Výzva k aktivní účasti na řízení EIA. Pouze do 12.3.2012!!

Vážení přátelé Klánovického lesa,

po loňské zprávě o příznivém obratu v osmiletém úsilí o zachování celistvosti Klánovického lesa a jeho obraně proti plánu na stavbu golfového areálu přichází po půl roce studená sprcha.

Investor golfového areálu v Klánovickém lese zahájil nové řízení na Odboru ochrany prostředí Magistrátu ( OOP MHMP) s cílem prosadit svůj podnikatelský záměr.

Do šibeničního termínu 12.3.2012 je proto potřeba poslat na OOP MHMP co nejvíce stanovisek k záměru stavby golfového hřiště.

Níže najdete návrh dopisu s připomínkami. Zkopírujte jej (bez tohoto úvodu), doplňte a upravte podle svého, na konci dopisu doplňte datum, svoje jméno a adresu a pošlete emailem na adresu oop@praha.eu v kopii na eia@ujezdskystrom.info

Rozšiřte prosím tuto žádost mezi okruh svých přátel a známých, čím více dopisů, tím větší šance pro les!

S poděkováním a přáním dobré budoucnosti pro Klánovický les

Újezdský STROM o.s.
MUDr Zita Kazdová, členka Výboru
informace na
www.ujezdskystrom.info (aktuality)

—–návrh dopisu s připomínkami—–

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany přírody
Jungmannova 35/29
100 01 Praha 1
email:
oop@praha.eu

Odesláno emailem

Věc: Nesouhlasné vyjádření k oznámení o záměru „Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha – Klánovice“

Zn. S-MHMP-1250319/2011/OOP/VI/EIA/806-1/Nov.

K záměru „Výstavby (obnově) golfového hřiště Praha – Klánovice (únor 2012)“ k projednání posouzení vlivů na životní prostředí se vyjadřuji takto:

Jako občan České republiky mám ústavně zaručené právo na příznivé životní prostředí a zákonem zaručené právo na obecné užívání lesa. V případě realizace plánovaného záměru v Klánovickém lese je zřejmé, že tato má práva budou negativně dotčena a omezena.

Podle čl. 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod mám právo na příznivé životní prostředí. Podle § 19 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, mám právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Těmto mým právům odpovídá ústavní povinnost každého zakotvená v čl. 35 odst. 3 Listiny základních práv a svobod: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.“

V souladu s citovanými ústavními a zákonnými ustanoveními se tímto domáhám svého práva na příznivé životní prostředí a práva na obecné užívání lesa. Jsem totiž toho názoru, že zamýšlený záměr omezí mé právo na dosavadní volný přístup do Klánovického lesa a způsobí závažné ekologické újmy na lesní půdě a porostech, ekosystémech, biotopech a přirozeném vývoji řady druhů živočichů a rostlin. V konečném důsledku povede ke snížení kvality životního prostředí v Praze, a tím i ke snížení kvality mého života.

Veřejný zájem na zachování jedinečného, stabilního a uceleného ekosystému Klánovického lesa jednoznačně převažuje nad komerčním zájmem investora i nad skupinovým zájmem občanů o sportovní a společenské vyžití formou golfu.

Odmítám argumentaci zpracovatele, že realizace záměru golfového areálu v Klánovickém lese je ve veřejném zájmu! Výsledek Klánovického referenda, ve kterém se více než 80 procent vyjádřilo proti záměru investora, je jednoznačným důkazem opaku. Veřejnost tento kontroverzní záměr investora dlouhodobě odmítá!

Zejména po dokončení golfového areálu Black Bridge Golf Resort, který se dotýká svým jihovýchodním okrajem Klánovického lesa a jeho vzdálenost od plánovaného golfového areálu Forest Golf Resort Praha je přibližně 3 km. V daném území je zcela naplněna možnost sportovního a rekreačního vyžití části spoluobčanů, kteří by ve “svém veřejném zájmu”požadovali  vytvoření podmínek pro provozování svého oblíbeného sportu. V “mém veřejném zájmu” není to, aby Praha i Česká republika byla poseta golfovými hřišťmi jen proto, že je to dynamicky rozvíjející sport.

V úvahu lze vzít tedy pouze komerční zájem investora a nelze jej vztahovat ani na skupinový zájem hráčů golfu, natož na zájem veřejný. Veřejný zájem je naopak zcela podupán plánovaným umístěním přibližně dvou třetin golfového areálu do přírodní rezervace Klánovický les – Cyrilov a chráněného území Natura 2000, celého areálu pak do přírodního parku Klánovický les – Čihadla tím, že skutečná a zákonná ochrana těchto území je zpracovatelem bagatelizována a obcházena.

Dále doplňuji:

Zcela odmítám argumentaci, že výstavba golfového areálu ve Významném krajinném prvku, v Nadregionálním biokoridoru, v Přírodní rezervaci, v Evropsky významné lokalitě NATURA 2000 je ve veřejném zájmu. Domnívám se, že je pouze v zájmu investora, který chce realizovat podnikatelský záměr. Váha soukromého podnikatelského záměru nemůže být nadřazena zájmu společnosti na zachování přírodovědně cenných území.

 

V textu Dokumentace požaduji opravit a dementovat zcela lživé tvrzení uvedené v textu Oznámení, že v referendu v roce 2009 vyjádřila těsně nadpoloviční většina obyvatel MČ Praha – Klánovice svůj nesouhlas s výstavbou golfového areálu. Dovoluji si v této souvislosti upozornit na skutečnost, že volební systém v ČR hodnotí výsledky v procentech obdržených hlasů z počtu zúčastněných voličů, nikoliv voličů, které v daném volebním okrsku jsou na seznamech voličů.

 

Požaduji transparentně a přehledně doplnit údaje o plochách, kterými je pak v textu Oznámení argumentováno. Jedná se např. o definici zájmového území a vyčíslení jeho rozlohy, definici dotčeného území a jeho rozlohy, vyčíslení plochy tzv. hracího areálu, rozlohy VKP a jeho dotčené části, rozlohy PR a její dotčené části, rozlohy EVL a její dotčené části, dále plochy záborů jednotlivých jamek v PR Klánovický les- Blatov, v EVL Blatov – Xaverovský háj a v jejich jednotlivých porostních skupinách apod. Bez jasného vymezení těchto pojmů a číselných údajů nelze kvalifikovaně posoudit vliv záměru na životní prostředí.

 

Požaduji objasnit, proč záměr není řazen podle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., ve znění změn a doplňků do ktg. II, bodu 10.10., sloupce A. (rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů). Toto konstatování je i ve shodě s vyjádřením MŽP z roku 2007.

 

Požaduji doplnit výkresovou část, která bude obsahovat zákres realizovaných původních jamek z roku 1938 a jamek a cvičných louček ve var. 2a modifikované (2012). Pouze tak bude možno ověřit pravdivost tvrzení, že umístění jamek z roku 1938 a 2012 je stejné.

 

Z přehledu sestaveného z údajů v textu Oznámení na str. 44-45 vyplývá následující:

  • 6 jamek z 8 (u kterých jsou k dispozici údaje) leží v Přírodní rezervaci, tj. v 75%

  • 3 jamky z 8(viz předchozí text) kopírují umístění drah z roku 1938, tj. v 37,5%

2 jamky z 8 (viz předchozí text) kopírují částečně umístění drah z roku 1938, tj. v 25%

  • 3 jamky a 2 cvičné louky hrací plochy hřiště z roku 1938 nekopírují.

Tyto informace uvedené v Oznámení pak vyvrací konstatování investora, že se jedná o obnovu hřiště.

Dále v textu Oznámení chybí údaj, jakou plochou hřiště a jakou plochou zájmového území je zasažena Přírodní rezervace Klánovický les-Vidrholec. Z uvedeného textu pak jasně vyplývá, že zařazení záměru podle Přílohy č. 1 do ktg. II, bodu 10.10. sloupce A je zcela opodstatněné.

Požaduji doplnit a rozvést.

 

V textu Oznámení zcela chybí údaje o cvičné louce (loukách) a její vzdálenosti od obytné zástavby. Jedná se o plochu velikosti přes 2 ha situovanou v blízkosti zástavby a současně s největším a nejrušnějším provozem.

Požaduji doplnit a posoudit v hlukové a emisní studii.

 

Požaduji objasnit tvrzení, že se jedná o reverzibilní záměr. Požaduji doplnit, jak dlouho bude trvat obnova lesního porostu splňujícího požadavky na les zvláštního určení na 127 800 m2 plochy, kde bude původní zemina skryta do hloubky nejméně 30cm, prosáta, doplněna materiálem tvořeným většími frakcemi, odvodněna a zalévána po mnoho let vodou obsahující velké množství živin, jako je N a P, chemicky ošetřována a bude na ní  pěstována monokultura travního porostu.

 

Požaduji doplnit vliv záměru na EVL Blatov – Xaverovský háj, pokud dojde ke kumulaci výstavby golfového areálu s uvažovanou výstavbou VTR (vysokorychlostní trať).

 

Požaduji v textu Dokumentace opravit skutečnost, že zábor plochy lesa je vztahován k celému komplexu lesa, tj. LHC Újezd nad Lesy. Ten má rozlohu přibližně 1000ha, jeho větší část však nebude záměrem vůbec dotčena. Je od části lesa, ve které je záměr lokalizován, zcela oddělena zástavbou Klánovic, Újezda nad Lesy a silně frekventovanou tratí Praha – Kolín. Požaduji proto v textu Dokumentace uvádět porovnání plochy záboru s plochou lesa v  zájmovém území tak, jak je uvedeno na str. 5 přílohy č. 1 Oznámení.

 

Investor uvádí jako předpokládanou spotřebu pro zavlažování areálu golfu maximálně 75m3 za den nebo průměrnou spotřebu 35-50m3 za den. Pokud vezmeme v úvahu platnou ČSN 839032 Sportovní hřiště – závlaha trávníkových a mlatových ploch, pak potřeba vody k zálivce, v souladu s touto normou, činí 390 až 515m3/den.

 

Uvažované zalévání areálu pitnou vodou považuji za nevhodné a to s ohledem na možné zasolování půd, ale i z důvodů etických (nedostatek pitné vody v období sucha) a dále zde chybí stanovisko správce vodovodního řadu, zda je jeho kapacita dostatečná pro zásobování obytné zástavby a současně i zalévání areálu.

 

V textu Oznámení zcela chybí posouzení vlivu odvodnění a zavlažování více než 2 ha cvičných louček. Jedná se zejména o problematiku jejich zálivky vodou z ČOV obohacenou o živiny (N,P). V blízké vzdálenosti leží Přírodní památka Prameny Blatovského potoka, kde je chráněn na množství živin velice citlivý mokřadní biotop. Cvičné louky jsou přitom vzdáleny pouze 15m od toku a díky reliéfu terénu k toku orientovány po spádnici. Požaduji doplnit v Dokumentaci.

 

V textu Oznámení chybí jakékoliv informace o množství a způsobu likvidace biomasy, která vznikne sekáním trávníkových ploch. Požaduji doplnit a zapracovat do hlukové a emisní studie.

 

Požaduji v Dokumentaci dopracovat skutečnost, že stávající dopravní obslužnost klubového domu je realizována po prašné cestě nestandardního šířkového uspořádání a ne dvouproudové komunikaci, jak se uvádí v textu Oznámení .Pokud by stávající komunikace měla být upravena na dvoupruhovou, byl by zapotřebí další zábor (trvalý LPF) a další kácení dřevin a další dovoz stavebního materiálu.
Požaduji vy světlit a dopracovat.

 

Jako příloha Oznámení pro posouzení záměru Výstavby golfového hřiště Praha – Klánovice je přiložena Hluková studie firmy Ekomod s datem zpracování duben 2009. Tato Hluková studie byla prokazatelně součástí původní Dokumentace EIA na tento záměr z roku 2009, předkládané tehdy MŽP jako Příslušnému orgánu. K této studii se tehdy řada obyvatel podrobně vyjadřovala se závěrem, že obsahuje řadu věcných chyb a pochybení (například chybné použití povrchů komunikací, absence hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru atd.). Proto je překvapením, že tato práce je nyní beze změny jako makulatura znovu obsažena ve znovu předloženém Oznámení na totožný již jednou hodnocený záměr.
Na studii není do konce patrná ani snaha formálně tuto práci aktualizovat, takže kromě data zpracování obsahuje hodnocení podle již zcela neplatné legislativy s uváděnà ­m dnes již neplatných výpočtových algoritmů (hluk ze stavební činnosti). Takovouto práci by měl správně Příslušný orgán neprodleně vrátit Oznamovateli k přepracování a ne ji znovu předkládat dotčeným orgánům státní správy a občanům k vyjádření.

Požaduji, aby v následující Dokumentaci byla akustická studie zpracována v souladu s platnou legislativou a bez věcných vad a pochybení, na které bylo opakovaně poukazováno. Zároveň požaduji, aby součástí akustické studie v Dokumentaci byl uveden i přehled vstupních dat, protože na základě zkušeností s touto zakázkou nemám rozhodně důvěru v kvalitu jejího odborného provedení.

 

Jako příloha Oznámení pro posouzení záměru Výstavby golfového hřiště Praha – Klánovice je přiložena Rozptylová studie firmy Ekomod s datem zpracování duben 2009. Tato studie byla i součástí původní Dokumentace EIA na tento záměr z roku 2009, předkládané MŽP jako Příslušnému orgánu. K této studii se občané v září 2009 velmi podrobně vyjadřovali se závěrem, že obsahuje řadu věcných chyb a pochybení. Podotýkám, že tato práce je nyní beze změny znovu obsažena ve znovu předloženém Oznámení na totožný již jednou hodnocený záměr.

Pokud zpracovatel napsal, že v rámci emisní bilance nehodnotil u parkoviště s dlouhodobou odstávkou vozidel množství víceemisí ze studených startů a dokonce toto pochybení i v textu uvedl, potom by měl Příslušný orgán tuto práci jako nepoužitelnou okamžitě vrátit Oznamovateli k přepracování. V s oučasné době přece již každý laik ví, že právě pro parkovací plochy nelze v žádném případě užít emise pro ustálený režim jízdy motorového vozidla, protože právě v nejbližších kilometrech od startu vozidla s vystydlým motorem a katalyzátorem je bilance emisí řádově vyšší oproti režimu s ustáleným režimem zahřátéhomotoru.

Požaduji, aby v následující Dokumentaci rozptylová studie již neobsahovala tak závažná pochybení jako jsou uvedené nedostatky.

 

Z uvedených důvodů zásadně nesouhlasím se záměrem „Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha – Klánovice“ a s obsahem podání ke zjišťovacímu řízení.