Prezentace Újezdský STROM o.s. na Setkání městských částí k místní Agendě 21

Prezentace Újezdský STROM o.s.

na

Setkání městských částí k místní Agendě 21

dne 8.3.2012 s účastí 43 zástupců z 19 městských částí Prahy

 

 

založení a cíle

 

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, neboli Újezdský STROM o.s. funguje v Újezdě od svého založení v r.2005. Naše aktivity se týkají zájmu a snahy o zlepšování prostředí v Újezdě a jeho bezprostředním okolí. Životní prostředí nechápeme úzce „přírodně“, ale také jako vazby lidí k místu, ve kterém žijí, i jako ovzduší nelhostejnosti a spolupráce.

 

Cíle :

1.  ochrana přírody a krajiny

2.  zachování a podpora lesa jako základního prvku, který dal městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy název a je obsažen v jejím znaku i praporu

3.  rehabilitace pevných osobních vazeb obyvatel k místu bydliště jako protiváhy k anonymnímu komerčnímu zneužívání krajiny

4.  podpora zdravého způsobu života a znovuobjevení hodnoty života v zeleni

5.  vytváření míst pro zdravý růst mládeže – dětských hřišť, sportovišť pro starší dětí a jejich spontánní aktivity a sporty; míst pro rodinné aktivity, nalezení prostoru pro vybudování stezek zdraví, cyklostezek a podobně

6.  hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji, vytváření a prosazování koncepcí trvale udržitelného způsobu života na místní úrovni v návaznosti na cíle regionální, národní i mezinárodní

7.  spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a dalšími organizacemi při prosazování a podpoře programových cílů spolku,

8.  spolupůsobení při územním a stavebním rozhodování v Újezdě nad Lesy nebo v okolních lokalitách, které by mělo dopad na území působnosti spolku

9.  kontakty a spolupráce s dalšími myšlenkově blízkými organizacemi v regionu

10.               výchovná, vzdělávací, publikační, osvětová a propagační činnost na podporu cílů sdružení

11.               rozvoj občanské společnosti

12.               obecné okrašlování


Klánovický les

 

Práce pro zachování lesa stála v počátcích našeho sdružení a pokračuje již sedmým rokem. Od minulého roku se angažujeme pro rozšíření rezervace, snížení těžby a stanovení pravidel , která odpovídají pražské přírodní rezervaci a lesu zvláštního určení. Aktuální je právě nyní účast v řízení EIA, kterou investor zamýšleného golfového areálu  nově vede na Odboru ochrany prostředí MHMP.

 

 

Spolupráce s obcí, veřejností a lesními správci (LČR, Lhl.m.P)– brigády

 

Životní prostředí nechápeme úzce „přírodně“, ale také jako vazby lidí k místu, ve kterém žijí, i jako ovzduší nelhostejnosti a spolupráce. Spolupracovat se nám daří s místními spolky a organizacemi, lesními správci, školou a úřadem.

Na počátku byly každoroční jarní a podzimní veřejné brigády na úklid lesa. Během pěti let se nám společně s občany podařilo vyklidit tuny odpadků ze starých skládek zejména na krajích lesa a podél lesních cest.


Úřad MČ s námi od začátku spolupracuje při poskytnutí pytlů a gumových ochranných rukavic, také spolehlivě provádí svoz naplněných pytlů z domluvených sběrných míst. Postupně jsme zavedli opékání buřtů po práci a od jubilejního 10.úklidu spolupracujeme s místním skautským střediskem Doudlaska.

 

Kromě pravidelného úklidu jsme začli pracovat na projektech, které by do zkvalitňování prostředí v naší MČ přinesly peníze z jiných zdrojů, než rozpočtu MČ:

 

Ve spolupráci s LČR jsme v r. 2007 u cesty vedoucí lesem k vlakovému nádraží a kterou udržuje místní dobrovolník, umístili prvních 7 laviček s odpadkovými koši a rozvěsili jsme ptačí budky.


 

Od r. 2009 vytváříme cesty a odpčinkové trasy naším lesem z grantů Magistrátu a firemního dobrovolnictví. Nejvýznamnějším partnerem firemní spolupráce je firma DHL, s níž jsme na přelomu  r. 2009/ 2010 nasázeli asi 4 tisice stromků a upravili lesní průsek nad kanalizací. V tomto projektu nyní pokračujeme s LČR, újezdskou radnicí a ZŠ Masarykova a nucený průsek v lese, který není možné znovu zalesnit, přetváříme ve sportovně- odpočinkovou zonu pro všechny věkové kategorie.

Na nově umístěné cedule připravujeme jednotlivá zastavení veselé naučné stezky, v níž použijeme kresby dětí Masarykovy ZŠ, které byly představeny na výstavě Naučná stezka Klánovickým lesem v červnu r. 2011.


Stezka bude sloužit  i geocasherům, pro něž budou na cedulích umístěny kódy s odkazem na webové stránky a zvukové informace. Tyto informace se budou týkat vyobrazeného zvířátka i nejbližšího okolí a doufáme, že je namluví školáci.

Průsek se nám podařilo pomocí cedulí a laviček navázat jednak na již upravenou cestu k nádraží s lavičkami, jednak na alej vysazenou v ulici Čankovská v r. 2010  z grantu MHMP


V r.2011 jsme získali další grant MHMP a opět jsme navázali na již hotové úseky. Tentokrát obnovením aleje přístupové cesty k nádraží pro vzdálenější oblast Blatova


 

Naše o.s. není početné a pouze vlastními silami by zvládlo zlomek uvedené práce. Vícezdrojové financování a spolupráce s obcí, školou a veřejností na jedné straně, státním podnikem ( LČR) a soukromým sektorem ( DHL) na straně druhé přináší velký užitek ve vytvořených hodnotách i hodnotách vzájemné komunikace a péče o svěřené místo, v němž žijeme.

Připravili: Zita Kazdová, Monika Hartmanová, Michael Hartman