Lipové stromořadí ke hřbitovu-II.etapa _ukončení grantu

Grant Hl.m.P. 2012 – 2013 jsme ukončili v řádném termínu do 31.12.2013,
29.1.2014 jsme odevzdali Závěrečnou zprávu a vyučtování.

Lipové stromořadí ke hřbitovu

Praha 21 – Újezd nad lesy – II. etapa

krátká závěrečná zpráva

Dotace ve výši 180 000,-Kč

poskytnutá usnesením Rady hl.m.P. č.688 ze dne 22.5.2012

občanskému sdružení Újezdský STROM

– Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.

Čenovická 2145, 190 16 Praha 9

Darovací smlouva č. DAG/85/03/000168/2012

Tématická oblast:

I. Oblast veřejné zeleně

1)Zlepšení stavu zatíženého městského prostředí výsadbou a údržbou dřevin
jako krajinotvorného prvku

řešitelé:

organizace přípravných prací a výsadby, medializace, zpracování fotodokumentace a mapových podkladů, spoluúčast MČ P21:
Dana Slabochová – referent OŽPD ÚMČ Praha 21
Martina Nejtková – referent OŽPD ÚMČ Praha 21

dokumentace a administrativa projektu, osvětová a propagační aktivita související s projektem, zpracování průběžné a závěrečné zprávy:
MUDr Zita Kazdová, členka Výboru, Újezdský STROM

externí spolupráce:
návrh sadových úprav a řešení výchozího problému:
Ing. Jan Albert – Zahradnické a arboristické práce

spoluúčast:
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 Újezd nad Lesy, IČ: 00240923

Umístění pozemků:

obec Praha 9 – MČ Praha 21

katastrální území – Újezd nad Lesy

parc.č. 4271/1, ostatní plocha, využití pozemku ostatní komunikace

parc.č. 4262/24, orná půda, se způsobem ochrany zemědělský půdní fond

parc.č. 4262/23, orná půda, se způsobem ochrany zemědělský půdní fond


Projekt získal podporu MČ, souhlas s realizací byl součástí podané žádosti.


Podpořený projekt a jeho souvislosti:

Realizovaný projekt Lipové stromořadí ke hřbitovu – II.etapa je součástí postupné obnovy historických cest v jižní části Újezda nad Lesy. Celá lokalita je zbavována černých skládek nastřádaných za desetiletí, podél cest jsou vysazovány stromy. Do revitalizovaného území se vrací především pravidelní místní návštěvníci, díky prodlužování a navazování jednotlivých úseků začíná být lokalita zajímavá i pro turisty a cyklisty.

Realizovaný projekt římo navazuje na: revitalizaci hřbitova v r. 2007 ( MČ P21 z vlastních zdrojů) a výsadbu Lipového stromořadí ke hřbitovu – I.etapa ( grant Hl.m.P. 2008 – realizace Maminy z újezdské roviny o.s. a MČ P21).

Naopak na tuto etapu II. navazuje Lipové stromořadí ke hřbitovu – III.etapa, která bude dokončena z grantu Hl.m.P.v r.2014,. Ta zahrnuje též revitalizaci historického Rozcestí pod Trojmezím.

Do dlouhodobého projektu zpřístupnění cest v krajině a návratu stromořadí do příměstské krajiny patří i obnovení cesty spojující novou lipovou alej s okrajem obce v ulici Ježovická. Na tomto úseku pracovali místní dobrovolníci a MČ P21 a cesta je osázena oboustranně ovocnými a kvetoucími okrasnými dřevinami.

Průběh prací

3.10.2012

se uskutečnila koordinační schůzka na zájmových pozemcích před zahájením prací.

Schůzky se účastnil celý realizační tým a pes Bora 🙂

Zdokumentovali jsme černé skládky různého stáří okolo parkoviště před hřbitovem a podél cesty a v zeleném pásu, kam budou vysazeny stromy. Podrobná fotodokumentace stavu před realizací je nahraná na CD Závěrečné zprávy.

Poradili jsme se o postupu čištění a výsadby, do níž by mohl být částečně začleněn stávající porost – keře šípku, pámelníku a bezu, mladé stromy náhodně rostoucí jednotlivé nebo ve skupinkách: dub, javor, jabloň, ořech vlašský a černý.

Tuto představu jsem následně skonzultovala s Ing.Rysovou a domluvili jsme se i na mírně nepravidelném sponu výsadby kvůli začlenění ponechaných stromů


5.10.2012

Práce začaly vysekáním a vyřezáním ruderálního porostu s ponecháním a prořezem předem domluvených dřevin. Množství odhalených odpadků vysoko převyšuje předběžný odhad všech zúčastněných. V tomto rozsahu není dobrovolná brigáda řešením, musí nastoupit technika.

22. -23.10.2012

Celé dva dny pracují lidé i malý bagřík, vyhrabávají skládky sestávající z komunálního odpadu, stavebních zbytků, kusů zařízení zarostlých pod dalšími nánosy systematicky vyváženého biologického odpadu.

Bylo odstraněno, vytříděno a odvezeno k likvidaci:

78 m3 zeminy a biologického odpadu
28 m3 cihly a sutě
12 m3 betonu
3 m3 jiného odpadu – netříděný a vytříděné plasty

Na sklonku druhého dne je částečně seškrábnutý drn z pevného povrchu cesty, plocha zeleného pásu je zarovnaná, předhrábnuté jsou jamky na výsadbu stromů. Podrobná fotodokumentace přípravných prací je nahraná na CD Závěrečné zprávy.


24.10.2012

Proběhlo vlastní sázení včetně úvazů, kůlů, ochrany kmínků a zamulčování rabátek, stromky byly zality a byl jim proveden povýsadbový řez. Tuto odbornou činnost prováděla firma Hauk – Štěpán – Ustohal Lesnické a zahradnické služby. Na konci dne je vysazena plánovaná jednostranná alej složená ze 30 balových stromů Tilia cordata, obvod kmínku 14 – 16cm. Rozestupy nové výsadby jsou mírně nepravidelné cca 7,5m, jsou ponechány solitéry a stromové skupinky dubu, javoru a ořešáků, částečně a na redukované ploše keře šípku, aby bylo zachováno keřové patro pro úkryt a obživu ptactva a drobné zvěře. Kompletní obnova keřů bude provedena v následujících letech z uložených náhradních výsadeb.

Podrobná fotodokumentace průběhu realizace je nahraná na CD Závěrečné zprávy.Listopad 2012

MČ P21 instaluje u hřbitova závoru a zábradlí oddělující obecní pozemek od soukromého ( i ten byl při říjnovém generálním úklidu vysekán a vyčištěn). Průchod pro pěší a cyklisty je zachován. Toto jsou aktivity hrazené MČ, které jsou součástí dlouhodobého a postupně prováděného plánu na revitalizaci území kolem hřbitova. Grantová výsadba lipové aleje rozplánovaná do tří etap je zásadní součástí probíhající revitalizace.

4.12.2012

Zpracovala jsem a poštou odeslala Průběžnou zprávu,

ke 20.11.2012 bylo vyčerpáno 140 440,-Kč z celkové částky dotace 180 000,-Kč

10.12.2012

Opět jsme se sešli na koordinační schůzce, byly zhodnoceny dosavadní provedené práce a byla vyčíslena spoluúčast MČ:

vysekání ruder.porostu, výřez nežádoucích dřevin+štěpkování+příprava terénu….14 400,-

naložení skládky, odvoz a likvidace odpadu včetně tříděného….59 640,- /z toho doprava 13 900,-

práce bagrem20h+převozy….12 900,-

závora a zábradlí 12,5m, montáž a nátěr, připevnění cedule…26 400,-

cedule zákaz skládky….1000,-

celkem spoluúčast MČ …114 340,-

Závora, zábradlí a cedule zákaz skládky je plánována též na začátek Ježovické ulice v rámci III.etapy.

MČ připravuje také závoru na polničku od ZŠ Sibřina, aby se uzavřel vjezd na polní cesty pro auta a ztížilo se tvoření skládek na odlehlých místech ve volné krajině.


13.12.2012

Na ohlášenou vizitaci přijela Ing.Rysové z MHMP, vyzvedla jsem ji naším autem na nádraží a pak jsme doklouzaly na letních gumách ke hřbitovu. Prošly jsme vysazenou alej a cesty okolo hřbitova, na místě jsem podala informace o navazujících projektech tzv. Jižní cesty. Smykem jsme se vrátili k úřadu a proběhla ještě krátká konsultace s realizačním týmem z OŽPD ( pí Slabochová, sl.Nejtková).

v průběhu r.2013

Probíhá standardní údržba a péče o vysazené stromy a průběžný úklid lokality.

Na podzim se začíná s úklidem a následnou výsadbou III.etapy lipového stromořadí k Rozcestí pod Trojmezím. Celá lokalita se vylupuje do velmi příjemného místa – volné, kulturně obhospodařované krajiny.Listopad 2013

Je nejvyšší čas splnit poslední úkol grantu II.etapy Lipového stromořadí a to tu část, týkající se osvětové a propagační aktivity. Napsala jsem text – trochu vlastivědný, trochu historický, trochu osvětový a trochu zábavný. Domluvila jsem výrobu v místní firmě. Podala jsem žádost tajemníkovi MČP21 o souhlas s umístěním a připevněním informační tabule na stěnu Újezdského hřbitova, s uvedením obsahu a textu (podáno 8.11.2013). Žádost byla předána Radě MČ P21, souhlas jsme dostali 19.11.2013.

Při definitivním vytváření cedule jsme ustoupili od původně plánované volně stojící dřevěné tabule upevněné v terénu, která by teprve nesla vlastní plastovou ceduli. Důvodem bylo:

1.abychom se vešli do rozpočtu, na informovanost jsme měli vyčleněno 2 120,-Kč.

2.abychom se vyhnuli kolečku schvalovacích řízení ( SÚ, síťaři, OŽPD P21, OŽP MHMP) pro umístění a upevnění tabule v terénu ( odstrašující vlastní půlroční zkušenost z jiného paralelně probíhajícího projektu)

3.abychom minimalizovali případné vandalské útoky na dřevěné tabule ( zkušnost z projektu naučné stezky v Klánovickém lese)

4.estetický důvod: u závory je již jedna jiná nová cedule se zákazem skládky

5.zvýšení informovanosti v MČ: cedule u vchodu do hřbitova přiláká čtenáře i z řad návštěvníků hřbitova

Upřednostnili jsme tedy ceduli větší, přinášející více informací o aleji, lipách i historií hřbitova. Cedule bude šrouby připevněna na stěnu hřbitova, vpravo od vstupu.

8.11.2013 jsem převzala Předávací protokol k vysazeným stromům. Všechny vysazené lípy jsou rok po výsadbě vitální, v dobrém zdravotním stavu. Protokol je přílohou Závěrečné zprávy.


20.12.2013

Cedule je připevněna, těsně před Vánoci přicházejí na hřbitov mnozí návštěvníci a první zvědaví čtenáři textů na ceduli. Po ukončené práci chvíli obcházím kolem hřbitova, sleduji čtenáře a dávám se s nimi do řeči. Jen jeden (ne)ohlas byl nezájem, dalších šest lidí mě až zaskočilo – s jakým zájmem si text pročítali a jeho existenci kladně hodnotili: „Hřbitov tu máme od války, proč tu vlastně nikdy žádná informace nebyla?“ Přicházejí i pejskaři, jsem tu taky se psem, takže začít hovor je snadné. Cesta s lípami? nejoblíbenější vycházka, trasa se dá zacyklit, bylo by fajn, kdyby se dál prodlužovala!

Je tu opravdu moc hezky, spokojeně se vracíme domů, radost vlastní i ostatních je letošní první vánoční dárek.
Podrobná fotodokumentace rok po výsadbě a infocedule je nahraná na CD Závěrečné zprávy.


Platba za ceduli provedena 27.12.2013

Ukončení grantu k 31.12.2013

Ukázalo se, že platba byla provedena omylem na jiný účet, peníze vráceny 6.1.2013 a zaplaceny správně 8.1.2014…:-)

Následná péče o vysazené stromy

Po třech letech od výsadby převezme II.etapu lipového stromořadí u hřbitova do péče MČ Praha 21. OŽPD P21 bude provádět standardní péči jako o ostatní svěřené dřeviny v MČ ( řez, zálivka, hnojení). OŽPD bude dále monitorovat čistotu v těchto místech a operativně zajišťovat úklid vzniklého nepořádku. 


Informovanost a komunikace s veřejností:

webové stránky MČ P21
Újezdský zpravodaj – prosinec 2012, str 3

webové stránky Újezdský STROM www.ujezdskystrom.info : Rekapitulace roku 2012, část 4. – Granty a projekty I.
VZ Újezdský STROM o.s._ r.2012, r.2013

Shrnutí

Z přidělené dotace bylo vysazeno:

-30 balových stromů Tilia cordata s obvodem kmínku 14 – 16 cm a nasazením korunky ve výšce 2,2m, včetně pomocného materiálu

Z přidělené dotace byla dále zajištěna:

-povýsadbová péče ( řez, zálivka, úpravy kotvení) všech vysazených stromů

-výroba a upevnění informační cedule

Byla vyčerpána celá přidělená dotace ve výši 180 000,- Kč. Vyúčtování projektu včetně požadovaných příloh dle závazného vzoru – přílohy č.2 je součástí závěrečné zprávy.

Spolúčast MČ P21 ve výši 114 340,- Kč zahrnovala úklid a přípravu terénu, preventivní opatření proti vzniku nových černých skládek – podrobně viz Průběh prací ( datum10.12.2012)

Vysazené stromořadí MČ převezme do své péče.


Průběžný úklid lokality během r. 2013 – podíleli se členové o.s. s pomocí místní komunity.


Poděkování
Děkuji hl.městu Praze za poskytování finanční pomoci při postupné obnově lipového stromořadí ke hřbitovu v Újezdě nad Lesy. Děkuji Ing.Rysové z Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHM za konzultace v průběhu příprav a realizace projektu.
Děkuji paní Daně Slabochové a slečně Martině Nejtkové z OŽPD P21 za zajištění realizace grantu a spoluúčast MČ P21.

Děkuji všem spolupracovníkům a dobrovolným pomocníkům za dobře odvedenou práci a doufám, že zkultivované okolí hřbitova a kousku krajiny udělá všem návštěvníkům alespoň stejnou radost jako mně.


MUDr Zita Kazdová, členka Výboru Újezdský STROM
26.1.2014