Příběh “tenisového dubu” v Klánovicích 2016/2017

Kdo prochází typickou klánovickou ulicí V Pátém, před parčíkem s kostelem míjí po levé straně tenisové kurty. A potěší se korunou krásného dubu, staršího než tenisový areál sám, který návštěvníky kurtů vítá hned u branky. Krása, pohoda, zkrátka Klánovice. A přesně tenhle krásný, typický klánovický dub, význačnou solitéru, poskytující blahodárný stín v letním úpalu – mimo jiné více než polovině aut návštěvníků kurtů – se majitel Tenis Klánovice rozhodl pokácet.

Svoji žádost v r. 2016 zdůvodnil takto:

Tak začalo martyrium “tenisového dubu” a lidí, jichž se jeho osud dotknul.

V dubnu 2016 zahájil správní orgán ochrany přírody úřadu MČ Praha – Klánovice řízení o kácení. Proběhlo ohledání na místě za účasti správního orgánu MČ Praha – Klánovice – tuto funkci dlouhodobě vykonává referentka úřadu, paní Alena Janoušková –  a zástupce žadatele Tenis Klánovice. V květnu 2016 vynesla paní Janoušková Rozhodnutí č.j. 1158/2016, jímž POVOLUJE pokácení předmětného dubu letního, obvodu kmene 190 cm ve výšce 130 cm nad zemí a své rozhodnutí odůvodnila takto:

Proti tomuto rozhodnutí se odvolal spolek Újezdský STROM jako řádný účastník řízení. Citace z odvolání:

“Předmětný dub je krásný zdravý strom s mohutnou korunou, bez viditelných poškození či přítomnosti patogenů, zcela vitální a s dlouhodobou perspektivou. Popisované „suché větve“ je ve skutečnosti – při pohledu z ulice – šest zbytků fyziologicky prosychajících větví o průměru cca 5 cm. Jejich ořez, případně odborné ošetření celé koruny pro odstranění obav majitele, považujeme za zcela adekvátní zásah. Za zcela neadekvátní naopak považujeme pokácení zdravého, perspektivního stromu a to bez důvodu, který by převážil veřejný zájem na jeho zachování…

Vyjádření správního orgánu, že „dub letní ze zdravotního hlediska vyhovuje možnosti jeho zachování, ale i po odborném ořezu větví nelze vyloučit další padání větví z velké výšky a tento stav se bude každým rokem zhoršovat“ považujeme za zmatečné, ničím nepodložené a spelukativní.
Není zřejmá úvaha správního orgánu.
Kladný či neutrální popis stromu na různých místech v Rozhodnutí je v rozporu s povolením k jeho skácení.
Prvoinstanční orgán zcela opominul veřejný zájem na zachování stromu.
Prvoinstanční orgán nevzal vůbec v potaz zachování a odpovědnost o místně typický krajinný ráz.
Prvoinstanční orgán ne
posoudil širší souvislosti spojené s reálnými dopady změn klimatu, vysokými teplotami a suchem a do svého hodnocení nezahrnul bladodárné působení listnatého stromu s mohutnou korunou pro širší okolí obytné zástavby…”


Po tomto odvolání, poprvé v naší zkušenosti s řízením o kácení, stanovil sám MHMP jako nadřízený správní orgán nové místní šetření v září 2016, jehož se kromě referentů MHMP účastnili zástupce žadatele (Tenis Klánovice) a zástupce účastníka ( Újezdský STROM). Spolek Újezský STROM navrhnul provedení dendrologického posudku pro stanovení zdravotního stavu a vitality stromu a perspektivy jeho dalšího vývoje a setrvání na stanovišti.

Následným Usnesením MHMP byla znalcem na odborné posouzení “tenisového dubu” ustanovena společnost Arbonet z Horních Počernic. V říjnu 2016 dendrologové provedli vlastní podrobné ohledání stromu a 10.11.2016 vydali odborný posudek – 36 stran včetně příloh.


V závěru textové části posudek odpovídá na otázky zadavatele a “tenisový dub” hodnotí takto:

Na základě výše uvedeného vynesl MHMP dne 12.1.2017 Rozhodnutí č.j. MHMP  27776/2017/OCP-V-370/R-57/Bed, jímž NEPOVOLUJE pokácení přemětného dubu letního, obvodu kmene 190 cm ve výšce 130 cm nad zemí a v závěru rozhodnutí uvádí:

Dobrý konec. Pro jeden strom z mnoha. Pro místo, jemuž tento strom dává a bude dávat krásu a všechny životodárné dary své existence. V citacích z dokumentace a v několika řádcích půl roku života, práce a trápení s tímto jedním “tenisovým dubem” v Klánovicích. Co k tomu dodat? Stojí to za to.

Újezdský STROM, Zita Kazdová, leden 2017