Přehled grantů a dotací, které pro Újezd nad Lesy získal Újezdský STROM od r. 2009 do r. 2018 včetně. Dotační kalendář

Přehled grantů a dotací na zvelebení veřejného prostoru,
které pro Újezd nad Lesy získal a realizoval Újezdský STROM
od r. 2009 do r. 2018 včetně:

2009_Grant MČ Praha 21
přenosné ohniště pro komunitní využití

dotace MČ P21   5 000,-
koupili jsme kovové přenosné ohniště, které je od r. 2009 stále využíváno při brigádách, komunitních, sousedských a farních akcích


2009_Grant MČ Praha 21
Sportovně odpočinková stezka v lesním průseku nad kanalizací mezi ulicemi Polesná a Staroklánovická

projekt na revitalizaci průseku nad kanalizací a využití pro rekreační sportování všech věkových kategorií, částka požadovaná od MČ P21 50 000 Kć, spoluúčast LČR 40 000 Kč, výrazný podíl dobrovolné práce místní komunity.
Grant MČ jsme nezískali, projekt jsme následně částečně realizovali ve spolupráci s DHL – viz níže


2009/2010_Grant hl.m.P
Obnova stromořadí a vyčištění vodoteče v ulici Čankovská, MČ Praha 21

externí dotace 100 000,- Kč
info o projektu:
Projekty STROMu
2011/2012_Grant hl.m.P
Obnovení aleje a přístupové cesty k nádraží

externí dotace 154 880,-Kč
spoluúčast LČR, MČ P21, Újezdský STROM, místní komunita   51 670,- Kč
Info o projektu:
Rekapitulace roku 2012, část 5. – Granty a projekty II.
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/posekalijsmezatarasenoucestuknadraziProjekt sázení a úprav cest v části Klánovického lesa a realizace naučné stezky Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky
, postupná realizace 2009 – 2012

externí dotace 400 000,- Kč_DHL a občanské sdružení Újezdský STROM z veřejné sbírky
MČ Praha 21 přispěla na Lesní galerii částkou 35 000,- Kč

Rekapitulace v článcích:Firemní dobrovolnictví, Připravujeme realizaci grantu “Jižní spojka”


2012/2013_Grant hl.m.P

Lipové stromořadí ke hřbitovu Praha 21 Újezd nad Lesy – II. etapa
externí dotace  180 000,-Kč
spolúčast MČ P21   114 340,- Kč – úklid a příprava terénu, preventivní opatření proti vzniku nových černých skládek ( závora, zábradlí a zákazová cedule)

Závěrečná zpráva:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/lipovestromoradikehrbitovu-iietapaukoncenigrantu


Listopad 2012_Sázení s DHL pod patronátem OŽPD

Podpora akce od DHL v rámci firemního dobrovolnictví ve výši 50 tis
Info o akci:
Rekapitulace roku 2012, část 4. – Granty a projekty I., Připravujeme realizaci grantu “Jižní spojka”


Duben – srpen 2013_odborné ošetření Blatovského dubu
( podpora cca 20 000,-Kč )

-Projekt Zdravé stromy pro zítřek Nadace Partnerství, v září 2012 zpracování žádosti o poskytnutí bezplatného ošetření nejstaršího dubu v Újezdě – Blatovského dubu ( stáří asi 230 let )
Info o akci:
Blatovský dub–odborné ošetření díky Nadaci Partnerství
Odborné ošetření Blatovského dubu v předposledním prázdninovém víkendu


Říjen 2013_geometrické vyměření pozemků parc.č. 435/1 a 435/3

v kat.úz. 773778 (Újezd nad Lesy) pro obnovu historické pěší cesty, o kterou léta usilují místní občané. Provedeno na základě poptávkového řízení na náklady spolku Újezdský STROM, 
cena 4 400,-Kč. Info o akci https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/poporaprojektuobcanuanaobnovuhistorickecesty


ČEZ Oranžové hřiště 2013

spolupráce na grantu podávaného OŠKMA21 ÚMČ P21_neuspěli pro velký počet zájemců


Říjen 2013_sázení s Mary Kay

externí dotace 30 000,-Kč

dobrovolná firemní práce cca 10 000,
Info o akci
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/sazenistromuasmarykay


2013/2014_Grant hl.m.P

Lipové stromořadí ke hřbitovu Praha 21 Újezd nad Lesy – III. etapa

externí dotace 100 000,-Kč
Ve vyčíslení spoluúčasti rozpoložkovala OŽPD P21 investici MČ P21 do dokončení III.etapy od r. 2012 na 177 553,- Kč

Závěrečná zpráva: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/lipovestromoradikehrbitovu-iiietapadokoncenigrantu2013/2014_Revolvingový fond MŽP, 10.výzva
Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem

externí dotace   629 748,-Kč
spoluúčast MČ P21   69 972,-Kč
Info o projektu:
Grantový projekt MŽP – Lesní galerie II , Vernisáž Lesní galerie II , Lesní galerie II – otevřeno!


Duben 2014_Nadace Partnerství, Nestlé pro vodu v krajině 2014
Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy

Na základě pověření ze schůzky KŽP ze dne 12.3.2014 žádost zpracovala a za Újezdský STROM podala Zita Kazdová
žádost o 98 87,- dle položkového rozpočtu, spoluúčast 14 500 Kč
.  Neuspěli jsme.


Říjen 2014_II. sázení s Mary Kay

externí dotace  40 000,-Kč

dobrovolná firemní práce cca 10 000,-
Info o akci
Sázení stromů – podzimní firemní dobrovolnictví s Mary Kay


říjen – listopad 2014_soukromý sponzor (nepřeje si být zveřejněn)

akce Farní ŠVESTKA s Farností u kostela Povýšení sv. Kříže v Kolodějích
Info o akci: Aktuální grantové projekty a jiné dobrovolné aktivity STROMu


2014/2015_Grant hl.m.P.

„Jižní spojka“ – obnova ovocného stromořadí a historické cesty v Újezdě nad Lesy – I.etapa
externí dotace
140 000,- hl.m.Praha
firemní sponzoring DHL  46 585,- Kč
firemní dobrovolnictví DHL   6 050,- Kč

Info o projektu:
Aktuální grantové projekty a jiné dobrovolné aktivity STROMu

Závěrečná zpráva:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/jiznispojka-granthlmprahy20142015zdarneukoncenk31122015    


Újezdský STROM
prosinec 2014


2014-2015_dotace LČR
Po stopách středověké vesnice Hol – archeologická naučná stezka v Klánovickém lese
dotace LČR: 72 100,- Kč
dobrovolnická práce STROM: 10 000,- Kč

Info o projektu:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/klanovickylesmanovounaucnoustezku-postopachstredovekevesnicehol


Říjen 2015_III. sázení s Mary Kay

externí dotace  40 000,-Kč

dobrovolná firemní práce cca 10 000,-
Info o projektu: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/tretisazenismarykay


2015
_Grant MČ P21
Cedulé Pétanque a dokončení stezky LGI

dotace z Grantového programu MČ P21 pro r. 2015: 3 390,- Kč

dobrovolnická práce
STROM a sponzoring: 1 720,- Kč
Info o projektu:

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/lesnigalerievpruasekudokoncenacedulepetanquejehotova

Závěrečná zpráva s předepsanými přílohami 1 – 4 odeslána dne 15.12.2015 datovkou k rukám pí Ponicové, MČ P21.


2015-2017_Grant Hl.m.P.
Revitalizace ( pobočného) prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy

externí dotace 100 000,- hl.m.Praha
firemní sponzoring a dobrovolnictví DHL  50 000,- Kč
Info o projektu:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zaznambeznadpisu-2

Projekt byl úspěšně ukončen v řádném termínu 31.6.2017, závěrečná zpráva je zveřejněna na webu
Újezdského STROMu:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zaznambeznadpisu-2


Říjen 2016_IV. sázení s Mary Kay
externí dotace  40 000,-Kč
dobrovolná firemní práce cca 10 000,-
Info o projektu: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/sazenismarykayuzpoctvrte-oslavadnestromua2016vklanovickemlese


Újezdský STROM
prosinec 2016, aktualizace červen 2017

Související:
Ohlédnutí za rokem 2015 z pohledu koordinátorky grantových projektů Újezdského STROMu


V r. 2017 se spolek z vlastního rozhodnutí opakovaně neúčastnil grantového řízení MČ P21, ani nežádal o individuální dotace MČ P21 pro rok 2018. Prostředky na projekty ve prospěch Újezda nad Lesy dlouhodobě získává Újezdský STROM z externích dotací a firemního sponzoringu:

Říjen 2017_V. sázení s Mary Kay

externí dotace  40 000,-Kč
dobrovolná firemní a spolková práce cca 10 000,-
Info o projektu:
Páté sázení dubů v Klánovickém lese s Mary Kay


Spolek  Újezdský STROM v r. 2017 žádnou žádost Hl.m.Praze pro grantové období 2018/2019  nepodával a rozhodl se “pouze” řádně dokončit dva projekty, na něž žádost podával již v roce 2016 a dotace od Hl.m.Prahy získal. Jedná se o dva projekty, realizované v období 2017 – 2018 a řádně ukončené k 31.12.2018:


2017-2018_Grant Hl.m.P.
Č.DOT/54/12/012027/2017
Údržba pěší cesty a ovocné aleje “Jižní spojka” v Újezdě nad Lesy

externí dotace 50 000,- hl.m.Praha
spoluúčast spolku, firemní sponzoring a dobrovolnictví  31 877,- Kč
Projekt byl řádně ukončen k 31.12.2018, závěrečná zpráva:https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/udrzbapesicestyaovocnealejejiznispojkagrantovyprojektradneukoncenk31122018zaverecnazprava


2017-2018_Grant Hl.m.P.
Č.DOT/54/12/012028/2017
Polní mokřad s květnatou loukou v nivě Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy

externí dotace 110 000,- hl.m.Praha
spoluúčast spolku, firemní sponzoring a dobrovolnictví  15 400,- Kč

Projekt přímo navazuje na přírodě blízkou úpravu lokality v období 2015/2017 (Revitaizace pobočného prameniště B.p.)a řeší údržbu a stabilizaci bezlesého území v nivě Běchovického potoka. Péče o území, umožněné touto dotací bude ukončena k 31.12.2018.

Projekt byl řádně ukončen k 31.12.2018, závěrečná zpráva:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/polnimokradskvetnatouloukouvnivebechovickehopotokagrantovyprojektradneukoncenk31122018zaverecnazprava

MČ zamítla žádost spolku s podáním grantové žádosti na pokračující  údržbu “Prameniště” a podala podnět k prošetření čerpání dotace spolkem:


Následná standardní žádost spolku Újezdský STROM, adresovaná MČ P21 jako vlastníkovi pozemku, o umožnění podání grantové žádosti Hl.m. Praze na údržbu lokality v období 2018/2019, byla na doporučení Komise životního prostředí KŽP (předsedkyně KŽP je radní Dr. Jenšovská) usnesením RMČ68/1192/17 ze dne 21.11.2017 zamítnuta. Lokalita tak z rozhodnutí MČ P21 nemá po konci r. 2018 zajištěnou nutnou navazující péči.

Po tomto usnesení RMČ68/1192/17 ze dne 21.11.2017, jímž Rada MČ zamítla standarní žádost spolku o souhlas s podáním žádosti v grantovém programu Hl.m.Prahy na pokračující údržbu nivy Běchovickho potoka, vydala Rada MČ v září 2018  usnesení RMČ86/1542/18.

Tímto usnesením rada pověřuje vedoucího OŽD P21 podáním podnětu “příslušnému odboru MHMP k prošetření čerpání dotace spolku “Újezdský strom” ve věci “Realizace projektu revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy” – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace – grantu č. DOT/54/12/009120/2015.”

Usnesení  jednomyslně odsouhlasila Rada MČ P21 ve složení Jakob Čechová starostka, Slezák a Fábera místostarostové, Jenšovská a Jeníček radní.


PS:
kontrolu projektu již ale mezitím měl od ledna 2018 naplánovanou MHMP sám v rámci kolečka pravidelných kontrol. Kontrola MHMP proběhla 10.12.2018 s tímto výsledkem:

“Z kontrolních zjištění vyplává, že poskytnutý grant z rozpočtu hlavního města Prahy byl použit v souladu s předloženým projektem schváleným usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1213 ze dne 26.5.2015, smlouvou a Podmínkami. Při následné veřejnosprávní finanční kontrole na místě nebyly zjištěny nedostatky při čerpání veřejné finanční podpory”.

Podrobně: Výsledek veřejnoprávní kontroly MHMP grantového projektu “Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy”

Další informace ke “kause Prameniště” na našem webu:

červen – červenec 2017
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/jakvznikalprojektpramenistebechovickehopotoka

leden 2019
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/brownuavpohybokolograntovehoprojektupramenistevysledekzaudrzbulokalitysestalaplnezodpovednamcp21

únor 2019:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/radamckegrantovemuprojektupramenisteanebmartaninaujezdskeradnici

duben 2019:
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/schuazkaujezdskehostromusmistostarostkouingkopeckouavedouciozpdjudrkozakovouktematuprameniste


Revitalizované pozemky v nivě Běchovického potoka parc. č. 4262/36 a 4262/37 v k.ú. Újezd nad Lesy v majetku MČ P21 tedy od roku 2019 přecházejí do péče MČ P21, včetně odpovědnosti za provádění údržby a včetně finančních nákladů.


V r. 2018  se spolek z vlastního rozhodnutí opakovaně neúčastnil grantového řízení MČ P21, ani nežádal o individuální dotace MČ P21 pro rok 2019. Prostředky na projekty ve prospěch Újezda nad Lesy dlouhodobě získává Újezdský STROM z externích dotací a firemního sponzoringu:


Říjen 2018_VI. sázení s Mary Kay

externí dotace  50 000,-Kč
dobrovolná firemní a spolková práce cca 10 000,-
Info o projektu:
S Mary Kay jsme vysadili dalších 300 dubů v Klánovickém lese


Ke dni 31.12.2018 jsme v řádném termínu ukončili všechny rozběhuté grantové projekty i následnou péči na údržbu.

Vzhledem k tomu, že do ledna 2019 jsme neobdrželi, ani jsme nezaznamenali jakoukoli informaci či zveřejnění slíbeného (naposledy v červnu 2017) standardizovaného procesu zpětpřevzetí grantem zhodnocených pozemku MČP21, o což aktivně, ale marně usilujeme od roku 2013, přebírá MČ všechny lokality do své péče bez jakéhokoli “předávání”.


Pro grantové období 2019/2020 – za účelem zvelebení veřejného prostoru ve správě MČ P21 – spolek Újezdský STROM žádnou žádost Hl. m. Praze, ani jinému subjektu již nepodával a dále bude pokračovat ve spolupráci s firemními dobrovolníky a firemním sponzoringem projektů na zlepšení životního prostředí.


Rekapitulace:


Od r. 2009 do r. 2018 se nám podařilo uskutečnit práce na zvelebení veřejného prostoru ve správě MČ Praha 21 a
v katastru Újezda nad Lesy
za 2 979 685,- Kč.

– bez započítání práce z 20 brigád a individuální práce 2006 – 2018
na čištění lesa a veřejného prostoru –


z toho jsme 2 256 728 Kč sehnali díky zpracovávání grantových žádostí a na jejich základě  získaných externích dotací
(Hl.m.Praha, nadace, ČR, firemní sponzoring, sbírka)

317 702 Kč je spoluúčast spolku Újezdský STROM, místních a firemních dobrovolníků

291 893 Kč se na revitalizaci svých pozemků podílela MČ P21

108 362 Kč se MČ P21 podílela na naučných stezkách Lesní galerie I a II (z celkových nákladů 1 029 748 Kč)

a 5000 Kč přispěla MČ P21 na pořízení komunitního přenosného ohniště.

Újezdský STROM
duben 2018 – leden 2019

“Dotační kalendář” aneb Vysvětlení časové souslednosti
u dotací Hl. m. Prahy, MŽP či jiných velkých organizací:

– organizace (každoročně) vypisuje dotační program
– subjekt, který žádá o dotaci, zpracuje žádost a podá ji ve stanoveném termínu organizaci
– organizace žádost posoudí a (ne)udělí subjektu prostředky na realizaci projektu
– pokud fianace udělí, tak většinou nikoli v požadované výši
–  subjet musí projekt upravit tak, aby byl realizovatelný z přidělených peněz,
případně aby zareagoval na doplňující požadavek organizace
 – na základě takto upraveného rozpočetu (tedy i projektu) je podepsána smlouva mezi subjektem a organizací
– realizace proběhne  v roce (letech) následujících po podání žádosti
a subjekt je po celou dobu realizace v kontaktu s organizací a plní zadané podmínky

Žádosti o dotace se tedy u výše uvedených organizací podávají v roce, který realizaci předchází.

Standardní model je:

rok 01 – zpracování a podání žádosti
rok 02 – úprava rozpočtu, podpis smlouvy a začátek realizace
rok 03 – pokračování realizace a dokončení projektu

“Dotační kalendář” je tedy takto posunutý a osoby,
které o dotaci u výše zmíněných organizací nikdy nežádaly, můžou data zmást.

ZK, leden 2020