Modernizace trati a kácení v Klánovickém lese

Musíme se připravit na poměrně rozsáhlé kácení okolo železniční trati…

Projekt „Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice-Úvaly“, který zahájil už v r.1999, doputoval ke Klánovickému lesu, k Újezdu a Klánovicím. Kácení bude o to znatelnější, že Správa železnice dosud prováděla vždy jen nárazovou péči a tak jsou ochranná pásma kolem trati půvabně a přirozené zarostlá.

Dnes (tj.10.10.2013) jsem se zúčastnila ohledání na místě v řízení vypsaném OŽPD P21, v úseku viadukt v Pilovské – nádraží na újezdské straně. Jako zástupce veřejnosti jsem tam byla samotná, za Újezdský STROM o.s. Přitom jsem vědět dávala do Újezda, Klánovic i okolním sdružením hned, jak bylo řízení vypsáno. Nějak mě pořád překvapuje, jak na vše místní pečou a s odúmrtí FGRP odumřela i starost o les mezi dříve bojovnými a zdatnými spolupracovníky.

Nyní probíhá řízení o povolení kácení na újezdské straně v úseku viadukt Pilovská – nádraži Praha – Klánovice, na klánovické straně dosud ne.

Plochy, na kterých se bude kácet, jsou ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty SŽDC a kromě několika úseků úředně plnících „funkci lesa“ jsou vedeny jako mimolesní zeleň. Spadají tedy pod řízení o povolení kácení s kompenzací náhradní výsadbou dle specifikace Odboru životního prostředí.

Informace o kácení, jakkoli musím respektovat jeho nejnutnější rozsah, se mi špatně píše, protože okolí trati, jak jej doposud známe, se změní – zmizí křoviny i vzrostlé borovice a duby a celá plocha od kolejí k okraji lesa bude jiná a holá. Ačkoli chápu nutnost zásahu, je mi ouzko a děsim se toho, co si s kácením zažijeme a jak bude vše nakonec technicky upravený bez střapatosti a barevnosti dosavadní divoké krásy.

Nejvýraznější změna bude patrná v okolí peronu, v souvislosti se stavbou trati bude opravena i stávající škarpa a zmizí všechna vegetace, která v její těsné blízkosti roste.Projekt modernizace se rozjel před rokem 2000, zadrhnul se v Úvalech a nyní přichází do posledního úseku, který se nás přímo dotýká. Do přípravy projektu byly proto zařazeny i připomínky újezdských občanů, Komise životního prostředí i Úřadu MČ P21. Modernizace má přinést kvalitnější a technicky dokonalejší dopravu osobní i nákladní na trati, která je zařazena do evropského železničního systému a do Transevropské železniční sítě nákladní dopravy(TERFN).

Alespoň co jsem schopná posoudit jako účastník řízení za Újezdský STROM o.s., v části kácení v Klánovickém lese je projekt připravený s ohledem na dané přírodní podmínky a fakt, že železnice prochází Přírodním parkem Klánovice – Čihadla.
Doufejme, že se stejnou odborností budou veškeré práce dotýkající se lesa a jeho ochranných pásem také provedeny.Zita Kazdová
10.10.2013

Dne 31.10.2013 proběhlo obdobné řízení ke kácení v souvislosti s modernizací trati také na klánovické straně.
Opět jsem tam byla sama – jediný zástupce veřejnosti, Újezdský STROM o.s.
Situace na klánovické straně je možná ještě bolestivější, než na újezdské. V úsecích, na které se vztahuje řízení vedené na MČ Praha – Klánovice, jsou hned v první řadě u trati duby – o každý z nich jsem licitovala.

Až budou vydána Rozhodnutí, doplním je do příloh, stejně jako další info ke kácení okolo trati.

ZK, 3.11.2013

Rozhodnutí v újezdském a klánovickém řízení byla vydána. Zaskočil mě konečný verdikt újezdského Rozhodnutí, protože celé předchozí řízení bylo vedeno ve vzájemné domluvě na vykácení pouze stromů v přímé kolizi se stavbou . tj v pásu do 9m. Už při nahlížení do spisu v Újezdě jsem byla zklamána z návrhu uložené náhradní výsadby, protože nezahrnovala výsadbu aleje na hlavní – plán, o kt. mluvila pí Kopecká a p.Březina  (OŽPD P21) od začátku roku. Ale vedena snahou řízení nekomplikovat jsem přijala vysvětlení, že náhradní výsadba z jednoho řízení nemůže být uložena jako výsadba v řízení jiném. Najednou…A šup ho! v Rozhodnutí byly povoleny všechny stromy, můj dojem z ohledání na místě se ukázal být zcela lichým. Dlouho jsem se trápila a váhala s odvoláním, v poslední den jsem ho ale podala. Zcela amatérské, bez jakýchkoli podkladů, protože při ohledání jsem se zcela spolehla na pí Kopeckou a prováděla jsem fotodokumentaci, kt. jsem pak do řízení poskytla. Celou trasu jsem tedy sama ještě jednou prošla a odvolala se proti kácení dvou stromů, kt.rostou za devítimetrovým pásem stavby. Předtím jsem celou situaci konsultovala z Ing.Adamem ze SUDOPu – dendrologem, kt.byl vyslán do řízení žadatelem. O podání odvolání jsem jej též informovala, byl úplně v pohodě. Ale já z toho tedy dobrý pocit nemám. Jednak proto, že jsem po tolika řízeních zase naletěla a nebyla ve střehu a jednak proto, že jsem vůbec nepočítala s tím, že bych musela stavět proti sobě dva veřejné zájmy…

prosinec 2013

v příloze Vyjádření STROMu v újezdském a klánovickém řízení, Rozhodnutí Klánovice a Újezd

Následovalo usnesení o zúžení žádosti (13.1.2014)- žadatel SŽDC se rozhodnul vyjmout ze žádosti ony dva stromy – borovici a dub. S usnesením jsme souhlasili, následovalo ústní jednání s investorem na OŽPD P21 (23.1.2014), na němž jsme převzali “Rozhodnutí – změna”, v němž je tato změna zakotvena. Písemně jsme požádali o doložení souhlasu majitele s provedením náhradní výsadby na pozemky parc.č. 4275 a 4271/1 v majetku MČ P21. Důvodem je to, že bez souhlasu majitele by bylo provedení náhradní výsadby nevymahatelné. Zareagoval i další účastník řízení 4 – občanská o.s. a požadoval totéž. Je zvláštní, že souhlas vlastníka pozemku – MČP21- ve spisu OŽPD dosud nemá, ačkoli řízení je vedeno od října 2013. Možná pro to, že žádost o souhlas MČ předkládal vedoucí OŽPD Ing.Březina až na jednání Rady MČ konané 28.1.2014… Na základě vyžádaného Potvrzení o souhlasu od Ing.Březiny ze dne 29.1.2014 jsme se dne 30.1.2014 vzdali odvolání proti “Rozhodnutí – změna”, v němž je povoleno 11 borovic lesních, 7 dubů letních, 1 lípa srdčitá, 1 bříza bílá, 1 javor mléč, 29 topolů osika ( stromy nad 80 cm v obvodu měřeno ve 130 cm od země) a 600m2 zapojených porostů. Při kácení povolených dřevin budou pod odborným dohledem ochráněny koruny, kmeny a kořenový systém stromů neurčených ke kácení. Uložená náhradní výsadba je 45 ovocných alejových stromů a 120 ks keřů. Z “Rozhodnutí – změna” zmizelo uložené ozelenění protihlukových stěn, o němž nás investor SŽDC ujistil, že se provádí standardně. Odvolání se vzdal i účastník 4 – občanská o.s., žádné blokování záměru Modernizace trati ze strany občasnkých iniciativ se nekoná. Kéž to investor využije skutečně ve veřejném zájmu i v zájmu ochrany přírody! O tom, že postup stavby bude co nejohleduplnější k cestujícím, místním obyvatelům i lesu ujistil čtenáře Újezdského zpravodaje Tomáš John – ředitel stvby v článku “Nejsme nepřátelé !” v ÚZ 2/2013. Elektronicky v archivu ÚZ na www.praha21.cz

Postup kácení a změny okolo trati budeme zaznamenávat.

ZK, 14.2.2014


tak takhle to být nemělo…

Komplet vykácený peron zvednul ze židlí i jinak mlčící spoluobčany a najednou se všichni zajímali, jak se TOHLE mohlo stát, když jsme byli ( tj.STROM) účastníky řízení.

Já jsem zaskočena neméně. Opět v tomto řízení. Předmětem řízení bylo i 29 topolů osik obvodu nad 80cm rostoucí mezi peronem a cestou na kraji lesa ( prostor tvořený dvěma břehy a dnem koryta stoky). Při místním šetření jsme procházeli pouze po peronu a posuzovali ( a já fotila) pouze stromy z peronu viditelné ( označené modrým kroužkem z pohledu od peronu) a dosažitelné k přeměření. Tj. pouze stromy rostoucí na břehu k peronu a ty, které rostly v korytě stoky. V žádném případě jsme neposuzovali stromy, rostoucí v linii podlél cesty – ty nebyly z peronu ani pořádně vidět – díky husté vegetaci. Na tuto linii stromů podél cesty jsem se investora speciálně ptala a dostala jsem odpověď, že tyto stromy se kácet nebudou, kácet se budou pouze ty, které rostou z koryta a kolidují s plánovaným zatrubněním. V rozhodnutí bylo následně povoleno 29 topolů osik s uvedením obvodů a popisem, že rostou z koryta. Neměla jsem důvod tedy pochybovat o tom, že jsou to ty, které jsme obcházeli z peronu. Jenže! vykácena byla komplet vegetace v pruhu mezi peronem a cestou, tedy včetně linie stromů, které podle  -opět -ústní domluvy při místním šetření vykáceny být neměly! OŽPD jsem doložila fotografie pařezů v linii podél cesty – podle odhadu nadlimitních stromů, které podle mého názoru nebyly povolené, ani nebyly předmětem řízení. Písemnou odpověď jsem nedostala ( ani mail). Ústně – vše je v souladu s rozhodnutím. Kontrolovala to ČIŽP 12.3.2014, výsledek nevím.O kácení se začal zajímat Újezdský zpravodaj na základě dotazů od čtenářů – uvidíme, co vyjde v dubnovém čísle.

Při kácení peronu zmizela naše cedule LG I – č. 21 Netopýr ( bude vrácena a zabetonována na protější stranu cesty)

Obrátila jsem se tedy na tři vedoucí stavby SŽDC: Ing.Klofce, Ing.Johna a p.Šantavého se žádostí o šetření na místě s vyjasněním všech sporných otázek v souvislosti s kácením.

Ve čtvrtek 6.3. se v 8h sešla skupinka zástupců a pracovníků SŽDC + 1 dendroložka České zeměď university + 2 zástupci státní správy OŽPD MČ P21 + 1 revírní LČR + 1 místostarostka MČ P21 + 1 člen Újezdského STROMu (já), která prošla úsek posuzovaný v řízení vedeném na MČ P21. Plocha již byla vykolíkována – a mj. se přišlo na to, že stromy 12, 13, 14, 15, 19, 20 povolené v řízení, + 1 dub č. 21, kvůli kterému jsme se odvolávali(!),  nerostou na pozemku SŽDC, ale v lese. Řízení vedené státní správou tedy nepodléhají  a kácet se nebudou…Připadá mi to absurdní, ale ani investorovi ani státní správě nikoli, buďme tedy rádi, že stromy ještě nejsou vykácené.

Od 10h na schůzku na peron přibyli: 1 šéfredaktorka Újezdského Zpravodaje + 1další člen Újezdského STROMu + 4 další občané z Újezda a Klánovic.
V otázce vykáceného peronu ani investor, ani státní správa žádné pochybení nepřipouští.
Překvapení způsobily uložené Podmínky EIA, které jsem uplatnila – přikládám v příloze.
V otázce přístupových cest přes les jsme se chtěli domoci slibu, že vše se bude svážet po kolejích. Ano – po kolejích, pokud to půjde, kde to nepůjde (bez bližší specifikace), budou využívány lesní cesty.
Uložená ochrana dřevin ohrožených stavbou byla akceptována, ale nutnost nebyla shledána.

V pátek 14.3. další obchůzka, tentokrát Natura z kolejí a zpět protějším úsekem, za veřejneost už jen já a místostarostka Újezda. Podléhá povolení OŽP MHMP jako oblast přírodní rezervace a zvláště chráněného území. Řízení na MHMP proběhlo zcela bez účasti veřejnosti a bez uložení náhradní výsadby s poukazem na to, že výsadba, uložená v Újezdě ( 45 stromů + 120 keřů a v Klánovicíh 42 stromů + ozelenění protihluk. Stěn) je dostačující jako náhrada min. 300 dalších stromů kácených v přírodní rezervaci a EVL. Předáno ČIŽP.
Jinak musím konstatovat, že po ostrém rozstřelu začátkem března se situace zklidnila, jednání s investorem je korektní a v daných mantinelech požadavků stavby jsou zásahy na dřevinách akceptovatelné – mnohdy dojde jen k ořezu větví. Za SŽDC nás provází vedoucí stavby p.Said, kterému nelze než poděkovat.

Natura:

-kácení v pruhu 8 m od trati, stromy ke kácení jsou označeny puntíkem, stromy k ořezu “O”

-největší zásah v oblasti tůní – v těchto místech se kolejiště rozšiřuje o výhybku 🙁

-veškerá vegetace na svahu od kolejí k tůním bude vyklučena, pešunk se rozšíří a svah bude před tůněmi zakončen zídkou zabrańující splachu z kolejí, rozlití tůní a údajně i  “cestování” obojživelníků přes trať

-vykácené kmeny budou “poskládány” do tůní a ponechány přirozenému rozpadu, též jako hnízdiště brouků – to je požadavek ochrany přírody

-zábrany proti přebíhání vysoké nebudou – není na ně žádný předpis a norma

-valy kolem trati budou odtěženy, obsahují odpad z minulých staveb a vymývají se z nich nějaké sirné sloučeniny. Všude budou jen svahy.

-duby v krajní části Natury budou jen prořezány ( z předchozích zásahů mají děsivé pahýly větví) a rány budou ošetřeny, kácet se bude jeden nakloněný nad trafo

na protější straně:
-bude vykácena vegetace opět v pruhu 8m ( tj. ne v celém rozsahu vykolíkovaného území – to je jen označení majetku SŽDC) Stromy ke kácení jsou označeny puntíkem.

-akáty budou jako nežádoucí invazivní druh vyklučeny všechny a pařezy zatřeny Roundupem – to je požadavek ochrany přírody

-svah k potoku bude vyklučen a zpevněn kameny ( ochrana proti fakultativním přívalům vody)

-v rozsahu zástavby (Barchovická ulice) bude protihluková stěna, stromy za zahradami budou ponechány, obyvatelé budou informováni o chystaném zásahu a požádáni o úklid svého harampádí na pozemcích dráhy – též MČ bude o skládkách informována


V dalších úsecích PP směrem na Úvaly se možná bude kácet až na podzim – dle postupu prací.

Podmínky EIA budou zařazeny do zápisu jako moje připomínka.

Kácení okolo trati je největším zásahem do lokality v posledním desetiletí.

Nezbývá než věnovat mu čas a energii. Vyplatí se to nám všem.

ZK, 20.3.2014

Při brigádě  ( viz článek: XIV.úklid lesa) v sobotu 5.4.2014 jsme zjistili, že řada stromů rostoucích podél plotu restaurace Smolík , na pozemku parc.č. 1523 “ostatní komunikace”  ve správě MČ P21, byla přeřezána v půli kmene a na několika stromech byla mechanicky poškozena borka.

Poškození stromů jsme ohlásili na OŽPD P21, stavbě železnice a dendrologickému dozoru stavby. Firma Viamont, která provádí stavbu a přípravné práce včetně kácení, se vyjádřením vedoucího stavby p.Saida od tohoto zásahu distancovala. Doufám, že nyní bude probíhat šetření  a správní řízení o poškození dřevin, o jehož výsledku ( doufejme) doplníme informace.

ZK, 7.4.2014

Pokračování:

-přeřezání kmenů u plotu u Smolíka
podle informací p.Martina Švejnohy, referenta OŽPD P21, ze dne 8.4.2014 byla věc prošetřena na místě se zástupcem fy Viamont. Podle jejich vyjádření nikoho neviděli v terénu s pilou v ruce. Další šetření bude probíhat dle správního řádu.

-článek k tématu kácení u trati v ÚZ 4/2014

-tabule č.21 Netopýr byla nově zabetonována u cesty na okraj lesa přibližně naproti místu, odkud byla odstraněna. Pomoci se nám od p.Saida dostalo i při umisťování a upevňování TAB 3 LG II v blízkosti nádraží.

-výsledek kontroly ČIŽP
-kácení u peronu bylo shledáno v souladu s vydaným rozhodnutím – akceptuju to a pro mě jako účastníka řízení je to opětovné poučení, jak ostražitě se chovat i v řízeních, do kterých vstupujeme s důvěrou…
-na řízení vedené na OŽP MHMP podává ČIŽP podnět k zahájení přezkumného řízení z důvodů neodůvodněného ponechávání torz dubů a neuložení náhradní výsadby. Prima!

V řízení vedeném na OŽP MHMP nejsme účastníci, protože jsme o něm vůbec nevěděli. Na OŽP MHMP jsme vznesli dotaz, kdy a jakým způsobem o zahájení řízení informovali a zda je hl.m.Praha účastníkem řízení. V odpovědi z 19.3.2014 jsme se dozvěděli, že informace o zahájení řízení byla vyvěšena na úřední desce MHMP 19.- 27.10.2013 a hl.m.P účastníkem není, neb její práva nejsou kácením na pozemcích SŽDC nijak dotčena.

Takže v tomto megařízení vedeném na OŽP MHMP bez uložení náhradní výsadby s odůvodněním, že stačí to, co uložil Újezd a Klánovice ve svých řízeních, byl jediným účastníkem žadatel zastoupený SUDOP praha a.s. ..!

Ukázkový příklad jak se zbavit veřejnosti v řízeních., kde její nesouhlas lze právem očekávat. Nejprve je musí spolky přihlásit, že chtějí být informovány ( opakovaně každoročně) a poté MHMP vydá vyhlášku s účinností od 1.1.2013, že informování nebude adresné, ale pouze úřední deskou. Jak to, že se za takových pomínek veřejnost neúčastní ?!?  No comment.

-skládka stavebního materiálu na lesní ploše na konci peronu byla po intervenci u p.Saida v březnu ostraněna

ZK, 7.5.2014

přeřezání kmenů stromů u Smolíka – pokračování:

Od pana Martina Švejnohy , referenta OŽPD P21, na něhož jsme se obrátila se žádostí o prošetření vandalismu na mladých javorech podél plotu se Smolíkem, jsem 23.6.2014 dostala následující odpověď:

Dobrý den,

na Vaší žádost o informování ve věci zjištění pachatele nepovoleného kácení u železniční dráhy na pozemku parc. č. 1523 k. ú. Újezd nad Lesy Vám sdělujeme následující:

OŽPD ÚMČ Praha 21 vyslechl jak vlastníka přilehlé nemovitosti, jejich nájemce a zástupce stavební firmy, která provádí rekonstrukci trati. Ani jeden z vyslechnutých si nevšiml provedeného řezu stromů a ani nebyli zjištěni žádní jiní svědkové této události. Na základě těchto skutečností nezbylo OŽPD ÚMČ Praha 21 než věc odložit a to v souladu s ust. §66 odst. 3 písm. g) zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., v platném znění, protože se nepodařilo zjistit osobu, proti které by mohlo být zahájeno přestupkové řízení.

V rámci tohoto šetření byl vypracován znalecký posudek, ve kterém jsou navržena nápravná opatření. OŽPD ÚMČ Praha 21 bude sledovat, jakým způsobem se stromy budou vyvíjet, a ve vhodné době bude proveden výchovný řez. V současné době stromy obrazily až na jeden strom, který se nevzpamatoval a neobrazil. Tento je dle posudku navržen k pokácení, proto na základě těchto skutečností bude OŽPD ÚMČ Praha 21 nucen tento strom v nejbližším možném termínu pokácet jako havarijní stav. V případě, že by se nám podařilo pachatele dodatečně odhalit, bude s ním zahájeno přestupkové řízení.

 S pozdravem

 Martin Švejnoha
referent OŽPD Praha 21

tel.: 281 012 949

V tuto chvíli mě nenapadá, co dalšího či lepšího by se dalo v této věci podniknout, a jsem ráda, že se těm zmrzačeným stromům naše OŽPD věnuje.

Co si myslím o “neznámém” viníkovi, to napsat nemůžu 🙂 Takže použiju přísloví: s čím kdo zachází, tím také schází.

ZK, 24.6.2014

Shrnutí anabáze se železnicí do konce roku 2014:

Podařila se záchrana stromů již povolených ke kácení, o nichž se při přeměření zjistilo, že patří pod správu LČR. Dosáhli jsme dohody na minimalizaci kácení a zřetelném označení stromů určených ke kácení a naopak určených k zachování. Nedosáhli jsme obnovy zeleně a nápravy kompletního vykácení dřevin podél peronu na újezdské straně. Nepodařilo se nám zpochybnit Rozhodnutí Hl.m.P. o neuložení náhradní výsadby při kácení v NATURA 2000. Nepodařilo se nám dosáhnout ochrany cest ve správě MČ P21 a LČR. Nemáme žádné zprávy o tom, že by probíhala pravidelná kontrola OŽPD P21 a konání ve prospěch ochrany a následné recvitalisace prostředí okolo peronu a trati.

Na rychle postupující práce od jara 2014 jsme neměli šanci včas a adekvátně reagovat a nepodařilo se nám ani získávat relevantní informace k jednotlivým zásahům do okolí trati – např. špatně provedené hráze nádrží na klánovické straně. Ani investor, ani orgány ochrany přírody, ani LČR nepřijaly občanské sdružení a ativní občany za partnery a pokud jsme se sami do nějakých informací náhodně nevlámali, nenavázali s námi po počátečním pozitivním záchvěvu dvou společných kontrol, které jsme iniciovali, jediný kontakt a nepředali jedinou informaci. Veřejnost, která je informována investorem pouze o technických parametrech a termínech stavby, je k tomuto největšímu zásahu do Klánovického lesa zcela lhostejná a kvalifikovaný profesionální zájem nevzešel ani od samosprávy či úřadu MČ P21 či MČ Praha – Klánovice. 

Závěr: snaha pozitivně ovlivnit takto mamutí projekt ve prospěch ochrany přírody, kvalifikovaně informovat veřejnosti, účinně kontrolovat a vymáhat dodržování podmínek EIA při stavbě železnice je úkol nad síly dobrovolníků z jednoho spolku. To ovšem neznamená, že nebudeme v roce 2015 pokračovat …:-)

ZK, 12/2014


Dokumentace náhradní výsadby

V Rozhodnutí – změna č.j.: UMCP21/01155/2014/OZPD/Kop ze dne 20.1.2014 je uložena náhradní výsadba:

45 ks ovocných alejových stromů ( 15 peckovin, 15 jádrovin, 15 ořešáků) na parc.č. 4275 v k.ú. Újezd nad Lesy

a 120 ks keřů ( 40 brslenu, 40 dřišťálu a 40 ptačího zobu) na parc.č. 4271/1 v k.ú. Újezd nad Lesy

červen 2015_vyfoceno 15 třešní, 15 neurčených jádrovin a 15 ořešáků jako jednostranná alej podél cesty od Sibřinské školy k Trojmezí. Stromečky jsou krásné, řádně opatřené kůly a úvazy, ale je na nich velmi znát suché jaro a zničující léto. A to bylo ještě před červencovým Velkým suchem…třešně měly povadlé listy, některé ostatní jsou málo a drobně olistěné…zda se opravdu ujaly a zda prospívají se pozná až na jaře 2016.