Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy – grantový projekt 2015 – 2017

Základní info o projektu:

K projektu Prameniště přistoupil spolek Újezdský STROM na základě dlohodobého projednávání v Komisi životního prostředí ( zápisy 2011 – 2014). V KŽP se shodli dobrovolníci z lokality, zástupce MČ P21- OŽPD a zástupce HMHP – OŽP o potřebnosti revitalizace prameniště Běchovického potoka a o nutnosti získání externí dotace na tento projekt.Revitalizací pobočného prameniště do podoby přírodního mokřadu dojde k výraznému zlepšení v hospodaření s vodou v krajině a to v době záplav, tak v období sucha.
V době záplav by navíc byl mokřad schopen zpomalit a částečně absorbovat splach z pole na Skalkách a ochránit tak koryto Běchovického potoka a nemovitosti v průběhu jeho toku.

Předmětná pobočná prameniště se nacházejí na pozemcích MČP21 parc. č. 4262/36 a 4262/37 – orná půda.


Časová osa:

Žádost o dotaci byla na základě Usnesení RMČ91/1681/14 podána nejprve Nadaci Partnerství, v níž projekt neuspěl a poté v komplexnější podobě na MHMP. Usnesením Rady Hl.m.P.č.1213 ze dne 26.5.2015 byla projektu „Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy“, který zpracoval Újezdský STROM, přidělena dotace 100 000,- Kč.

Financování projektu:
dotace Hl.m.P. 2015/2016_100 000,- Kč
spoluúčast:
firemní sponzoring DHL
firemní dobrovolnictví DHL
dobrovolná práce STROM a místní občané

Smlouva na realizaci projektu s Hl.m.P. byla podepsána dne 31.7.2015 a OŽP MHMP navíc vyjádřil zájem o botanický průzkum lokality.

Na základě tohoto průzkumu by pak byl projekt realizován buď jako klasický mokřad s fakultativní tůňkou a četnější výsadbou dřevin, nebo jako tzv. polní mokřad – více osluněný a vyžadující občasné narušení povrchu např. při polních pracích. Průzkum je předběžně domluven na jaro a časné léto 2016 a bude hrazen z grantových peněz.

Do té doby je nutné geometricky zaměřit lokalitu a domluvit se s nájemcem předmětných pozemků na tom, aby na podzim 2015 ani na jaře 2016 tyto pozemky neosíval. Domluva o ponechání pozemků ladem byla předmětem jednání s nájemcem pole p.Bulířem ze ZOS Šestajovice – Jirny a zástupcem MČ P21 p. Zemanem ( vedoucí VHČ) dne 7.9.2015.

Nájemce p. Bulíř vyšel projektu Prameniště ve všech bodech vstříc a vyjádřil ochotu dále spolupracovat. P. Zeman připravil zákonnou úpravu vztahu majitele ( MČP21) a nájemce ( ZOS Šestajovice). Fotokopie dohody je níže.


Pozemky pro grantový projekt budou tedy nyní ponechány ladem, bude provedeno geometrické zaměření ( r. 2015) a botanický průzkum lokality (jaro – časné léto 2016).
Vstup na pozemky s technikou v rámci realizace ohlásí zpracovatel p. Bulířovi telefonicky předem, případně se spolu dohodnou na nejvhodnějším termínu, aby nebylo ohroženo hospodaření nájemce na okolních pozemcích.

Na základě botanického průzkumu budou ze zemědělského obhospodařování vyjmuty předmětné pozemky parc. č. 4262/36 a 4262/37, nebo jejich části, bude provedena terénní úprava a výsadba vegetace. Takto bude dán základ pro vznik zajímavého a biologicky cenného drobného přírodního prvku – mokřadu a pobočného prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy, jehož další vývoj bude ponechán přírozeným procesům.

Po dobu 3 let bude zpracovatel provádět základní povýsadbovou údržbu nově vysazených dřevin.

Jako u všech dosavadních grantových projektů, kterými zhodnocujeme pozemky MČ P21, máme zájem předat je zpět do evidence a péče MČ.

ZK, 14.9.2015


Na základě níže uvedené pozvánky od vedoucího OŽPD P21 Ing. Březiny na jednání k “projektu revitalizace prameniště Blatovského potoku” se  jednání o prameništi Běchovického potoka dne 16.9.2015
zúčastnil předseda STROMu Ing. Hartman a kolegyně z realizačního týmu místních dobrovolníků pí Burešová. (pozn.: chybně uvedené Prameniště Blatovského potoka v pozvánce OŽPD se nachází v Klánovickém lese v katastru Klánovic a bylo v r. 2012 vyhlášeno Přírodní památkou)


Z útržků písemných poznámek, které OŽPD poskytnul Ing. Hartman, sestavil zapisovatel p. Švejnoha ( referent OŽPD) zápis z jednání. Zápis jsme nedostali k připomínkování, takže zůstal tak, jak jej pan Švejnoha vytvořil, včetně nesrozumitelností pramenících pravděpodobně z neobeznámenosti s projektem i lokalitou a nepřesností (např. projekt se týká Běchovického, nikoli Blatovského potoka; STROM – zkratka z prvních písmen plného názvu okrašlovacího spolku neobsahuje tečky), a byl dne 15.10.2015 zveřejněn na webu MČ http://www.praha21.cz/aktuality/5373-zapis-z-jednani-prameniste-bechovickeho-potoku:


Koncem září byla v Ekolistu zveřejněna zpráva, kterou přejaly Otevřené noviny: http://otevrenenoviny.cz/dobre-zpravy-z-okoli-dil-yx/, o tom, že MHMP přebírá do správy pražské potoky, včetně potoka Běchovického. To je moc dobrá zpráva, o totéž usilovala radnice MČ P21 v období 2010 – 2014 ve spolupráci s Komisí životního prostředí (KŽP) – viz např. zápisy 5/2012 a 7/2014. O převzetí Běchovického potoka do správy MHMP ( mimo jiné) proběhla schůzka dne 5.6.2014 na úrovni starosty RNDr. Roušara a Ing. Frantíka z MHMP s přítomností vedoucího OŽPD P21 a zástupců KŽP, zápis níže. Běchovický potok ( tj. koryto a břehy) ve správě MHMP je dobrá zpráva i pro projekt Prameniště na sousedních pozemcích ve správě MČ P21.


Koordinátorka je v kontaktu s Ing. Rysovou, Ing. Karneckim a Dr. Řezáčem z MHMP, sdílejí informace a připravují botanický průzkum lokality.

ZK, 15.10.2015

V úterý 10.11.2015 proběhlo vyměření dvou pozemků v majetku MČ P21 ( parc.č. 4262/36 a 37 – orná půda) s cílem ozřejmit a označit tyto hranice v terénu, abychom věděli, jakou plochu máme k dispozici pro realizaci záměru Prameniště a omylem nezasahovali do okolních pozemků. Na klíčových bodech jsou nyní zatlučeny dřevěné kolíky cca 50cm nadzemní výšky a vyměření dostaneme též v elektronické formě. Vyměření prováděla firma Ing. Drába, se kterou máme výbornou zkušenost z předchozího projektu Jižní spojka. Dle domluvy jsem předem informovala nájemce pole pana Bulíře ZOS Šestajovice-Jirny a info o provedeném vyměření odeslala panu Zemanovi – VHČ P21.

Podmáčená plocha, již nyní neobdělávaná, nás i v letošním supersuchém roce okouzlila přirozenou krásou. Neumím určit botanické zastoupení, na které se budeme těšit v příštím roce, ale tichou krásu barevných travin a “doutníků” považuji za hodnotu samu o sobě.

ZK, 10.11.2015

Ve středu 11.11.2015 jsme informovali obyvatele ulice Šlitrovy, jejichž parcely sousedí s Běchovickým potokem a ze zahrady mají výhled na předmětné polní pozemky MČ P21, o probíhajícím projektu. Do schránek jsme vložili písemnou informaci následujícího znění:

Vážení obyvatelé ulice Šlitrovy,
dovolte mi informovat vás, že na poli za vašimi zahradami proběhlo geometrické vyměření dvou pozemků v majetku Městské části Praha 21. Na těchto pozemcích připravujeme grantový projekt „Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy“, podporovaný Hlavním městem Prahou. Zjednodušeně lze říci, že tento pás pole bude řídce osázen a přeměněn v přírodní plochu, pomáhající zadržet splach z pole při přívalových deštích. Zároveň bude pro vás i určitým odcloněním od plánované trasy obchvatu, který má vést přes pole pod Skalkami. Nelekejte se proto prosím vyměřovacích kolíků na poli za vašimi zahradami a prováděných prací v období 2015/2016 – rozhodně se zde nebude nic stavět! Veškeré práce v rámci grantu budou prováděny pouze na pozemcích MČ P21 a netýkají se koryta Běchovického potoka.

Průběžné informace najdete na webu Újezdského STROMu v článku „Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy“, www.ujezdskystrom.info

Za realizační tým
Zita Kazdová
Újezdský STROM
10.11.2015

V prosinci 2015 odeslán příspěvek do ÚZ 1/2016  – medializace grantu Prameniště. Abych se vešla do předepsaných 1500 znaků, je zmínka pouze telegrafická. Redakce potvrdila přijetí a zveřejnění.


Průběžnou zprávu  projektu
jsem odeslala poštou dne 17.12.2015

ZK, listopad – prosinec 2015

Pokračování LEDEN – ČERVEN 2016

Od začátku roku 2016 jsem v mailovém kontaktu s Ing. Rysovou a Dr. Řezáčem ( též Dr. Karneckim a Dr. Rodem) a domlouváme nejvhodnější termín pro návštěvu prameniště a jeho botanický průzkum. Podle propozic Dr. Řezáče jsme se sešli na místě dne 9.6.2016. Výsledky průzkumu ještě nemáme k dispozici, ale domluva o realizaci už je přibližně na světě: tůňka, nebo soustava tůněk v podmáčených místech, vyhrabanou zeminu rozhrnout, neosázet. Na zbytku pozemků předepsaným postupem “založit” přirozenou louku s výsadbou cca 5ti stromů (duby a plané jabloně), stromy a šutry využít na vymezení hranic. Čeká mě sestavení harmonogramu, v němž je nutno zohlednit včechny “agrotechnické a vegetační” termíny. A další průběžná zpráva. A pravděpodobně žádost o prodloužení grantu do r.
2017. Tak jo, už to začíná…

🙂

Za dobrou zprávu považujeme i to, že zástupci MHMP obnovili plán na přírodě blízkou revitalizaci koryta Běchovického potoka, kterou jsme s Ing. Karnecki projednávali na KŽP v období 2010 – 2014. Tehdy byl plán blokován procesem přebírání toku do správy Prahy od Povodí Vltavy. Nyní je již Praha správcem i koryta Běchovického potoka a má zájem na postupných úpravách všech “svých” toků. Realizace grantu “Prameniště” by se tak stala jakýmsi předstupněm následných úprav Běchovického potoka, již v režii jeho správce. Koneckonců to byla od začátku myšlenka, se kterou KŽP a poté Újezdský STROM, vstupoval do žádostí o dotaci.

Související info: starostové deseti obcí a MČ v povodí Rokytky (v našem nejbližším okolí Koloděje, Běchovice a Dolní Počernice) se 22.6.2016 dohodli na spolupráci za účelem protipovodňové ochrany a přírodě blízké úpravy okolí Rokytky. Jak bude podepsané Memorandum nakonec naplňováno, to se uvidí. Ale každopádně je to (nečekaný :-)) myšlenkový souzvuk k nezávisle plánovaným úpravám Běchovického potoka jako jednoho z přítoků Rokytky. Souhrnné info v ON: http://otevrenenoviny.cz/od-rican-pres-kolodeje-a-bechovice-do-prahy-9-a-8-obce-a-mc-v-povodi-rokytky-budou-spolupracovat/

Pro úplnost dodávám, že pozornosti našemu grantu se dostalo i od vševědoucího Oka zastupitele Duchka, který podle stále stejné šablony z dob Věcí veřejných, které v Újezdě zakládal, poplival Újezdský STROM, magoš, grant samotný i způsob informací o něm.  Jenže to skoro vypadá, že grant, “popisovaný” v Oku 6/2016, existuje pouze ve fantasii  p. Duchka, ale není to ten, na kterém Újezdský STROM pracuje! Především se totiž týká jiné lokality a dále rozvíjí nikoli fakta, ale pouze názory p.Duchka na téma, o kterém nemá ani páru. V záplavě literární produkce a soudů p.Duchka tedy staré známé, velmi děravé, boty 🙂

Vzhledem k tomu, že jediným měřítkem Duchka je Duchek, plivnutí na grant se zařadilo do pravidelné čtvrtletní dávky plivanců na všechno ostatní, co se v Újezdě děje. Další číslo Magazínu Oko tedy “steklo” po Újezdě a jeho obyvatelích a vynaložené peníze spolku Oko zase skončily v hadru na podlaze…Inu, třeba budou někdy příště investovány jako spoluúčast toho nejdokonalejšího ze všech grantových projektů na světě, který p. Duchek, zastupitel za SÚL a Patrioty a místopředseda spolku Oko, zpracuje, získá a zrealizuje. Těšme se!

ZK, červen 2016

SRPEN 2016
Projekt “Prameniště” jsme představili Ing. Orlovskému, novému vedoucímu OŽPD P21, a to (zatím) na dvou schůzkách v červenci a srpnu – druhá z nich byla přímo na lokalitě v terénu. Jednání byla věcná a vstřícná, po éře Ing. Březiny – v závěru jeho působení na ÚMČ P21 posílené “normalizačním starostou” Růžičkou – veliká úleva :-). Máme k dispozici závěry botanického průzkumu 2016, sestavila jsem harmonogram prací do konce r. 2017 a partnerem pro vlastní provádění terénních i výsadbových prací je Ing. Miloš Král z Klánovic.

ZK, srpen 2016

4.9.2016

Podvečerníček – naučná vycházka jihem Újezda, v rámci Týdne zdraví 2016 připravila Ing. Klára Zezulová z KČT. Trasa vedla Staroújezdskou k rybníku a pak alejemi k hřbitovu, zpět okolo hlavního prameniště Běchovického potoka a dále na Božkovnu.

Informace o projektu Prameniště ( nikoli tedy onoho ubohého “hlavního”, u kterého jsme stáli) – společně a v souvislostech postupné obnovy krajiny a cest – stručně uvedla ZK a mistostarosta Roušar (OÚ). Každé naše slovo nahrával p. Lameš ( Oko, SÚL a Patrioti), zbytek vycházky pak už “redaktory Oka” nezajímal a Oko ( Veselý, Lameš, Duchek) se odporoučelo.

Info o Podvečerníku bylo zveřejněno v Újezdském zpravodaji 10/2016 v rámci rekapitualce Týdne zdraví:

…a – jak jinak – také výplod podle vzoru Duchek, tentokrát od výše zmíněného p. Lameše, “reportéra” Oka. Evidentně ani  nahrávka informací k projektu Prameniště a hospodaření vodou, které zazněly při Podvečerníku, autorovi k myšlence nepomohla…:-):


10.10.2016

Běchovický potok je přítokem Rokytky. Rokytce – z pohledu Klánovic – je věnováno téma KZ 10/2016. Pro pořádek článek zde archivujeme:Realizace grantu bude dále pokračovat dle uzavřené smlouvy s hl.m.Prahou a následných průběžných jednání.
Závěrečná zpráva projektu: