Rekapitulace roku 2012, část 4. – Granty a projekty I.

Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky:

dokončení projektu s DHL, který začal v r. 2009. Otevření stezky 14.5.2012. Spolupráce s Masarykovou ZŠ, MČP21, Lesy ČR a dobrovolníky. Podrobně dříve na webu.

Vandalismus na stezce Lesní galerie– podnět Polici ČR ( červenec 2012). Snažíme se o monitoring stavu ve spolupráci s MČ a školou. Pro časovou náročnost ( několikahodinová jednání na policii – i když byli velmi ochotní, trvalé procházení a zaznamenávání poškození, fotodokumentace, nápravná opatření atd.) zatím nejsme schopni zabezpečit. O průběžné kontrole a řešení se budeme domlouvat s ÚMČ.

Přes práci, kterou realizace stezky generuje, jsem zpracovala dosti obtížnou a obsáhlou žádost o Lesní galerii II v Revolvingovém grantu MŽP, podáno v červnu 2012.

Projekt Zdravé stromy pro zítřek Nadace Partnerství, podáno v září 2012 -zpracování žádosti o poskytnutí bezplatného ošetření Blatovského dubu

Sázení s DHL pod patronátem OŽPD

dne 8.11.2012 – úklid a výsadba na budoucím dětském hřišti Druhanická, výsadba na Multifunkčním hřišti v Čentické, malý podzimní úklid u smyčky autobusů a podél Staroklánovické, závěrečné opékání buřtů.

Podpora akce od DHL ve výši 50 tis.

Článek ÚZ 12/2012:


Sázení stromů s DHL

Dne 8. listopadu 2012 proběhla „výsadba stromů“ pod patronátem Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 ve spolupráci s o.s. Újezdský STROM a společností DHL.

Společnost DHL v rámci grantových plánů firemního dobrovolnictví a „social responisbility“ poskytla prostřednictvím o.s. Újezdský STROM podporu ve výši 50.000,-Kč a účast dobrovolníků na veřejně prospěšné akci směřující k zlepšení životního prostředí. OŽPD zajistilo nákup pěti kusů okrasných stromů Myrobalán třešňový, dvě sakury a dva duby letní, dále vybralo lokality pro výsadbu stromů: pozemek na rohu Oplanská x Druhanická, (kde by v budoucnu mělo vzniknout dětské hřiště) a na Multifunkční sportoviště.

Pracovníci společnosti DHL v rámci brigády pozemek budoucího dětského hřiště nejprve vyřezali od náletových keřů a dřevin a následně vysadili pět stromů podél ulice Druhanická. Dále se přesunuli na Multifunkční sportoviště, kde vysadili zbývající čtyři stromy. V rámci brigády se část pracovníků podílela na úklidu a zpřístupnění pěšího podchodu ulice Staroklánovická vedoucí od vlakového nádraží po lesní stezce navazující na červenou turistickou značku. Na závěr proběhlo opékání buřtů, které zajistilo o.s. Újezdský STROM.

OŽPD děkuje společnosti DHL a o.s. Újezdský STROM za spolupráci, která přispěla ke zlepšení životního prostředí v naší městské části.

Ing.Roman Březina, vedoucí OŽPD P21


Újezdský STROM děkuje společnosti DHL za podporu v rámci firemního dobrovolnictví – finanční podporu a činnost dobrovolníků – a Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 (OŽPD) za přípravu lokalit a technickou a organizační pomoc.

V rámci firemního dobrovolnictví proběhla již v minulých letech například výsadba 4000 stromků v Klánovickém lese společně s Lesy ČR. Újezdský STROM usiluje o podporu a rozvoj zeleně i mimo les na území městské části, a to jak formou firemního dobrovolnictví, tak i různých grantových programů.

Děkuji aktivním členům sdružení za spolupráci na realizaci akce, provedení doprovodného úklidu lesa a skvělé zajištění závěrečného občerstvení včetně opékání buřtů na multifunkčním hřišti.

Ing.Michael Hartman, předseda Újezdský STROM o.s.
V říjnu jsem upozornila přátele z Klánovic na dále neúnosnou situaci týkající se počtu kácených stromů a řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Výsledkem mé snahy o spolupráci s paní Janouškovou, která řízení o kácení vykonává jako část svého pracovního úvazku na úřadě v Klánovicích je:

-přechod od naprostého chaosu a „sousedských domluv“ k řádnému řízení

-pravidelně ukládaná náhradní výsadba

-“záchrana“ desítky stromů před zbytečným pokácením

-ale také stupňovaná nenávist na klánovickém úřadě k mé osobě a cílené šíření pomluv a dehonestace Újezdského STROMu mezi žadateli

Výměna informací propbíhala do prosince 2012, řešení zatím nebylo nalezeno, úkol trvá do r.2013.

V klánovickém zpravodaji 11/2012 byl uveřejněn můj krátký článek:

.Mizející stromy v klánovických zahradách

Ptáte se, kam zmizela nádherná douglaska na rohu ulic K Rukavičkárně a Výravská? Její hodnota byla vyčíslena na 87 584,-Kč, což je suma odpovídající tzv.ekologické újmě, kterou místo utrpí po ztrátě tohoto stromu. Estetickou újmu asi nikdo nespočítá….Kam tedy zmizel tento majestátný strom? Ptejte se paní Janouškové ze správního odboru Úřadu MČ Praha-Klánovice /janouskova@praha-klanovice.cz / nebo tajemnice úřadu paní Horské /urad@praha-klanovice.cz / tel: 281961201.

Jak souvisí zmizení této douglasky s plánovanou stavbou golfového areálu v Klánovickém lese? Souvislosti si najdete na internetu – vodítkem je zpracovatel dokumentace EIA pro investora golfu. A ptejte se svých zastupitelů.

Vážení klánovičtí přátelé, za tři sezony bylo z vašich zahrad vykáceno minimálně 800 vzrostlých stromů, které prošly řádným řízením a asi jednou tolik těch, které byly vykáceny na černo. Pokud se sami nebudete zajímat o to, co se děje ve vaší ulici, v zahradách, kolem kterých každý den chodíte nebo je obdivujete zpoza plotu, Klánovice se vám změní před očima. Pokud se nebudete zajímat o to, s jakou odborností se klánovický úřad o osud vašich stromů stará, v rozhodování se nezmění nic, jen Klánovice vám zmizí před očima…

Zajímejte se, ptejte se a žádejte kvalitu státní správy, která odpovídá kvalitě a výjimečnosti Klánovic. Nikdo jiný to za vás neudělá.

Zita Kazdová

Lipová alej ke hřbitovu II.etapa                                                        

realizace grantu Hl.m.P. 2012-2013

ve spolupráci s pí Slabochovou a M.Nejtkovou z OŽPD P21.

-přidělená částka této žádosti je 180 000,-Kč, celá bude vyčerpána pro projekt stromořadí

-částka na činnost sdružení, náklady, odměna zpracovateli 0,-Kč

K provedení maxima prací jsme zvolili podzim 2012. Vedly nás k tomu dva důvody, a to: vhodné klimatické podmínky a nabídka kvalitních stromků.

Před samotnou výsadbou Lipového stromořadí bylo nutné pozemek od základů připravit – především odstranit letité skládky a vyčištit plochu od ruderální porostů. Tyto práce zaplatil a provedl Odbor životního prostředí MČ P21 jako partner a spolupracovník v tomto grantu. Přípravné práce probíhaly od 3.do 23.10.2012.

MČ P21 za své prostředky dále umístí při vstupu na cestu s obnovenou alejí kovovou závoru tak, aby byl znemožněn vjezd aut a obnovení černých skládek, ale aby byl zachován žádoucí průchod pro pěší a pro cyklisty.

V přípravné fázi jsme se domluvili, že stávající porosty ( mladé, náhodně vysázené nebo zakořeněné ořešáky, javor a dub, a keře šípku) budou v maximální míře zachovány a rozestupy nové výsadby budou mírně nepravidelné, s ohledem na ponechané stromky. Tento plán jsem písemně (mailem) zkonsultovala s Ing.Rysovou.

Samotné sázení probíhalo od 24.10.2012, bylo řádně vysazeno všech 30 balových stromů Tilia cordata, se založením korunky ve 2,2m a obvodem kmínku 14-16cm. Výsadbu a následnou péči provádí firma Hauk-Štěpán-Ustohal – Lesnické a zahradnické služby Říčany, náš osvědčený partner z minulých grantů.

Grant pokračuje do konce r. 2013.

13.12.2012 schůzka s Ing.Rysovou ( MHMP) – kontrola grantu na místě

    

   Nové stromořadí – článek v ÚZ 12/2012

V letošním roce navázalo OŽPD prostřednictvím OS Újezdský STROM na úspěšný grant z minulých let projektem „Lipové stromořadí ke hřbitovu – II etapa“, vedoucí od hřbitova dále podél polní cesty směrem ke křížení s polní cestou spojující ulici Ježovickou s kopcem Na Skalce.

Před vlastní výsadbou stromů bylo nutno popasovat se s rozsáhlou skládkou, kterou občané podél cesty po dlouhá léta rozšiřovali. V rámci likvidace bylo odtěženo a následně vyvezeno 180,4 tun různého odpadu. Potom byla mez podél cesty terénně upravena a připravena pro výsadbu. Bylo vysazeno 30 krásných lip a upraveny keřové porosty na horní části meze. Záměrem OŽPD a OS bylo zakomponovat do nové části aleje i několik stávajících stromů, což se podařilo. Ve spodní části meze zůstal dostatek keřů a ruderálních porostů pro zimní úkryt drobných živočichů.

Na náš projekt navázala Komise životního prostředí (KŽP) a iniciovala osazení závory na polní cestu a zábradlí v místech, kde se tvořila skládka opakovaně, tedy podél parkoviště před hřbitovem. Věříme, že se díky tomu podaří alespoň částečně zamezit znečišťování nově upraveného prostoru, který má sloužit k procházkám po okolí, nikoliv k odkládání odpadu, jak se někteří mylně domnívají.

V dalším roce bychom rádi pokračovali III. etapou a postupně tak propojili cestu od hřbitova s již zrealizovanou alejí u cesty ke kopci Na Skalce a zřízením odpočinkového místa u jejich křížení a setkání s katastrem Koloděj. Postupně tak bude vznikat ucelený systém „jižních vycházkových cest“ navazujících na sousední městské části či obce, neboť i jižní část Újezda má co nabídnout.

OŽPD Slabochová D.