Rekapitulace roku 2012, část 5. – Granty a projekty II.

ukončení a krátká závěrečná zpráva grantu Hl.m.P. 2011-2012

odevzdáno19.12.2012, též k umístění na portále Hl.m.P.


Obnovení aleje a přístupové cesty k nádraží

Újezdský STROM – Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s. se sídlem Čenovická 2145, 190 16 Praha9

Grant poskytnutý usnesením Rady hl.m.P. č.653 ze dne 17.5.2011

Darovací smlouva č. DAG/54/11/007782/2011

Místem realizace projektu je část pozemku o rozloze 1600m2 na parc.č. 1408/1, v katastru MČ Praha 21 Újezd nad Lesy – Blatov.Vlastníkem pozemku je Hlavní město Praha a pozemek je svěřen do správy MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 190 16, jehož souhlas a podporu projekt získal. Pozemek je veden jako zemědělský půdní fond s trvalým travním porostem.

V r. 2011 neudržovaná a v průběhu masivního rozvoje zástavby snad i nechtěná tradiční cesta dávno zanikla, stromy byly vykáceny a v minulém desetiletí sloužilo toto místo jako obecní skládka. Při stavbě rodinného domu na vedlejším pozemku byla skládka zrušena a plocha provizorně upravena prostým rozhrnutím terénu. Na pozemku zůstaly viditelné objemnější odpady – skříňky, bedny, kastroly, a zbytky komunálního odpadu . Na tomto terénu vyrůstaly plevelné trávy a invazivní rostliny.

Cílem obnovení cesty bylo umožnění tradičního pěšího spojení s vlakovým nádražím, obnovení volného vstupu do lesa a rehabilitace obecního prostoru v těsné blízkosti lesa.

Souvislosti a návaznost při plánování záměru

1.pravidelná údržba lesních cest s lavičkami a odpadkovými koši spojujících především školu s vlakovým nádražím, na které se podílí dobrovolníci a členové o.s Újezdský STROM ve spolupráci s LČR od r. 2007

2.obnovená alej v přilehlé ulici Čankovská –grant pro Újezdský STROM o.s. od Hl.m.P v r.2010 -Obnova stromořadí a vyčištění vodoteče v ulici Čankovská

3.Naučná stezka – Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky, na které Újezdský STROM spolupracuje s firmou DHL v rámci firemního dobrovolnictví, s úřadem MČP21, Lesy ČR a Masarykovou školou. Lesní galerie byla slavnostně „otevřena“ 14.5.2012 u příležitosti Dne Země v Újezdě. Patronát převzaly děti z Masarykovy ZŠ, zapojí ji do výuky, o cedule s obrázky svých spolužáků se budou starat a pravidelně je kontrolovat. Jednotlivé cedule jsou propojeny pomocí QR kódů na webové stránky s informacemi pro malé i velké www.lesnigalerie.praha21.cz


Postup prací

Na podzim roku 2010 jsme prozkoumávali terén, pořizovali první fotografie a přemýšleli o tom, jak by se dal po léta zanedbávanému prostoru vrátit původní ráz přirozeného spojení okraje obytné čtvrti s lesem za humny. Úmyslná devastace fungujících cest a půvabných zákoutí na rozhraní přírody a obytného území mnohdy přežívá dodnes. Je přerušená generační paměť a vůle k péči o „veřejný prostor“, půda ležící ladem je předmětem zájmu většinou pouze tehdy, dá-li se použít jako stavební pozemek. Jsme velmi rádi, že se v Újezdě vytvářejí ostrůvky „pozitivní deviace“, v nichž dobrovolníci pečují o cesty, pár místních se sejde na pravidelné brigády na úklid okrajů lesa, sousedé se společně starají o nově vysazené stromy. A jsme velmi rádi, že tento trend podporuje místní samospráva i samospráva hlavního města – příkladem je i finanční podpora Prahy tomuto grantu.

Během července a srpna 2011 jsme si ujasnili nutné přípravné práce na pozemku

-vysekání plevelné vegetace při zachování stávajících stromů

-prořezání suchých větví starých olší při vstupu na pozemek

-úklid pozemku od zbytků staré komunální skládky i novějších černých skládek

-odstranění starého oplocení

-likvidace křídlatky ( tohoto úkolu se ujal Úřad MČ P21, který křídlatku chemicky likviduje po celém Újezdě)

Sjednali jsme schůzku se zástupkyní OŽPD MČ P21, spolumajitelem místní zahradnické firmy a se zástupcem Svazu včelařů v Újezdě nad Lesy, který se chystá obnovit stoletou historii chovu včel na vedlejší části pozemku 1408/1.

Koordinační schůzka, ke které se připojili i dva sousedé z nejbližšího okolí se uskutečnila 13.9.2011 a byl domluven harmonogram prací. Informaci o plánované úpravě zanedbaného pozemku jsem formou 15ti informačních letáčků následně roznesla do schránek v nejbližším okolí.

Práce na pozemku začaly 19.9.2011, během týdne byl pozemek posekán a vyčištěn, rostlinné zbytky byly seštěpkovány a byl z nich vytvořen val na okraji plochy vymezené pro realizaci grantu. Tamtéž byly umístěny i trouchnivé zbytky kmenů nalezených na pozemku jako nabídka stanovišť hmyzu a drobných živočichů, byly přesazeny stávající thuje (majetek souseda, v rámci dohody se staly součástí odclonění jeho plotu, ačkoli se nedají považovat za rostliny druhově původní či do lokality vhodné). Byly zlikvidovány a odvezeny zbytky křídlatky. Zapůjčený bobcat šeškrábnul drny na budoucí pěšině a dovezl tři hromady štěrkového prachu na zpevnění povrchu cesty.

Oplocení u vstupu na pozemek jsme odstranili sami po dohodě s ÚMČ P21 -oplocení kdosi před léty provedl načerno, plot na okraji lesa jako svůj majetek odstranili včelaři.

Vyčištěný pozemek začal být okamžitě používán k procházkám a průchodu do lesa, i když prozatím bez pohodlné pěšiny a s nutností přeskakovat strouhu na kraji lesa

Na sobotu 8.10.2011 byla naplánovaná pravidelná brigáda, kterou organizuje naše o.s. Újezdský STROM, a tentokrát byla zaměřena i na práci na grantovém pozemku. V rámci XI. Podzimního úklidu lesa pracovalo na grantovém projektu osm brigádníků ( jeden člen o.s. a sedm dobrovolníků – sousedů z okolí) celkem asi 5 hodin, po poledni přicházeli pomáhat i další členové sdružení a ostatní brigádníci vracející se z úklidu lesa. Rozhrabali jsme štěrkový prach a dokončili cestu, rozhrabali jsme štěpku a vyklidili pozůstatky bývalých skládek. Na okraji lesa jsme nalezli dva semenáčky tisů a jejich nález jsme oznámili na OŽPD P21. Upravili jsme i vstup do lesa a průchod na lesní pěšinu tak, aby se cestička lesem propletla mezi stromy a vyústila na „hlavní“ lesní cestu vedoucí k nádraží. Díky účasti sousedů se z brigády stala veselá komunitní akce, při níž jsme se vzájemně hostili čajem a kafem z termosek a kromě práce si užili i povídání a legraci.

Během října a listopadu 2011 pracovala na pozemku firma Štěpán-Hauk-Ustohal – Lesnické a zahradnické služby Říčany. Prořezali staré olše u vstupu na pozemek, provedli výsadbu a instalovali dřevěné klády, které zabrání vjezdu aut a, doufejme, i čtyřkolek na novou cestu. Klády jsme koupili od Lesů hl.m.P. z probírky probíhající na jejich pozemcích v Újezdě. S panem Štěpánem jsem byla po celou dobu v telefonickém kontaktu, byla jsem přítomna jednotlivým pracem a průběžně jsme se domlouvali na detailech provedení. Víc než popis jsou výmluvné fotografie ilustrující průběh prací – přílohou této zprávy.

Celkem bylo vysazeno:

9 ks alejových dubů balových Quercus robur obvodu 12-14cm

26 ks špalírových habrů balových Carpinus betulus výšky 200cm

30ks soliterních listnatých keřů balových( rakytník, svída, meruzalka)


Během prosince 2011 přibyla lavička a byl osazen mostek se zábradlím (oboje od Lesů ČR) přes strouhu na okraji lesa.

Den před Štědrým dnem 2011 jsme s dětmi pověsili ptačí budky po celé délce trasy-měli jsme je připravené již od r.2009, kdy jsme je získali opět od LČR.

Nakonec jsme u vstupu na cestu z ulice Čankovská umístili dřevěnou informační desku s odpadkovým košem (o.s. a LČR), jako držák jsme využili sloupek ze strženého plotu. Obnovitelná cedule na desce přináší základni informaci o grantu, poděkování a informaci o tom, že pěšky lze dojít na nádraží Praha – Klánovice za 15 minut.

V průběhu roku 2012 probíhala řádná následná péče o vysazené dřeviny ( pravidelná zálivka, opravy úvazů, výchovný řez), byla doplňována štěpka a cestu jsme si přidali k trase, o jejíž průběžný úklid se starají dobrovolníci z našeho sdružení. V květnu 2012 byla Obnovená cesta na nádraží napojena na stezku Lesní galerie a to v místě zastavení č.10 U ještěrek čiperek.

11.12.2012 jsem převzala upravenou plochu a výsadbu od firmy Hauk-Štěpán-Ustohal, která zajišťovala odborné zahradnické služby. S radostí musím konstatovat, že všechny vysazené dřeviny jsou vitální ( kontrolovala jsem je několikrát ve vegetačním období) a v dobrém zdravotním stavu.

Grant byl ukončen k 21.12.2012

O výsadbu se nadále budeme starat po dobu řádného zakořenění a po třech letech ji předáme do péče MČ P21.

Z přiděleného grantu jsme vyčerpali všechny finanční prostředky ve výši 154 880,-Kč.


Výsledek a lokální zapojení obnovené aleje a cesty k nádraží

Byla obnovena tradiční cesta z Blatova k vlakovému nádraží a byl znovu otevřen přístup do lesa, léta zanedbaná plocha se změnila k nepoznání.

Při dodržení rozpočtu se nám podařilo na pozemek vysázet 35 stromů a 30 keřů při zachování druhové původnosti výsadby.

Dosáhli jsme rozmanitosti stromů a keřů a tím jsme zvýšili přitažlivost lokality pro ptactvo, opylující hmyz a drobné živočichy. Zahnízdění drobného ptactva jsme podpořili zavěšením ptačích budek.

Prostor jsme doplnili štěpkou z ořezaných větví a trouchnivými zbytky kmenů, čímž jsme také zvýšili biologickou hodnotu nově upravené plochy.

Cestu jsme doplnili o odpočinkový prostor s lavičkou a odpadkovým košem.

Při vstup z ulice Čankovská jsme instalovali kmeny tvořící zátarasy proti vjezdu aut a čtyřkolek.

Dřevěným mostkem se zábradlím jsme upravenou cestu navázali na lesní pěšinu a dále na kulturně – naučnou stezku Lesní galerie.

Před započetím a v průběhu práce na projektu jsme komunikovali se sousedy – pomocí lístků do schránek i normálním sousedským kontaktem, informace o probíhajícím projektu jsme uveřejnili v místním tisku Újezdský zpravodaj, na www.praha21.cz, www.ujezdskystrom.info


Projekt Obnovení aleje a přístupové cesty k nádraží je součástí systematické rehabilitace cest Blatovským lesem – části Klánovického lesa. Tato část slouží jak místním k příjemné a snadné pěší a cyklistické dopravě k vlaku, k procházkám i odpočinku, tak návštěvníkům – usnadňuje a zpříjemňuje jim výlety do jedinečného pražského lesa i naší městské části.

Obnovená cesta s alejí pokračuje a navazuje na již hotové a obnovené úseky rehabilitující původní stromořadí a lesní cesty. V práci bychom dále chtěli pokračovat vytvořením přírodního výukového prostoru – lučního biotopu přecházející do lesa – v sousedství obnovené aleje a cesty k nádraží. Nabízí se spolupráce s místním Svazem včelařů, který přímo v této lokalitě začíná obnovovat historická včelstva na okraji lesa. Výukový biotop, také díky snadné dostupnosti vlakem z Masarykova nádraží (PID), považujeme za cenný příspěvek k praktickému vyučování biologie a ekologie pro školy z celé Prahy.

Poděkování

Děkuji hl.městu Praze za poskytnutí grantu pro obnovení aleje a přístupové cesty k nádraží a Ing.Rysové z Odboru rozvoje veřejného prostoru – Oddělení péče o zeleň MHMP děkuji za konzultace v průběhu příprav a realizace projektu. Děkuji MČ P21 a LesůmČR, velmi děkuji místní komunitě za zájem a ochotu zkultivovat své okolí pro radost a užitek sobě i ostatním.

Doufám, že postupná rehabilitace kvality, vzhledu a vztahu k veřejnému prostoru a přírodním plochám zůstane v centru zájmu občanských aktivit, samosprávy místní i celopražské.

MUDr Zita Kazdová, členka Výboru Újezdský STROM o.s., řešitelka grantu