Petice za zachování topolové aleje Černošice – Radotín, průběžná aktualizace

AKTUALIZACE ( výběr)

18.9.2016
V topolové aleji dochází k úpravám v souladu s požadavky petice.

Je nám líto tragické události, která se stala na cyklostezce. Přáli bychom si brzké uzdravení zraněného cyklisty. Nelitujeme ale, že jsme se v kauze topolové aleje angažovali. V naprosté většině případů, kdy se veřejnost rozhodne bránit stromořadí, je to v pořádku. Stromy dnes ustupují v zájmu rozšiřování silnic, nebo jen kvůli ,,bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,” což se dá také vyložit jako mizerná schopnost řídit motorové vozidlo.Stromy mizí kolem železnic, na budoucích staveništích hypermarketů, obrovských hal, logistických center, dálnic apod. Patříme prostě k lidem, kteří si nemyslí, že je třeba naráz pokácet 200 stromů a v panice zcela oholit břehy.

Příčin, které vedly k současnému stavu, je celá řada. Jednostranné vysazování topolu kanadského místo topolu černého , výsadba v hustém sponu, vznik cyklostezky a tím poškození kořenového systému a obrovský nárůst návštěvníků, neudržování stromořadí, orba v těsné blízkosti stromů atd.

Pokud zastánci kácení přichází s argumentem, že tu máme topol kanadský, který je starý a křehký, souhlasíme. Jsme pro postupnou obnovu za topol černý, který je pevnější a pružnější. A také za celou škálu stromů a keřů, které sem patří, tedy do nížinného luhu. Vše je ale třeba provést postupně, s využitím redukčního řezu korun a s ohledem na výskyt chráněných druhů živočichů
.
Řešením problému by ale nemělo být zkratkovité myšlení, nebo slovní napadání občanů, kteří mají ke stromům úzký vztah. Vždyť desítky let zde topoly tvoří dominantu krajiny. Věci jsou už v pohybu a jdou vlastní cestou. Vlastně je to cesta, kterou jsme prosazovali v petici. Posudek udělala AOPK,  úředníci z Podskalské rozhodují už nyní, místo až na podzim. Takže se to celé pouze urychlilo se stejným výsledkem, jako by to bylo bez úrazu na podzim. I další náš požadavek, tedy biologický průzkum (s potvrzením výskytu netopýrů), byl také naplněn. Následná pestrá výsadba stromů a keřů, zpracovaná výzkumným ústavem v Průhonicích, nás potěšila.

Za petiční výbor   

Václav Vojíř, předseda Život na soutoku, o. s.

p.s.
Původně se mělo kácet 200 topolů včetně těch, kde sídlí netopýři. Pokud by bylo nedošlo k pádu větve na cyklistu, proběhlo by omlazení aleje v postupných krocích v souladu s požadavky petice. Je škoda, že úpravy v aleji nebyly součástí projektu výstavby cyklostezky a že ani při její výstavbě se nad dalším osudem topolů nikdo nepozastavil přesto, že už tehdy tudy vedla veřejná cesta.. Asi teprve po zprovoznění cyklostezky se topoly staly nebezpečnými.
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cyklostezka-mezi-cernosicemi-a-radotinem-je-opet-prujezdna

12.5.2016
Děkujeme všem signatářům petice. Díky Vašim podpisům elektronickým i petičních arších změnil podnik Povodí Vltavy svůj přístup a zadal posudek Agentuře pro ochranu přírody a krajiny. Petici proto uzavíráme jako úspěšnou.
Za petiční výbor: Jitka Landová, Pavel Dražan, Jan Jelínek, Václav Vojíř
https://www.facebook.com/besedacernosice/posts/1772217376344053

17.2.2016
U dobrých zpráv neškodí, pokud se zopakují vícekrát. Také je to pro ty z nás, kteří neměli trpělivost číst celý desetistránkový úřední dokument z Podskalské, byť velmi precizní a perfektně odůvodněný.
Našemu spolku přišlo Rozhodnutí ve věci povolení ke kácení topolů na soukromém pozemku v Černošicích, kde 6 vlastníků žádalo o odstranění 19ti  vzrostlých stromů. Náš spolek se zúčastnil správního řízení a  byl jsem s kolegyní Landovou mile překvapen přístupem a jednáním dvou mladých úřednic z příslušného Orgánu ochrany přírody. Z oněch 19ti topolů se bude kácet jen 7 kusů. Místo nich budou zajištěny náhradní výsadby, na kterých se bude podílet i náš spolek. Zároveň si bereme na starost povýsadbovou péči po dobu 5ti let, kdy budou postupně obměněny i ostatní topoly. Budou vysazovány jak solitérní stromy, tak stromy uspořádané do skupinek s podrostem keřů, druhově odpovídající stanovišti nížinných lužních lesů, jako např. dub letní, jilm habrolistý, jasan ztepilý, střemcha obecná, svída krvavá aj.
To pokládáme za slušný úspěch.
Václav Vojíř

25.11.2015
Děkujeme za všechny hlasy v soutěži ALEJ ROKU 2015.
Gratulujeme vítězům:
http://arnika.org/alej-roku-2015-zdobi-cestu-u-jedovnic-v-jihomoravskem-kraji-ktery-se-pysni-i-druhou-nejlepe-hodnocenou-aleji-ankety

Sice ještě není vše uzavřeno, ale vypadá to, že rozumný přístup nakonec zvítězí :
http://www.mcpraha16.cz/file/xef1/Listopadove-vydani-Novin-Prahy-16.pdf

12.11.2015
Ve středočeském kraji jsme v soutěži Alej roku 2015 těsně druzí. Zkusme zabojovat, je to dobrý argument pro oblíbeného zachování krajinného prvku a jeho postupnou obnovu. Hlasuje se do 15.11. Nezapomeňte prosím pozvat kamarády!!!

6.11.2015
Už jen 10 dní zbývá do konce hlasování soutěže ALEJ ROKU.
Alej u cyklostezky mezi Radotínem a Černošicemi možná není nejzachovalejší, ale krášlí jí zájem Váš o její osud.
——————————————————————————————
http://www.alejroku.cz/2015/alej-u-cyklostezky-mezi-radotinem-a-cernosicemi-1
——————————————————————————————
DĚKUJEME ZA VÁŠ HLAS!
Za petiční výbor
Jan Jelínek

24.10.2015
děkujeme Vám za Váš podpis pod peticí
CHCEME ZACHOVAT TOPOLOVOU ALEJ MEZI ČERNOŠICEMI A RADOTÍNEM
Díky Vašemu podpisu alej dosud stojí. Bohužel, co se nepodařilo naráz nyní pokračuje krajícovou metodou, jsou oslovováni jednotliví vlastníci pozemků v aleji.
Nominovali jsme topolovou alej do soutěže Alej roku.
Topolová alej možná není nejzachovalejší, ale krášlí jí zájem mnoha lidí o její osud.
Alej u cyklostezky mezi Radotínem a Černošicemi stále čeká na výsledek posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Držíme palce postupné obnově aleje :).
Proto prosím hlasujte v soutěži ALEJ ROKU 2015
http://alejroku.cz/2015/alej-u-cyklostezky-mezi-radotinem-a-cernosicemi-1

Nezapomeňte sdílet přátelům.
Za petiční výbor příjemný podzimní den přeje
Jan Jelínek

20.10.2015
připojeno od Jaroslava Hamáčka z aktivity “Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků”:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

TERMÍN ZAHÁJENÍ PĚSTEBNÍCH ZÁSAHŮ NA ORLICI V HRADCI KRÁLOVÉ
STÁLE NENÍ ZNÁM

Hradec Králové, 26. 8. 2015 – Zahájení první etapy pěstebního zásahu v břehových porostech
Orlice v Hradci Králové bylo naplánováno na letošní podzim, v této chvíli má však Povodí Labe
z potřebných dokumentů pouze povolení k zásahu do Evropsky významné lokality. Na povolení
k zásahu do významného krajinného prvku čeká už více než půl roku. Zda to bude na škodu
pro celkový vývoj břehových porostů Orlice, ukáže čas.
Odbornou arboristickou firmou byl připravovaný pěstební zásah v břehových porostech Orlice v Hradci
Králové rozdělen na tři etapy. První etapa, kdy byly navrženy u 80 ks stromů odborné pěstební zásahy
a 39 ks stromů bylo navrženo k odstranění (z toho 6 stromů rostlých na nevhodném místě –
vodohospodářském objektu a 33 stromů kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu, výraznému narušení
statických poměrů, popřípadě z důvodu rozvolnění skupin, které umožní zlepšení stanovištních
podmínek a tím zvýšení kvality života okolních dřevin), měla být dle předpokladu zahájena na podzim
letošního roku a ukončena na jaře roku 2016. K tomuto termínu byly směrovány i žádosti o příslušná
povolení.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje byl požádán v lednu 2015 o vydání stanoviska k zásahu do
Evropsky významné lokality Orlice a o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (VKP),
čímž je bezesporu i niva vodního toku Orlice. V březnu 2015 vyzval Krajský úřad státní podnik Povodí
Labe k doplnění žádosti k zásahu do VKP a požádal Magistrát města Hradec Králové o vydání
Závazného stanoviska k plánovanému záměru. Žádost o povolení k zásahu do VKP byla státním
podnikem Povodí Labe doplněna o požadované dokumenty a Magistrát města jako příslušný
vodoprávní úřad vydal v květnu 2015 Závazné stanovisko s tím, že souhlasí se zásahem za určitých
podmínek. Krajský úřad v květnu 2015 shledal, že toto stanovisko vydané Magistrátem města bylo
vydáno v rozporu s právními předpisy a bylo proto v červenci rozhodnutím Krajského úřadu zrušeno
a vráceno Magistrátu města k novému projednání.
V této chvíli má státní podnik Povodí Labe z potřebných dokumentů k dispozici pouze povolení
k zásahu do Evropsky významné lokality, na povolení k zásahu do VKP čeká už více než půl roku.
Jelikož Povodí Labe nezná podmínky pro provádění prací, které budou stanoveny v povolení, nemůže
provést výběr zhotovitele, tedy odborné arboristické firmy, která příslušné zásahy provede. Tím je
ohrožen plánovaný začátek realizace pěstebního zásahu, tj. podzim 2015. Reálným termínem pro
zahájení prací se dnes tedy jeví jaro 2016. Zda to bude na škodu pro celkový vývoj břehových porostů
Orlice, ukáže čas.
Jak bylo v letošním roce deklarováno, připravuje státní podnik Povodí Labe „Generel břehových
porostů na vybraných tocích na území města Hradec Králové“. Tento dokument zmapuje a zhodnotí
zdravotní stav břehových porostů na pozemcích ve správě státního podniku Povodí Labe a území
města Hradec Králové. Zároveň navrhne pěstební a systémová opatření dlouhodobé péče o porosty
rostoucích na ochranných hrázích, o porosty u cyklostezek a pěšin, včetně komplexního řešení
náhradní výsadby v těchto lokalitách bez narušení současného krajinného rázu. Termín pro jeho
zpracování je podzim 2015 až jaro 2016.

Ing. Jana Burianová
Tisková mluvčí
Tel.: +420 495 088 936
Email: burianovaj@pla.cz


17.10.2015
Prosím, volte ALEJ ROKU
http://www.alejroku.cz/2015/alej-u-cyklostezky-mezi-radotinem-a-cernosicemi-1

Alej u cyklostezky mezi Radotínem a Černošicemi čeká na výsledek posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Držíme palce postupné obnově aleje :). Nezapomeňte sdílet přátelům.
Za petiční výbor Jan Jelínek

29.9.2015
Postoj volených zástupců se pod vlivem tlaku veřejnosti mění.” Jako  nejoptimálnější  a  nejšetrnější se jeví etapovité řešení. V první etapě  pokácet  stromy,  vykazující  jasné prvky havarijního stavu, a provedení ořezu u zbývajících dřevin, čímž by se jejich stav  mohl  stabilizovat  na  dalších  několik let.”
http://www.mcpraha16.cz/file/dGe1/1-strana.pdf

7.9.2015
Vážení signatáři,
na černošickém městském webu se konečně objevila pdf verze Informačních listů města Černošic. O topolové aleji můžete číst na stranách 12 a 13.
http://www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data/editor/121cs_159.pdf&original=0915_Cernosicke_listy_www.pdf
Podnik povodí Vltavy zadal průzkum aleje AOPK, čímž je splněn jeden z požadavků petice.
Naším hlavním cílem je však postupná obnova aleje a stanovení mechanismu péče o ni. Proto Vás prosíme o další šíření petice. Petice má přes 500 podpisů i přes až komické

krádeže podpisových archů. Zastupitelům Černošic adresujeme otevřený dopis:

OTEVŘENÝ DOPIS ZÁŘIJOVÉMU ZASTUPITELSTVU VE VĚCI TOPOLOVÉ ALEJE MEZI
ČERNOŠICEMI A RADOTÍNEM

v Černošicích 2.9.2015

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, vážený pane starosto, oslovujeme Vás jménem cca 500 signatářů petice.

Pevně věříme, že se rozhodujete podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. I nám jde o bezpečnost na cyklostezce, dáváme však přednost odbornému ořezu před kácením v souladu se současným trendem snahy o zadržení vody v krajině. Při svém červencovém rozhodování jste nejspíše nevzali v úvahu několik závažných otázek:

1/ V průběhu několika posledních let se příjezd do Černošic od Radotína výrazně proměnil. Člověka místo půvabné krajiny vítá rozestavěná průmyslová periférie. Neobáváte se, že
úplným vykácením aleje bude příroda okolo Černošic nenávratně poškozena?

2/ Stanovisko dendrologa, splnilo účel dle zadání z objednávky “prevence proti ohrožení života a zdraví obyvatel”. Za neperspektivní označuje stromy s perspektivou 20 let a stromy nevhodně umístěné. Přesto kromě kácení zvažuje i šetrnější variantu ořezu. Proč jste zvolili úplné vykácení a nikoliv postupnou obnovu aleje?

3/ Můžete objasnit, proč město zadalo průzkum stromů, které nejsou v jeho vlastnictví?

4/ Podnik Povodí Vltavy rozhodl zadat posudek aleje Agentuře pro ochranu přírody a krajiny. Město se k této objednávce nepřipojilo. Můžete vysvětlit proč?

Buďte ujištěni, že nám podsouvané osobní důvody k založení petice jsou liché. Našim motivem je Vámi schválený plán na vytvoření řady dvou set pařezů s vysazenými sazenicemi, které při
nedostatku následné péče zahynou. Našim cílem je, aby alej zůstala jako celek zachována a aby byl vytvořen mechanismus její postupné obnovy.

Za petiční výbor
CHCEME ZACHOVAT TOPOLOVOU ALEJ MEZI ČERNOŠICEMI A RADOTÍNEM.
Ing. Jitka Landová

1.9.2015
…nominovali jsme tuto alej do soutěže ALEJ ROKU. Budeme rádi, pokud pro ni budete hlasovat zde:

http://www.alejroku.cz/2015/alej-u-cyklostezky-mezi-radotinem-a-cernosicemi-1

O topolové aleji  je video v ČT:http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000140831-udalosti-v-regionech
Petici otiskly Parlamentní listy: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vyzva-za-zachovani-topolove-aleje-mezi-Cernosicemi-a-Radotinem-391307
a informoval o ní Náš Region na straně 3:http://www.nasregion.cz/noviny/96e5da96f515_15_Nas_Region_JZ.pdf
Jan Jelínek

25.8.2015, 9:40

Jménem petičního výboru zdravím všechny, kdo se svým podpisem zasloužili o odklad rozhodnutí o plošném kácení. Slíbili jsme, že Vás budeme informovat o novinkách.  Podle našich dosavadních informací se díky Vašim podpisům postoj Povodí Vltavy mění a zvažuje žádost na  Agenturu ochrany přírody a krajiny o komplexní znalecký posudek.
Jan Jelinek

24.8.2015
Informujeme a solidárně se připojujeme k PETICI za zachování topolové aleje mezi Černošicemi a Radotínem. Zejména k požadavku na nezávislý dendrologický posudek například od Agentury pro ochranu přírody a krajiny. Doporučujeme zpracování posudku na celou alej, včetně uvedení perspektivy všech stromů a návrhu na postupnou obnovu celé aleje.

   

„CHCEME ZACHOVAT TOPOLOVOU ALEJ MEZI ČERNOŠICEMI A RADOTÍNEM. “


Vážený pane starosto,

nesouhlasíme s připravovaným úplným vykácením topolové aleje na levém břehu Berounky z Černošic  do Radotína a s možným souvisejícím zneužitím dotačních titulů   k této akci. Vykácení více jak 200 stromů by bylo naprosto nepřijatelným a vandalským činem poškozujícím dobré jméno Černošic a Radotína. 

My, níže podepsaní, protestujeme proti chystané holoseči významného krajinotvorného prvku a biotopu. Topolová alej plní různé nezastupitelné funkce jako je například regulace toku při povodni, větrolam, krajinotvorba, mikroklima, hnízdní příležitosti, produkce kyslíku a podobně.
Pokud je alej natolik zanedbaná, že se musí kácet, měla by za to  být vyvozena odpovědnost v souladu se zákonem 114/1992 Sb. vůči tomu, kdo je povinen údržbu a postupnou obnovu aleje provádět.
Je známo, že po ořezu většina stromů přežije 10 až 15 let. To je doba, za kterou v aleji vyrostou nové stromy jako náhrada za pokácené.                                        

Požadujeme proto na objednávce města nezávislý dendrologický posudek například od Agentury pro ochranu přírody a krajiny.       

Vážený pane starosto, vyzýváme Vás, abyste se zasadil o to, aby alej zůstala jako celek zachována a aby byl vytvořen mechanismus její postupné obnovy.

5.8.2015

 

Petiční výbor ve složení:
Ing. Jitka Landová, Na drahách 1377, Černošice 

Pavel Dražan, Vrážská 1008, Černošice

Ing. Jan Jelínek, CSc., Strakonická 1601, Černošice

Václav Vojíř, Výpadová 1329/8, Praha Radotín
 

Komu bude petice předána: Ing. Jan Jelínek, CSc. Strakonická 1601, Černošice

PODPISY ZDE:
http://e-petice.cz/petitions/chceme-zachovat-topolovou-alej-mezi-cernosicemi-a-radotinem-.html

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

XXXXXXXX

Odpověď Filipa Kořínka, starosty Černošic za uskupení Věci černošické ze dne 18.6.2015:

Dobrý den všem,

rád bych Vás ujistil, že celé vedení města chápe a sdílí obavy o osud stromů i o krajinný ráz našeho okolí – stejně jako o bezpečnost.

Především chci zdůraznit, že žádné rozhodnutí o plošném vykácení aleje nebylo a ani nebude, a nemůže být, městem učiněno.

Zaprvé, ve vlastnictví města je jen 30 z celkového počtu 204 stromů, jimiž se zabýval dendrologický průzkum, který jsme ho s ohledem na bezpečnost veřejné cesty kolem řeky nechali zpracovat na alej v celé její délce bez ohledu na vlastnictví. (Mimochodem, nemalá část z těchto 30 stromů města není v aleji mezi Černošicemi a Radotínem, ale v parku mezi betonárkou a chatovou osadou (vliv případného kácení na krajinný ráz je zde menší).)

Za druhé, z našich 30 stromů bylo podle posudku 7 v havarijním stavu (bezodkladné pokácení – rozhodnutí je právem, či spíš povinností města), 21 v nestabilním (určeno k pokácení po konci vegetačního období, na základě povolení státní správy) a pouze 2 stromy jsou jen “neperspektivní” (nutno buď radikálně prořezat a tím prodloužit životnost o několik let za podmínky průběžné údržby, nebo rovněž pokácet na základě rozhodnutí OŽP). Zcela zdravý není bohužel ani jediný.

Z rozhodnutí zastupitelstva a rady města byl celý dendrologický posudek a s ním i podnět k přijetí potřebných opatření a případné koordinaci zaslán všem dalším majitelům dotčených pozemků (tj. zbylých 174 stromů). Největším z nich je Povodí Vltavy s.p., dalšími jsou právní i fyzické osoby. Je na nich, jak budou dále postupovat, i když město navrhlo jistou koordinaci.

Samotné město s ohledem na zajištění bezpečnosti občanů a na svoji právní odpovědnost již objednalo pokácení svých 7 stromů v havarijním stavu. Protože při poryvech větru na konci července došlo ke zlomení dalšího topolu ve výšce 7m a jeho pádu na veřejnou cestu a z 2 dalších stromů se ulámaly velké větve, byla objednávka na kácení rozšířena o tyto 3 stromy. Likvidace těchto 10 stromů stála 92 tis. Kč.

Na Odboru životního prostředí nyní leží žádost, která určí osud zbývajících 20 stromů v majetku města. Je možné, že OŽP doporučí kácení, prořez či ponechání ve stávajícím stavu. Na toto rozhodnutí stále čekáme.

Protože vedení města má zájem postupovat systematicky a uvážlivě a s ohledem na zachování krajinného rázu, bylo objednáno zpracování návrhu nové výsadby – opět pro celou lokalitu aleje podél cyklostezky Černošice-Radotín a na přilehlých pozemcích. Tento dokument (který samozřejmě poskytneme i veřejnosti) by měl být podkladem pro další rozhodování a případnou koordinaci s majiteli dotčených pozemků. I když v této chvíli nevíme, v jakém rozsahu a časovém sledu ke kácení na různých pozemcích dojde, je dobré znát žádoucí cílový stav na konci celého procesu. Zda někteří z majitelů budou chtít a moci pro případnou novou výsadbu využít nějakých dotačních titulů, to v této chvíli také není ještě známo.

Nelze bohužel nic změnit na tom, že současná alej je na konci své životnosti, jakkoliv je to všem nepříjemné. Důkazem je nejen dendrologický posudek (k dispozici na městském webu), ale stačí i pečlivější laické prozkoumání aleje. Nyní je důležité zodpovědně rozhodnout o zajištění bezpečnosti takovým způsobem, aby byl co nejlépe zachován atraktivní vzhled lokality a abychom budoucím generacím nepřipravili podobný problém, jaký nyní řešíme my – a řada dalších měst, kde byly rovněž v šedesátých letech plošně vysázeny nevhodné topoly.

Tento text není oficiálním vyjádřením k probíhající petici, ale pouze mým osobním komentářem, protože mi je petice adresována – i když spíše měla směřovat na radu a zastupitelstvo. Za sebe mohu i tak signatářům i veřejnosti slíbit, že jako ekologicky smýšlející člověk se budu v kompetenci starosty maximálně snažit, aby nutné kroky k zajištění bezpečnosti aleje byly v rámci možností vůči přírodě co nejcitlivější a dopad na krajinný ráz co nejmenší a nejkratší.

Filip Kořínek
starosta města Černošice