Oznámení o anketě k zástávce MHD Rápšovská a převodu diskuse do samostatné FB skupiny

Na základě posudku zajišteného péčí spolku se spolek Újezdský STROM domnívá, že stanice MHD Rápošovská je uzavřena bezdůvodně.  To, že je tedy stále zavřena, je politováníhodná situace, která je podle názoru spolku výsledkem nedostatečné komunikace a seznámení se rozhodovacích orgánů MČ s existjícími fakty.
K zrostředkování diskuse a osvětlení situace využívá spolek i facebookové (FB) medium. Na základě rekací vedení MČ (starosta Milan Samec, tajemnice ing. Šárka Zátková)  a mázání doplnění ze strany spolku byla spuštěna ve dvou FB skupinách anketa. V “Diskuzní skupina moderovaná úřadem MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy” a  “Újezd nad Lesy – místo pro život”.  Ve skupině “Diskuzní skupina moderovaná úřadem MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy”  byla anketa zablokována a předseda okrašlovacího spolku jako osoba, která ji prezetovala, byl z facebookové skupiny vyloučen.  Anketa proběhla ve skupině “Újezd nad Lesy – místo pro život” diskuse proběhla a  12.10. 11:21 uplynul jeden stanovený týden na odpovědi.
Ukončená anketa k zástávce MHD Rápošovská ukázala, že bez zájmu MČ o řešení a bez skutečné diskuse o faktické situaci zastávky není pomoc s řešením ze strany občanské společnosti (spolky, diskutující občané, škola) reálná. Přesto má smysl shromáždit na jedno místo informace pro případně zájmce.

Na na základě požadavku administrátorů  “Újezd nad Lesy – místo pro život” jsme pro uspokojení zájemců o další diskusi, tj.zejména informační zdroje, založili samostatnou diskusní skupinu  Diskuse pro – otevření / proti – uzavření zastávky MHD Rápošovská spravovanou spolkem.

xxxxxxxxxxxxxxx

About – o anketě:
Anketa byla iniciována jako reakce na zablokování příspěvku předsedy spolku zvysvětlujícího aktuální stav v oficiální Facebookové skupině občanů MČ Praha 21 (moderované úřadem MČ).  Šlo o vysvětlení, odklaz na stránky znalců, vysvětlující rozdíl mezi komerčním posudkem s hranatým razítkem a znaleckým posudkem s kulatým razítkem se státním znakem (umožnujícím zastávku okamžitě otevřít). Blokování bylo již jednou provedeno s odkazem na skutečnost, že příspěvky nejsou pro členy skupiny, tj. občany MČ, smyluplné, a smysluplnost požadují psaná pravidla skupiny”

Otázky v anketě, zjišťující smylupnost diskuse, tj. podmínky pro další diskusi s MČ v ve foru moderovaném MČ byly následující:
 
A) Diskuse o tom, jak otevřít stanici MHD Rápošovská (směr Rohožník – škola) JE pro mne smysluplná
B) Diskuse o tom, jak otevřít stanici MHD Rápošovská (směr Rohožník – škola) pro mne NENÍ smysluplná

Ve skupině “Diskuzní skupina moderovaná úřadem MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy”  byla anketa zablokována a proběhla pouze ve skupině “Újezd nad Lesy – místo pro život”.  Dne 12.10.2019 v  11:21 uplynul stanovený týden na odpovědi.
Shrnutí výsledku ve FB skupině  “Újezd nad Lesy – místo pro život” (1800 členů):

– 30 členů vidělo potenciání diskusi na tomto foru vedoucí k rychlému otevření zastávky MHD Rápošovská jako SMYSLUPLNOU
– 21 členů naopak odpovědělo, že taková diskue pro ně NENÍ smysluplná.(nemají zájem, aby se zastávka rychle otevřela nebo nevěří, že by o tom mělo cenu diskutovat)
– 1750 členů se nijak nevyjádřilo (anketu nečetli, daná problematika je nezajímá nebo nemají potřebu na anketu odpovídat…)

– jediný z hlasujících členů je zastupitelem (zatupitelkou) ZMČ (je příjemné, že zastupitelé mají zájem ověřit si fakta, ze kterých plyne, že zastávka by mohla – a vzhledem k váze soudem uznatelného posudku znalce i měla – být okamžitě otevřena. V nejrychleší varinatně by stačilo pouze přeorganizovat nebo odstranit některé zábrany. Což je otázka hodin. Horši bude obnovit službu ROPID.
– nikdo z hlasujících členů nebyl součástí vedení MČ (rada nebo starosta)

Anketa bohužel jednoznačně ukázala, že za daného způsobu komunikace a jednání ze strany MČ bude zastávka nadále uzavřena, a to i bezdůvodně a se zámerným vytvářením překážek.

xxxxxxxxxxxxxxx

About – o situaci:

V únoru letošního roku se okrašlovací a environmentálního spolek Újezdský STROM na podnět školy odvolal proti rozhodutí o kácení řady toplolů podél Masarykovy základní školy. Pražský Magistrát jako odvolací orgán dal spolku za pravdu, rozhodnutí o povolení kácení zrušil a nařídil žadateli náhradí výsadbu v prostorách školy. Současně také nařídil posouzení situace všech stromu jako stromořadí. V březnu 2019 MČ Praha 21 v reakci na rozhodnutí MHMP žádost o kácení stáhla.

V dubnu 2019 podlala MČ Praha 21 novou žádost a to na 33 stromů, přestože většina jich je dle aktuálního dostupného a soudem uznávaného znaleckého posudku zdravých a perspektivních. Zdůvodnění žadatele, které jsme opakovaně slyšeli z nejrůznějších prohlášení, je, že stromy jsou suché.

Spolek nechal vypracovat posudek a v slouadu s posudekm, toto rozporuje. Trvá na péči o stromy prožezáním, na odstranění několika suchýsch stromů a zachování zbytku perspektivního (a pro školu po přechodnou dobu vzrůstu nové výsadby klíčového) porostu.

Proti povolení kácet, vydanému MČ Praha 22, které však nerespektuje posudek s kulatým razítkem ani potřebu školy vyjádřenou zájmem na adekvání náhradní výsadbě (dopis požadující náhradní vzrostlé stromy kvůi ochraně mikroklimatu pro zachování provozuschopnosti atletického areálu a tím i ochraně nedávné investice do něj), podal v souladu se svým posláním environmentální a okrašlovací spolek Újezdský STROM odvolání k Magistrátu hlavního města Prahy.

Věříme, že odvolací orgán rozhodne stejně jako v minulém případě správně na základě předložených skutečností, zejména soudně uznatelného posudku, vyvracjícího hypotézy ohledně stavu stromů (stromy jsou všechny suché, již se v létě nezazelenají, všechny jsou nebezpečné, topoly bílé se nikde ve městě nevyužívají). Současně jsme jako hlavní důvod odvolání upozornili na již sice přítomnou, avšak stále hrubě nedostatečnou (z hlediska funčnosti neřešící sitaci a potřeby atletického oválu po dobu možná více než desítky let – pokud a zda vůbec menší množství tzv. hodnotnějších stromů navrhoavné tlošuťky v kmeni 5cm někdy nahradí mhohem větší počet vykácených stromů s kmeny tloušťkou okolo 30cm).

Otázka zastávek s naší specializací nesouvisí, přesto jsme nabídli veřejnou pomoc, k jejíž realizaci je však potřeba, aby také vedení MČ argumenům naslouchalo a přijalo pomocnou ruku.

Spolek nechal na základě výberového řízení ze tří nabídek s nejlepším obovým doporučením v oboru bezpečnosti stromů a jejich údržby vypracovat posudek v ceně 14 tisíc Kč. aby mohla být zvolena optimální řešení včetně posouzení zastávky s ohledm na provozní bezpečnost. Posudek ukázal, že zastávka byla uzavřena bezdůvodně (z hlediska odborného) a svou vahou nabídl okamžitou možnost otevření, aniž by MČ hrozila právní rizika odpovědnosti za škody. Současně ukázal, jak mohou být naplněny zájmy Masarykovy základní školy (současná a budoucí funkce zeleně).

Újezdský STROM, Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části a okolí se zabývá ochranou přírody a krajiny od roku 2006. V letech 2006-2013 bojoval proti kácení Klánovického lesa kvůli golfu, kdy se také na základě podkladů odborníků učastnil řady správních řízení, nejprve na úřadě MČ Praha 21, poté Magistratu hl.m. Prahy a nakonec u Ministerstva životního prostředí, kde investor před vydáním negativního rozhodnutí pod tíhou odborných stanovisek renomovaných odborníků žádost o EIA stáhl.

Spolek se ročně účastní řady řízení, kde se přípomínkami či odvoláním podílíme na zlepšení projektů z pohledu životního prosředí. V Klánovicích se loni podařilo přimět investora rozsáhlejšího investičního projektu k podpisu trojstranné smlouvy s MČ o vysazení radnicí částí požadované vhodné nadstandardní náhradní vysadby, která zmenší dopad na životné prostředí úměrně velikosti investičního záměru. Výsledné řešení uvítal jak investor tak MČ. Životní prostředí je nám blízké a boj za něj nevzdáme.

Kompletní informace naleznete na stránkách spolku. Případné otázky je možné vzhledem k omezenému počtu zájemců diskutovat napřímo https://www.facebook.com/groups/2482306125149283/.

Je zde uvedeni i odkaz na jediný plnohodnotný posudek topolů:
– nejnovější
– jediný provedený ve vegetačním období (relevantní posouzení vitality)
– jediný soudně uznatelný (kulaté razítko se státním znakem) , nikoli běžný komerční posudek (hranaté razítko nebo bez razítka)
– umožňuje okamžité legálně podpřené otevření zastávky MHD Rápošovská u školy (směrem z Rohožníku do Prahy)