Petice na podporu rozšíření Přírodní rezervace Klánovický les přinesla 3323 podpisů!

V lednu 2011 zveřejnil Magistrát hlavního města Prahy na svých internetových stránkách návrh na vyhlášení nové Přírodní rezervace Klánovický les. Tato rezervace má nahradit současnou Přírodní rezervaci Klánovický les – Cyrilov. Návrh Magistrátu předpokládá nevýrazné rozšíření současné přírodní rezervace, jinak vesměs jen kopíruje její nynější hranice.

Městská část Praha – Klánovice a Městská část Praha 21 předložily dne 17. června 2011 Magistrátu hlavního města Prahy námitky, ve kterých požadují rozšíření nové přírodní rezervace na převážnou většinu Klánovického lesa. Námitky nechaly vypracovat na základě odborných studií vědců mimo jiné z Univerzity Karlovy v Praze a z vědeckých ústavů.

Magistrát dne 24.8.2011 vydal rozhodnutí o námitkách, proti němuž se obě MČ dne 6.9.2011 odvolaly, protože námitkám obou městských částí nebylo vyhověno navzdory doloženým vědeckým poznatkům a stanoviskům.

Odvolací orgán, jímž je Ministerstvo životního prostředí, dne 26.7.2012 potvrdil rozhodnutí Magistrátu, na němž neshledal žádné vady a pochybení. Námitky uplatňované MČ Klánovice a Újezd nad Lesy ve prospěch účinné ochrany Klánovického lesa, tedy nebyly orgány ochrany přírody hl.m. Prahy i České Republiky akceptovány.

Současně s aktivitami obou městských částí sestavila občanská sdružení za Klánovický les a Újezdský STROM petici na podporu rozšíření nové Přírodní rezervace Klánovický les v rozsahu, který požadují obě městské části.

Společné úsilí obou městských částí a iniciátorů petice není idealistickým ochranářským gestem, ale sleduje dlouhodobý a ryze praktický cíl: Vytvořit pevnou a trvalou právní bariéru, která by do budoucna znemožnila devastaci celistvého lesního ekosystému cestou nejrůznějších developerských projektů, jejímž příkladem, z s nímž se již sedmým rokem potýkáme je neutuchající úsilí soukromého investora vybudovat 9tijamkové golfové hřiště v západní části Klánovického lesa.

Magistrátem navržený rozsah nové rezervace potvrzuje současnou koncepci izolovanosti a roztříštěnosti chráněných ploch v Klánovickém lese. Tato koncepce je z přírodovědeckého hlediska nevhodná a vytváří prostor pro potenciální stavební či jiné zásahy investorů v nechráněných plochách, a tím i pro rozvrácení křehkého lesního ekosystému jako celku a jeho schopnosti vytvářet stabilní mikroklima.

Signatáři petice se společně s oběma městskými částmi domnívají, že Klánovický les je v rámci hlavního města Prahy přírodovědecky jedinečným územím, jehož hodnota spočívá ve vzácné kombinaci tří prvků – [1] rozsáhlost a nenarušenost lesa v jinak urbanizovaném hlavním městě, [2] soustředění mnoha rozmanitých biotopů a mikrobiotopů a [3] výskyt mimořádně velkého počtu cenných živočišných druhů, zejména ptáků, letounů (netopýrů), obojživelníků, blanokřídlého hmyzu, motýlů a brouků. Má-li tedy nová přírodní rezervace dostatečně chránit Klánovický les v souladu s jeho charakterem a významem, musí být její územní rozsah souvislý a ucelený a musí zahrnovat převážnou část plochy lesa.

Z těchto důvodů signatáři petice žádají Magistrát hlavního města Prahy, aby změnil svůj návrh na vyhlášení Přírodní rezervace Klánovický les a rozšířil rozsah nové přírodní rezervace na převážnou většinu Klánovického lesa a žádají Radu hlavního města Prahy, aby otázku požadovaného rozšíření nové přírodní rezervace obsahově projednala na své schůzi v rámci své pravomoci vydávat pro území hlavního města Prahy nařízení o zřízení přírodních rezervací.

Petice s 3323 podpisy byla dne 30.8.2012 předána primátorovi MUDr Svobodovi a řediteli Magistrátu Ing.Trnkovi. Námitky dotčených městských částí Klánovic a Újezda nad Lesy přijaty nebyly, uvidíme, jak Magistrát zareaguje na žádost víc než tří tisíců svých občanů.

Zita Kazdová

31.8.2012