Pokračování správního řízení na kácení topolového stromořadí na Starokolínské – ohledání 33 topolů v terénu ve čtvrtek 1.8.2019

Ve čtvrtek 1.8.2019 se konalo ohledání 33 topolů  na pozemku parc. č. 1578, k. ú. Újezd nad Lesy (Starokolínská na školním pozemku podél plotu), o kterém rozhodl Úřad MČ P22 Uhříněves. Po potvrzení podjatosti újezdského starosty Samce a s ním celého úřadu MČ P21, nyní správní řízení o povolení kácení tohoto topolového stromořad vede právě Úřad MČ P22 Uhříněves. Všichni účastníci řízení – tedy žadatel MČ P21 a účastník Újezdský STROM – byli vyzváni k účasti na ohledání.

Ohledání topolů ve čtvrtek 1.8.2019 se účastnili:

Ing. Dana Sopoušková a RNDr. Kateřina Marková z Odboru životního prostředí a dopravy úřadu MČ P22 Uhříněves
starosta Milan Samec a místostarosta Zdeněk Růžička za žadatele MČ P21
Ing. Michael Hartman a MUDr. Zita Kazdová za Újezdský STROM


Všichni jsme byli informováni o tom, že spis, který nyní vede Úřad MČ P22 Uhříněves, obsahuje dokumentaci, předanou z nadízeného správního orgánu (MHMP) a následující doplnění:

žadatel MČ P21 doplnil návrh na provedení náhradní výsadby
a
účastník řízení Újezdský STROM doplnil:
Znalecký posudek ze dne 16.6.2019, zpracovaný Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D. (Safe Trees). Účelem posudku je zhodnotit  aktuální  stav  stromů  s  hlavní  pozorností  věnovanou  jejich  perspektivě  a  provozní bezpečnosti.
Stanovisko Školního sportovního klubu při MZŠ ke kácení stromů v areálu školního hřiště.

Po celou dobu ohledání (9:30 – 12h) byly přítomny všechny výše uvedené osoby.


S následnými kroky ve standardním procesu správního řízení o povolení kácení dřevin byli všichni přítomní informováni a nikdo nevznesl námitku.


Výše popsanému ohledání dřevin dne 1.8.2019 předcházelo:


předání spisu ve věci vydání povolení ke kácení stromořadí  o  celkovém  počtu  33  kusů  topolů  rostoucí  na  parc.  č.  1578  v k.  ú. Újezd nad Lesy z Magistrátu hl.m.P (usnesení č. j. MHMP 859706/2019 ze dne 30. 5. 2019) Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22. Nadřízený správní orgán MHMP totiž v květnu 2019 potvrdil podezření podjatosti, vyloučil starostu Samce a tím automaticky celý úřad MČ P21 ze správního řízení a doporučil úředním osobám zdrženlivost v mediálním projevu a zachování nestrannosti a profesionality. Vedení správního řízení o kácení topolové aleje v Újezdě nad Lesy bylo proto MČ P21 odebráno a bude nadále vedeno na Úřadě MČ Praha 22.

Vzhledem k tomu, že žadatel (MČ P21) ve své žádosti nedoložil všechny nezbytné podklady, byl úřadem MČ P22 vyzván, aby ve lhůtě do 30. srpna 2019 doplnil své podání o specifikaci obvodů kmenů jednotlivých topolů, o jejichž vykácení žádá.

Dne 12. 7. 2019 žadatel svoji žádost doplnil o požadované podklady.

Proto úřad P22  nařídil ohledání  dřevin ( tedy všech 33 topolů  na pozemku parc. č. 1578, k. ú. Újezd nad Lesy), na čtvrtek 1.8.2019


Předchozí informace v případu topolové aleje na Starokolínské v Újezdě nad Lesy zaznamenáváme na našem webu:

Podjatost starosty Samce (ODS) a tím automaticky celého úřadu MČ P21 ve věci kácení topolového stromořadí na Starokolínské je potvrzena