Skoky v historii klánovického golfu

Když prvorepublikový Golf Club Praha hledal vhodnou náhradu za své pozemky darované na stavbu Motolské nemocnice, získal od rodiny Lichtensteinů pozemek v Klánovicích, mondénním letovisku daleko za Prahou.  Devítijamkové hřiště s klubovnou bylo otevřeno v roce 1938. Hřiště se rozvíjelo během protektorátu a několik let po válce, kdy přešlo do majetku České obce Sokolské a posléze pod ČSTV.  V roce 1952 bylo hřiště zrušeno, rozoráno a zalesněno.

Obnovený Golf Club Praha začal usilovat o znovupostavení hřiště mezi lety 1991-1995, ale od projektu nakonec ustoupil. Do územního plánu Prahy byla ale zanesena změna původního určení lesních pozemků v Klánovickém lese, která by umožnila vystavět 18tijamkové hřiště. V roce 2005 požádalo klánovické zastupitelstvo o novou změnu územního plánu, tedy návrat k celistvé ploše lesa bez možnosti stavebních zásahů.

Na konci r. 2005, několik měsíců po tomto rozhodnutí, koupila původní klubovnu a 2,5 ha lesa ( současnou cvičnou louku) společnost posléze známá jako FGRP (Forest Golf Resort Praha). Zbylé pozemky pro stavbu hřiště v rozloze asi 120 ha společnost hodlá pronajmout od vlastníka, tedy od státu, zastoupeného Lesy ČR, za 4,-Kč/ m2 ročně. Tehdejší ředitel LČR, Ing. Jiří Novák, podepsal v r. 2008 v tomto smyslu s investorem dosud platnou Smlouvu o smlouvě budoucí.

Náš les s jinovatkou

Proti záměru obnovy a rozšíření hřiště se vzedmula vlna nesouhlasu mezi místními obyvateli, pražáky i přespolními, odbornou veřejností a občanskými iniciativami. Situace Klánovického lesa se totiž za šedesát let od zrušení hřiště dramaticky změnila. Původní obce se staly součástí expandující Prahy a sám les nejcennějším souvislým lesním komplexem na území hlavního města. Od osmdesátýlch let jsou v něm postupně vyhlašovány chráněné oblasti a v současnosti se na Odboru ochrany prostředí magistrátu ( OOP MHMP) projednává požadavek na rozšíření statutu rezervace na celý lesní komplex.

Samotná stavba a provoz hřiště umístěného do západní části Klánovického lesa, významného krajinného prvku Vidrholec, Přírodní rezervace, Evropsky významné lokality Natura2000 a Přírodní památky Prameniště Blatovského potoka, by měla významný negativní dopad na veškeré dosud zachovalé přírodní procesy lesa.

V letech 2008/2009 investor golfového hřiště FGRP vedl řízení o posouzení dopadu záměru na životní prostředí – tzv. EIA – na Ministerstvu životního prostředí (MŽP). Zjišťovací fáze řízení skončila rozhodnutím MŽP, že záměr má významný vliv na životní prostředí a že musí být zpracována rozsáhlá dokumentace posudku. Tehdy  investor  řízení sám stáhnul poté, co reálně „hrozilo“, že stanovisko MŽP k záměru bude záporné.

 


Srovnávání či dokonce nadřazování komerčního zájmu soukromého investora nad veřejný zájem na zachování státem chráněných lokalit je nehoráznost.

Nevole místních vyvrcholila v listopadu 2009  Klánovickým referendem, kterého se zúčastnilo 62,5% oprávněných voličů, z nichž 81% se stavbou golfového hřiště v lese nesouhlasí.

 

V roce 2011 naděje, po půl roce studená sprcha

Změna územního plánu Prahy, o kterou Klánovice žádaly před osmi lety, byla v září 2011 konečně projednána Zastupitelstvem hl.m.Prahy a navržena ke zpracování. Půl roku po tomto návrhu změna stále nepostoupila do procesu projednávání, který sám o sobě trvá přibližně dalších sedm měsíců. Investor tak dostal k dobru – jako už potolikáté – čas na pokračování souvisejících řízení, například řízení o povolení výjimky ze zákazů v přírodní rezervaci.

Nejzávažnějším a nejnebezpečnějším plodem  nečinnosti Magistrátu je nynější řízení, které bylo dne 21.2. 2012 zveřejněno na stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem PHA 806 oznámení o záměru „Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha – Klánovice.“

Záměr byl zveřejněn i na úřední desce MHMP hl. m. Prahy pod evidenčním číslem OOP-5995/2012. Vyvěšení na úřední desce končí dnem 12.3. 2012.

 

Široká veřejnost, dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady i ostatní mají do termínu 12.3. 2012 možnost zasílat k záměru své písemné  připomínky a námitky  a to na adresu

 

Odbor ochrany prostředí MHMP

Jungmannova 29/35

110 00 Praha 1

 

nebo alespoň emailem na adresu: oop@praha.eu

 

V obou případech uveďte prosím toto číslo jednací:

Zn. S-MHMP-1250319/2011/OOP/VI/EIA/806-1/Nov.

 

 

Pokud budou připomínky vyhodnoceny jako závažné, proces EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí) vstoupí do další fáze a tou je zpracování dokumentace posudku a následné veřejné projednání.

 

Pokud připomínky jako závažné vyhodnoceny nebudou, je možné, že příslušný orgán, tj. tentokrát Odbor ochrany přírody Magistrátu, přímo vydá kladné stanovisko k záměru a proces EIA ukončí a pravděpodobnost realizace záměru dosáhne téměř jistoty!

 oblast natura 2000


Alarmující fakta roku 2012 a náměty pro námitky veřejnosti

 

Komerční zájem na stavbě a provozu golfového hřiště soukromé firmy nemůže být považován za rovný nebo dokonce nadřazený veřejnému zájmu na  ochraně a zachování  přírodních území chráněných podle zvláštních předpisů.

  roce 2009 proběhlo v Klánovicích referendum, které s převahou potvrdilo, že obyvatelé Klánovic si vybudování hřiště v lese nepřejí.

Účastnilo se 62,5% oprávněných voličů. Ze všech hlasujících bylo 80% (1211 občanů) za zachování lesa. 18% občanů hlasovalo pro vybudování hřiště.

  Současné plochy SO2, tedy plochy, které mimo jiné umožňují výstavbu golfového hřiště, se do Územního plánu Prahy dostaly v r. 1999 – už tehdy přes odpor veřejnosti.

V roce 2005 ÚMČ Praha- Klánovice podal žádost Magistrátu hl.m. Prahy o změnu ploch SO2 na plochy LR ( les) a to v rámci vlny změn 07 pod č. Z1733/07.

Dne 23 .6.2011 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo  usnesení č. 8/33 k  návrhu  zadání znění této změny (Z 1733/07)  zpět na lesní plochy.

V návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy, který by měl vstoupit v platnost od roku 2015, již plochy SO2 v Klánovickém lese nejsou!

Ministerstvo životního prostředí v r. 2011 konstatuje, že souhlasné  stanovisko vydané k procesu EIA ( posouzení záměru z hlediska dopadu na životní prostředí) v r. 1995, na které se investor neustále odkazuje, je v roce 2011 stěží použitelné. Investor musel v r.2008 na MŽP zahájit nové zjiťovací řízení EIA, které stanovilo, že záměr má významný vliv na životní prostředí. Následné nařízené detailní zpracování záměru v r. 2009 investor sám přerušil. Nyní se o nové řízení EIA pokouší na MHMP.

 

po modré nebo po greenu

 

Dostatečná nabídka ke hraní golfu

Na území Prahy jsou v současnosti:

-dvě osmnáctijamková hřiště ( nejbliže od Klánovic je asi 4 km vzdálený Black Bridge Golf Resort na Černém Mostě)

-tři devítjamková

-osm dalších tréningových ploch. 

V  blízké dojezdové vzdálenosti na území Středočeského kraje:

Golf rezort Konopiště (36 jamek)

Golf rezort Karlštejn (27 jamek)

Golf rezort Poděbrady (18 jamek)

Benátky nad Jizerou Golf club Resort Paradise (18 jamek)

Golf Beřovice (18 jamek)

Golf cluc Molitorov u Prahy (18 jamek)

Golf Mladá Boleslav (18 jamek)

Golf club Mstětice (18 jamek)

Golfový club Líšnice (9 jamek)

Ringhoffer Golf club (9 jamek)

Golf club Podbořany (9 jamek)

Golf club Stará Boleslav (9 jamek).

 Dodnes jsou ve vegetaci patrné oblasti jamek budovaných před 60tilety. Současná technologie výstavby s odvodněním, odstraněním lesní půdy a její náhradou štěrkem, pískem a rašelinou je mnohem invazivnější než stavba hřiště v letech 1936-1938. Případný návrat do původního stavu by byl možný v řádu stovek let.

 

Obnova nebo výstavba ?

3 jamky z 8 kopírují umístění drah z roku 1938

2 jamky z 8 částečně kopírují umístění drah z roku 1938

3 jamky a 2 cvičné louky ( louky zabírají plochu 2ha v blízkosti stávající zástavby v ul. Blešnovská) dráhy hřiště z roku 1938 nekopírují

Cvičné louky nebyly součástí původního hřiště z r.1938.

 Po porovnání údajů z Dokumentace 2008 a z Oznámení 2012, se hrací plocha hřiště zvětšila z 9,26ha  na 12,87ha tj. o téměř 40% a rozsah kácených ploch vzrostl z 8,41 ha na 12,87 ha, tj.o 53%. Celkový rozsah areálu investor  předpokládá 105ha, Smlouva o smlouvě budoucí o pronájmu státního a státem chráněného lesa k podnikatelskému záměru soukromého investora je asi 120ha.

 Rozsah a poloha hřiště:

6 jamek z 8 (u kterých jsou k dispozici údaje) leží v Přírodní rezervaci

Hrací pole jamky č. 1 se v nejbližším místě přibližuje k Blešnovské ulici na vzdálenost 90m. Dvouhektarová plocha dvou cvičných luk v blízkosti zástavby je plocha s předpokládaným nejrušnějším provozem.

 Část lesa ohraničená tratí a zástavbou Klánovic, v níž má být areál umístěn, je Významný krajinný prvek Vidrholec rozlohy asi 260 ha. Rozloha plánovaného areálu sahajícího od trati k Blešnovské ulici v Klánovicích, k Novým Dvorům a k lesní cestě od Jambora na lesní křižovatku s křížem je asi 105 ha.

V dotčeném území katastru Klánovic by areál zaujímal téměř polovinu plochy lesa!!!

Vyčíslení plochy záboru v EVL (Natura 2000) chybí.

 Případné úplné odlesnění hracích ploch, tedy asi 12ha z celkové rozlohy 105 ha golfového areálu  představuje ztrátu 60% z průměrného ročního přírůstku plochy lesa na území Prahy ( počítáno v letech 2008,2009 a 2010)

 Plochy pro výstavbu golfového hřiště se svojí výměrou, šířkou a orientací vůči převažujícímu směru působení bořivých větrů zcela vymykají obvyklému lesnímu hospodářství. Minimálně dvě dráhy vytvářející spojitou  plochu a velikost a šíře plochy (holiny) v případě odlesnění pro cvičnou louku se zcela vymyká přípustným velikostem holé seče podle ustanovení §31 odst. 2 lesního zákona. Riziko poničení okolních porostů bořivým větrem tak neúměrně vzrůstá.

 Stavba hřiště znamená: vykácení stromů, odbagrování původní zeminy, odfrézování všech kořenů a odstranění kamenů, navežení propustného materiálu na jamkoviště a nově budované cesty ( písek, rašelina, štěrková drť asi 4000 – 7500m3), meliorace, biocidy, herbicidy a hnojivo při zakládání  a údržbě trávníků, pravidelné sekání trávníků, závlahy pitnou vodou nebo vodou obohacenou dusíkem a fosforem z dočišťovacího rybníka ČOV . Materiál v nich obsažený je v současnosti toxický a je veden jako nebezpečný. U všech  dočišťovacích rybníků byly umístěny výstražné tabule s nápisy Biologické riziko. Tato upozornění však byla zcizena.

 

normální hospodaření-po vykácení znovu osázet

 

Na ploše 12,8ha lesa by nezůstal kamen na kameni. Má být odstraněn půdní pokryv do hloubky 30cm. Naopak odpaliště a jamkoviště mají být navýšeny o 40 cm nad stávající terén.  To je v příkrém rozporu se z. č. 289/1995 Sb., ve znění změn a doplňků a to §20 odst. 1 písmeno b)- v lesích je zakázáno provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty a dále písmeno m)- narušovat vodní režim a hrabat stelivo.

Pohybem těžké techniky by byla poškozena prakticky celá plocha areálu (120ha současného lesa, včetně Přírodní rezervace), další stromy a kořeny stromů na okrajích přetvářené plochy.

 Záměr vyžaduje na jedné straně odvodnění hracích drah v průměrné hloubce 80cm – voda bude odčerpávána el.čerpací stanicí do vodoteče. Na straně druhé hřiště vyžaduje  pravidelné zalévání vodou obohacenou dusíkem a fosforem z dočišťovacího rybníka ČOV ( materiál v nádržích obsažený je v současnosti toxický ) a z vodovodní sítě pitné vody!!. Je to zcela nepřípustný zásah, kontaminace a poškození vodního hospodaření v přírodní rezervaci, v sousedství chráněného mokřadu!! Prameniště Blatovského potoka bylo vyhlášeného Přírodní památkou v r. 2009 a patronem se staly děti klánovického Dětského domova. Případné využívání pitné vody k zálivce trávníku rozlohy 12,8ha představuje nehorázné plýtvání pitnou vodou, zejména s přihlédnutím k opakujícím se obdobím extrémního sucha.

 Hluková a prachová zátěž při budování a provozu hřiště je záměrně podhodnocena, neobsahuje například:

-likvidaci porostů

-zpracování větví štěpkováním

-frézování kořenů vykácených stromů a prosívání profrézované zeminy

-odvoz kameniva a kořenů

-odvoz vykácených stromů

-navážení stavebního materiálu po dobu 8měsíců ( odhadovaná doba výstavby)

-úpravy terénu při stavbě dvouhektarové cvičné louky( rozdělené na 2části)

-pravidelná údržba sekáním trávy z 12,8ha plochy

-provoz na nově navržené parkovací plocha ve vzdálenosti 50m od okraje komunikace Blešnovská

 Od doby provozu klubovny přestavěné v r.2009 bez stavebního povolení a dosud nezkolaudované se opakuje rušení nočního klidu ohňostroji a to i v období hnízdění ptactva. Na upozornění místních občanů či občanských sdružení  provozovatel nereaguje. K rušení klidu ohňostroji probíhají řízení na MČP21 a na MHMP.

 Nejsou zpracována dopravní opatření v průběhu stavby hřiště a není brána v potaz nosnost povrchu přístupových komunikací. Dva roky starý povrch ulice Blešnovské je zcela nevhodný pro nákladní provoz, který může způsobit poškození sítí (plyn) vedených pod povrchem. Není řešeno uvedení do původního stavu všech komunikací, které budou výstavbou hřiště poškozeny (včetně lesních cest).

 Při stavbě i provozu golfového hřiště je možná havárie s únikem ropných či jiných látek. Jakákoli havárie by způsobila vážné ohrožení chráněných pramenů Blatovského potoka a vodního hospodaření v Přírodní rezervaci.

 

 

Z odborných podkladů zpracovala Zita Kazdová, Újezdský STROM o.s.

5.3.2012