Otevřený dopis vládě proti novému stavebnímu zákonu, JUDr. Petr Svoboda a kol.

Pedagogové z Právnické fakulty UK v Praze iniciovali Otevřený dopis vládě proti věcnému záměru nového stavebního zákona. Dopis podpořilo 101 akademiků z vysokých škol a vědeckých ústavů z Prahy, Brna, Olomouce, Českých Budějovic a dalších měst ČR. Zástupci iniciativy předali Otevřený dopis ve středu 17.4.2019 vládě.

 

Otevřený dopis proti věcnému záměru nového stavebního zákona Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, obracíme se na Vás s tímto otevřeným dopisem ohledně věcného záměru nového stavebního zákona, který pro Českou republiku připravuje Hospodářská komora ČR.

Na podzim roku 2018 uzavřelo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jménem České republiky s Hospodářskou komorou ČR dohodu o tom, že návrh nového stavebního zákona připraví Hospodářská komora ČR. Dohoda byla formálně nazvána jako „Memorandum o spolupráci na projektu rekodifikace veřejného stavebního práva České republiky“. Její podstatou je závazek Hospodářské komory ČR připravit pro MMR návrh nového stavebního zákona (včetně jeho paragrafovaného znění) a odpovídající závazek MMR tuto legislativní subdodávku přijmout, poskytnout komoře „maximální možnou potřebnou podporu a součinnost“ a učinit „maximum pro rychlý postup v legislativním procesu“.

Na základě uvedené dohody Hospodářská komora ČR připravila věcný záměr nového stavebního zákona a v únoru tohoto roku jej předložila MMR s tím, aby k němu ostatní ministerstva, jiné správní úřady, jakož i další instituce mohly uplatnit připomínky.

My, níže podepsaní představitelé akademické sféry, tímto vyjadřujeme zásadní nesouhlas se způsobem přípravy i obsahem věcného záměru nového stavebního zákona a žádáme Vás, aby Česká republika ukončila s Hospodářskou komorou ČR spolupráci na přípravě nového stavebního zákona. Vedou náš k tomu zejména tyto důvody:

1. V demokratickém právním státě, který má státní službu, není žádný rozumný a legitimní důvod, proč by měl návrh nového stavebního zákona připravovat kdokoli jiný než příslušné ministerstvo. Právě do působnosti MMR, které je ústředním správním úřadem pro úseky územního plánování a stavebního řádu, patří příprava zákonů z oblasti stavebního práva. Uzavřená dohoda deklasuje MMR do úlohy, ve které jen uplatňuje požadavky a připomínky k připravovanému zákonu. A v tomto směru vzbuzuje i pochybnosti o souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb.: „Ministerstva … připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti …“.

2. Stavební zákon upravuje ve své podstatě konfliktní vztahy, v nichž na jedné straně stojí stavebník, který chce rychle realizovat svoji stavbu, a na druhé straně vlastníci a uživatelé sousedních nemovitostí, obyvatelé, obce, ale i různé dotčené orgány a instituce, přičemž každý z nich hájí své zájmy, které jsou často v rozporu se zájmy stavebníka. Hospodářská komora ČR je zájmovým podnikatelským svazem, který sdružuje mimo jiné největší tuzemské stavební a developerské korporace. Reprezentuje tak v rámci vztahů upravených stavebním zákonem zájmy jedné strany, a to podnikatelů ve stavebnictví, potažmo stavebníků.

3. Věcný záměr nového stavebního zákona navrhuje, aby celé řadě dotčených správních orgánů (zejména orgánům ochrany přírody a památkové péče) byla odňata část jejich působnosti související s výstavbou a byla převedena na stavební úřady. Má tak vzniknout model, ve kterém působnost týkající se ochrany celé řady zvláštních veřejných zájmů bude organizačně rozštěpena mezi (i) dosavadní správní orgány a (ii) stavební úřady, přičemž stavební úřady mají hájit tyto zvláštní veřejné zájmy v souvislosti s výstavbou, zatímco dosavadní správní orgány mají hájit tytéž zvláštní veřejné zájmy ve všech ostatních případech. Tento schizofrenní model je z hlediska organizačních principů státní správy nesmyslný a hrozí chaosem v řádné ochraně veřejných zájmů na úseku životního prostředí a památkové péče.

4. Věcný záměr nového stavebního zákona dále navrhuje, aby byla zásadním způsobem oslabena pravomoc těch dotčených správních orgánů, kterým má být ponechána jejich dosavadní působnost v ochraně životního prostředí, související s výstavbou, zejména správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny. Jejich pravomoc vydávat v řízeních podle stavebního zákona k projednávaným stavebním záměrům závazná stanoviska má být změněna na pravomoc vydávat jen nezávazná vyjádření. Těmi by stavební úřad nebyl vázán a mohl by rozhodnout i v rozporu s nimi. Názor dotčených správních orgánů a ochrana jimi hájených veřejných zájmů by tak měly být v řízeních podle stavebního zákona procesně degradovány a stavební úřad by mohl autoritativně zasahovat do výkonu jejich působnosti, a to například i na území národních parků.

5. Věcný záměr nového stavebního zákona dále navrhuje model, v rámci kterého by počítačový systém „automaticky vygeneroval“ stavebníkovi rozhodnutí o povolení stavby, pokud by stavební úřad nestihl ve stanovené lhůtě vydat rozhodnutí. Tento model umožňuje, aby bylo legálně vydáno povolení stavby i v rozporu se zákonem, s územním plánem, bez ohledu na námitky dalších účastníků řízení i stanoviska dotčených správních orgánů. Představuje extrémní riziko pro ochranu zákonnosti, veřejných zájmů i soukromých práv a zájmů dalších účastníků řízení.

6. V době závažných problémů životního prostředí v naší zemi, zejména projevujících se klimatických změn a jejich důsledků, jako je především dlouhodobé sucho, by měl stát usilovat o omezování antropogenních vlivů, které tyto jevy vyvolávají a prohlubují. Degradace zemědělské půdy a masivní zastavování krajiny představují některé z nich. V tomto kontextu pak věcný záměr nového stavebního zákona reprezentuje téměř pravý opak toho, co v zákonné úpravě výstavby potřebujeme.

Ze všech těchto důvodů považujeme věcný záměr nového stavebního zákona za nepřijatelný a vzhledem k jeho celkové koncepci i za nezpůsobilý k dalšímu projednávání v legislativním procesu. Žádáme Vás, aby byl stažen z legislativního procesu a využit pouze jako analytický podklad pro další legislativní práci. A žádáme Vás, aby v přípravě nového stavebního zákona nadále pokračovalo již jen Ministerstvo pro místní rozvoj.

V úctě

1. RNDr. Lubomír Adamec, CSc., Botanický ústav AV ČR, Třeboň
2. Mgr. Petr Adamík, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
3. Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
4. RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
5. doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
6. Mgr. Michael Bartoš, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Třeboň
7. doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, Ph.D., Filozofická fakulta MU, Brno
8. doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr., Právnická fakulta UK, Praha
9. Ing. Karel Boublík, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
10. doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
11. Mgr. Petr Bulant, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
12. doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
13. Mgr. Dagmar Čížková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
14. Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
15. JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
16. RNDr. Jan Divíšek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
17. JUDr. Jana Dudová, Ph.D., Právnická fakulta MU, Brno
18. doc. Ing. arch. Petr Durdík, Fakulta stavební ČVUT, Praha
19. Mgr. Zuzana Fajmonová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno
20. Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
21. Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
22. doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., Právnická fakulta UP, Olomouc
23. prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Fakulta architektury ČVUT, Praha
24. RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
25. Mgr. Petra Hájková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
26. Mgr. Filip Harabiš, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
27. Mgr. Bc. Tomáš Havlík, Přírodovědecká fakulta MU Brno
28. RNDr. Mgr. Martin Hejda, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
29. prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
30. RNDr. Miloslav Homolka, CSc., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
31. Mgr. et Mgr. Jan Horák, Ph.D. et Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
32. prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
33. JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
34. doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
35. prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
36. Mgr. Helena Jahelková, Ph.D., zoolog, Všenory
37. Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
38. Mgr. Josef Kašák, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta. Mendelova univerzita, Brno
39. prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
40. Ing. Michal Knapp, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
41. Ing. Jana Knappová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
42. doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
43. RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
44. prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
45. prof. RNDr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
46. RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, České Budějovice
47. doc. RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D., Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice
48. RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
49. RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
50. RNDr. Radek K. Lučan, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
51. JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D., Právnická fakulta UP, Olomouc
52. prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Fakulta architektury ČVUT, Praha
53. Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
54. Mgr. Jiří Malíček, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
55. RNDr. Lenka Moravcová, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
56. Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., Filozofická fakulta MU, Brno
57. JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, Praha
58. prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., Filozofická fakulta MU, Brno
59. Mgr. Pavel Němec, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
60. Mgr. Markéta Nováková, Ph.D., Lékařská fakulta MU, Brno
61. Mgr. Barbora Pafčo, Ústav Biologie obratlovců AV ČR, Brno
62. RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
63. Mgr. Ladislava Paštová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
64. doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc., Právnická fakulta MU, Brno
65. Ing. Jan Pergl, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
66. RNDr. Radim Perlín, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
67. Mgr. Václav Petrmichl, Právnická fakulta UK, Praha
68. prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice
69. RNDr. Petr Procházka, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
70. prof. RNDr. Pavel Pyšek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
71. doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
72. Mgr. Barbora Rolečková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
73. PhDr. Ivan Rynda, Fakulta humanitních studií UK, Praha
74. doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
75. doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
76. Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D., Pedagogická fakulta MU, Brno
77. JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
78. doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
79. Mgr. Jakub Straka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
80. doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, Praha
81. JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
82. JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
83. Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
84. prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
85. Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
86. doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
87. RNDr. Jan Štěpánek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
88. Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno
89. RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
90. doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
91. MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
92. JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., Právnická fakulta UP, Olomouc
93. JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
94. JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. Právnická fakulta UP, Olomouc
95. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
96. doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
97. Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D., Filozofická fakulta MU, Brno
98. prof. RNDr. Pavel Vrba, CSc., Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice
99. RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
100. doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
101. JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

V Praze dne 16.4.2019
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
(kontaktní osoba)
E-mail: svobodap@prf.cuni.cz
Tel.: 732 626 937
Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

Zdroj: Ekolist