Reakce na tiskovou zprávu – zastávka Rápošovská“ ze dne 23.9.2019

Újezdský STROM reaguje na prohlášení MČ Praha 21 „Tisková zpráva – zastávka Rápošovská“ ze dne 23.9.2019.
Existuje posudek s kulatým razítkem, sponzorovaný spolkem, že žádný strom není havarijní a jen několik topolů (celkem 3) je třeba častěji (1-2x do roka) kontrolovat a údržbou sanovat.

Úzavření zastávky je tedy podle názoru spolku od chvíle seznámení s jediným existujícím posudkem s kulatým razítkem, který nechal pro MČ spolek na alej vypracovat, vpodstatě neodůvodněné, mařící investici MČ do vybudování zastávky, zbytečně bránící plnému využití služeb ROPID a nadřazuje osobní názor nad právně podložený odborný nález znalce (znalecká soudní doložka v oboru bezpečnosti dřevin).

Oznámení MČ publikované dne 4.3.2019 na webovách stránkách obce o provedení bezpečnostní údržby topolů u zastávky předseda spolku v komunikaci se starostou MČ ocenil. Není tedy pravdou, že by spolek měl negativní přístup k aktivitám obce, jak se v komunikaci některých představitelů MČ objevuje. Později bylo bohužel rozhodnutí o údržbě zrušeno a zastávka Rápošovská uzavřena, neboť provedení údržby dřevin, a tedy udržení zastávky v provozu, nepovažuje MČ za účelné a hospodárné (vysvětlení místostarotstky ing. Kopecké na jednáni ZMČ dne 2.3.2019), neboť tyto dřeviny nechce MČ udržovat, ale jako nehodnotné a havarijní (termín užitý tajemnicí úřadu v aktualitě ze dne 13.8.2019 ) vykácet. Tento stav posudek se znaleckou doložkou a kulatým razítkem vyvrátíl.
Odmítáme proto, aby byl průběh řízení o kácení topolů spojován s uzavřením/otevřením zastávky.
Odmítáme také jako v právním státě nevhodné, aby bylo ekonomickým tlakem na provádění/neprovádění udržby zabraňováno řádnému průběhu řízení, jehož výsledkem má být ze zákona co nejlepší řešení s ohledem na životní prostředí pro celou MČ i hlavního uživatele stromořadí – areál školy a to zejména v době klimatických změn způsobených neodpovědnou činností člověka.
Organizace, které se věcí odborně zabývají mají ze zákona práva se na řízeních podílet a nemělo by být do nich zasahováno. Řádná řízení vyžadují čas, odbornou péči a kvalitní diskusi. Je s podivem, že jediný relevantní posudek dřevin ve vegetačním období ve prospěch MČ musel zaplatit sám spolek, a to na neoficiální podnět odboru životního prostředí MČ, která ho sama po opakovaných výzvách odmítla zadat.
Požadavek na relevantní posouzení a plán řešení trvá již od prosince roku 2017, kdy se spolek svým členem účastnil jednání Komise životního prostředí pod vedením radní za životní prostředí RNDr. Jitky Jenšovské, na téma revitalizace školní zeleně.
Skutečnost, že jsou členové spolku střídavě vylučováni z komise životního prostředí, kdykoli se na radnici MČ Praha 21 objeví členové místní strany ANO (2014-2016, 2018 – 2019) je smunou vizitkou, že se věc ochrany životního prostředí mění pro některá uskupení v předmět politického boje. Politizaci komisí a orgánů obce místo oceňování zkušeností a odbornosti spolek odmítá a považuje za krajně neštastnou.
Odmítáme také spojování činnosti zájmových organizací s politikou jen proto, že někteří členové jsou nebo byli politicky aktivní. Takovéto kádrování nepatří do demokratické ani občanské společnosti, jejíž rozvoj okrašlovací spolek jako nepolitická zájmová organizace dle svých stanov podporuje.
Spolek si k rozhodnutí odboru dopravy a životního prostředí MČ Praha 22 ze dne 16.9.2019, ve znění po jeho opravě ze dne 25.9.2019, vyžádal v něm odkazované materiály. Po seznámení a odborné konzultaci výbor spolku rozhodne, jak bude ve snaze o zkvaliňování rozhodování orgánů státní správy ve prospěch životního prostředí MČ a školy (její písemné stanovisko nebylo uspokojeno) pokračovat.
Újezdský STROM,
výkonný výbor
—– Často kladené otázky a odpovědi —–
Otázka:
Ke zprávě o prohlášení MČ mám dotaz, proč uvádíte. že zpráva znalce žádný strom nepovažuje za havarijní, ale min. 3 jsou celé léto suché a každý to vidí?
Odpověď:
Abychom problematiku lépe pochopili, je třeba znát, že metodika hodnocení používá tzv. stupně stability.  Ty jsou popsány na straně 3 posudku, který jsme již dřive celý zveřejnili. Zjednodušeně, všechny suché stromy nemusí být nebezpečné a i zelený strom může být havarijní.

Pokud se například konkrétně bavíme o cestě k co nejrychlejšímu otevření zastávky, je relevantní, zda jsou například některé stromy havarijní. Metodika posuzuje riziko působené stromy na základě pozorovatelných defektů, infikace kmene, dutin či trhlin i korunové části. Na straně 3 posudku je škála, kde Stabilita = riziko ohrožení. Havarjní stromy mají stupeň 5, rizkové 4.  Žádné takové mezi školími toply nejsou (viz tabulka, seznam a hodnocení všech stromů).

To, co lidé vidí suché, jsou stromy stpuně 3. Takové topoly jsou ze 33 posuzovaných stromů tři. Podle popisu klasifikace jde o významější narušení stability stromu, nutná častá kontrola 1 – 2 x ročne, příp. sanace.

Jsou to stromy 13,16,18. Protože od posudku uplynula nějaká doba, je rozhodně třeba tyto stromy před otevřením prohlédnout a případně sanovat. Strom 16 má od léta odlomenou korunu, zaklíněnou ve stromě 17, který má suchý vrchol (dle posudku) a je doporučen v horizontu 5 let ke káceni. Jeho stabiita je 2 – mírné narušení statických poměrů (nutné další sledování).

Stromy 1-12, které jsou pro provoz školy a atletického oddílu nejdůležitější, mají naopak stabilitu 1, tedy nejlepší na škále 1-5. Fyziologické stáří mladého jedince dorůstajícího rozměrů dospělého jedince, dobrou perspektivu, vitalitu výbornou až mírně sníženou, zdravotní stav výborný až dobrý. Za jejich zachování a postupnou, nikoli skokovou náhradu, tj. zachování mikroklimatu v zájmu školy, bojujeme.

K suchým nebo prosychajícím jedincům je uvedeno vyjádření v popisu v tabulce posudku. Posudek obsahuje kromě 3 zmíněných stromů se stabilitou na stupni 3 také 9 dalších méně vitálních stromů, které doporučuje znalec v intervalu 5 let skácet. Spolek toto konstatování plně respektuje. Nebránil by kácení v kterékoli době dle volby MČ.

Všechny stromy by měly mít v intervalu 5 let opakované bezpečností řezy. Péče by se měla pravidelně provádět i u nově vysazovaných stromů.


Tisková zpráva Rady MČ P21, zveřejněná dne 23.9.2019 na webovách stránkách MČ P21: