Odborné ošetření Blatovského dubu v předposledním prázdninovém víkendu

Závěrečná zpráva grantu v projektu
Zdravé stromy pro zítřek 2012-2013

Blatovský dub

na základě smlouvy mezi Nadací Partnerství a Újezdským STROMem o.s.,

podepsané 23.1. – 18.2. 2013

aneb Jak se prořezává starý dub

S Ing.Petrem Růžičkou, certifikovaným arboristou z firmy Baobab, který Blatovskému dubu poskytnul odborné ošetření v rámci grantu Zdravé stromy pro zítřek, jsme se průběžně domlouvali pomocí mailů a telefonem. Korespondence je od března do srpna 2013 velmi obsáhlá -od dubna byl do komunikace přivzat vedoucí OŽPD P21 Ing.Březina, spolumajitelka Blatovského dubu a nakonec dvě referentky OŽPD. Po informační schůzce a obhlídce stromu před ošetřením dne 25.4.2013, jsem totiž byla postavena před nečekanou okolnost – kvůli sousedství frekventované výpadovky bude ošetření možné pouze takto:

-Protože se jedná o velice frekventované stanoviště (výpadovka z Prahy) + chodník bude nutné zajistit odpovídající dopravní opatření: uzavření jednoho jízdního pruhu, kyvadlová doprava v pruhu druhém + řízení dopravy městskou policií (nejlépe o víkendu) – zajistí MČ Újezd nad Lesy
-Jelikož dojde k razantní redukci koruny a vhledem k charakteru okolí (stavební objekty, velký pohyb automobilů a osob) jako optimální považuji provést navrhovaný zásah s využitím
vysokozdvižné plošiny
-Navržená technologie vyžaduje realizaci ve třech lidech (2 osoby plošina, 1 zem) – zajistí bezplatně BAOBAB; náklady na plošinu cca
15.000,- Kč ­a následný úklid – zajistí MČ Újezd nad Lesy

Byla to zcela nová informace, v souladu se žádostí a následně přiděleným grantem jsme počítali pouze se spoluprací při úklidu větví (o.s.) a jejich odvozu a likvidaci (MČ P21). Nečekané finanční náklady ( plošina a dopravní značení – celkem 20 – 30tis) a nároky na omezení dopravy se mohly stát pro tento projekt konečnou. Ing. Březina za OŽPD P21 nakonec přislíbil vyjednání plošiny a dopravy s MHMP, TSK a Policií. Jednání byla velmi zdlouhavá. Nebyla jsem jejich účastníkem, takže neznám jejich průběh, vyústily ale nakonec do domluvy na definitivním termínu ošetření stromu. Naštětstí může být strom prořezán po celou vegetační dobu, o prodloužení termínu Grantu jsem ale musela požádat Nadaci Partnerství. Po informacích o nastalé komplikované situaci ( kterou jsme ale skutečně nezavinili – o místě růstu stromu a výpadovce jsme psali už v žádosti a na tato rizika jsem upozorňovala i v mailové korespondenci před schůzkou s Ing.Růžičkou) nám Nadace vyšla vstříc, za což jsem moc ráda. Dopisy a propagaci odborného ošetření, včetně pozvánek pro školu, info o donorovi a certifikaci ETW jsem připožila k Průběžné zprávě a žádosti o prodloužení grantu ( odesláno květen 2013).


Termín byl nakonec domluven na předposlední prázdninovou sobotu 24.8.2013 s předpokladem menšího provozu než během školního roku a pracovního dne. Vyvěsila jsem plakát na úřadě P21 s informací o akci a mailem jsem informovala místní spolky a organizace, také školu. Bohužel plán na „praktickou biologii“ pro školáky jsme museli oželet, přes ochotu a zájem školy jsou všechny děti během prázdnin nedosažitelné. OŽPD krátce informoval na webu obce http://www.praha21.cz/uvod-aktuality/aktualni-informace/2981.html , na našem www.ujezdskystrom.info v sekci Aktuality byly informace průběžně doplňovány:

Blatovský dub–odborné ošetření díky Nadaci Partnerství
Odborné ošetření Blatovského dubu v předposledním prázdninovém víkendu

Samotné ošteření v sobotu 24.8.2013 se odehrálo vysoko v koruně dubu – na přistavené plošině a na laně – od 9 do 13:30. Ing.Růžička a jeho kolega nám dolů poslali asi tunu ořezaného ochmetu a suchých větví. Zcela profesionálně mířili na určené místo na pozemku spolumajitelky stromu, a ušetřili stoletou kůlnu přímo pod stromem. Dopravu řídili tří regulovčíci, jedna policistka a asi deset značek v obou směrech – jeden pruh byl zabrán a ve druhém doprava byla pouštěna kyvadlově. Pozemní personál se skládal ze dvou referentek OŽPD P21 ( pí Dany Slabochové a pí Martiny Kopec), paní domácí Šlajerové– spolumajitelky stromu – s kocourem Mračounem, dvou členů Újezdského STROMu ( Michala Hartmana a Zity Kazdové) a starosty Újezda RNDr Pavla Roušara.

Všichni jsme postupně odklízeli větve z ulice a chodníku a naskládali je paní domácí na dvůr. Rostlinné zbytky, které se nedají využít do kamen jsme shrabali k okraji chodníku a pracovníci úřadu jej odvezou k likvidaci následující pracovní den. V mezičase, kdy jsme nemohli kvůli bezpečnosti pod strom, jsme uklidili odpadky v Blatovském parku přes ulici.

Koruna Blatovského dubu prosvětlila, zmizely suché a podezřelé větve a parazitující ochmet, tvar koruny byl zachován. Nejstaší újezdský dub tak vstupuje do dalších let s „lehkou hlavou“. Díky!

Zita Kazdová
Újezdský STROM o.s.
25.8.2013

V příloze najdete tiskovou zprávu Nadace partnerství k ošetření Blatovského dubu.

Tématu se věnuje Pražský patriot v článku ze dne 24.8.2013

Dvousetletý dub v Újezdu nad Lesy si vzal do péče stromolezec..“

http://www.prazskypatriot.cz/dvousetlety-dub-v-ujezdu-nad-lesy-si-vzal-do-pece-stromolezec-strom-jiz-neohrozuje-okoli/