastupitel za Otevřený Újezd

člen: zastupitel za ČSSD
člen: zastupitel za TOP 09
člen: zastupitel za ODS
člen: zaměstnance FO ÚMČ

3.4. Kontrolní výbor : předseda : zastupitel za KSČM

člen: zastupitel za ODS
člen: člen za VV
člen: zastupitel za Otevřený Újezd
člen: zastupitel za Volba pro Újezd

4. Programové priority

4.1. Předmětem koaliční smlouvy jsou následující programové priority vycházející z volebních programů účastníků této smlouvy.

a) Otevřený úřad

 • Otevřený přístup k informacím na radnici.
 • Vytvoření komise Otevřený úřad pro zpracování koncepce a zapojení veřejnosti do práce na poskytování informací občanům.
 • Zveřejňování uzavřených smluv včetně těch minulých, podle modelu používaného v SR. Smlouvy budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 21 s výjimkou smluv, které mají doložku o mlčenlivosti.
 • Změna struktury a obsahu webových stránek, vytvoření webového portálu s maximem volně dostupných informací.
 • Restrukturalizace komisí a redukce jejich počtu.
 • Ankety občanů při rozhodování o zásadních projektech týkající se městské části.
 • Koalice se dohodla na provedení finančního a personálního auditu
 • Přeměna Újezdského zpravodaje na hodnotné a pravdivě informující periodikum s diskusí a polemikami občanů.
 • Změna vedení šéfredaktora a úprava redakční rady Újezdského zpravodaje.
 • Změna jednacího řádu zastupitelstva ve prospěch diskuse s občany.
 • Pravidelné besedy se starostou (popřípadě dalšími členy rady MČ).
 • Transparentní výběrové řízení, a to jak nadlimitní, tak i podlimitní včetně zadávacích podmínek, veřejné vyhlašování výsledků výběrových řízení, včetně odevzdaných dokumentací účastníků. Vše zveřejněné na webu MČ Praha 21, kromě dokumentace kterou nelze bez souhlasu účastníka zveřejnit.

b) Spolupráce a nezávislost

 • Úzká spolupráce s okolními MČ a obcemi.
 • Úzká spolupráce s nestátními, neziskovými organizacemi, místními spolky k vytváření konceptů, projektů, veřejných soutěží atp.
 • Podpora projektů firemního dobrovolnictví.
 • Aktivní oslovování občanů nejen naší MČ ( kdo může pomoci a s čím) a zapojování občanů do práce pro obec v rámci dobrovolnického programu, zejména v komisích rady.
 • Využívání internetu k vyhledávání řešení, která lze v naší MČ uplatnit, aktivní oslovování autorů s cílem získat zkušenosti a využít nejlepší možná řešení v projektech realizovaných.
 • Dodržování zákonné podmínky nezávislosti státní správy na samosprávě.

c) Životní prostředí

 • Důsledné dodržování zákonů a vyhlášek na ochranu životního prostředí.
 • Prohlubování vědomosti o existenci přírodního parku jako vyhlášené oblasti klidu a zapracování této skutečnosti do zpracovávaných koncepcí obce jako např. dopravní studie či územního plánu.
 • Posilování vědomostí o jedinečnosti přírodních podmínek Újezdu na Lesy.
 • Trvalá ochrana Klánovického lesa, jako jedinečné přírodní lesní plochy.
 • Aktivní prosazování nesouhlasu s výstavbou golfového hřiště v Klánovickém lese a podpora změně územního plánu pro zachování celistvosti lesa.
 • Podpora kulturních a osvětových pořadů zaměřených na péči o životní prostředí a kvalitu života v našem okolí.
 • Zpracování urbanistické studie a její promítnutí do územního plánu a zabránění okamžité, či dodatečné změně zelených ploch na plochy jiného určení, zejména pro komerční využití.
 • Revokace podané žádosti ke změně územního plánu tak, aby byla zachována lesní plocha u stavebnin, u školy v Polesné a u vlakového nádraží.
 • Revize plánovaného projektu P+ R parkoviště a vyřešení prostoru vlakového nádraží bez vlivu na okolní lesní pozemky, nikoli na jejich úkor.
 • Revize naplánovaných a dosud nerealizovaných zelených ploch v rámci výstavby satelitních sídlišť.
 • Revize projektu již uskutečněné rekonstrukce kanalizace s vypouštěním splaškové vody do lesa v části přírodní rezervace.
 • Při plánované výstavbě silničního obchvatu Újezdu nad Lesy trvat a podporovat vybudování zeleného pásu stromů sloužící jako budoucí hluková bariéra a zjistit možnosti realizovat tuto výsadbu co nejdříve.
 • Stanovení ploch pro náhradní výsadby stromů, realizace projektu zasazení stromu při narození nového občánka v obci.
 • Podpora obnovy původních alejí v obci, vytváření naučných stezek s odpočinkovými prvky včetně typů vhodných pro seniory.
 • Promyšlené budování veškeré infrastruktury, které výrazně zlepšují kvalitu prostředí i života obyvatel – kanalizace, čistička odpadních vod, doprava.
 • Využití veškeré přírodní a historické plochy uvnitř obce nikoli k zahuštění zástavby, ale k podtržení jedinečnosti místa, využít granty a programy na obnovu a udržování drobných památek v obci (křížky, památné stromy aj.).

d) Doprava v obci

 • Kvalitní zpracovaní dopravní studie v MČ v návaznosti na dopravní situaci v okolí.
 • Revize plánu jednosměrných ulic.
 • Zpracování koncepce cyklostezek v obci včetně návaznosti na stezky nadregionální
 • Budování pěších zón, obnova a ochrana místních cest a stezek využívaných pro pěší i cyklistickou přepravu po obci a okolí.
 • Vyřešení parkování na sídlišti.
 • Zkrácení intervalu vlakové příměstské dopravy a zpracování koncepce návaznosti místní autobusové dopravy po MČ.
 • Zklidnění automobilové dopravy, zejména pak nákladní.
 • Postupné a kvalitní opravy místních komunikací včetně budování chodníků, zelených pásů, obnovy stromořadí, vybudování odpočinkových míst s lavičkami apod..
 • Systematické zmapování kvality všech ulic a analýza nákladů na jejich opravy a údržbu a na základě toho stanovení priorit při jejich obnově.
 • Intenzivní prosazovaní vybudování obchvatu 1/12 a pravidelné informovaní občanů o postupu jednání či stavby.
 • Aktivní řešení situace v dopravě do doby vybudování obchvatu.

e) Čistý a bezpečný Újezd nad Lesy

 • Lavičky a odpadkové koše do lesa a ulic.
 • Pravidelná zimní údržba chodníků a cest.
 • Pravidelné porady s vedením MP a PČR.
 • Zvýšení bezpečnosti – navázáním spolupráce s organizacemi a spolky fungujícími v oblasti prevence kriminality.
 • Vytipování míst v MČ, která nejsou bezpečná a zajistit pravidelný dohled MP.
 • Zavedení častějších pochůzek policistů, hlídkování policie na správných místech ve správný čas.
 • Podpora odzkoušené a účinné formy ochrany zdraví a majetku občanů pomocí tzv. sousedské pomoci pro nahlášení problémových situací.


f) Finance obce

 • Financování pomocí projektů a vícezdrojového financování.
 • Firemní dobrovolnictví s finanční spoluúčastí obce u společných projektů.
 • Revize rozdělování finančních prostředků sportovním a zájmovým organizacím.
 • Hospodárné a průhledné nakládání s dostupnými prostředky a investice pouze do kvalitních projektů.
 • Vyrovnaný rozpočet.
 • Finanční audit.
 • Revize projektu plánované přístavby úřadu.
 • Analýza možnosti získání finančních prostředků z grantů EU.
 • Hospodárné a průhledné nakládaní s finančními prostředky.
 • Neproplácení faktur bez důkladné fyzické kontroly kvality provedené práce a termínu předání a promítnutí případných nedostatků do smluvních finančních postihů. Zároveň bude jednoznačně stanovena a delegována odpovědnost příslušného pracovníka za dodržování tohoto bodu a také finanční postihy a právní odpovědnost příslušného pracovníka za nedodržení tohoto bodu.

g) Udržitelný rozvoj MČ

 • Vytvoření kvalitní a závazné koncepce rozvoje obce ve spolupráci s externími architekty a odborníky na tvorbu a přeměnu veřejných prostor.
 • Promítnutí koncepce rozvoje MČ do územně plánovací dokumentace s cílem dosažení dlouhodobé využitelnosti.
 • V rámci koncepce obce upřednostnění rozvoje infrastruktury a veřejného vybavení nad dalším plošným zvětšováním obce a devastací okolní krajiny.

h) Školství

 • Zvýšení dostupnosti mateřských školek.
 • Stanovení jasných kriterií pro příjem dětí do MŠ a vyvěšení výsledku výběru dětí do MŠ na webu MČ Praha 21.
 • Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ.
 • Užší spolupráce s vedením školy a školských zařízení.
 • Zvyšování kvalifikace vyučujících na ZŠ.
 • Zavádění sportovních tříd.

i) Rozšíření kulturního, zájmového a sportovního vyžití v rámci MČ

 • Dodržování tradičních svátků a akcí v MČ.
 • Podpora rozvoje, fungování divadla a divadelních kroužků pro děti v naší MČ.
 • Iniciace vzniku, rozvoje „kroužků“ a sportovních klubů pro děti v naší MČ.
 • Zvýšení dostupnosti sportovišť a ploch pro trávení volného času pro širokou veřejnost.
 • Podpora místních sdružení a spolků.

j) Sociální oblast

 • Prověření možnosti výstavby domova pro seniory a zpracování studie financování jeho výstavby a provozu.
 • Rozšiřování pochůzkové pečovatelské služby.
 • Zajištění komfortnějšího servisu pro seniory, kteří vyžadují částečnou péči.
 • Podpora možnosti sociálního bydlení pro finančně slabé rodiny.
 • Společné vytváření veřejného prostoru a dialogu mezi nejstarší a nejmladší generací a jejich začlenění do života obce.

5. Jednání koalice před zastupitelstvem
5.1. Před každým jednáním zastupitelstva se sejdou zástupci koaličních stran k projednání společného postupu na jednání zastupitelstva, pokud se nedohodnou jinak.

6. Státní správa
6.1. Nezávislost státní správy
Státní správa je ze zákona nezávislá na politickém vedení městské části. Tato nezávislost však musí být postavena na naprosté kompetentnosti jednotlivých státních úředníků a jejich sebevědomého a kompetentního rozhodování. Jejich činnost musí být efektivní, rozhodování promptní a na základě zákona. Nezávislost státní správy však neznamená nespolupracovat se samosprávou MČ.

6.2. Kontinuita
Změny ve vedení městské části může v řadách zaměstnanců úřadu vyvolávat obavy ze ztráty svého pracovního místa. Nové vedení radnice deklaruje, že jakékoliv změny ve struktuře úřadu učiní teprve po pečlivém seznámení se s procesy a pracovními postupy, které na radnici probíhají, vyjma změny struktury a personálního obsazení kanceláře starosty.

6.3. Kompetence úředníků a kvalifikační předpoklady pro obsazení postů. Rada bude požadovat splnění všech zákonem požadovaných kvalifikačních předpokladů pro výkon úředníků na všech pozicích v úřadě. Rada umožní možnost doplnění vzdělání a kvalifikačních podmínek u těch, kteří je doposud nenaplňují a to beze ztráty jejich pracovního místa. Zároveň Rada negarantuje setrvání na současné pracovní pozici, pokud k tomu budou překážky v zákoně, vzdělání či praxi. Rada bude klást důraz na prohlubování kompetentnosti úředníků na všech postech ve státní správě a bude prosazovat odstraňování výjimek a překážky k tomu, aby byl v obsazování postů ve státní správě naplněn zákon.

6.4. Jmenování tajemníka a vedoucích odborů (oddělení)

Koalice se dohodla na zachování kontinuity práce tajemníka a všech vedoucích odborů.
Návrh na jmenování vedoucích odborů úřadu předkládá radě tajemník po odsouhlasení starostou nebo věcně příslušným radním. Členy výběrové komise jmenuje Rada.

6.5. Návrh na odvolání a jmenování tajemníka předkládá starosta po projednání v Radě MČ a s koaličními partnery. Návrh na odvolání může být předložen jen pokud získá dvoutřetinový souhlas koaličních zastupitelů.

6.6. Tajemník je vybrán na základě transparentního výběrového řízení. Členy výběrové komise jmenuje Rada. Obdobný postup se použije u odvolání či jmenování vedoucích odborů (oddělení).

7. Projednávání v koalici

Za koaličně dohodnutý se má takový návrh řešení a takové usnesení, na kterém se dohodne 2/3 zvolených zástupců této koaliční smlouvy. Nebude-li dosaženo koaliční dohody, nastoupí mechanismy smírčího řízení.

Každá ze smluvních stran má právo vyvolat smírčí řízení, jestliže by nesoulad v některé otázce touto smlouvou upravené nebo se této smlouvy dotýkající mohl vést k vypovězení této smlouvy.

Smírčího řízení se zúčastní za každou stranu dva pověření jednatelé. Doba smírčího řízení nesmí přesáhnout 7 dní.

Smluvní strany písemně uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud najdou společné řešení sporné otázky.

Pokud se rozpory projednávané smírčím řízením ukáží být neřešitelné v rámci touto smlouvou, smluvní strany buď přistoupí k výpovědi této smlouvy nebo ukončí tuto smlouvu dohodou a nahradí ji smlouvou jinou.

8. Vypovězení smlouvy

Smluvní strany mají právo vypovědět smlouvu, jestliže nedojde k uzavření dodatku nebo nové smlouvy během smírčího řízení podle předchozího odstavce.

Výpověď musí být písemná, výpovědní lhůta je jeden měsíc.

9. Právo na informace

Smluvní strany prostřednictvím svých zvolených zastupitelů zajistí úplnou a včasnou vzájemnou informovanost o všech podstatných skutečnostech vyplývajících z koaliční smlouvy a směřujících k jejímu naplnění.

Neposkytnutí těchto informací by bylo považováno za hrubé porušení této koaliční smlouvy.


10. Závěrečná ustanovení

10.1. Zástupci volebních stran se zavazují prosazovat jednotlivé body této smlouvy v Zastupitelstvu městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy. Volbu starosty a členů rady podpoří tajnou volbu.

10.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu zástupci volebních stran.

10.3. Jakákoliv změna této koaliční smlouvy musí být provedena na základě dohody koaličním jednání, a to formou písemného dodatku smlouvy.

10.4. Zástupci koaličních stran se dohodli, že tato smlouva bude zveřejněna ve Zpravodaji a na webových stránkách MČ Praha 21.

V Újezdě nad Lesy dne 1. listopadu 2010

podepsáni
Pavel Roušar (Otevřený Újezd)
Michael Hartman (Otevřený Újezd)
Tomáš Vlach (Otevřený Újezd)
Stanislav Kyzlink (TOP 09)
Karla Jakob Čechová (TOP 09)
Věra Měšťánková (TOP 09)
Jan Slezák (ČSSD)
Jiří Šponer (ČSSD)
Petr Duchek (VV)