16 RD na Staroújezdské – projekt bez účasti veřejnosti?

Projekt 16 nových rodinných domů, které mají v Újezdě nad Lesy vyrůst jako developerský projekt na ploše, kterou místní označují jako “starý Bartošův statek”, lze situovat na levou stranu Staroújezdské naproti “hasičárně” u vyústění Druhanické.


Spolek Újezdský STROM není účastníkem žádných řízení, ani jednání, které se případně k tomuto projektu v současnosti(?) vedou.

Jediná naše “oficiální” informace o záměru stavby16 domů pochází z řízení o povolení kácení 1 borovice a 1 modřínu, jehož byl spolek řádným účastníkem, přičemž “Důvodem  ke  kácení  je „Výstavba  16RD  pro  bydlení  dle  Studie  –  Bydlení  Újezd  nad  Lesy  Pavel  Hnilička  Architekti s.r.o.“  Pokácení stromů bylo povoleno Rozhodnutím UMCP21/02218/2018/OZPD/Vrb ze dne 5.3.2018:


Podle dobrozdání Ing. arch. Jana Záhory, na něhož jsme se obrátili s dotazem, se projektem v průběhu roku 2018 zabývala Komise územního rozvoje Rady MČ P21. Podle vyjádření předsedy STROMu Ing. Hartmana projekt s arch. Záhorou též konzultoval a dále byl probírán na Komisi životního prostředí MČ P21. Pravděpodobně panuje shoda především na důležitosti zachování průchodnosti nově zastavěného území a KŽP se věnovala i otázce dřevin. Jaké jsou závěry a doporučení komisí a zda jsou “přetaveny” do usnesení Rady MČ a lze je tedy považovat za závazné, mi není známo.

Dne 12.7.2018 se na předsedu a místopředsedkyni spolku Újezdský STROM mailem obrátil pan Jaroslav Dobrev, www.domypodlipou.cz :
 
“…obracím se na Vás z pozice ředitele projektu Domy Pod Lípou spočívajícího ve výstavbě 16-ti RD v ulici Staroújezdská 12. Dovoluji si vás tímto požádat o osobní schůzku, na níž bych vám náš projekt rád představil, a zkonzultoval další postup. Na základě požadavku oddělení dopravy Policie ČR jsme byli vyzváni k úpravě stavu stávajícího stromořadí. Na základě tohoto požadavku a v souladu s dendrologickým posudkem vypracoval Ing. Arch. Pavel Hnilička návrh, který bychom s vámi rádi zkonzultovali a získali pro jeho realizaci vaší podporu. Vždy máme upřímný zájem na tom, aby naše projekty neměly jakékoliv negativní dopady do okolní přírody. Naopak máme snahu, abychom v rámci našich projektů jejich okolí co nejvíce zazelenili…”
Přílohou mailu byla komerční vizualizace záměru invesora.

Odpověděli jsme 16.7.2018 mailem tohoto znění:

Vážený pane Dobreve,
děkujeme Vám za zájem o kvalitní zeleň v rámci projektu 16-ti RD v ulici Staroújezdská 12.

Spolek Újezdský STROM byl účastníkem řízení ke kácení jedné borovice jednoho modřínu v rámci výše zmíněného projektu, v němž bylo dne 5.3.2018 vydáno souhlasné rozhodnutí UMCP21/02218/2018/OZPD/Vrb.
O záměru kácet další dřeviny ve stromořadí na Staroújezdské nám není nic známo a prosíme Vás o informaci, kdo je majitelem předmětných dřevin. V případě, že vlastník bude mít záměr stromy kácet, předpokládáme, že budeme standardně informováni o zahájení řízení o kácení, jehož budeme účastníky.

Ať se v tomto případě jedná o stromy podléhající správnímu řízení, nebo stromy tzv.”podlimitní” nebo o stromy alejové, jde o razantní zásah do veřejné zeleně a doporučený postup je jedině veřejné projednání s představením záměru, rozsahu případného kácení a nové výsadby.

Děkujeme Vám za nabídku informační schůzky, ale v navrženém formátu ji musíme odmítnout. V úvahu by přicházelo pouze informační setkání na pozemku za přítomnosti zástupce OŽPD P21, nebo výše doporučené veřejné projednání.

Děkujeme Vám a jsme pozdravem


..a tím veškerá komunikace překvapivě zhasla. Ani od investora, ani od MČP21 jsme nebyli žádným způsobem osloveni a nemáme žádné informace.

Škoda. Představení projektu veřejnosti jak jsme navrhli, by byla správná cesta.

Soukromé schůzky spolku s investorem, byť by měly čistě informativní chrakter, s omluvou vždy odmítáme. Trváme na přítomnosti třetí strany, nejlépe zástupce úřadu či samosprávy MČ. Viz např. Devět lip pro Klánovice


Z dosavadního průběhu neveřejného jednání to ale vypadá, že MČ P21 se na jinou cestu, než obvyklé “tajnosti a dohady” nevydá. Což může zabít i projekt, který třeba má dobrý potenciál, ambici zapracovat připomínky veřejnosti a tím výsledek nejen vylepšit, ale zainteresovat budoucí sousedy. Veřejnost, včetně spolku Újezdský STROM, se to ale bohužel nedozví…

ZK, prosinec 2018