Připravujeme projekt HOL v Klánovickém lese – kompletní průběžné info o realizaci 2014 / 2015 a co dále v roce 2016

Po unikátní výstavě Archeologie přemyslovských Čech v Újezdském muzeu v r. 2013 a velmi zajímavé naučné vycházce do lokality Hol v Klánovickém lese, jsme se rozhodli, že se pokusíme vytvořit naučný okruh zaniklé vesnice Hol přímo v lese. O co se vlastně jedná?

HOL, středověká obec rozlohy cca 14,5ha v dnešním Klánovickém lese, je jediná intaktní vrcholně středověká památka na území hl.města Prahy. Lokalita Hol je nyní v procesu řízení vyhlášení Archeologické kulturní památky ( Ministerstvo kultury) a probíhá zanesení celého území jako Památkově chráněné lokality.

                                           Foto z listopadu 2013 – terénní val na začátku lokality

Jeden z autorů výstavy, pro svůj obor planoucí archeolog Mgr. Michal Beránek z Muzea v Chebu, nám nabídnul odborné zpracování textů. Lesy ČR souhlasily s financováním podstatné části projektu.
Panu Beránkovi a LČR patří už dopředu velké poděkování, protože bez předpokladů odborné garance a sponzoringu bychom se do přípravy projektu ani nemohli pustit!

“Zbytek práce”  bude náš dobrovolnický vklad.

Výsledkem bude Archeologická naučná stezka Po stopách středověké vesnice HOL v Klánovickém lese – v katastru Újezd nad Lesy. Se třemi naučnými tabulemi a dvanácti stanovišti na okruhu přibližně 3 km dlouhém.

Stezka Hol naváže na Lesní galerii II, kterou jsme dokončili v březnu 2014 Grantový projekt MŽP – Lesní galerie II a zaktualizuje informace Naučné stezky Stopa Klánovice z 90´let.

Do konce prázdnin plánujeme vybrat výrobce a dokončit přípravné práce.

Projekt HOL budeme dále zaznamenávat v tomto článku ” na pokračování”.

Zita Kazdová, 25.7.2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V pondělí 18.8.2014 se v osm ráno sešla šestičlenná skupinka ( tj. včetně mě), která tři hodiny zkoumala lokalitu Hol v terénu a domluvila se na harmonogramu prací spojených se vznikajícíc stezkou.

Za účast na této důležité koordinační schůzce děkuji starostovi Újezda RNDr. Roušarovi, archeologovi Mgr. Beránkovi, lesnímu správci Ing. Žárovi, technikovi LS Ing. Židovi a panu revírnímu Sedláčkovi.

Úkoly máme rozděleny, přípravné práce mohou začít 🙂

Zita Kazdová, 25.8.2014

Doplňující informace k projektu:

Z podnětu RNDr. Pavla Roušara, starosty Újezda nad Lesy, v srpnu 2014 paní Hájková a pan Voříšek z Odboru školství, kultury a MA21 našeho úřadu oslovili Národní památkový ústav ( NPÚ)  s požadavkem na zařazení starověké zaniklé osady Hol do seznamu národních kulturních památek. Po následném kolečku  žádostí:  NPÚ – Ministerstvo kultury – Akademi věd – NPÚ  přišla 3.9.2014 potěšující odpověď:

Zaniklá středověká vesnice V Žáku (Hol) byla v poslední době v zájmu archeologů řady institucí. Důvodem je její nesporná památková hodnota, která dosud nebyla podpořena prohlášením za památku. Naším zájmem je ve spolupráci s Archeologickým ústavem Praha připravit do konce roku odborný podklad (z valné části je již připraven), který bude zaslán Akademii věd ČR jako materiál k žádosti k prohlášení za kulturní památku.

Současný památkový zákon  č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, v případě archeologických památek připouští jejich prohlášení pouze na základě návrhu od Akademie věd. Běžný občan, nebo jiný právní subjekt v tomto případě může podpořit prohlášení uvedené lokality za památku, MK ČR si však vždy u archeologie vyžádá posudek od Akademie věd (blíže §3 Památkového zákona). Jakmile je lokalita prohlášena za kulturní památku, je teprve možné uvažovat o vyšším stupni památkové ochrany – tedy Národní kulturní památce (NKP). NKP vyhlašuje Vláda České republiky.

Velice děkuji za Váš zájem o uvedenou lokalitu. Doufám, že  se nám v dohledné době podaří vše připravit do požadované podoby. Pak již záleží pouze na Ministerstvu kultury ČR jak celou záležitost posoudí. O vývoji celé záležitosti Vás budu informovat.

Společně s Odborem školství sleduje proces vyhlašování Holu též Komise volnočasových aktivit v Újezdě nad Lesy.


ZK, 6.9.2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aktuální info o postupu prací:


Stavební úřad

Totálně jsme se zadrhli na našem Stavebním úřadě ( SÚ MČP21) – ke třem velkým infotabulím je nutné vést územní řízení – sdělení SÚ je v příloze této stránky. Je tedy nutné zpracovat profi projektovou dokumentaci – zajistí Ing.Žid LČR. Dobrá zpráva je, že náklady na zpracování dokumentace nepůjdou na úkor již  předloženého rozpočtu. Děkujeme LČR!
Další úřední kolečko
Pro územní řízení se musí vyjádřit náš SÚ a OŽPD a OŽP na Magistrátě. Je možné, že se k projektu bude vyjadřovat i Drážní úřad…
Schválení rozpočtu
Kvůli tomuto zdržení bude projekt Hol předložen do plánu LČR pro r. 2015 (  „Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ ) , o schválení rozpočtu se tedy dozvíme pravděpodobně v listopadu / prosinci 2014.
Příprava
S projektem napevno počítáme i přes tyto průtahy a všechny ostatní obtíže! Plánovali jsme, že do konce roku budeme otvírat – inu nebudeme, řekněme tedy do léta 2015?

Společně s Ing. Židem z LČR a snažíme se vše “úředně” posouvat dál, pracovní tým i veřejnost prosíme o trpělivost a uchování nadšení pro Hol 🙂

ZK, 21.10.2014

Rok uběhl, je říjen 2015. Kam jsme se za tu dobu s projektem HOL dostali?


Spolupráce, či přinejmenším zájem MČ P21 a Komise volnočasových aktivit na projektu HOL po volbách a po změně na újezdské radnici v říjnu 2014 nebyla obnovena. Informaci o probíhajícím projektu nyní předává koordinátorka Muzejní radě, která naučnou stezku Hol velmi vítá. Podle požadavků SÚ P21 zpracovala “stavbu” , tj. všechny tři vstupní tabule, paní projektantka, kterou touto prací pověřily LČR. Sešla jsem se s manželi Macháčovými ze Stopy Klánovice ČSOP a postupně jsme domluvili úpravy textu dle doporučení Mgr. Beránka, a to  zastávky č. 3 a 5 Naučné stezky klánovickým lesem. Stanoviště č. 2 se sloučí se vstupem A a text ze stopácké cedule bude uplatněn na ceduli HOLu.

LČR schválily HOLu dotaci a posléze i rozpočet a z oddělení marketingu jsme dostali manuál pro jednotný vzhled cedulí LČR. Ing. Žid, který si vzal na starost úřední vyřizování, získal kompletní projektovou dokumentaci se všemi nutnými vyjádřeními, povolení ze SÚ MČ P21, souhlas z MHMP a od Drážního úřadu. A Újezdský STROM s LČR podepsal smlouvu o provedení díla (Naučná stezka – po stopách středověké vesnice HOL). Mezitím Mgr .Beránek dodal texty, které jsme upravili a grafik pan Zajpt vytvořil grafické návrhy vstupů A,B,C. 

V sobotu 11.10. 2015 na budoucí stezku vyrazila parta pěti archeologů i s p.Beránkem a provedli archeologický odkryv v místech, kde budou betonovány tabule ( pro pořádek – na základě povolení Archeologického ústavu AV ČR) – viz foto pod článkem. Dřevěné tabule/nosníky byly v tu sobotu už připraveny v hájovně na Štamberku a dnes už ( doufám) řádně stojí na přesně určených místech s přesnou orientací v terénu.

Že tohle nemohlo trvat rok? Ale mohlo. A počet koordinačních mailů, domluv, žádostí, vyřizování a korektur, které jsem dosud rozeslala všem spolupracovníkům je k dnešnímu dni 104 ( počítáno bez odpovědí a dalšího pokračování korespondence pod stejným předmětem). Teď nás čeká  schválení grafiky od LČR, příprava cedulek pro stanoviště 1-9, upevnění všech cedulí na dřevěné tabule v terénu a výroba webových stránek.    
Termín máme do 15.11.2015. Máme co dělat…


ZK, 15.10.2015

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Od minulého záznamu přibylo přesně za měsíc 57 mailů v komunikaci a koordinaci Holu – každý z těchto mailů se dvěma až deseti “re”. V nich se téměř donekonečna domlouvaly a upravovaly korektury textů a grafického zpracování, hlavními aktéry této komunikce byli kromě mě především pan Zajpt a pan Beránek. Oddělení marketingu LČR schválilo výslednou podobu cedulí a v posledním týdnu před dead line pan Zajpt vše vytiskl a připevnil v terénu. Když jsme v sobotu 14.11. společně procházeli již hotovou stezku a na kmeny stromů stříkali značky “Hol”, našli jsme stanoviště č. 9 již s přeraženou stojkou. Trochu jsme se uklidňovali, že třeba prase se o tabuli opřelo. Když ale dílo zkázy ohledal pan truhlář Šťastný a pak Ing. Žid, vyvedli mě z omylu – na nejnedostupnějším místě uprostřed lesa se projevila zlá vůle vandalů…

Ale stezka je hotová a je ( zase:-)) moc povedená!

Mezitím se též do práce pustil Pavel Roušar, který z podkladů pana Beránka vytvořil webové stránky stezky. Odbornosti se v elektronické podobě žádná omezení nekladou, takže si snad počtou i profesionální či amatérští milovníci historie, archeologie zvláště. Stránky čeká ještě vylepšování a doplňování, ale už dnes se na ně můžete bez problémů připojit přes QR kódy v terénu, nebo kliknutím na 

Poslední (?) měsíční zpráva týmu Hol byla odeslána a v pondělí 16.11.2015 jsem hotové dílo v terénu předala Ing. Židovi z Lesů ČR. Teď už zbývají jen “maličkosti”: vše vyřídit papírově, a dotáhnout web do podoby, se kterou budou tvůrci i uživatelé spokojeni.Předběžně jsme též s Ing. Židem projednali návrh archeologů na oplocení studny u stanoviště č. 3 – nízkým přírodním plůtkem, který by návštěvníkům dovolil pohodlné vizuální zkoumání, ochránil zvířata před pádem dovnitř a ztížil “amatérský” přístup do studny, který způsobuje sesuvy břehů, zanášení a ničení unikátní památky.


Nápad Michala Hartmana na přiřazení stezky “Po stopách středověké vesnice Hol”  k připomenutí 700 let od narození Karla IV. v r. 2016 jsem projednala s Muzejní radou a Hol se stane součástí výstavy v Újezdě nad Lesy. Oficiální otevření stezky pak bude doprovodným programem k této výstavě, asi v březnu 2016 – termín naplánujeme a včas oznámíme.

PS:
Informace se žádostí o uveřejnění v prosincovém čísle 2015 jsem začátkem listopadu odeslala do Újezdského a Klánovického zpravodaje – obě redakce potvrdily zveřejnění.

PPS:
Jaké bylo moje překvapení, když jsem pak v listopadovém(!) Klánovickém zpravodaji ( KZ 11/2015) našla Hol jako téma měsíce! Obsáhlý rozhovor s panem Beránkem, který je od r. 2014 odborným poradcem naučné stezky “Po stopách středověké vesnice Hol” a který je autorem všech textů na stezce použitých, se o této nové stezce Hol vůbec nezmiňuje…! Proto teď můžeme panu redaktorovi Palatovi, který o přípravě stezky evidentně netušil ( jak by mohl!) a ve svém dovětku navrhnul aktualizaci údajů, suše ozámit: stačí říct a je hotovo 🙂ZK, 16.11.2015

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pokračování v r. 2016

-Hol jako součást Výstavy roku Újezdského muzea,
-slavnostní otevření stezky na den 700. narozenin Karla IV.
-Hol v médiích 🙂
to vše chronologicky v odkazech na články a reportáže:

28.2.2016:
Naučná stezka HOL součástí výstavy KareI IV. a Soluňští bratři v Újezdě nad Lesy

9.5.2016:
Naučnou stezku HOL otvíráme v sobotu 14.5.2016

16.5.2016
Stezka HOL symbolicky otevřena v den 700. narozenin Karla IV.

17.5.2016 REPORTÁŽ
http://otevrenenoviny.cz/obrazem-otevreni-stezky-hol-v-klanovickem-lese-v-sobotu-14-5-2016/#prettyPhoto

6.6.2016
Otevření stezky HOL pohledem Újezdského a Klánovického zpravodaje

30.11.2016

Natáčení rozhlasové reportáže o Holu s paní redaktorkou Jolanou Novákovou
pro ČRoRegion v programu Česko – země neznámá.

Na výsledek jsem zvědavá a moc se těším:-)
ZK, 30.11.2016


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX