Zprávy o stavu životního prostředí

3. března 2015 byla  zveřejněna Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí nazvaná Evropské životní prostředí – stav a výhled 2015 (SOER 2015). Koordinovaný přístup EU k životnímu prostředí přinesl za posledních pět let občanům Unie značný prospěch. Evropané mají čistší ovzduší a vodu, více recyklují a na skládkách končí méně odpadu. Politiky v oblasti životního prostředí zároveň napomáhají zaměstnanosti a růstu. Zpráva nicméně upozorňuje, že dlouhodobého cíle uvedeného ve všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí (7. akčním programu), kterým je „spokojený život v mezích naší planety“, nelze při současné úrovni ambicí v oblasti životního prostředí a souvisejících politik dosáhnout.

Podrobněji k jednotlivým oblastem uvádí Evropská komise v článku:
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/20150303_tz_cs.htm

Na konci roku 2014 schválila vláda ČR zatím poslední Zprávu o životním prostředí České republiky 2013, kterou zpracovala CENIA – česká informační agentura životního prostředí.

Hlavním sdělením je to, že celkově dochází k mírnému zlepšení, které je zapříčiněno útlumem a stagnací průmyslu, stavebnictví a energetiky v období ekonomické recese. Nejohroženější komoditou se stává půda a nejrizikovější pro zdraví je ovzduší. Zhoršila se fragmentace krajiny a všech ekosystémů, dochází k zániku biotopů a zvyšuje se tlak na stanoviště rostlin a živočichů, který se bude dále zvyšovat v důsledku globálních změn klimatu.

Celý dokument najdete na :
http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Zprava_o_zivotnim_prostredi_Ceske_republiky_2013.pdf