Podporujeme petici Za zřízení chráněné oblasti přirozené akumulace vod v oblasti soutoku Berounky a Vltavy. Přidejte se!

Území od soutoku Berounky s Vltavou, od Radotína po velkotržnici Lipence je, podle dosavadních záměrů, určeno k otevření dolu na štěrkopísek. Toto území je však také významný rezervoár podzemní vody, ze kterého okolní městské části mohou brát pitnou vodu, jako ji obdobně už dnes, čerpá město Černošice.
Na pravém břehu Berounky, před soutokem s Vltavou, je situován dobývací prostor Zbraslav IV. Těžba zde může být zahájena ve velmi blízké budoucnosti. Zahájení těžby na těchto pozemcích je reálné, některé pozemky jsou již majetkem těžaře, působícím na pravém břehu.
Je prokazatelné, že při procesech, hodnotících dopady a důsledky těžby, včetně procesu EIA, nebyly respektovány a vyřešeny střety zájmů mezi těžbou štěrkopísku, ověřením množství a kvality podzemní vody a vysoce hodnotným půdním fondem, jak požadují ustanovení platné legislativy.
Nenechme si vybagrovat cenné území za humny, až přijede těžká technika, která způsobí na 30 let hluk a prach, bude už pozdě. Zabraňme zničení podzemní vody, budeme ji potřebovat.
Peníze za prodej z vytěženého štěrkopísku jsou jednorázový zisk, ale tím se zničí ekosystémové služby území a trvalý zdroj pitné vody,jejíž hodnota stále stoupá a cenu štěrkopísku jasně převáží.

Za petiční výbor

Jan Jelínek


CELÝ TEXT PETICE níže.
PETICE a podpisový arch KE STAŽENí  je přílohou pod stránkou.