Aktuální grantové projekty a jiné dobrovolné aktivity STROMu

V letošním podzimu se věnujeme zejména třem větším projektům:

Jižní spojka
Naučná stezka HOL
akce Farní ŠVESTKA

– podrobněji čtěte dále:

XXXXXXXXXXX

Jižní spojka – obnova historické cesty s ovocnou alejí na jižní hranici Újezda

I.pokračování
první info viz článek Připravujeme realizaci grantu “Jižní spojka”

II.pokračování
Jižní spojka je grantový projekt, na němž se podílí Hl.m.Praha dotací pro rok 2014/2015, firma DHL v rámci firemního sponzoringu a firemního dobrovolnictví, Újezdský STROM a místní dobrovolníci. Obnovovaná cesta vede na pozemcích parc.č. 435/1 a 435/3 v majetku MČ P21. O spolupráci a podporu jsme proto požádali Radu MČ P21, Odbor majetku a investic (OMI) a Odbor životního prostředí a dopravy ( OŽPD) – vždyť se jedná se o zhodnocení majetku MČ z externích peněz!

Aktuální přípravné a organizační práce v říjnu 2014:

  • Geometrické zaměření historické cesty jsme nechali zhotovit v r. 2013. Po domluvě s hospodařícím zemědělským družstvem na sousedním poli zůstala budoucí cesta po letošní sklizni nezoraná, jako strniště. Zřetelné vytýčení jsme obnovili pomocí dřevěných kůlů.
  • Na náš popud nyní probíhá standardní řízení o povolení kácení – vyřezání ruderálního porostu a křovin- v těle obnovované cesty. O povolení požádal OMI jako vlastník pozemků, řízení vede OŽPD.
  • OŽPD přislíbil odstranění letitých černých skládek z předmětných pozemků do zahájení výřezu porostů.
  • Jsou objednány ovocné stromky – vysokomeny původních odrůd jabloní, slivoní, hrušní a třešní. Takovéto stromky nejsou běžně v prodeji, je nutno objednat je sezonu dopředu, aby je sadař narouboval a připravil. Sázet tedy budeme v r. 2015.
  • První průklest a vysekání cesty začne brigádou v sobotu 1.11.2014
vytýčená původní cesta

III.pokračování
Práce na obnově cesty jsme zahájili ve slunečném a teplém počasí na svátek všech svatých v sobotu 1.11.2014. Dobrovolníci z Újezdského STROMu, místní dobrovolníci a především firemní dobrovolníci z DHL pod odborým dozorem zahradní firmy Hauk – Štěpán – Ustohal se zakousli do křovin a trávy a během dopoledne zprůchodnili polovinu cesty od polnice z Oplanské směrem ke Staroújezdské. Vysekáváme pouze keře v těle původní cesty, maximum šípků a trnek ponecháváme na místě – jsou vítaným úkrytem a potravou pro ptáky a drobná zvířata. Náhodně rostoucí ořešáky, duby a ostatní mladé stromy samozřejmě ponecháváme na místě a cesta se tak přirozeně vine okolo nich, půvabnými loubími z keřů. Štěpku z vyřezaných dřevin používáme na zpevnění obnovené cesty – bude se ušlapávat a přirozeně zpevňovat, jakmile tudy začnou chodit lidé. První maminky s terénními kočárky a prvního pejskaře jsme na cestu “vyslali” hned  po ukončení práce. To už jsme posedávali okolo přenosného ohniště a pochutnávali si na špekáčcích.

Obnovení cesty přivítali i majitelé zahrad s cestou přímo sousedícími ( pamětníci doby, kdy cesta ještě byla používána)  – hluk štěpkovačky a veselé halasení brigádníků je vylákalo k plotům a samozřejmě se zajímali, co se jim za humny děje.


Vyřezávání dřevin provádíme na základě povolení OŽPD P21 (Rozhodnutí UMCP21/15645/2014/OZPD/Sve ze dne 24.10.2014). Podání žádosti o povolení kácení musel provést Odbor majetku a investic (OMI) jako majitel pozemků i dřevin a učinil tak na podnět Újezdského STROMu. Obnovením cesty z externích – grantových a sponzorských – peněz výrazně zhodnotíme majetek MČ a vykonáme práci, na kterou úřad nemá peníze.

Do konce roku proklestí zahradní firma druhou polovinu cesty a historická “Jižní spojka” už bude pohodlně průchodná. V r. 2015 podél cesty vysadíme předpokládaných 40 ovocných stromů a dalšímu kusu krajiny okolo Újezda tak vrátíme tvář.

IV.pokračování
V pondělí a úterý 1.-2.12.2014 dokončila zahradní firma prořezání celé cesty. Štěpka v silné vrstvě vytvořila pohodlný podklad pro chůzi koridorem ponechaného švestkového mlází, trnek a šípků. Doufáme, že se nám podaří štěpku doplnit i na místa, kudy cesta vede po okraji pole.
Po úpravě cesty jsme našli krmelec 🙂 a skládku pneumatik a stavebního materiálu 🙁
Jižní spojka je schůdná po celé délce od Staroújezdské až na rozcestí s polnicí Oplanská – Koloděje ! V této roční době každopádně doporučuji holinky...

vstup ze Staroújezdské

odhalená skládka

..víc obrázků se mi (zatím) nepodařilo nahrát…


ZK, 3.12.2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Naučná stezka po stopách zaniklé osady HOL v Klánovickém lese

průběžné informace doplňujeme do článku Připravujeme projekt HOL v Klánovickém lese

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Obnova švestkové aleje v Polesné ulici

S Římskokatolickou farností u kostela Povýšení sv. Kříže v Kolodějích dobrovolnicky spolupracujeme na rehabilitaci dřevin na pozemcích ve vlastnictví farnosti. Historie švestkové aleje v Polesné je poněkud zamotaná, Újezdský STROM do ní vstoupil v r. 2011 jako účastník standardního řízení o povolení kácení, o něž žádala farnost jako vlastník pozemků i staré aleje. Časem připravím souhrn dat, která k Polesné máme k dispozici. Nyní je situace nadějná, farnost připravuje sázení 24 švestkových stromečků komunitním způsobem 🙂

I.pokračování
V sobotu 11.10.2014 se farnost sešla na první farní brigádě nazvané akce ŠVESTKA a svépomocí jsme vykopali 24 jam pro výsadbu stromků na farním pozemku v ulici Polesná. Předcházely složité organizační manévry, vytipování a objednávání stromečků – za pomoci Ing. Rysové z MHMP ( vysokokmeny starých odrůd ze školky p.Eichlera z Kláštera Hradiště na Jizerou http://ovocnar.prodejce.cz/ ) a několikakolové domlouvání a vyměřování místa 🙂

příprava výsadbových jam – 11.10.2014

máváme vykopaným jámám – 11.10.2014


II. pokračování
Hurá, alej 22 stromků švestek druhu
Hamanova a Ruth Gersteter a 2 stromky špendlíku je vysázena!
V pátek 31.10.2014 proběhla druhá farní brigáda s účastí Újezdského STROMu. Nákup stromků a pomocného materiálu zafinancoval soukromý dárce z farnosti, odbornou pomoc při sázení též sponzorsky zajistila zahradní firma Ing. Miloše Krále z Klánovic. K vysazeným stromečkům
v první polovině listopadu přibyly zbylé opěrné kůly a ochrana kmínků – díky!

sázení v pátek 31.10.2014

alej se všemi opěrkami a pletivem

III. pokračování
S potěšením mohu napsat, že projekt ŠVESTKA je úspěšně zakončen
!
V pondělí 24.11.2014 jsme ve čtyřech lidech vysadili 45 keřů a několik okrasných bylin do nově vytvořeného záhonu na konci nové švestkové aleje. Záhon společně se stávajícími, již vzrostlými stromy začíná formovat místo pro budoucí kapličku či zastavení, které plánuje pan farář Dr. Ondřej Salvet.
Akce ŠVESTKA byla prvním “komunitním projektem” farnosti, na kterém se jsme se podíleli jako farníci, především ale jako “osvědčení” dobrovolníci.

RNDr.Pavel Roušar exstarosta Újezda nad Lesy

Nákup stromů a pomocného materiálu laskavě uhradil sponzor z Újezda, který nechce být jmenován. Keře darovalo pět rodin z farnosti. Výsadbu jsme provedli svépomocí formou tří brigád. Odbornou pomoc, kompost a vodu na zálivku nám věnoval Ing. Miloš Král – Klánovice zahradnictví Zelený domov. Organizace, koordinace a realizace “projektu” ŠVESTKA byla moje dobrovolná práce.

Klopotná cesta k provedení uložené náhradní výsadby byla dlouhá téměř 4 roky, výsledný kompromis každopádně farní louku v Polesné zařadil mezi ta místa v Újezdě, která se začala probouzet k životu.

Zita, Irena, Štěpánka

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kromě těchto stěžejních projektů se věnujeme běžné agendě jako účastníci v řízeních o povolení kácení a specifických řízeních vedených na SÚ MČ P21, v nichž hájíme veřejný zájem na zachování zeleně , uložení náhradní výsadby či regulativů zastavěnosti. Průběžně uklízíme stezky Lesní galerie a les, kudy procházíme. Inspirací pro dobrovolné aktivity a jejich rozvíjení se stal dvoudenní seminář Dobrovolnictví – jak na to?, který se konal v Jihlavě 29. – 30.9. 2014.
K účasti na semináři a jeho energii se ( doufám) ještě budu vracet – v dobrovolných aktivitách i v článcích.

A – stále probíhá řízení k rekonstrukci klubovny FGRP!  Společně s klánovickým OSZKL jsme účastníky řízení od r. 2008 (!) Toto řízení je jedním z pohrobků golfistické anabáze Klánovického lesa a její spravedlivé dokončení by se mělo stát precedentem pro všechny obdobné causy…

Zita Kazdová, 21.10.,4.11., 27.11.2014