Rekapitulace roku 2012, část 1. – Lípy na hlavní

Lipová alej Starokolínská – Novosibřinská rekapitulace roku 2012

-březen 2012 řízení o povolení kácení 17 (16) lip na hlavní

-odvolání proti rozhodnutí v tomto řízení

-doplnění odvolání o nesouhlas se zadáním posudku (OŽPD P21)

-iniciování kontroly ČIŽP

-iniciování posudku AOPK – závěr zjištění z 12.6.2012:

Na základě místního šetření dne 7. června 2012 lze konstatovat, že se nejedná o stav ve smyslu § 8, odst.4 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, kdy by byl stavem stromů zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozila škoda značného rozsahu. To znamená, že stromy nelze pokácet bez dokončení správního řízení k povolení k jejich kácení. Zdravotní stav předmětných stromů není celkově příliš dobrý, stromy č. 27, 56 a 95 jsou velmi špatné a bude nutné je odstranit. Z hlediska zajištění provozní bezpečnosti předmětných stromů je situace komplikovanější. Za běžných meteorologických situací sice nehrozí akutní nebezpečí pádu stromů, nebo větví, suché větve jsou pravidelně odstraňovány , při místním šetření bylo zastoupení suchých větví v korunách stromů minimální, díky předchozímu ošetření. Ale při mimořádných meteorologických situacích nelze nepředvídatelné selhání stromů vyloučit. Další problém je v tom, že po případném vykácení stromů není, vzhledem k uspořádání komunikace I. třídy (příkopu, šířce chodníku, vedení vodovodu ke stávajícím hydrantům), realizovatelná ve větší části trasy nová výsadba tak, aby nové stromy měly zajištěn dostatečný kořenový prostor a podmínky ke zdárnému růstu. Celková rekonstrukce stromořadí by vyžadovala investičně velmi nákladný způsob řešení, jak už bylo kdysi navrhováno (snížení nivelety komunikace, nové šířkové uspořádání a.t.d.). Za této situace doporučujeme dále ponechané stromy pravidelně ošetřovat, aby se předešlo případnému pádu větví na komunikaci.

S pozdravem Ing. Pavel Mudra VEDOUCÍ STŘEDISKA


-řízení v tomto rozsahu zastaveno v srpnu 2012

-Odbor ž.p. MČ P21 zadal studii proveditelnosti k revitalizaci části původní lipové aleje, projednávání pouze v rámci Komise životního prostředí (KŽP). Předseda sdružení Michael Hartman je zároveň předsedou KŽP a vnáší do jednání podněty směřující ke kvalitnímu a řádnému zpracování celého projektu. Přesto je ze zadávání následných prací stále vynecháván posudek AOPK. Újezdský STROM jako sdružení, se na přípravě projektu nijak nepodílí.

Informace do ÚZ 12/2012:

Rizika ústřední aleje v Újezdě nad Lesy a nutnost její obnovy.

Stromořadí na hlavní újezdské komunikaci slaví právě sto let. V roce 1912 byla podle újezdských kronik zasazena alej 100 lip péčí místního Okrašlovacího spolku.

Aleje jsou okrasou obce a důležitým prvkem regulujícím hlučnost a prašnost a výrazně zlepšují podmínky okolního bydlení. Dnes jsou stromy stále více zatíženy sílícím provozem či výstavbou inženýrských sítí. Takto vzala bez náhrady za své téměř polovina našich lip a celá alej v Újezdě nad Lesy je z funkčního hlediska dožívajícím torzem.

Na ústřední alej byly postupně zpracovány tři odborné posudky.

Před 10 lety konstatoval posudek Doc.Féra špatný zdravotní stav zbytku aleje a doporučil její celkovou obnovu hodnotnou náhradní výsadbou. Plán na obnovu aleje byl v té době realizačně spojen s projektem „obchvatu“ tj. přeložky silnice I/12 a odklonění hlavního tahu z Újezda. Následovat mělo snížení vozovky a vytvoření ústředního bulváru se širokými zelenými pásy osázenými stromy. Jenže stavba „našeho obchvatu“, který je v povědomí místních už od konce 20.století, a ke kterému je obnova aleje stále vztahována, je navazující stavbou na připravovanou stavbu Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) 511 – připojení Běchovic, jejíž umístění nebylo dosud dořešeno.

Podrobněji o stavbě obchvatu na http://www.praha21.cz/infocentrum/doprava/obchvat-i-12.html

Dva posudky z roku 2012 ( Ing.Yvona Hájková a AOPK-ČIŽP Praha) popsaly postupně se zhoršující stav jednotlivých stromů a opět zdůraznily nutnost celkové obnovy aleje. Obnova plnohodnotnou náhradní výsadbou ale naráží na stávající uspořádání komunikace, šíři a stav chodníků, vedení vodovoních a kanalizačních přípojek, vedení plynu a v neposlední řadě na různé vlastnictví pozemků podél hlavní.

Během roku 2012 probíhala řízení a jednání týkající se stromů na hlavní.

Komise životního prostředí situaci opakovaně posuzovala a doporučila Radě MČ zahájení projektu obnovy aleje. Komise vzala na vědomí výsledky posudků a současně expertní doporučení upozorňující na zhoršující se stabilitu konkrétních dřevin podél hlavní komunikace.

Stav stromů není celkově dobrý, ale OŽPD P21 koruny stromů již 10 let pravidelně udržuje, odtraňuje suché a potenciálně nebezpečné větve i stromy v havarijním stavu. Selhání oslabených stromů však nelze vyloučit v případě mimořádných meteorologických jevů, proto Rada MČ, Odbor životního prostředí a Odbor majetku přistoupily k přípravě obnovy aleje.

V současné době se zpracovává studie obnovy aleje, která by měla přinést konkrétní odpověď v jakých místech, jakými druhy, v jakých etapách a s jakým funkčním horizontem (s ohledem na budoucí možné urbanistické změny-obchvat) lze obnovu jednotlivých stromu čí úseků aleje realizovat.

O situaci naší aleje, která byla také součástí otázek při veřejném projednávání Strategického plánu obce v rámci Agendy 21, budeme nadále informovat.

Z materiálů, které připravila Komise životního prostředí Rady MČ Praha 21 ve spoluprácí spolu s Odborem životního prostředí, Odborem majetku a investic a spolupracujícími orgány Úřadu MČ Praha21, zpracovala Zita Kazdová