Prozíravost je lepší než pozdní lítost

...říká latinské přísloví. Ilustrací k němu se můžou stát čtyři suché smrky a (zatím) dvě prosychající břízy u klubovny FGRP.

Řada těchto mrtvých a umírajících stromů zůstala v místech, kde ještě před třemi a půl rokem rostl normální les. Když investor v r. 2010 celou oblast vykácel a přetvořil původní lesní terén na odpaliště a tréninkovou louku, nechal si zmíněné stromy jako vhodnou kulisu a doplněk „lesního hřiště“. Že snad i takto „použité“ stromy jsou živé organismy napojené na složitý systém výživy, vláhy, světla a mnohaletého vývoje? Komu záleží na stromech a budoucnosti! Stačí si připomenout mediální výstupy paní Bažantové – jednatelky investora, a vrátíme se do světa FGRP. Urvat, využít a prodat – teď!

Stromy to celkem očekávatelně vzdaly po třech letech, kdy se jejich přirozené prostředí změnilo na umělý substrát, prolévaný střídavě hnojivem a pesticidy.

Kdo ještě dnes naletí na tvrzení golfových investorů, že současný golf je neinvazivní zábava a plocha hřiště je s přírodou totožná loučka, jezírko a pískoviště, ať si zajde do Klánovic. Je mrtvo tam, kam bylo dovoleno investorovi šlápnout. A úplně stejně mohl dopadnout celý les… Případ kácení 22 stromů na pozemcích FGRP

 1. 19.1.2010 FGRP podává na MČ Klánovice žádost o povolení kácení 22 stromů obvodu 95 – 195 cm, důvod : zvýšení kapacity sportovního arálu, rozšíření stávající odpaliště na SV konci pozemku 1103/7, kt. je ve své S části též tréninkovou loukou, směrem na V. Na zájmové ploše rostou vzrostlé dřeviny, FGRP žádá o pokácení 4 bříz, 10 dubů a 8 smrků. Předmětné dřeviny neumožňují plné využití pozemku pro účel golfu a brání využití pro více hráčů najednou.

 2. 28.1.2010 místní šetření – přítomni pí Janoušková MČ Klánovice, RNDr Roušar Újezdský STROM, Ing.Procházka OSZKL, p. Jarolím KŽP Klánovice, zástupci FGRP

 3. 18.2.2010 pí Janoušková povolila kácení všech požadovaných stromů Rozhodnutím č.j. 0418/ÚMČ/2010

 4. 18.2.2010 odvolání STROM ( doplněno 25.2.2010), odvolání OSZKL. Odvolává se i žadatel a to proti náhradní výsadbě. Odvolání na MHMP je vyřízeno v historicky nejkratším termínu deseti dnů ( obvyklá lhůta je 3 měsíce až půl roku):

 5. 28.4.2010 MHMP Rozhodnutí: Szn MHMP-279092/10/OOP/V-192/R-65/Tr –povolení kácení v požadovaném rozsahu a rozdělení řízení- náhradní výsadba se vrací k novému projedníní do Klánovic- vyřizuje JUDr Trubač, podepsán Ing. Pavlík ředitel odboru v zastoupení za nemocného Ing.arch Winklera

 6. 5.- 6.5.2010 FGRP kácení provedl bezodkladně bez dodržení doby vegetačního klidu. Dlužno říci, že termín vegetačního klidu či hnízdění ptáků neuznal za respektováníhodný ani prvoinstanční, ani odvolací orgán…Mimo povolených 22 stromů FGRP pokácel i další stromy na sever a východ podél klubovny, počet stromů nebylo možno zjistit. Na písemnou i ústní žádost OSZKL o kontrolu, starosta MČ Klánovice nereagoval, takže všechny pozůstatky kácení ( důkazy) byly beze zbytku zlikvidovány – větve rozštěpkovány a pařezy vyfrézovány.

 7. 17.5.2010 FGRP podává žádost o kácení dalších 5ti borovic na pozemku 1103/10 pro náklon a ohrožení zdraví a majetku. Pokácení povoleno.

 1. 9.11. 2010 nařízené ústní jednání č.j. 2406/Ja/2010 za účelem projednání náhradní výsadby – přítomni RNDr Roušar Újezdský STROM, Ing.Procházka OSZKL, zástupce FGRP bez omluvy nepřišel

 2. 7.4.2011 nařízené 2. ústní jednání č.j 673/Ja/2011 opět za účelem projednání náhradní výsadby – zástupce za Újezdský STROM pro nemoc omluven, přítomen Ing.Procházka OSZKL, zástupce FGRP bez omluvy nepřišel

 3. 28.4.2011 pí Janoušková vydala Rozhodnutí č.j.841/ÚMČ/2010 o uložení náhradní výsadby

 4. 16.5.2011 FGRP se odvolal proti uloženému rozsahu náhradní výsadby a době následné péče v Rozhodnutí č.j. 841/ÚMČ/2010

 5. 30.5.2011 Vyjádření STROMu k odvolání FGRP

  …závěrem: Uloženou dobu následné péče dva roky po výsadbě považujeme za nestandardní a kopírující neoprávněný požadavek žadatele. Za minimální dobu péče považujeme tři roky a v případě výsadby u komunikací žádáme ve shodě s odvolacím orgánem uložení pětileté doby péče.

  Odvoláváme se na Rozhodnutí Szn MHMP-279092/10/OOP/V-192/R-65/Tr : „Uložení péče na dobu pěti let, tedy na hranici, kterou zákon připouští, nelze rovněž považovat za nepřiměřenopu či dokonce šikanózní, jak ji označuje žadatel. Zvláště, jedná-li se o náhradní výsadbu do uličních stromořadí, je následná péče po tuto hranici důvodná, právě zde odpovídající okolnostem daného případu a to více než kde jinde.“

  Odvolateli namítáme, že sice bezokladně splnil část Rozhodnutí Szn MHMP-279092/10/OOP/V-192/R-65/Tr týkající se povolení kácení předmětných 22 stromů, ale část ukládající výsadbu stromů, tedy povinnost, která je nedílnou součástí řízení o povolení kácení, záměrně prodlužuje a bojkotuje.

  Připomínáme, že odvolatel se bez omluvy nezúčastnil obou nařízených ústních jednání a nynějším odvoláním oddaluje vymahatelnost pravomocného rozhodnutí týkající se náhradní výsadby.

  Žádáme odvolací orgán, aby posoudil jednání odvolatele a uvedl případná nebezpečí, která z protahovaného řízení vyplývají pro výsledek celého řízení a též sankce, které hrozí odvolateli.

  Žádáme odvolací orgán, aby dále netrpěl obstrukce, které odvolatel klade stanovení zákonné povinnosti náhradní výsadby.

  Žádáme odvolací orgán, aby potvrdil rozsah uložené výsadby v Rozhodnutí č.j. 841/ÚMČ/2011 ze dne 28.4.2011.

  Žádáme odvolací orgán, aby dobu následné péče stanovil na pět let.

 6. Rozhodnutí MHMP-556078/11/OOP/V-409/R-102/Tr ze dne 28.11.2011 týkající se uložené náhradní výsadby. Vyřizuje JUDr Trubač, podepsán Ing.Pavlík, ředitel odboru

  Podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu se výrok napadeného rozhodnutí ÚMČ Praha-Klánovice mění tako:

  1) Obě data uvádějící ve výroku napadeného rozhodnutí lhůtu pro provedení náhradní výsadby do 31.12.2011 se vypouští, a nahrazují se slovy „ve vhodné agrotechnické lhůtě, nejpozději do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí“.

  2) Vypouští se poslední věta napadeného rozhodnutí, která zní „Následná péče o dřeviny se stanovuje na dobu 2 let“ a nahrazuje se následujícím textem:Ukládá se následná péče o nově vysazené dřeviny na dobu dvou let od jejich výsadby, která spočívá:

  a) V provedení pravidelné zálivky minimálně třikrát ročně, z toho 1x v jarních měsících, 1x v letních měsících, 1x v podzimních měsících.

  b) V provedení výchovného řezu jednotlivých dřevin ve druhém roce po výsadbě, ve vhodné agrotechnické lhůtě, v rozsahu a způsobem doporučeným odborníkem na tuto problematiku.

  Ostatní části výroku napadeného rozhodnutí se nemění.

 7. 10.6.2012 Újezdský STROM podává na MČ Klánovice Žádost o informaci o provedení náhradní výsadby uložené Rozhodnutím MHMP-556078/11/OOP/V-409/R-102/Tr ze dne 28.11.2011

 8. MČ Klánovice podává Újezdskému STROMu informaci dle zákona č.106/1999 Sb: uložená výsadba FGRP měla být provedena do 6.6.2012, vyřizuje Janoušková, podepsána Horská

 9. …dále se stopa ztrácí, o eventuální penalizaci či provedení náhradní výsadby nás MČ Klánovice nemusí informovat, tudíž nás neinformuje. Po vleklých tahanicích snad měla být výsadba provedena do konce r. 2012.

  Kromě ukázkově hladkého a „na počkání“ vyřízeného případu 22 stromů, jejichž pokácení „nekomplikovala“ ani MČ Klánovice, ani Magistrát, a který zdokumentovala dvě sdružení jako účastníci řízení, proběho na pozemcích Golf Clubu a posléze FGRP přiblížně další kácení:

  r.2006 – 14 stromů, údajně nezdravých, správní řízení bez rozhodnutí, náhradní výsadba žádná.

  r.2008 – 2 stromy – pouze ohlášení, údajně uschnutí (zřejmě poničené přestavbou klubovny)

  r.2010 – 20-30 stromů, údajně do 80 cm, vykáceno v dubnu bez ohlášení a náhradní výsadby…

Vrchol spanilé jízdy FGRP se časově shodoval s etapou neomezeného vládnutí a vlivu ODS, za všechny jmenujme ministra zemědělství Gandaloviče, ministra zahraničí, obrany, místopředsedu strany a vlády Alexandra Vondru, pražského primátora Béma a jeho věrné starosty okolních MČ – Vlásenkovou, Martana, Lišku a Habarta, k nimž se přiřadil v tragikomické roli klánovický starosta Losert. Mnohá jména odfoukla politická škatulata hejbejte se, úředníci, kteří mohli a měli bránit veřejný zájem na ochraně a zachování přírodního bohatství před expanzí investora, zůstávají. Lidem na různých úrovních MHMP a MŽP patří skutečné poděkování ale ty, kteří selhali si budeme pamatovat pořád. Ing.Pavlík je dál ředitelem Odboru životního prostředí Magistrátu a paní Janoušková je stále zodpovědná za životní prostředí Klánovic na místním úřadě. Pochopí někdy, co obnáší prozíravost při ochraně přírody?!?

Občanské ztráty a zisky, ani újmu na prostředí přírodního parku Klánovice – Čihadla za minulých osm let s FGRP nikdo nepočítal. Uvidíme, kolik trpkých plodů ještě tento “Případ klánovického golfu” urodí …AKTALIZACE 2015:


po zaschnutí 4 smrků a 2 bříz v r. 2013, které byly vykáceny bez zahájení řádného řízení a tudíž bez uložení náhradní výsadby, odumřely v r. 2015 další tři stromy – 2 břízy a 1 smrk. Další bříze začíná prosychat koruna.

Dne 29.6.2015 podal Újezdský STROM podnět na zahájení správního řízení ve věci poškozování dřevin s následkem jejich odúmrti na MČ Praha – Klánovice.

Oznámením čj.1456/2015 ze dne 13.7.2015 nám bylo sděleno, že bylo zahájeno správní řízení o protiprávním jednání, s nařízeným ústním jednáním a ohledáním na místě  dne 4.8.2015 v 9h na dotyčném pozemku.

Do tohoto řízení se obratem přihlásily spolky Újezdský STROM a OSZKL.

Ale 29.7.2015 jsme od Správního odboru MČ Praha – Klánovice dostali Usnesení čj.1546/2015 o tom, že nejsme účastníky řízení…

Jednat s investorem golfu bude tedy opět zřejmě sama paní Janoušková, veřejnost není připuštěna. Pro nás to ale takto “do ztracena a do neznáma” nekončí…pokračujeme.

ZK, 3.8.2015

..pokračování:

Sdělením ze dne 20.8.2015 jsme byli paní Janouškovou vyzváni, abychom do osmi dnů odpověděli na požadavek, který vznesl pan Drbal ( FGRP) při ohledání na místě ( kam jsme nebyli připuštěni): “do protokolu uvedl, aby oznamovatelé popsali způsob, jakým vnikli na soukromý pozemek”…fotokopie dokumentu:

28.8.2015 jsme datovkou odeslali odpověď:
Vážená paní Janoušková,
na Vaši žádost ve Sdělení č.j. 1670/2015 Vám sdělujeme, že skutečnost, na kterou jsme upozornili v podnětu ze dne 29.6.2015, jsme zjistili z veřejného prostranství.

Pokračování příště…
ZK, 28.8.2015