Nové stromky na hlavní v Újezdě

V týdnu od 25.11. bylo v Újezdě na hlavní mezi ulicemi Ranská a Rápošovská vysazeno 14 nových alejových stromů. Jako mnoho z kolemjdoucích, i mě tento fakt potěšil, ačkoli je tato příznivá zpráva – jak jinak – zatížena poněkud zmatečným a ne úplně správným postupem v pozadí. Dovolte mi alespoň krátké shrnutí ke stavu v listopadu 2013:

po mnohaletých kácení bez náhrady na hlavní v Újezdě dnes zbylo z původních 100 lip jen 43 různě zbědovaných stromů různého věku a druhu ( včetně soukromé výsadby jedné vrby a neúmyslného uchycení dvou bříz).
Řízení o povolení kácení pokračovala i v r.2010 – 2011, kdy se STROM stal účastníkem řízení a po seznámení s dosavadní praxí tato doposud hladká řízení mezi OMI a OŽPD “zkomplikoval” o otázku koncepční náhradní výsadby a obnovy aleje
Kontaktovali jsme ČIŽP a byl vypracován aktuální posudek AOPK.
Stejným úkolem se začala zabývat i KŽP a po mnoha peripetiích, beznadějných pokusech, chybách (které se pak dále vlečou), správních řízeních a velkých nepříjemnostech, jsme dospěli k tomu, že v r. 2012 nechal úřad vypracovat aktuální znalecký posudek a následně Prováděcí zprávu k projektu Obnova aleje při hlavní komunikaci Újezd nad Lesy. 

Tento projekt předpokládá obnovu  zbývajících 40 lip na hlavní do r. 2018.
Řízení o kácení 16 lip podle “starého vzoru” bylo v srpnu 2012 zastaveno. 
Nové řízení na kácení z podnětu MČ na 7 lip ve špatném zdravotním stavu a provozně nebezpečných bylo zahájeno v lednu 2013 – s uloženou výsadbou 7ks alejových stromů v souladu s prováděcí zprávou.

K projektu Obnova aleje vedl v únoru 2013  p.Březina ( vedoucí OŽPD) veřejné projednání, z něhož ale není k dispozici žádný záznam.
O projektu obnovy aleje též opakovaně informoval ÚZ.
Na tomto webu najdete články:
Lípy na hlavní
Rekapitulace roku 2012, část 1. – Lípy na hlavní

Nově vysazených 14 alejových javorů babyka typ Elegant – typ stromu doporučen pro otužilost k příšerným podmínkám ( prach, smog, zasolení, málo prostoru, sítě…) v Prováděcí zprávě – je první etapou této postupné obnovy. Nahrazuje 7 již vykácených lip v řízení z r. 2010/2011 a 7 lip, které budou do konce roku vykáceny již podle Prováděcí zprávy. 

To, že budou stromy vysazeny takto, jako pokračování stávající aleje,  podle Prováděcí zprávy rozhodně není – tam se počítá s postupem 1)vykácet 2)ošetřit pařez pro biologické rozložení 3)vedle vysadit – viz B4str.11 ( Prováděcí zpr. v příloze na konci stránky). Podle telefionického vysvětlení pí Kopecké z OŽPD jsem pochopila, že změna umístění byla zvolena kvůli kolizi se sítěmi, změnu časového postupu jsem nepochopila.
Zároveň ale vyvstává otázka, jak bude OŽPD dále pokračovat, když do konce r. 2014 má být pokáceno dalších 13 stromů a vysazeno 10 stromů, do konce r. 2018 pokáceno 11 ks a vysazeno 16 ks,  a následně do konce r.2023 má být pokáceno posledních 9 stromů.

Centrální alej nyní není “zatížena” žádným probíhajícím řízením s uloženou náhradní výsadbou, zdá se mi tedy být ideální lokalitou pro žádosti granty na postupnou obnovu. OŽPD ale tento názor nesdílí a pro příští rok ( případné žádosti o grant by se musely zpracovávat a podávat již nyní!!!) nemá žádný plán. Zda má jiné peníze a aktualizovaný harmonogram, jak v projektu pokračovat, to nevím. OŽPD v této věci nekomunikuje ani s KŽP, natož s o.s., kuriozní ovšem je, že ani s vedením obce.

Tento článeček je pouhý extrakt všech řízení, jednání a slepých cest, které s alejí souvisely a stále souvisejí – a kterých se se detektivně dopátrám.

Z nových stromů mám tedy radost, ale zároveň vím, že celý postup není úplně správný a domýšlím se následných komplikací  – např. vysázení před prodejnu aut, která podle totálně vybetonovaného dvorku ( kdo to povolil ?!?) nevypadá na to, že by stála o jakoukoli větev ve svém okolí…

Poučený zájem o další osudy naší centrální aleje, i o všechno, co se kolem nás děje, a co úředníci – jaksi na vlastní pěst – konají, je nekončícím údělem občanské společnosti. Ve vlastním zájmu.

Zita Kazdová
29.11.2013