Likvidace stromů pod značkou MŽP

AKTUÁLNÍ VÝZVA 13.6.2013

Vážení členové spolků, občanských sdružení či ekologických neziskovek,

dovolte mi, abych se na vás obrátila s prosbou o pomoc s informací o nebezpečí, ba nezákonnosti Novely vyhlášky o ochraně dřevin z Ministerstva životního prostředí ( MŽP), která má vejít v platnost od 1.7.2013:

Až začne platit vyhláška, bude možné na vlastní zahradě pokácet i staletou lípu?

Majitel zahrady už nebude muset brát ohled ani na stáří stromu – pokud nepůjde o památný strom. Rozhodne-li se jej pokácet, nikdo mu v tom nezabrání. Ministerstvo však obavy nemá: „Předpokládáme, že pokud má někdo na zahradě staletou lípu, důkladně možnost jejího pokácení zváží a pokácení bude pouze krajním řešením,“ píše mluvčí resortu Matyáš Vitík.

celý článek: http://www.lidovky.cz/ke-kaceni-stromu-na-zahradach-nebude-treba-povoleni-ochrance-novela-desi-1aq-/zpravy-domov.aspx?c=A130428_182042_ln_domov_vs

Jako členka občanského sdružení Újezdský STROM, které se věnuje vztahu člověka k prostředí, dobrovolně pracuji jako účastník řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v Újezdě nad Lesy a Klánovicích ( MČ Praha 21)

Pro ilustraci uvádím, že jenom v této lokalitě bylo od začátku roku 2013 zahájeno přibližně 43 řízení o povolení kácení, v nichž se jedná cca o 165 stromů ( dub, buk, borovice, javor, bříza, lípa, smrk, ořešák, ovocné stromy) s obvodem 80 – 242 cm v odečtové výšce 130 cm.

Kromě řádných zdravotních důvodů či důvodů stavby, kterou nelze umístit bez odstranění části dřevin na pozemku, jsou nejčastějšími důvody obavy z pádu ovlivněné masivní medializací o „stromech zabijácích“, případně spad listí a jehličí do okapu, na dlažbu, skalku nebo bazén… Právě poslední jmenované jsou důvody, které zdaleka nepřevyšují veřejný zájem na zachování zdravé, vzrostlé dřeviny, která v dané lokalitě poskytuje užitek mnohonásobně přesahující pozemek vlastníka.

Řádně vedené řízení o povolení kácení podle stále platného zákona č.114/1992 Sb považuji v těchto případech za jediný možný postup, který zohlední a ochrání zájem lokality na kvalitním prostředí. Na vlastnictví stromu je možné pohlížet obdobně jako na „vlastnictví“ vodního zdroje. Strom sice fyzicky roste za plotem, ale jeho blahodárné působení – zvlhčování a ochlazování vzduchu, okysličování a filtrace prachových částic, vyrovnané vodní hospodaření a ochrana půdy, hluková bariéra, úkryt a potrava včel, ptactva a více než 1000druhů drobných živočichů – s velkým prospěchem využívá okolí a jeho ztráta jej poškodí mnohem více a dlouhodoběji, než samotného vlastníka. Estetickou újmu při ztrátě vzrostlého stromu není možné vyčíslit už vůbec!

Principem řízení o povolení kácení dřevin vedené státní správou je řádné a spravedlivé posouzení stavu stromu a důvodů pro jeho případné pokácení, ale také – a to zdůrazňuji – uložení náhradní výsadby, která má v ideálním případě do 3 -5 ti let nahradit ztracenou korunu pokácených stromů. Tedy nikoli kus za kus, ale výsadba adekvátní vzniklé ztrátě, aby stromy z lokality nemizely bez náhrady.

Mnoho městských částí, obcí a měst má své kouzlo, kvalitu bydlení a atraktivitu založenou na vzrostlé zeleni v zahradách. Novela vyhlášky o „ochraně dřevin“ z dílny MŽP těmto starým zahradám zvoní hranu. Desetiletí a staletí přítomnosti stromů v zahradách našich obcí obětuje okamžitému rozmaru, případně neznalosti a neprozíravosti vlastníka – mnohdy pouze kupce či pronajímatele. Protože zdaleka ne každý si svých stromů váží a kácení čehokoli „ bez komplikací“ považuje za jakýsi triumf vlastní bezohlednosti – právě tomuto životnímu stylu a filosofii vychází MŽP novelou vyhlášky vstříc. Kromě faktického ohrožení stromů v zahradách tento model chování považuji za velmi nebezpečný precedens uvažování a jednání obecně.

K doplnění faktů uvádím pár postřehů k legislativě novely ( přejato z Arnika.org)

ochrana dřevin se nezpřísnila (rozměry zůstaly), ale naopak oslabila tím, že se v intravilánech nyní nebude vůbec chránit cca 30% dřevin, rostoucích v tzv. zahradách
– naoko se zvýšila ochrana stromořadí, ale jen těch “malých”, ty ostatní zůstávají ve stejném režimu jako doposud

– neméně důležitá je změna definice “poškození, které není poškozením” – to může být velmi nebezpečný způsob, jak znemožnit  postihování jakéhokoli zprznění stromů pod záminkou dobrého úmyslu


„Je to naprostý legislativní paskvil. Ministr bude mluvit o snížení administrativní zátěže soukromých vlastníků, ale ve skutečnosti vyhláška umožní vykácet bez povolení i velmi významnou veřejnou zeleň. Nová úprava je tak komplikovaná, že když ji úřady neuměly správně používat ani teď, je takové zvýšení složitosti, že žádnou úlevu reálně nepůjde. Rozhodovat se totiž bude podle katastru nemovitostí, nikoli podle toho, jak je plocha reálně využívaná.“


„Předložený návrh vyhlášky nemá s ochranou dřevin společného vůbec nic. Oproti loňskému návrhu, který poslal ministr Chalupa k připomínkám, se podoba vyhlášky ještě zhoršila.


„Vůbec nejsou chráněny náhradní výsadby, což se ukazuje po celé republice jako stále větší problém. ..“


„Není jasný způsob, jak ministerstvo vyhlášku připravovalo. Přestože k návrhu do připomínkového řízení se vyjadřovala celá řada odborníků a institucí s převážně kritickými podněty, nebyl svolán žádný seminář, neproběhla odborná diskuse apod. Všechno se peče jen uvnitř ministerstva.“


Vážení členové spolků, občanských sdružení či ekologických neziskovek,

už tím, že dobrovolně pracujete v nejrůznějších občanských uskupeních, dáváte jasně najevo, že nejste lhostejní ke stavu svého okolí.

Prosím vás proto naléhavě, abyste svou pozornost zaměřili i na osud stromů v zahradách a nesmířili se s novelou vyhlášky o „ochraně dřevin“!
Kromě právních kroků můžeme využít své zkušenosti a kreativitu a dát ministrovi Chalupovi vědět – nejlépe v otevřených dopisech – že novela, kterou prosazuje, je legislativní paskvil a nejenže prostředí nechrání, ale naopak jej poškozuje!

Učiňte tak prosím sami i prostřednictvím svých samospráv!

S poděkováním a pozdravem 

Zita Kazdová

Újezdský STROM o.s.

www.ujezdskystrom.os


Kontakty na jednotlivá sdružení jsem získala z internetu, kromě celostátně známých organizací jsem se snažila vybrat především lokality, kde zahrady a vzrostlá zeleň tvoří podtsatnou část genia loci.

Omlouvám se těm z vás, kteří se aktivní ochranou prostředí nezabýváte, nebo nesdílíte moje obavy a snahu nesmířit se se špatnými

kroky současného MŽP.


Nenechávejte své stromy bez pomoci…nebo zmizí.

VÝZVA 23.4.2013


Vážení přátelé ne-lhostejní ke stavu a současnému směřování péče o životní prostředí v České republice,

oslovuji vás s velkou naléhavostí v souvislosti s Vyhláškou ministra Chalupy, která “upravuje” řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Jako zástupce o.s. Újezdský STROM jsem účastníkem těchto řízení v Újezdě nad Lesy a v Klánovicích již čtvrtým rokem a dobrovolně v nich pracuju jako “advokát stromů”.

Vejde-li v platnost Vyhláška ministra Chalupy, která mimo jiné vyjímá z povolovacího  řízení stromy v soukromých zahradách, pak sbohem Klánovice, sbohem Újezde, sbohem všechny “rezidenční čtvrti”,  kterými se hlasitě hosasá nejenom Praha, ale každé město či obec. 
V soukromých  zahradách nenajdeme “jen” stromy ovocné, ale smrky, borovice, modříny, duby a buky, žádnou výjimkou nejsou nádherné zdravé solitéry s obvodem kmene okolo dvou metrů!!!


Především vzrostlé stromy v zahradách jsou kouzlem a výjimečností těchto lokalit.
Právě domy se soukromými zahradami zahrnuje Praha do zeleného pásu v dosud platných územních plánech. Jaké pokrytectví!

Prosím a žádám vás o aktivizaci sil každého z vás, abychom našli způsob, jak masakru stromů zabránit a postavit se proti tažení MLŽP – Ministerstva Likvidace Životního Prostředí.


Sledujte prosím aktivity velkých sdružení zabývajícími se životním prostředím (Arnika, AOPK, atd) a přidejte se k nim.
Pište petice, bombardujte samosprávu a politiky.
Využijte vše, co vás napadne, k obraně stromů, které se motorovým pilám samy neubrání.


Níže najdete dostupné informace o vyhlášce, jejích nebezpečích a případných kontaktech na ohniska odporu.

Zita KazdováV ulicích současných tzv.rezidenčních čtvrtí nahrazuje zeleň v zahradách chybějící zeleň uliční. Typické je to zejména pro okrajové pražské čtvrti, původní vesnice, které prošly novodobým stavebním boomem a nyní tvoří “zelený pás” v územním plánu Prahy. Typické je také to, že do ulic na veřejný prostor nasadit nejde NIC, protože jsou ulice příliš úzké a v travnatých pásech jsou vedeny inženýrské sítě.


TEXT VYHLÁŠKY “O OCHRANĚ DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ” 
NAJDETE V PŘÍLOZE NA KONCI STRÁNK
Y

Jak
Chalupově vyhlášce rozumějí odborníci?

 

– ochrana dřevin se nezpřísnila (rozměry zůstaly), ale naopak oslabila tím, že se v intravilánech nyní nebude vůbec chránit cca 30% dřevin, rostoucích v tzv. zahradách


– naoko se zvýšila ochrana stromořadí, ale jen těch “malých”, ty ostatní zůstávají ve stejném režimu jako doposud


– nadále se neřeší ochrana obnovených dřevin ve formě náhradních výsadeb, které mají být zárukou trvalé udržitelnosti dřevin rostoucích mimo les


– pochybným definováním “zahrady” dojde k chaosu ve správní praxi, kdy kriteriem pro posouzení, zda je či není třeba ke kácení dřeviny povolení či nikoliv, je hodnocení, zda pozemek (u domu??) je či není přístupný veřejnosti a zda je či není oplocený!! Jedná se o právně zcela neurčité pojmy. Ad absurdum pokácím velký strom, pařez čímsi “oplotím” a budu tvrdit, že strom rostl v zahradě a že jsem tedy nepotřeboval povolení. Následně “plot” vyhodím a jsem z obliga.

-podstata Chalupovy změny textu (k §8): na oplocených zahradách u rodinných a bytových domů by se kácelo bez povolení.

– neméně důležitá je změna definice “poškození, které není poškozením” – to může být velmi nebezpečný způsob, jak znemožnit  postihování jakéhokoli zprznění stromů pod záminkou dobrého úmyslu

Tisková zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů ze dne 17. dubna 2013

Chalupův návrh vyhlášky o „ochraně” dřevin – reakce sdružení Arnika

PRAHA – Ministr životního prostředí Chalupa si vysloužil tvrdou kritiku za návrh vyhlášky o ochraně dřevin. Její oficiální představení proběhlo na dnešní tiskové konferenci v 15:30. Podle nevládní organizace Arnika je jeho finální návrh ještě horší, než materiál, který poslal loni na podzim k připomínkám (podrobnosti v tiskové zprávě http://arnika.org/zacnou-mizet-parky-i-aleje-ministerstvo-chce-usnadnit-kaceni). Aktuální podoba vyhlášky podle ekologů navíc vůbec nerespektuje výhrady vědeckých institucí a odborníků, kterých se sešla celá řada.


Vedoucí kampaně „Zachraňme stromy“ Martin Skalský z Arniky konkretizuje:

Je to naprostý legislativní paskvil. Ministr bude mluvit o snížení administrativní zátěže soukromých vlastníků, ale ve skutečnosti vyhláška umožní vykácet bez povolení i velmi významnou veřejnou zeleň. Nová úprava je tak komplikovaná, že když ji úřady neuměly správně používat ani teď, je takové zvýšení složitosti, že žádnou úlevu reálně nepůjde. Rozhodovat se totiž bude podle katastru nemovitostí, nikoli podle toho, jak je plocha reálně využívaná.“

Předložený návrh vyhlášky nemá s ochranou dřevin společného vůbec nic. Oproti loňskému návrhu, který poslal ministr Chalupa k připomínkám, se podoba vyhlášky ještě zhoršila. Ani ve městech nechrání zákon stromy s menším obvodem kmene než 80 cm, zatímco v prvním návrhu bylo 60 cm a nevládní organizace požadovaly 40 cm.“

Vůbec nejsou chráněny náhradní výsadby, což se ukazuje po celé republice jako stále větší problém. Pokud například firma, která staví kancelářskou budovu na místě parku, dostane za povinnost vysadit náhradní výsadbu, stromy by se dožily obvodu kmene 80 cm až za desítky let. Může se tak klidně stát, že po pár letech firma stromy vykácí a postaví další budovu.“

Není jasný způsob, jak ministerstvo vyhlášku připravovalo. Přestože k návrhu do připomínkového řízení se vyjadřovala celá řada odborníků a institucí s převážně kritickými podněty, nebyl svolán žádný seminář, neproběhla odborná diskuse apod. Všechno se peče jen uvnitř ministerstva.“

Na novelu vyhlášky se čekalo už od roku 2009, za tu dobu se na ministerstvu vystřídali 3 ministři. V roce 2009 byla schválena novela zákona, která ukončila praxi plošného kácení alejí, ale ukázalo se, že také prováděcí vyhláška k zákonu je už zastaralá a nevyhovující.“


Odbornice na ochranu přírody Vendula Krčmářová dodává:

Velmi pochybně nechal ministr Chalupa definovat zahrady, což způsobí v praxi chaos. Kritériem pro posouzení, zda je či není třeba ke kácení dřeviny povolení, přece nemůže být otázka, jestli pozemek je nebo není přístupný veřejnosti a zda je nebo není oplocený. Není také jasné, jestli je nutné, aby šlo o pozemek u domu. Jedná se o právně zcela neurčité pojmy.“

Pokud bych měla dovést příklad do krajnosti, pak je možné, že pokácím velký strom, pařez čímsi „oplotím”, a budu tvrdit, že strom rostl v zahradě a že jsem tedy nepotřebovala povolení. Následně „plot“ vyhodím, a byť je to absurdní, bude podle vyhlášky v pořádku.“

Podle našeho názoru zasahuje ministerstvo pseudodefinicí zahrad nad rámec § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny, protože existence plotu a nepřístupnost pozemku není jiná charakteristika dřeviny.“


Arnika – Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, arnika@arnika.org, www.arnika.org

Martin Skalský, vedoucí Centra, tel.: 775 168 026, martin.skalsky@arnika.org
Tiskový mluvčí Arniky Vratislav Vozník, tel.: 606 727 942, vratislav.voznik@arnika.org

Zkušenosti státní správy MČP21:
 Od roku 2006 byla na území Újezdu nad Lesy rozhodnutím uložena výsadba v počtu 875 stromů a 2155m2 keřových ploch. Většina této výsadby se týkala právě zahrad, které by po nové úpravě zely prázdnotou. V naší MČ je většina zahrad s původní zelení (duby 150let a starší ). Při opadu plodů a listů jsou lidé krátkodobě rozladěni jejich uklízením avšak v další sezoně jsou za strom rádi.. Pokud by stromy mohly okamžitě odstranit – udělali by to a pozdě pak litovali unáhleného rozhodnutí. Při kácení samotném se ohání tím co všechno už za svůj život vysadili. Bez úředního uložení náhradní výsadby (NV) by nově nevysadili nic nebo jen jeden strom. Při kontrolách NV se setkávám s tím, že lidé na začátku při kácení horentně slibují nahrazení mnoha stromy a keři, při kontrolách ztěží dodrží rozhodnutím uloženou NV.

Zkrátka mentalita našeho národa není tak vyspělá, abychom si mohli dovolit tuto úpravu vyhlášky.

 


Náměstek Semerád je proti vládní vyhlášce, která podle něj ohrozí veřejnou zeleň

16.5.2013

Náměstek pro životní prostředí Marek Semerád nesouhlasí s novelou vyhlášky Ministerstva životního prostředí o ochraně dřevin, kterou se bude zabývat Legislativní rada vlády a měla by vstoupit v účinnost 1. července 2013. Podle vyhlášky už majitel oplocené zahrady nebude muset ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy na svém území a má zcela volnou ruku v tom, jak s dřevinami na svém pozemku naloží.

 Připravovaná změna vyhlášky umožní kácet jakékoliv stromy pro vlastníky zahrad, které jsou oplocené a nepřístupné veřejnosti a u zahrady bude rodinný či bytový dům. “Tuto vyhlášku lze obejít např. postavením lehkého oplocení, na které není potřebné stavební povolení,” říká Marek Semerád. Zároveň se obává, že bude docházet k daleko větším zásahům do zeleně, protože na soukromých zahradách nerostou pouze ovocné stromy, ale i velice hodnotné stromy, které mají významnou zdravotní a krajinářskou hodnotu. 

“Domnívám se, že bude docházet nejenom k častějšímu kácení, ale v mnoha případech půjde o zcela zbytečné zásahy do přírody. Stromy mají pro životní prostředí v městech velký význam, ať již estetický nebo mají pozitivní vliv na kvalitu ovzduší, takže jejich zachování je velmi důležité. Touto vyhláškou přijdou města o možnost regulovat množství zeleně,” říká o dopadech vyhlášky náměstek Semerád.

zdroj: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/namestek-semerad-je-proti-vladni-vyhlasce-ktera-podle-nej-ohrozi-verejnou-zelen.htm


DOPORUČUJEME Z MÉDIÍ

Vyhláška o kácení stromů v zahradách se nelíbí ochráncům přírody

Ochránci přírody nesouhlasí s návrhem Ministerstva životního prostředí (MŽP), které chce v nové vyhlášce zvolnit přístup ke kácení dřevin na zahradách. Upozorňují, že na soukromých zahradách nerostou jen ovocné stromy, ale i lípy, duby nebo další druhy staré stovky let, které mají významnou zdravotní a krajinářskou hodnotu. ČTK o tom informoval Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). S chystanou podobou vyhlášky nesouhlasí i další ekologové a odborníci.

CELÝ ČLÁNEK NA:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vyhlaska-o-kaceni-stromu-v-zahradach-se-nelibi-ochrancum-prirody-269626

Zahradní populismus ministra Chalupy

18.4.2013

Vyhláška o ochraně dřevin ministerstva životního prostředí by se měla rozdělit.
Část o alejích by mohla platit a zbytek přepracovat.

Aleje si větší ochranu před kácením zaslouží. Vyhláška by měla začít platit od prvního července. Kéž by se dala rozdělit, aby část o alejích platila hned a zbytek aby MŽP zadalo odborníkům k přepracování od základu. Aby zmizely politické agitky a vznikl funkční předpis na ochranu stromoví všeho druhu. I administrativní úkony lze omezit, aniž bychom rezignovali na péči o zeleň.

CELÝ ČLÁNEK NA : http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/zahradni-populismus-ministra-chalupy

MŽP: Máte na zahradě 300letou lípu? Klidně jí pokácejte!

19.4.2013

Český svazu ochránců přírody (ČSOP) nesouhlasí s návrhem ministerstva životního prostředí úplně uvolnit kácení dřevin na zahradách. Na zahradách nerostou jen ovocné stromy, ale také třeba lípy či duby, staré i stovky let. Stromy, které mají významnou estetickou, zdravotní i krajinářskou hodnotu. Jejich pokácení doposud povolovaly úřady, nyní MŽP navrhuje, aby o nich rozhodoval pouze vlastník pozemku. Komentuje to slovy, že vlastník je přece rozumný a takové hodnoty nezničí. O tom, že vlastník ne vždy je rozumný, svědčí desítky žádostí o pokácení hodnotných dřevin, ke kterým se Český svaz ochránců přírody vyjadřoval.

CELÝ ČLÁNEK NA :
http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1042&m_id_akt=9230


Ke kácení stromů na zahradách nebude třeba povolení. Ochránce novela děsí

30. dubna 2013  12:00, lidovky.cz 
PRAHA – Ministerstvo životního prostředí chce dovolit lidem porážet jakékoli stromy na jejich zahradách bez posvěcení úřadů, což dosud není možné. Ekologové se bojí živelného kácení, které prý změní ráz okolní krajiny.
Vybíráme:
5. Jaká pravidla pro kácení stromů platí v zahraničí? Jsou stejná nebo přísnější?

Například v Německu není možnost kácení stromů na vlastní zahradě zákonem upravena. Každý městský úřad se může rozhodnout, zda si majitel zahrady musí ke kácení stromů vyžádat povolení, nebo ne. A podoba těchto městských vyhlášek se liší případ od případu. Vlastní pravidla má i Rakousko. Třeba ve Vídni si majitel pozemku musí vyžádat úřední povolení při kácení jakéhokoliv vzrostlého stromu. Kdo vyhlášku poruší, může dostat pokutu od 700 eur výše. V případě, že by vlastník pokácel více než dvacet stromů najednou – a bez povolení – hrozí mu až půlroční vězení.

8. Až začne platit vyhláška, bude možné na vlastní zahradě pokácet i staletou lípu?

Majitel zahrady už nebude muset brát ohled ani na stáří stromu – pokud nepůjde o památný strom. Rozhodne-li se jej pokácet, nikdo mu v tom nezabrání. Ministerstvo však obavy nemá: „Předpokládáme, že pokud má někdo na zahradě staletou lípu, důkladně možnost jejího pokácení zváží a pokácení bude pouze krajním řešením,“ píše mluvčí resortu Matyáš Vitík.

celý článek: http://www.lidovky.cz/ke-kaceni-stromu-na-zahradach-nebude-treba-povoleni-ochrance-novela-desi-1aq-/zpravy-domov.aspx?c=A130428_182042_ln_domov_vsDne 6.5.2013 jsem se obrátila se žádostí o pomoc stromům v zahradách na
senátory Dr Wagnerovou, Dr Gajdůškovou, Mgr Dientsbiera, Mgr Michálka a na stínového ministra ŽP Dr Špidlu
a to jak formou dopisu poštou, tak i mailem.
Přišla mi jediná odpověď od asistentky Dr Wagnerové ( mailem):


Vážená paní Kazdová,
 
jménem paní senátorky Wagnerové děkuji za mail a dodávám k němu, že vyhláška o které se zmiňujete je plně v kompetenci Ministerstva životního prostředí. Jedná se tedy o podzákonnou normu, kterou bohužel paní senátorka nemůže nijak ovlivnit. Doporučuje Vám tedy obrátit se přímo na zmiňované ministerstvo s tímto apelem.

 
Děkuji za laskavé pochopení a přeji hezký zbytek odpoledne,
 
Linda Kožušníková
asistentka senátorky Elišky Wagnerové
13.5.2013

….nechávám bez komentáře 🙁

Chalupa: Hrdina v boji proti zeleným fundamentalistům

Jedním z vedlejších efektů ministrova boje je destrukce do té doby dobře fungující státní správy v oblasti životního prostředí.

Při oceňování aktivity Tomáše Chalupy hradní pán ( pozn.:president Miloš Zeman) však to nejpodstatnější přehlédl. V potlačování zeleného fundamentalismu dobrovolných environmentálních sdružení není ani zdaleka stejně úspěšný jako v destrukci do té doby dobře fungující státní správy v oblasti životního prostředí. Zdevastoval ji po stránce personální i finanční. Zkušení odborníci a úředníci se rozprchli po jiných ministerstvech a úřadech a ideologické politické posily je ani po dvou letech Chalupova boje nedokázaly nahradit.

24.5.2013 Česká pozice, autor Čestmír Klos

CELÝ ČLÁNEK NA :
http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/chalupa-hrdina-v-boji-proti-zelenym-fundamentalistum