Lípy na hlavní

Újezdská lipová alej podél Starokolínské a Novosibřinské letos „oslaví“ stoleté narozeniny. Jak? to záleží i na nás. Zda postupným kácením stromů vyhodnocených jako provozně nebezpečné s uloženou náhradní výsadbou, pro niž nejsou podmínky, jak tomu bylo doposud, nebo zpracováním projektu Obnovení aleje – izolační zeleně, o což se snaží Rada MČ, KŽP i Újezdský STROM o.s.

Naše o.s. Je od r.2009 řádným účastníkem všech řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v Újezdě a později i v Klánovicích.

Z vyjádření Újezdského STROMu k řízení týkajícího se 17lip na hlavní letos v únoru uvádíme:

Lipová alej byla vysazena v letech 1911 – 1912 újezdským Okrašlovacím spolkem. Bylo vysazeno 100 lip. Podle údajů z kompletní revize zeleně, kterou vloni zpracoval OŽPD P21, na podzim 2011 lemovalo hlavní komunikaci 67 dřevin. Nejednalo se již pouze o stoleté lípy, ale i o sporadické dosadby jiných druhů v průběhu let. 23 z nich bylo shledáno ve velmi špatném zdravotním a především bezpečnostním stavu a 10 stromů bylo po proběhlém řízení vykáceno v prosinci 2011.

Zdravotní stav lipové aleje na hlavní je pravidelně sledován od roku 2002, kdy byl zpracován odborný posudek Doc.Ing. F.Féra, jehož části spolu s aktualizací provedenou OŽPD k přislušným lipám,  jsou součástí tohoto řízení. Od té doby byly stromy každoročně ošetřovány odborným ořezem tak, aby vydržely co nejdéle funkční, estetické a bezpečné.

Správce majetku MČ P21 a nynější žadatel o kácení  – Odbor majetku a investic OMI – přes nepříznivý výsledek posudku týkající se zdravotního stavu a perspektivy jednotlivých stromů, od r.2002 nezpracoval žádné  výhledové opatření na  postupnou, či kompletní revitalizaci aleje podél Starokolínské- Novosibřinské.

K tomu přistupuje dlouholetá neujasněnost a přehazování kompetencí týkající se lipové aleje mezi OMI a OŽPD.

Podle informací, které na podzim r.2011 získala Komise životního prostředí KŽP, aniž by jí byl záměr oficiálně předložený ať z OMI nebo z OŽPD ( připomínám, že veřejná zeleň je veřejným zájmem ), bylo předpokládané řešení údajně vázáno na  celkovou rekonstrukci silnice se snížením nivelity vozovky. KŽP neměla k dispozici tehdejší projekt a byla odkázána na informaci v Újezdském zpravodaji. Jedinou informaci tedy čerpám z příspěvku Ing. Petra Šulce, který autor poslal do soukromého dodatku ÚZ v březnu 2011  a ve kterém uvádí datum připravované rekonstrukce jako rok 1994. K článku je připojen schematický nákres rekonstrukce s logem iLF Consulting Engineers.

Během šestnácti let od předložení záměru, k jehož  realizaci se nikdy nepřistoupilo, tedy žadatel nepředložil a nezpracoval žádný jiný, uskutečnitelný plán na obnovu aleje.

Po výše zmíněné revizi zeleně na podzim 2011 byla KŽP v listopadu 2011 neoficiálně a bez předchozího projednávání postavena před situaci, že 23 z posuzovaných stromů je z hlediska provozní bezpečnosti potřeba vykácet během několika měsíců, s absencí konkrétního plánu na provedení náhradní výsadby, která vždy je v řízeních o povolení kácení řádně nařízena. Členové KŽP byli seznámeni se stavem stromů navržených ke kácení a zejména  s obtížemi, které se staví do cesty provedení náhradní výsadby podél hlavní :

1.nepříznivé terénní podmínky

-vozovka asi o 1m nad chodníkem

-svažitý terén škarpy s odtokem znečištěné vody

-různé vlastnictví částí zelených pásů

-vedení inženýrských sítí pod těmito zelenými pásy, které stávající stromy obcházely a při výkopech poškozovaly jejich kotevní kořeny a při jejichž kladení NEBYLY stanoveny a zajištěny podmínky pro novou výsadbu

-značně omezený prostor pro koruny stromů – úzký pruh mezi chodníčkem a vozovkou

2.nepříznivé podmínky pro zakořenění a další prospívání mladých stromů:

-chemická údržba v zimních měsících

-extrémní zátěž z exhalací

-vsakování znečištěné vody z vozovky i některých domácností nepřipojených na kanalizaci

3.k tomu přistupuje finanční náročnost, jejíž výše a případné zdroje nebyly specifikovány.

Mezi listopadem 2011 a lednem 2012 vymezil OŽPD parcelní čísla vhodná pro náhradní výsadbu 10ti stromů uložených z prosince 2012 a předpokládaných 17 dalších k náhradě v řízení plánovaného  do března 2012. Dále aktualizoval původní posudek z r. 2002 u 17ti lip označených za provozně nebezpečné. Tyto materiály a mapa kácení byly 12.1.2012 doručeny členům KŽP.

Na schůzce KŽP 16.1.2012 byli členové informováni o žalostném stavu dřevin při komunikaci Novosibřinská a o nutnosti kácení dalších cca 17 ks v tomto období vegetačního klidu. Vedoucí OŽPD byla pověřena zajištěním souhlasu vlastníka- hl.m.Prahy- s využitím pozemku p.č. 673/1 k provedení výsadby.

Vedoucí OMI požaduje připravit nový dendrologický posudek tak, aby se stihlo případné kácení do konce měsíce března.

Pan starosta  komisi seznámil se záměrem projektu výsadby izolační zeleně v problémových místech, který z grantových zdrojů předpokládá realizovat MČ Praha Běchovice. Tento typ výsadby by se dal použít k ozelenění podél komunikace Novosibřinská a Starokolínská v místech, kde nelze vysazovat dřeviny do rostlého terénu. Výsadba by se prováděla do velkých truhlíků

Členové KŽP se shodli na doporučení vytvoření zastřešujícího projektu „Obnova aleje (izolační zeleň) podél ulici Novosibřinské“.

Do doby vytvoření projektu obnovy (včetně varianty reflektující stav, že dlouhou dobu nebude niveletu možné snížit)  by byly zásahy omezeny jen na nezbytně nutné havarijní stavy. 

K předložené informaci o nutnosti kácení 17 lip do března 2012 se komise (s ohledem na nedostatek času a závažnost problému) s definitivní platností nevyjádřila.

( ze zápisu KŽP dne 16.1.2012)

OMI podal dne 31.1.2012 žádost o povolení pokácení předmětných 17ks lip, ohledání na místě  bylo stanoveno na 21.2.2012

Na schůzce 20.2.2012 komise vyslechla informaci o zahájení řízení na kácení 17 lip ze dne 31.1.2012. Konstatovala, že řízení bere na vědomí, současně ale uvědomuje Radu, že žádost nebyla podána v souladu s postupen doporučeným KŽP (viz zápis z 16.1.2012), a to z těchto důvodů:  1)  nebyl vypracován nový posudek, 2) kácení nebylo začleněno do projektu obnovy. Komise doporučila samosprávě, aby kácení stromů na hlavní silnici omezila pouze na stromy bezprostředně ohrožující zdraví a majetek a situaci obnovy aleje řešila po rozhodnutí o realizaci projektu  „alej – izolační zeleň“. Stejně tak doporučuje, aby náhradní výsadbu v této oblasti rovněž koordinovala s tímto projektem.

Při místním šetření 21.2.2012 byly stromy shledány většinou ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu s výrazně sníženou vitalitou- dle stupnice zvoleného pětistupňového hodnocení číslem 3. Protokoly jednotlivých stromů jsou  přílohou vyjádření.  Fotodokumentaci z místního šetření jsem 23.2. předala do spisu elektronickou formou.

Havarijní stav a přímé ohrožení života či majetku shledáno nebylo u žádného z posuzovaných stromů.

Aniž bych zpochybňovala odbornost posudku z r. 2002, je nutné konstatovat, že stromy ani po deseti letech nejsou v havarijním stavu a jejich degenerace postupuje pomaleji než posudek předpokládal.

Po prostudování obdobných případů, v nichž se jedná o veřejnou zeleň, zejména lipové aleje ( zdroj zejména www.arnika.org ), je zřejmé, že na tytéž stromy mají různí posuzovatelé různý názor a před jakýmkoli  radikálním zásahem je zcela nezbytné řídit se aktuálním odborným posudkem.

Žadateli namítám, že svoji zodpovědnost vztahuje pouze k předpokladu, že strom způsobí újmu na zdraví či majetku.

Jako správce veřejného majetku jej žádám o specifikaci vlastní  odpovědnosti za veřejnou újmu způsobenou případným vykácením 17ti vzrostlých stromů u nejfrekventovanější a nejzatíženější komunikace MČ. Předmětné stromy dosud plní svoji funkční i estetickou roli i přesto, že byly v minulosti zmrzačeny nevhodným ořezem a absencí údržby, a přežívají navzdory podmínkám pro existenci stromů nepřátelských.

Žádám jej o předložení reálného komplexního řešení Obnovy aleje včetně časového rozvrhu jednotlivých fází.
Připomínám, že provedení případné uložené výsadby v zákonné lhůtě 2 let od nabytí pravomoci rozhodnutí o  pokácení, ponechá po tuto dobu komunikaci bez stromů a zhorší tím podmínky obyvatel žijících v bezprostředním sousedství.

Závěr:

Ekologická újma, která by vznikla skácením 18 posuzovaných lip, z nichž jedna má obvod menší než 80cm a nepodléhá tedy řízení o povolení kácení,  je 441 172,-Kč . Výpočet byl proveden Programem oceňování dřevin v.2.1 . metodikou AOPK ČR ve verzi 2009, novelizovanou Safe Trees s.r.o.

Připomínám, že převedení ekoújmy na konkrétní finanční částku nevypovídá o skutečné fumkční a etetické újmě způsobené vykácením starých stromů v podmínkách, které jsou pro provedení náhradní výsadby a pro perspektivu řádného zakořenění a prospívání mladých stromů výrazně nepříznivé.

Doporučuji vypracování aktuálního dendrologického posudku k lipové aleji na hlavní, včetně předmětných 17 lip. Doporučuji, aby tento posudek byl součástí projektu Obnovy aleje.

Doporučuji nynější zachování stromů a žádám, aby se v rámci Obnovy aleje  k případnému nutnému kácení přistoupilo až tehdy, kdy je okamžitě proveditelná adekvátní náhradní výsadba.

Zita Kazdová, 27.2.2012

Je nutné počítat  s faktem, že vitalita stromů je vlivem jejich umístění a negativních vlivů značne poškozena, stále však bojují s nepřízní prostředí a plní tak funkci izolační zeleňe ve velmi  exponované části obce. Nebylo dosud předloženo žádné, řešení, které by tyto stromy nahradilo (ač bylo toto  požadováno komisí Rady MČP21)  Je tedy dle našeho názoru žádoucí zajištění dřevin. Zachování stromů, byť  s omezeno vitalitou a jejich ochrana co nejdéle do doby řešení je nutné, neboť i částečné plnění funkce je lepší než žadné.  Vyhovění žádosti by vedlo ke zhoršení stavu životního prostředí posuzované lokality. Podmínkou je jistě zajištění přiměřené míry rizika. Aktuální kvalifikovaný posudek ani na jediný strom však z tohoto ohledu nebyl předložen a názory a posuzení dřevin ůčastníky řízení se velmi liší.

Michael Hartman, předseda o.s., předseda KŽP